Головна

Поняття (визнання), класифікація та оцінка матеріально-виробничих запасів.

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. I.3.2. Класифікація аутистических проявів
  6. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  7. III. Класифікація правових актів, видаваних ОФСБ

ПБО 5/01 встановлює критерії визнання активів як МПЗ:

1. Використання в якості сировини і матеріалів тощо при виробництві продукції призначеної для продажу, а також для виконання робіт і надання послуг.

2. Призначення для продажу

3. Використання для управлінських потреб організації.

У складі МПЗ враховуються: матеріали, гот. продукція, товари.

МПЗ можуть бути класифіковані за такими ознаками:

- За роллю і призначенням у процесі виробництва - це угруповання лежить в основі виділення субрахунків до рахунку 10 «матеріали»

- З технічних ознаками - ця класифікація лежить в основі побудови номенклатури- цінника за матеріалами. номенклатура-цінник має важливе значення для організації аналітичного обліку матеріалів на складах.

У поточному БО МПЗ підлягають оцінці:

- При надходженні (прийнятті до обліку);

- При відпуску у виробництво та на ін мети;

- При складанні звітності.

Надходження за правилами ПБО 5/01 МПЗ приймаються у БО за фактичною собівартістю. Первісна вартість визначається по каналах надходження матеріалів:

1. Придбання за плату. Порівнюючи вартістю в цьому випадку виступає сума фактич витрат організації на придбання за викл ПДВ і інших відшкодовуються податків, крім випадків передбачає на законом

2. виготовлення самою організацією. Оцінка проводиться за фактичною витрат пов'язаних з виробництвом даних запасів.

3. отримання в рахунок внеску до статутного або складеного капіталу організації. В якості оцінки виступає ден ст-ть погоджена засновниками якщо інше не передбачено закон-ом.

4. отримання за договором дарування. Як первонач приймається поточна ринкова ст-ть на дату прийняття активів до обліку

5. отримання за договорами які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами (договір міни). У цьому випадку матеріали оцінюються за вартістю активів переданих чи які підлягають передачі. Останні встановлюється виходячи з ціни за кіт в порівнюваних обставин організація зазвичай визначає ст-ть таких активів.

При неможливості встановити ст-ть переданих активів отримані запаси оцінюють виходячи з ціни, по кіт в порівнюваних умовах набувають аналогічні запаси.

Згідно ПБО 5/01 МПЗ при відпуску у виробництво та іншому вибутті МПЗ оцінюються одним з слід способів:

- За собівартістю кожної одиниці

- По середньої собівартості

- За собівартістю перших за часом придбання МПЗ (спосіб ФІФО)

До 2008 р ПБО 5/01 передбачав також застосування способу ЛІФО.

Оцінка запасів (вибір оцінки) при відпустці явл-ся елементом облікової політики орг-ції. Вибір того чи іншого способу дуже впливає як на себ-сть продукції, так і на ст-сть залишку МПЗ.

Використання методу ФІФО вимагає організації обліку руху запасів по партіях. Спосіб оцінки запасів за собівартістю кожної одиниці беруть як правило для обліку унікальних і дорогих запасів. Середня оцінка найбільш поширена в практиці. Вона дозволяє згладити вплив інфляції або дефляції на собівартість продукції. Найбільш ефективний при зростанні цін на запаси, в цей час він дозволяє сформувати мах можливий прибуток і показати найбільш високу вартість залишків МПЗ.

З метою оподаткування допускається застосування всіх зазначених способів, в тому числі і ЛІФО. Слід мати на увазі що ефективність цих способів з метою податок-я обратна ефективності БО.

На практиці ст-сть відпущених в вироб-во матеріалів, як правило, розраховується за середнім відсотком витрат, пов'язаних з їх підготовка і придбанням і виходячи з ст-сти придбання.

Поточний облік придбання матеріалів ведеться за так званим обліковими цінами (зазвичай договірними цінами, цінами придбання).

В кінці місяця розраховуються відхилення фактичної вартості придбаних матеріалів (ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати) від договірної ціни. Ці відхилення далі розподіляють між матеріальними цінностями, відпущеними в вироб-во, і їх складськими залишками.

Середній відсоток (СР%) прийнято обчислювати за ф-ле:

СР% = (Він + Ом) / (Мн + Мм) * 100%

Он-відхилення (транспортно-заготівельні витрати) на початок місяця

Ом- відхилення (транспортно-заготівельні витрати) за місяць

Мн - залишок матеріалів за договірною ціною на початок місяця

Мм - матеріали, що надійшли за місяць за договірною ціною.

Отриманий коефіцієнт исп-ся для розрахунку частки ТЗВ, що припадає на відпущені матеріали і їх залишок.

У бух балансі матеріали підлягають оцінці виходячи із способів прийнятих в поточному обліку. При цьому беруться до уваги принцип обережної оцінки активів. До моменту виконання балансу в складі МПЗ можуть виявитися мат цінності кіт морально застаріли, матеріали повністю або частково втратили свою первісну якість, мат цінності поточна рин ціна кіт знизилася. Такі запаси згідно ПБУ 5 відображаються в балансі на кінець року за вирахуванням резерву під зниження вартості мат цінностей. Цей резерв створюється в сумі різниці між поточною рин ст-ма і фактич з / с запасів. Він списується на фін. результати організації.

У балансі оцінка запасів коригується на величину резервів без складання бух проводки.

42. Документальне оформлення та облік надходження матеріальних цінностей.

Документальне оформлення та облік надходження матеріальних цінностей залежить від каналу надходження:

1. Придбання за плату.

Прийом вантажу виробляє експедитор на підставі довіреності за формою м-2 або м-2а. При розбіжності фактичної кількості та асортименту вантажу з даними супроводить. документів складають акт про приймання матеріалів за формою м-7. За актом приймають матеріали, що надійшли без документів. Приймання матеріалів на складі матеріалів оформляється прибутковим ордером м-4.

2. Виготовлення матеріалів силами самої орг-ції.

Надходження матер. цін-їй від структурних підрозділів оформляють вимогою накладної за формою м-11.

3. Отримання в рахунок внеску в вуст. кап-л.

Оформляється прихід. ордером м-4.

4. Надходження за договорами які передбачають виконання зобов'язань не грошовими коштами (напр. Договір міни).

Також прихід. ордер і в плюс оформляється і направляється на адресу сторони, яка передає Авізо (повідомлення)

5. Придбання в обмін на ін. Имущ-во.

Одночасно з операцією надходження матер-ів, документ-но оформл-ся списання імущих-ва переданого в обмін.

Документальне оформлення видаткових матеріалів залежить від напрямку витрат:

1. відпустку матеріалів для виробництв продукції, виконання робіт, надання послуг оформляються лімітно-забірної картою

2. відпустку матеріалів для управління і обслуговування виробництва оформляють вимогам накладної м-11

3. відпустку матеріалів для продажу оформляють накладної на відпуск матеріалів на сторону м-15. Цією ж накладної оформляють внутрішнє переміщення матеріалів (напр. Передачу з даного складу на інший).

4. надходження МПЗ

Покупець МПЗ оформляє наступні документи:

- довіреність на одержання вантажу. М-2, М-2а. Її видають експедитору, який здійснює приймання вантажу.

- акт про приймання матеріалів М-7. Цей документ оформляють при розбіжностях фактичної кількості та асортименту вантажу з даними супровідних документів. Таким же актом оформляють матеріальні цінності, що надійшли без документів (невідфактуровані поставки)

- прибутковий ордер М-4, М-4а оформляють на складі підприємства під час оприбуткування матеріалів, що надійшли.

Крім того, для цілей обчислення ПДВ постачальник передає на адресу покупця рахунок-фактуру. Цей документ далі підлягає реєстрації в книзі покупок.

Матеріальні цінності можуть надходити і по інших напрямках і оформлятися іншими документами:

- вимога-накладна за формою М-11. Оформляється надходження матеріальних цінностей від структурних підрозділів підприємства.

- акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд М-35.

5. відпустка МПЗ

- лімітно-забірна карта за формою М-8 призначена для оформлення відпустки матеріалів у виробництво в межах встановленого ліміту

- вимога-накладна за формою М-11. використовується для оформлення відпуску матеріалів понад встановленого ліміту, а також матеріальних цінностей, призначених для управління.

- накладна на відпуск товарів на сторону за формою М-15. Оформляють внутрішнє переміщення матеріалів (з одного складу на інший).

 Амортизація нематеріальних активів: методи її нарахування та порядок обліку. | Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії.

Сутність господарського обліку та його види: оперативний, статистичний і бухгалтерський. | Поняття фінансового обліку, управлінського обліку, податкового обліку | Особливості БО, його функції та завдання | Користувачі облікової інформації та їх вимоги до інформації | Основоположні принципи бухгалтерського обліку та звітності. | Предмет БО і його об'єкти. | Поняття про метод БО і його елементах. | Балансовий метод відображення інформації. | Види бухгалтерських балансів. | Рахунки бухгалтерського обліку і їх будову. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати