На головну

Практична робота №3

  1. Cамостійна робота
  2. Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.
  3. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  4. Виховна робота в ВНЗ
  5. Всеукраїнська науково-практична конференція
  6. Вставка формул. Робота з редактором рівнянь Equation Editor
  7. Групова робота

1. МЕТА РОБОТИ

Навчитися створювати програми для тестування.

2. ЗАВДАННЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

2.1. Ознайомитися з наведеним прикладом.

2.2. Виконати самостійні задачі.

Програма тестування

Dim q As Integer ' загальна кількість питань

Dim r As Integer ' кількість вірних відповідей

Dim rate(1 To 4) As Integer ' критерії оцінок

Dim comment(1 To 4) As String

' коментарії

Dim f As String

' процедура зчитує питання з файлу і виводить на форму

Sub NextQuestion()

If Not EOF(1) Then ' файл не закінчився

' зчитування і виведення питання

Line Input #1, f

Label1.Caption = f

' зчитування варіантів відповіді

Line Input #1, f

Option1.Caption = f

Line Input #1, f

Option1.Tag = f

' чи вірна відповідь: 1 - так, 0 - ні;

' 0 чи 1 записується у властивість

Tag відповідного

' компонента Option

Line Input #1, f

Option2.Caption = f

Line Input #1, f

Option2.Tag = f

Line Input #1, f

Option3.Caption = f

Line Input #1, f

Option3.Tag = f

' не один з варіантів відповіді не обраний

Option1.Value = False

Option2.Value = False

Option3.Value = False

Command1.Enabled = False

' збільшення лічильника питань

q = q + 1

' якщо це питання - останнє

If EOF(1) Then Command1.Caption = "Кінець"

End If

End Sub

Private Sub Command1_Click()

If Option1.Value = True Then r = r + Option1.Tag

If Option2.Value = True Then r = r + Option2.Tag

If Option3.Value = True Then r = r + Option3.Tag

If Command1.Caption = " Знову " Then

Command1.Caption = "Далі"

Label1.Height = Label1.Height / 2

Option1.Visible = True

Option2.Visible = True

Option3.Visible = True

' перехід до початку файлу

Seek #1, 1

Line Input #1, f

Form1.Caption = f

' коментарі і критерії оцінювання

For i = 1 To 4 Step 1

Line Input #1, f

comment(i) = f

Line Input #1, f

rate(i) = f

Next

' обнуління лічильників

q = 0

r = 0

' висновок першого питання

NextQuestion

Exit Sub

End If

If Command1.Caption = "Кінець" Then

Option1.Visible = False

Option2.Visible = False

Option3.Visible = False

Label1.Height = Label1.Height * 2

Label1.Caption = "Тестування завершене." + Chr(13) + _

"Правильних відповідей: " + Format$(r) + " з " + Format$(q) + "."

i = 1

While (r < rate(i)) And (i < 4)

i = i + 1

Wend

' висновок коментарю

'Label1.Caption = Label1.Caption + Chr(13) + comment(і)

Command1.Caption = "Знову"

Else

NextQuestion

End If

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Close #1 ' закриття файлу

Unload Form1

End Sub

Private Sub Form_Initialize()

Label1.Font.Size = 10

FileName = "E:\olga\Projects\Новая папка (6)" + "\text.txt"

Open FileName For Input As #1 ' відкриття файлу

' для читання

Line Input #1, f ' читання назви тесту

Form1.Caption = f

For i = 1 To 4 Step 1

Line Input #1, f

comment(i) = f

Line Input #1, f

rate(i) = f

Next

q = 0

r = 0

NextQuestion

End Sub

Private Sub Option1_Click()

Command1.Enabled = True

End Sub

Private Sub Option2_Click()

Command1.Enabled = True

End Sub

Private Sub Option3_Click()

Command1.Enabled = True

End SubDim q As Integer ' загальна кількість питань

Перед виконанням програми необхідно створити текстовий файл test.txt з наступним змістом

Економіка

Ви прекрасно справилися з питаннями. Оцінка - ВІДМІННО!

На один чи кілька питань Ви відповіли не правильно. Оцінка - ДОБРЕ.

На деякі питання Ви відповіли не правильно. Оцінка - ЗАДОВІЛЬНО.

Ви погано підготувалися до іспиту. Оцінка - ПОГАНО!

Карл Маркс написав книгу:

"Матеріалізм і емпіріокритицизм"

"Як нам бороти з інфляцією"

"Капітал"

Що означає вислів «Робити бізнес»?

обманювати і хитрити

вчитися в школі бізнесменів

займатися конкретною справою, що приносить прибуток

Коли вперше з'явилися бартерні угоди?

при первіснообщинному ладі

у період суспільного поділу праці

у наш час

Слово «бухгалтер» перекладається з німецької як:

людина, що тримає книгу

людина, що вважає на рахунках

людина, що працює з великою кількістю паперів

Як перекладається з англійської «ноу-хау», і що воно позначає?

секрет

нове підприємство

нова ідея (знаю, як)

Конкуренція в перекладі з латинської:

зіткнення

змагання

конкурс

Контрольні запитання.

1. Як зчитати інформацію з файлу?

Завдання для самостійного розв'язку.

1. Модифікуйте програму, збільшить кількість питань до 10.

2. Створити програму тестування по дисципліні "Маркетинг".

Практична робота №3

для спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства"© um.co.ua - учбові матеріали та реферати