Головна

Порядок аналізу обсягів виробництва і продажів

  1. A) немає, т. К. гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. B. Приклад аналізу.
  4. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т. Д.
  5. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  6. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів
  7. I. Спеціальні показники відтворення

Обсяг виробництва і продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) - це основні показники, що характеризують діяльність організації, і аналіз цих показників має велике значення для оцінки його діяльності як на етапі планування виробництва і продажів, так і виконання планів.

За ступенем готовності продукція поділяється наступним чином:

- Валова продукція, т. Е продукція всіх видів і якості незалежно від ступеня її готовності. Показник валової продукції, характеризує загальний обсяг виробництва, в тому числі для зовнішнього обороту (продажу) і внутрішньовиробничого споживання (обороту). В обсяг валової продукції включають також виконані роботи промислового характеру і виробничі послуги;

- Напівфабрикати власного виробництва, т. Е продукція, технологічний процес виготовлення якої закінчено в одному цеху або виробництві і підлягає доопрацюванню в інших цехах підприємства або за його межами;

- Незавершена продукція, т. Е незакінчена в процесі обробки продукція, що знаходиться на різних стадіях виробничого циклу виготовлення продукції;

- Готова продукція, що пройшла всі стадії обробки, яка задовольняє вимоги ГОСТ і ТУ, прийнята службою технічного контролю якості, упакована до відправки, здана на склад і забезпечена здавальної документацією;

- Реалізована продукція (проданий товар) - це відвантажена замовнику, прийнята їм і оплачена продукція підприємства, грошові кошти за яку надійшли на розрахунковий рахунок постачальника.

Аналіз обсягу виробництва і продажів починають з вивчення його динаміки, розрахунку індексів зростання і приросту. У процесі аналізу фактичні дані порівнюють з плановими, з даними попередніх періодів, при цьому проводитися повний порівняльний вертикальний і горизонтальний аналіз, т. Е розраховується відсоток виконання плану, абсолютне і відносне відхилення від планових значень або від показників періоду, прийнятого за базисний.

Базисні темпи зростання визначаються щодо базисного періоду:

Тб = Vi / V0 * 100%,

ланцюгові - щодо попереднього періоду:

Тц = Vi / V1 * 100%.

де Vi-1, Vi - Обсяг виробництва товарів у вартісному вираженні в порівнянних цінах в i-1 і i-му періоді відповідно;

 - Обсяг виробництва товарів за період, прийнятий за базу порівняння.

На основі отриманих даних можна розрахувати середньорічні темпи зростання tср і приросту Тпр даних показників по середньоарифметичної Тсра або среднегеометрической ТСРГ зваженої:

,

,

Тпр = Тср - 100.

Від обсягу виробництва і продажу товарів залежать фінансові результати організації, його фінансове становище, платоспроможність і т. Д. Отже, аналіз і коригування планових показників необхідно проводити за кожен місяць, квартал, рік.

Асортиментна політика і планування асортименту

Сутність планування, формування та управління асортиментом полягає в тому, щоб товаровиробник своєчасно пропонував певну сукупність товарів, які б, відповідаючи в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш повно задовольняли вимогам певних категорій покупців. Набір товарів, пропонованих організацією-виробником на ринку, називають асортиментом.

номенклатура- Перелік найменувань товарів і їх кодів, встановлених для відповідних видів продукції в загальносоюзному класифікаторі промислової продукції (ОКПП), чинним на території СНД.

Вид товару ділиться на асортиментні групи (Типи) відповідно до функціональними особливостями, якістю, ціною.

Кожна група складається з асортиментних позицій (Різновидів або марок), які утворюють нижчу щабель класифікації.

Товарний асортимент характеризується широтою(Кількістю асортиментних груп), глибиною (Кількістю позицій у кожній асортиментній групі) ісопоставимостью (Співвідношенням між запропонованими асортиментними групами з погляду спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін).

Асортиментна політика організації пов'язана із загальною ринковою стратегією, і в рамках цієї стратегії здійснюється формування і вдосконалення складу і структури асортименту товару, що випускається. Добре продумана асортиментна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але і служить для керівництва організації свого роду покажчиком загальної спрямованості дій.

Важливим елементом асортиментної політики є своєчасне внесення в товар змін, які підвищують його споживчу цінність або розширюють коло його можливих споживачів (модернізація або модифікація товару). Інший стратегічний підхід, спрямований на збереження або навіть збільшення частки ринку, полягає в створенні і введенні на ринок нових товарів замість вичерпали свій життєвий цикл без істотних змін в технологічних процесах, характерних для даної організації. Така політика розрахована на певний сегмент ринку, що сформувався коло покупців, які здобули довіру до торгової марки організації.

Удосконалення асортименту фактично зводяться до проведення робіт в наступних напрямках:

- Розробка принципово нової продукції, що відрізняється від продукції конкурентів істотною новизною, захищених патентами;

- Розробка продукції з поліпшеними характеристиками щодо раніше випускається;

- Розробка нових видів використання раніше продукції, що випускається за рахунок її модернізації або додаткових пристосувань;

- Скорочення асортименту продукції, що випускається або зняття з виробництва продукції, що не користується попитом.

Рішення, що стосуються зміни асортименту, пов'язані з формуванням виробничої програми. В частині формування асортименту виробничу програму можна характеризувати наступним безліччю показників:

ПП = (H, A, Ni, S, ПМ, R),

де Н - Номенклатура виробів організації;

А - Асортимент;

Ni - Кількість одиниць товарів кожного найменування по всіх позиціях номенклатури і асортименту;

ПМ - Виробнича потужність організації;

R - Виробничі ресурси.

При формуванні програми необхідний компроміс між різноплановими інтересами. Для виробника, з точки зору собівартості, в програму має входити менше число продуктів. Для розширення програми потрібно часта переналагодження виробництва, можливо, перехід від спеціалізованого до багатоцільового обладнання. Велике число продуктів означає малі серії, високу штучну собівартість, великі складські запаси в постачанні і збуті, велике навантаження на апарат управління. На практиці формувати виробничу програму значно важче, ніж асортимент, оскільки ці рішення залежать від можливостей виробництва. При розробці асортиментної політики необхідно визначити які товари повинні вироблятися протягом наступного планового періоду і в якій кількості, чи потрібно починати виведення нового товару на ринок і коли необхідно зупинити виробництво і зняти товар з ринку, як розподілити потужності організації, щоб досягти зростання і використовувати наявні ринкові шанси. Нові товари повинні вводитися своєчасно, щоб за рахунок їх успіху можна було відшкодувати спад збуту інших товарів. Планування асортименту товарів - безперервний процес, що триває протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму про створенні і закінчуючи вилученням з товарної програми. Оцінка і перегляд всього асортименту, планування та управління асортиментом - невід'ємна частина маркетингу. Важливою умовою успішності планування асортименту є систематичний контроль за поведінкою товару на ринку, за його життєвим циклом. Тільки за такої умови буде отримана повна і достовірна інформація, що дозволяє приймати правильні рішення.

Аналіз виконання планів по номенклатурі і асортименту товарів, що випускаються

Необхідною елементом аналітичної роботи в організації є аналіз виконання плану по номенклатурі і асортименту. Оцінка виконання плану по номенклатурі ґрунтується на зіставленні планового і фактичного випуску товарів за основними видами, включеним в номенклатуру. Оцінку виконання плану за асортиментом можна проводити різними способами. Найбільш простим є спосіб найменшого відсотка. При його застосуванні визначається відсоток виконання плану лише за тими позиціями асортименту, за якими фактична кількість менше запланованого. Найбільш поширеним способом оцінки є обчислення середнього відсотка. Суть цього способу полягає в тому, що у виконання плану за асортиментом включаються фактичні дані в межах плану.

де Пас - Виконання плану за асортиментом,%;

i - Фактичний обсяг виробництва товарів i-ого виду в межах плану, тис. Руб .;

Vплi - Плановий обсяг виробництва товарів i- ого виду.

Обсяг виробництва товарів, випущені понад план або не передбачених планом в розрахунок виконання плану не приймаються. План по асортименту вважається виконаним тільки в тому випадку, якщо виконано завдання з усіх видів товарів. При оперативному аналізі виконання плану по асортименту використовуються комп'ютерні варіанти розрахунків, в яких відбивається фактичний випуск за добу (зміну), визначається відставання від планового завдання за день і з початку місяця за кількістю випущених виробів в натуральному виразі або за кількістю найменувань. Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути зовнішні (зміна кон'юнктури ринку, попиту на окремі види продукції, несвоєчасне введення виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин) і внутрішні (недоліки в системі організації та управління виробництвом, поганий технічний стан обладнання та ін.).

 Цілі і завдання аналізу виробництва і продажів товарів | На виробництво товарів

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ (ГТУ) | КУРС ЛЕКЦІЙ | Мета і методи управлінського аналізу | соціологічні методи | Принципові особливості в змісті та організації фінансового і управлінського аналізу | Функції управлінського аналізу | Ступінь впливу керівників організаційних сегментів бізнесу на параметри виробничої діяльності | Предмет і об'єкт управлінського аналізу | Критерії оцінки нових товарів | Аналіз показників якості товару |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати