Головна

Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату по соціології

  1. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  2. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Формування дисципліни.
  6. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Цілі освоєння дисципліни

Дисципліна «Соціологія дитинства» розташовується в Б.3. ДВ2 - Дисципліна за вибором в Професійному циклі. Її освоєння відбувається в 5 семестрі. До числа суміжних дисциплін ООП підготовки бакалавра з соціології можна віднести: соціологію освіти, соціологію молоді, соціологію сім'ї та ін.

Приступаючи до вивчення даної дисципліни, студент повинен володіти базовими знаннями з соціології та соціальної психології, володіти категоріальним апаратом соціології.

Для сталого освоєння даної дисципліни, студентам необхідно отримати кваліфіковані уявлення про предмет соціології дитинства і розглянути основні підходи до вивчення дитинства в соціології.

3. Компетенції учня, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля) «Соціологія дитинства».

В результаті освоєння дисципліни переважно формуються наступні компетенції:

загальнокультурні: ОК-10(Здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси).

професійні (ПК-5)(Уміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем, для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп).

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

знати:

· Основні категорії і поняття соціології дитинства;

· Основні соціологічні та міждисциплінарні концепції дитинства і подростковости;

· Процедурні підходи до вивчення думок і уявлень дітей різного віку;

· Актуальні проблеми дитинства;

· Основні напрямки соціальної політики щодо дітей в сучасному російському суспільстві.

вміти:

· Використовувати соціологічні методи в дослідженні проблем дитинства;

· Застосовувати соціальні технології в роботі з різними групами дітей.

володіти:

· Понятійно-категоріальним апаратом соціології дитинства;

· Культурою мислення, здатність до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації;

· Навичками аналізу соціологічних джерел;

· Навичками отримання інформації з різних джерел, включаючи Інтернет;

· Навичками самостійного аналізу основних соціальних проблем дитинства з точки зору можливості їх виявлення та вирішення (корекції);

· Навичками складання рефератів і виступи перед аудиторією;

· Прийомами ведення дискусії.

4. Структура і зміст дисципліни (модуля) «Соціологія дитинства»

Загальна трудомісткість дисципліни становить __3___ залікові одиниці _108___ годин.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Розділи базового обов'язкового модуля дисципліни і трудомісткість за видами занять (в годинах)

Теми семінарських занять | освітні технології | Методичні вказівки до семінарів | Індивідуальні завдання для студентів по соціології | Електронні джерела по соціології | Глосарій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати