Головна

Філософський факультет

  1. III курса ЛЕЧЕБНОГО факультета 2000-2001 учебного года
  2. Гуманитарного факультета, блок дисциплин ОПД
  3. Декан факультета
  4. Для заочного отделения Электротехнического факультета
  5. Для студентів 3 курсу медичного факультету
  6. Для студентів факультету журналістики
  7. Для студентов 1 курса факультета филологии и журналистики

Кафедра філософії

Укладач: доц. Бойченко М.І.

Соціальна філософія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності "філософія"

Затверджено

на засіданні кафедри української філософії та культури Протокол № ___

від "___"___200__р.

Зав. кафедри___ проф. Лой А. М.

Декан філософського факультету/

___проф. Конверський А.Є.

КИЇВ - 2008

Навчальна програма з дисципліни "Соціальна філософія" для студентів відділення політології філософського факультету

Укладачі: кандидат філософських наук, доцент Бойченко М.І.

Лектори:доцент Бойченко М.І.

Викладачі:доцент Бойченко М.І.

Погоджено

з науково-методичною комісією

Р.

---

Голова НМК факультету доц. Кравчук А. А.


Вступ

Дисципліна «Соціальна філософія» є базовим нормативним курсом для студентів філософського факультету, викладається на ІІ курсі 4 семестру в обсязі 144 годин, з них лекцій - 36 год., семінарських - 18 год., СРС - 72 год. Формою підсумкового контролю є іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни.Метою курсу є оволодіння студентами знаннями про основні засади соціального розвитку, опанування базовими положеннями класичних соціальних теорій, проблематикою співвіднесення інституційних та поза інституційних аспектів соціального життя.

Предметом навчальної дисципліни єспецифіка,сутність, особливості прояву та закономірності розвитку соціальної реальності, які отримали теоретичне вираження у класичних працях представників соціальної філософії.

Вимоги до знань та вмінь.Студенти повинні знати основні ідеї та проблематику класичних соціальних теорій, базові положення філософського осмислення інституційної проблематики та системного аналізу соціальної реальності.

Студенти повинні вміти аналізувати соціально-філософську літературу (як тексти першоджерел так й критичні дослідження), визначати доцільність її застосування до аналізу конкретних соціально-політичних ситуацій, формулювати основні наукові проблеми їх дослідження та обгрутовувати шляхи їх можливого вирішення.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Соціальна філософія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і є базовою для вивчення інших філософських і суспільних дисциплін.

Система контролю знань та умови складання іспиту.Навчальна дисципліна "Соціальна філософія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю:оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів і контрольних робіт, виконаних студентами під час семінарських занять. Студент може отримати за

- письмові самостійні - 5 балів (у 1 і 2 модулі);

- модульна контрольна робота - 10 балів (у 1 і 2 модулі), 20 балів (підсумкова модульна робота).

Модульний контроль:3 модульні контрольні роботи.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважена за кожен із трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за такою формулою.

  Змістовний модуль 1 (зм1) Змістовний модуль 2 (ЗМ2) Підсумкова Модульна робота (ЗМ3) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коєфіцієнти (%) 15% к1=0,15 15% к2=0,15 20% К3=0,20 50% Кз=0,5 100%
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати