На головну

Метод статистики.

  1. B) Систематизация конкретно-научных и общенаучных методов познания.
  2. D. Симплекс-метод
  3. FDDI. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.
  4. I. Внесение сведений в форму ДТС-1 при использовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами
  5. I. МЕТОДИКА
  6. I. Методические указания для выполнения контрольных работ
  7. I. Методические указания по подготовке

Методологічною основою статистики є:

1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ природи і суспільства;

2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу;

3) системний підхід;

4) основи економічної теорії;

5) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування, зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники, індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний метод і т.д.).

Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи (всі вони об'єднуються єдиним - метою дослідження):

1) статистичне спостереження - збір даних шляхом первинного (вимірення, опитування, підрахування) або вторинного збору;

2) зведення і групування даних та результатів спостережень;

3) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні);

4) аналіз.

Статистика - це багатогалузева наука. Вона складається з окремих розділів і підрозділів:

1) загальна теорія статистики - розглядає загальні поняття, категорії, принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ і процесів;

2) економічна статистика - вивчає процеси суспільного виробництва, розподілу і споживання;

3) соціально-економічна статистика - вивчає добробут, культуру народу, загальну відмінність груп народу;

4) галузева статистика - вивчає відповідні галузі: фінансова статистика, статистика будівництва, статистика матеріального виробництва тощо.

Інколи окремо виділяють демографічну статистику (вивчає населення), але найчастіше вона входить до економічної статистики.

Функції статистики:

1) пізнавальна функція - статистика вивчає кількісне співвідношення і взаємозв'язки, встановлює закономірності розвитку;

2) контрольно-організаційна функція;

3) керуюча функція - на основі наявних даних проводиться планування і керування.Категорії статистики. | Суть та організаційні форми статистичного спостереження.

Викладач Громова Орина Олександрівна | Поняття статистики. | Види статистичного спостереження. | Статистичне групування. | Ряд розподілу. | Статистичні таблиці. | Ціль, призначення і види відносних величин. | Види середніх величин та способи їх обрахування. | Середня гармонічна (гармонійна). | Властивості середньої (математичні). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати