На головну

Інформатизація. Інформаційне суспільство. Інформатика. Інформаційний ресурс суспільства і його особливості.

  1. A) відтворення членів суспільства (г головним інститутом тут є сім'я)
  2. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  3. I. ПРОБЛЕМИ Взаємодія ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
  4. II. Аналіз трудових ресурсів
  5. II. Водні ресурси
  6. III. електронні ресурси
  7. Internet ресурси

інформатизація - Процес створення, розвитку і загального застосування інформаційних засобів і технологій, що забезпечують досягнення і підтримання рівня інформованості всіх членів суспільства необхідного і достатнього для координації поліпшенні якості праці та умов життя суспільства. Можливість і ефективність використання інформації визначається її споживчими властивостями.

Споживчі властивості інформації:

· Репрезентативність,

· Змістовність,

· Повнота (достовірність),

Доступність,

· Актуальність,

· Своєчасність,

· Точність,

· Стійкість,

· Достовірність,

· Цінність.

Інформаційне суспільство - Це суспільство, в якому більшість зайнято в сфері виробництва інформації та інформаційних послуг, забезпечена можливість доступу до будь-якого члена суспільства в будь-якій точці території і в будь-який час, потрібної йому інформації, яка стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства.

Основні риси інформаційного суспільства

В інформаційному суспільстві головним ресурсом є інформація, це суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, обробкою і передачею інформації.

В якості критеріїв розвиненості інформаційного суспільства можна перерахувати наступні:

· Наявність комп'ютерів,

· Рівень розвитку комп'ютерних мереж

· Частка населення, зайнятого в інформаційній сфері, а також використовує інформаційні технології у своїй повсякденній діяльності.

Однак, слід зазначити, що в даний час жодна держава не знаходиться в цій стадії.

Ближче всіх до інформаційного суспільства підійшли США, Японія, ряд країн Західної Європи.

Особливості інформаційного суспільства

· Зростання інформаційної культури: Сучасне розуміння інформаційної культури полягає в умінні і потреби людини працювати з інформацією засобами нових інформаційних технологій. Вона включає в себе набагато більше, ніж простий набір навичок технічної обробки інформації за допомогою комп'ютера і телекомунікаційних засобів. Культурний (в широкому сенсі) людина повинна вміти оцінювати отриману інформацію якісно, ??розуміти її корисність, достовірність і т. Д. Істотний елемент інформаційної культури - Володіння методикою колективного прийняття рішень. Уміння взаємодіяти в інформаційному полі з іншими людьми - важлива ознака людини інформаційного суспільства.

· Зміни в сфері освіти: Великі зміни в інформаційному суспільстві в сфері освіти. Необхідно зробити його більш доступним для кожної людини. Ця доступність має і економічні, і соціальні, і технологічні аспекти. В силу свого динамізму інформаційне суспільство вимагатиме від своїх членів безперервного протягом десятків років, навчання. Це дозволить людині не відставати від часу, бути здатним змінити професію, зайняти гідне місце в соціальній структурі суспільства.

· Зміни способу життя людей: Формування інформаційного суспільства істотно відіб'ється на повсякденному житті людей. Про те, наскільки глибокими будуть ці зміни, можна тільки здогадуватися. Так, масове впровадження телебачення в 60-70-х роках XX століття істотно змінило побут людей, причому не тільки ті кращу сторону. З одного боку, у мільйонів людей з'явилася можливість доступу до скарбів національної та світової культури, з іншого - скоротилося живе спілкування, стало більше стереотипів, насаджуються телебаченням, звузився коло читання. Недавнє досягнення Інтернет-технологій -поход за покупками реальних товарів в віртуальний Інтернет-магазин - може розвинутися в інформаційному суспільстві аж до ліквідації сучасної системи торгівлі.

· інформатизація: Один з етапів переходу до інформаційного суспільства - комп'ютеризація суспільства, яка передбачає розвиток і впровадження комп'ютерів, що забезпечують оперативне отримання результатів обробки інформації та її накопичення. Таким чином, під інформатизацією суспільства розуміють реалізацію комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання членами суспільства достовірної інформації, що значною мірою залежить від ступеня освоєння і розвитку нових інформаційних технологій.

· Зміна структури економіки і структури праці: В інформаційному суспільстві діяльність людини багато в чому залежатиме від уміння ефективно використовувати наявну інформацію. Використання комп'ютерів у всіх сферах людської діяльності має забезпечити доступ до достовірних джерел інформації, позбавити людину від рутинної роботи, дозволить прискорити прийняття оптимальних рішень, автоматизувати обробку інформації не тільки у виробничій, але і в соціальній сферах. В результаті цього процесу рушійною силою розвитку суспільства стане виробництво інформаційного, а не матеріального продукту. Цей процес повинен привести до створення інформаційного суспільства, в якому головну роль гратимуть знання та інтелект. Розвиток і масове використання інформаційних та комунікаційних технологій:

O Створення телекомунікаційної інфраструктури, що включає в себе мережі передачі даних;

O Поява величезних баз даних, доступ до яких через мережі отримали мільйони людей;

O Вироблення єдиних правил поведінки в мережах і пошук н них інформації.

Величезну роль в обговорюваному процесі зіграло створення міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет. Сьогодні вона являє собою колосальну і швидко зростаючу систему, число користувачів якої наближається до 200 мільйонів людей. Інформаційні та комунікаційні технології постійно розвиваються.

· Свобода доступу до інформації та свобода її поширення: Обговорювана проблема лежить більше в політичній і економічній площині, ніж в технічній, оскільки сучасні інформаційні технології чисто технічно відкрили безмежний простір для інформаційних обмінів. Свобода доступу до інформації та свобода її поширення - обов'язкова умова демократичного розвитку, що сприяє еконміческому росту, добросовісної конкуренції на ринку. Лише спираючись на повну і достовірну інформацію, можна приймати правильні та виважені рішення в політиці, економіці, науці, практичної діяльності. Величезне значення має свобода поширення інформації культурно-освітнього характеру. Вона сприяє зростанню культурного і освітнього рівня суспільства.

Інформатика - Народилася з кібернетики (наука про найбільш загальні закони управління, зв'язку, передачі і обробки інформації). Наука про інформаційну діяльність та інформаційних процесах, і їх організації в людино-машинних системах.

інформація - Відомості, що відображають (в широкому сенсі) картину реального світу і є (у вузькому сенсі) об'єктом зберігання, передачі, перетворення.

дані - Відомості (повідомлення) у вигляді, що дозволяє зберігати, передавати і обробляти їх за допомогою технологічних засобів.

Поняття «інформація» в вираженні «методи обробки інформації» - Відомості про параметри об'єктів і процесів, що є об'єктом зберігання, передачі і перетворення.

Методи обробки інформації - Алгоритми дій (послідовності елементарних операцій) при виконанні робіт інформації, правила виконання дій (операцій) і правила переходів між ними (при отриманні певного результату або зміну параметрів зовнішніх умов).

знання - Інформація у вузькому сенсі слова, відомості про параметри об'єктів і процесів об'єктивного світу, а також методи обробки даної інформації.

інформаційний ресурс - Семантична інформація, чи інформація в вигляді, понятійного знання, при застосуванні якого, спільно з ресурсами інших видів виходить певний корисний ефект.

Інформація як об'єкт дослідження - Описати за допомогою загального поняття «стан» неможливо, але її можна визначити, т. Е перетворити суб'єктивну інформацію, тільки на основі категорії, іменованої «властивість».

властивість - Це категорія, що виражає таку сторону предмета, яка обумовлює його відмінність чи спільність з іншими предметами і виявляється в його ставленні до них.

властивості інформації - Розрізняють:

· атрибутивні - Це ті, без яких інформація не існує (безперервність, дискретність, невідривно інформації від фізичного носія, мовна природа інформації).

· прагматичні - Це ті, які характеризують ступінь її корисності для користувача, споживача і практики (сенс, новизна, корисність, цінність, кумулятивность, простота, достовірність, адекватність, доступність, актуальність, об'єктивність, суб'єктивність).

· динамічні - Це ті, які характеризують зміну інформації в часі (зростання інформації, старіння).

Класифікація інформації- Можна умовно ділити на різні види, грунтуючись на тому чи іншому її властивості.

· За способом копіювання (Аналогова; цифрова)

· За суспільним призначенням (Особиста; масова - суспільно-політична, буденна, науково-популярна; спеціальна - виробнича, технічна, управлінська, наукова)

· За сферою виникнення (Елементарна; біологічна, соціальна)

· За способом передачі і сприйняття (Візуальна; аудиальная; тактильна; смакова; машинно-орієнтована)

Інформаційні системи, їх місце в системі управління. АСУ (АІС) підприємства (організації). Завдання і класифікація інформаційних систем. Рівні управління організації та інформаційні системи на кожному рівні управління. Приклади реалізації інформаційними системами своїх функцій.

Інформаційна система (ІС) це організаційно-упорядкована взаємопов'язана сукупність засобів, і методів ІТ, а також використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети. Таке розуміння інформаційної системи припускає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації ЕОМ і засобів зв'язку, що реалізують інформаційні процеси і видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будь-якої області.

Російський ГОСТ РВ 51987 визначає інформаційну систему як «Автоматизовану систему, результатом функціонування якої є уявлення вихідної інформації для подальшого використання».

Основним завданням ІС є задоволення конкретних інформаційних потреб в рамках конкретної предметної області.

Всі об'єкти представляють собою систему. Їх поведінка, характеристики розглядаються в системному об'єкті.

система - Це утворює єдине ціле сукупність матеріальних і нематеріальних об'єктів, об'єднаних деякими загальними ознаками, призначеннями, властивостями, умовами існування, життєдіяльності, функціонування і т. Д.

функціонування системи - Процес переробки вхідної інформації у вихідну, що носить послідовний характер в часі.

підсистема - Частина будь-якої системи.

Властивості системи (в т. Ч ІС):

· складність - Система залежить від безлічі входять до неї компонентів, їх структурного взаємодії, а так же складності внутрішніх і зовнішніх зв'язків;

· подільність - Система складається з ряду підсистем або елементів, виділених за певними ознаками і відповідають конкретним цілям і завданням;

· цілісність системи - Означає те, що всі елементи системи функціонують як єдине ціле;

· Різноманіття елементів системи і відмінність їх природи - Властивість пов'язана з функціонуванням елементів, їх специфікою і автономністю;

· структурність- визначає наявність встановлених зв'язків і відносин між елементами всередині системи, розподіл елементів системи за рівнями і ієрархій;

· адаптивність системи - Означає пристосованість системи до умов конкретної предметної області;

· інтегрованість - Означає можливість взаємодії системи з знову підключаються компонентами або підсистемами.

Системи значно відрізняються між собою як по складу, так і по головним цілям. Наведемо кілька систем, що складаються з різних елементів і спрямованих на реалізацію різних цілей (табл. - Приклади різних

 система  елементи системи  Головна мета системи
 фірма  Люди, обладнання, матеріали, будівлі та ін.  виробництво товарів
 комп'ютер  Електронні та електромеханічні елементи, лінії зв'язку і ін.  Обробка даних
 телекомунікаційна система  Комп'ютери, модеми, кабелі, мережеве програмне забезпечення та ін.  Передача інформації
 Інформаційна система  Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне і програмне забезпечення  Виробництво професійної інформації

Інформаційна система - Це взаємопов'язана сукупність інформаційних, технічних, програмних, математичних, організаційних, правових, ергономічних, лінгвістичних, технологічних і інших засобів, а також персоналу, призначена для збору, обробки, зберігання та видачі економічної інформації і прийняття управлінських рішень.

Властивості інформаційних систем:

· Будь-яка ІС може бути піддана аналізу, побудована і керована на основі загальних принципів побудови складних систем;

· При побудові ІС необхідно використовувати системний підхід;

· ІС є динамічною і розвивається системою;

· ІС слід сприймати як систему обробки інформації, що складається з комп'ютерних і телекомунікаційних пристроїв, реалізовану на базі сучасних технологій;

· Вихідний продукцією ІС є інформація, на основі якої приймаються рішення або виробляються автоматичне виконання рутинних операцій;

· Участь людини залежить від складності системи, типів і наборів даних, ступеня формалізації вирішуваних завдань.

Процеси в інформаційній системі:

· Введення інформації з зовнішніх і внутрішніх джерел;

· Обробка вхідної інформації;

· Зберігання інформації для подальшого її використання;

· Висновок інформації в зручному для користувача вигляді;

· Зворотній зв'язок, т. Е подання інформації, переробленої в даній організації, для коригування вхідної інформації.

З урахуванням сфери застосування виділяють:

· Технічні ІС,

· Економічні ІС,

· ІС в гуманітарних областях і т. Д.

ІС є середовищем, складовими елементами якої є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, БД, люди, різного роду технічні і програмні засоби зв'язку і т. Д. Хоча сама ідея ІС і деякі принципи їх організації виникли задовго до появи комп'ютерів, однак комп'ютеризація в десятки і сотні разів підвищила ефективність ІС і розширила сфери їх застосування.

ІС (інформаційні системи) і ІТ (інформаційні технології). Реалізація функцій ІС неможлива без знання орієнтованої на неї ІТ. ІТ може існувати і поза сферою ІВ. Таким чином, ІТ є більш ємним поняттям, що відбиває сучасне уявлення про процеси перетворення інформації в інформаційному суспільстві. Залежно від конкретної області застосування ІС можуть дуже сильно відрізнятися за своїми функціями, архітектурі, реалізації.

Місце ІС в системі управління: Інформаційні ресурси для багатьох компаній так само значимі, як і корпоративні фінанси або кадровий склад. Тому функції порталу повинні розглядатися набагато ширше, ніж функції, що відкриває прямий шлях до потрібної інформації.

Термін «інформаційний портал підприємства» - Це дослівний переклад абревіатури EIP. Однак це скорочення можна використовувати і для позначення процесу управління інформаційними ресурсами - Enterprise Information Planning (За аналогією з ERP). Якщо портал розглядати не тільки як «парадний вхід» в інформаційний простір компанії, а ще й як одну зі складових системи управління компанією, то у ІТ-фахівців з'являються нові можливості для обґрунтування необхідності інвестицій в це рішення.

Основна функція порталу - Це управління інформаційними ресурсами підприємства.

Серйозний аргумент ефективності портальних рішень - Це можливість для компанії, використовуючи ці технології, оптимізувати інвестиції в розвиток інформаційних ресурсів в цілому.

Класифікація ІС:

· За функціональною ознакою (Виробнича, маркетингова, фінансова, кадрова),

· За рівнями управління (Операційний, функціональний, стратегічний),

· За ступенем автоматизації (Ручні, автоматичні, автоматизовані),

· За характером використання інформації (Інформаційно-пошукові, інформаційно-вирішальні, керуючі, що радять),

· За сферою застосування (Організаційного управління, управління технологічними процесами, автоматизованого проектування, інтегровані).

Ринок інформаційних продуктів і послуг - Система економічних, правових і організаційних відносин з торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційній основі.

Постачальниками інформаційних продуктів і послуг можуть бути:

· Центри, де створюються і зберігаються бази даних, а також проводиться постійне накопичення і редагування в них інформації;

· Центри, що розподіляють інформацію на основі різних баз даних;

· Служби телекомунікації та передачі даних;

· Спеціальні служби, куди стікається інформація по конкретній сфері діяльності для її аналізу, узагальнення, прогнозування, наприклад консалтингові фірми, банки, біржі;

· Комерційні фірми;

· Інформаційні брокери.

Найважливіша проблема українського інформаційного ринку - Правова нерегламентованість передачі державних інформаційних ресурсів у відкритий доступ.

Автоматизована інформаційна система (АІС) - Це сукупність різних програмно-апаратних засобів, які призначені для автоматизації будь-якої діяльності, пов'язаної з передачею, зберіганням і обробкою різної інформації. Автоматизовані інформаційні системи представляють, з одного боку, різновид інформаційної системи або ІС, а з іншого боку, є автоматизованою системою АС, внаслідок цього їх часто називають АС або ІС.

В автоматизованих інформаційних системах за зберігання будь-якої інформації відповідають:

· На фізичному рівні

O Зовнішні накопичувачі;

O Вбудовані пристрої пам'яті (RAM);

O Масиви дисків;

· На програмному рівні

O СУБД;

O Файлова система ОС;

O Системи зберігання мультимедіа, документів і т. Д.

На сьогоднішній день досить широко застосовуються різноманітні програмні засоби при роботі з комп'ютером. У їх числі знаходяться і автоматизовані інформаційні системи.

Інформаційна система або ІС - Це система обробки, зберігання та передачі будь-якої інформації, яка представлена ??в певній формі.

У сучасній обчислювальній техніці ІС являє собою цілий програмний комплекс, який дає можливість надійно зберігати дані в пам'яті, виконувати перетворення інформації і робити обчислення за допомогою зручного і легкого для користувача інтерфейсу.

Використання сучасних інформаційних систем дозволяє нам:

· Працювати з величезними обсягами даних;

· Зберігати будь-які дані протягом досить тривалого тимчасового періоду;

· Зв'язати кілька компонентів, які мають свої певні локальні цілі, завдання та різноманітні прийоми функціонування, в одну систему для роботи з інформацією;

· Істотно знизити витрати на доступ і зберігання до будь-яких необхідних нам даними;

· Досить-таки швидко знайти всю необхідну нам інформацію і т. Д.

Як класичний приклад сучасної інформаційної системи, варто згадати банківські системи, АС управління підприємствами, системи резервування залізничних або авіаційних квитків і т. д.

На сьогоднішній день сучасні СУБД мають дуже широкими можливостями архівації даних і резервного копіювання, паралельної обробки різної інформації, особливо, якщо в якості сервера бази даних використовується багатопроцесорний комп'ютер.

Автоматизована інформаційна система або АІС - Це інформаційна система, яка використовує ЕОМ на етапах введення інформації, її підготовки та видачі, тобто є певним розвитком ІС, які займаються пошуком, використовуючи прикладні програмні засоби. Автоматизовані інформаційні системи можна сміливо віднести до класу дуже складних систем і, як правило, не стільки з великим фізичним розмірністю, а в зв'язку з багатозначністю різних структурних відносин між компонентами системи.

Автоматизована інформаційна система може бути легко визначена як цілий комплекс сучасних автоматизованих інформаційних технологій, які призначені для будь-якого інформаційного обслуговування. Без впровадження найсучасніших методів управління, які базуються на АІС, неможливо і підвищення ефективності функціонування підприємств.

Сучасні АІС дозволяють:

· Підвищити продуктивність роботи всього персоналу;

· Поліпшити якість обслуговування клієнтської бази;

· Знизити напруженість і трудомісткість праці персоналу, а також мінімізувати кількість помилок в його діях;

На сьогоднішній день, автоматизована інформаційна система, є сукупністю технічних (апаратних), математичних, телекомунікаційних, алгоритмічних засобів, методів опису та пошуку об'єктів програмування, і збору, і зберігання інформації.

Структура управління будь-якої організації ділиться на три рівні:

Операційний,

· Функціональний

· Стратегічний.

рівні управління (Вид управлінської діяльності) визначаються складністю вирішуваних завдань. Чим складніше завдання, тим вищий рівень управління потрібно для її вирішення.

Операційний (нижній) рівень управління забезпечує рішення багаторазово повторюваних завдань і операцій і швидке реагування на зміни вхідних поточної інформації. На цьому рівні досить великі як обсяг виконуваних операцій, так і динаміка прийняття управлінських рішень. Цей рівень управління часто називають оперативним через необхідність швидкого реагування на зміну ситуації. На рівні оперативного (операційного) управління великий обсяг займають облікові завдання. Деякі облікові завдання: облік кількості проданої продукції; облік витрат часу, сировини і матеріалів при виконанні окремих виробничих операцій; облік виробленої продукції; бухгалтерський облік і т. Д.

Функціональний (тактичний) рівень управління забезпечує рішення задач, що вимагають попереднього аналізу інформації, підготовленої на першому рівні. На цьому рівні велике значення набуває така функція управління, як аналіз. Обсяг вирішуваних завдань зменшується, але зростає їх складність. Інформаційні системи на цьому рівні: На підставі аналізу статистичних даних щодо попиту на продукцію, про ціни конкурентів та ін. Прогнозується прибуток і розробляється план випуску продукції на найближчий період (тиждень, місяць, квартал). Результати прийнятих управлінських рішень проявляються через деякий час.

Стратегічний рівень забезпечує вироблення управлінських рішень, спрямованих на досягнення довгострокових стратегічних цілей організації. Оскільки результати прийнятих рішень проявляються через тривалий час, особливе значення на цьому рівні має така функція управління, як стратегічне планування.

Інформаційні системи: На підставі аналізу фінансового стану фірми приймаються рішення про збільшення (зменшення, зняття з продажу) виробленої продукції, про залучення додаткових працівників або про їхнє скорочення.

Приклади ІС: Інформаційна система по відшукання ринкових ніш. При покупці товарів в деяких фірмах інформаційна система реєструє дані про покупця, що дозволяє: Визначати групи покупців, їх склад і запити, а потім орієнтуватися в своїй стратегії на найбільш численну групу; посилати потенційним покупцям різні пропозиції, рекламу, нагадування; надавати постійним покупцям товари і послуги в кредит, зі знижкою, з відстрочкою платежів.

Інформаційні системи, що прискорюють потоки товарів. Менеджери, роблячи вибірки по котрі вступили замовленнями, приймають оперативні управлінські рішення з доставки замовнику потрібного товару за короткий проміжок часу. Таким чином економляться величезні гроші на зберігання товарів, прискорюється і спрощується потік товарів, відслідковуються потреби покупців. Інформаційні системи по зниженню витрат виробництва. Ці інформаційні системи, відстежуючи всі фази виробничого процесу, сприяють поліпшенню управління і контролю, більш раціональному плануванню і використанню персоналу і, як наслідок, зниження собівартості виробленої продукції і послуг.

Інформаційні системи автоматизації технології ( "менеджмент поступок"). Якщо дохід фірми залишається в рамках рентабельності, споживачеві робляться різні знижки залежно від кількості і тривалості контрактів. У цьому випадку споживач стає зацікавлений у взаємодії з фірмою, а фірма тим самим залучає додаткове число клієнтів. Якщо ж клієнт не бажає взаємодіяти з даною фірмою і переходить на обслуговування до іншого, то його витрати можуть зрости через втрату наданих йому раніше знижок.

 Управління, його мета і завдання (функції). Організація управління. Система управління в складі системи виробництва. | Види забезпечення АСУ (АІС).

Структуровані, частково структуровані і неструктуровані завдання управління підприємством (організації), і відповідні їм функціональні інформаційні системи. | Інформаційні технології, їх класифікація, структура (алгоритм виконання робіт передачі і обробки інформації), і кошти реалізації. | Організація застосування (впровадження) інформаційних технологій на підприємстві (в організації). | Класифікація і внутрішня організація (структура, елементи та можливості) комп'ютерних інформаційних систем в складі АСУ (АІС) підприємства (організації) | Організація створення та застосування АСУ (АІС) підприємства (організації) і, в їх складі, комп'ютерних інформаційних систем органів управління підприємства (організації). | Основні характеристики, класифікація, склад апаратних засобів (пристроїв) і продуктивність ЕОМ. | Програмні засоби (програмне забезпечення) ЕОМ. | Обчислювальні системи. Їх відмінні риси і принципи побудови. | Програмне забезпечення багатопроцесорних і багатомашинних обчислювальних систем. | Класифікація, ефективність, принципи побудови і топологія обчислювальних мереж. Телекомунікаційні системи та їх апаратні засоби. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати