На головну

Інформаційно-методичне забезпечення

  1. III. Інформаційне забезпечення задачі
  2. III. Інформаційне забезпечення задачі
  3. VI. Нормативне забезпечення практики
  4. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  5. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується
1. Рекомендована основна навчальна література (підручники, навчальні посібники, інші видання)
1. Основи охорони праці. За ред, К. Н. Ткачука. Підручник. К., "Основа", 2003. ЗМ 1-3
2. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. В. В. Березуцького. - Х.: Факт, 2005. - 480 с. ЗМ 1-3
3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. ВНЗ. За ред. М. П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2004. ЗМ 1-3
4. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці Підручник. - Львів., "Афіша". 2004. ЗМ 1-3
5. Князевский Б. А. и др. Охрана труда в электроустановках. - М., 1983. ЗМ 2
6. Правила експлуатації трамваю та тролейбуса. - К., 1997. ЗМ 1
7. Пчелинцев В. А. Охрана труда в строительстве. - М., 1991. ЗМ 3
8. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 448 с. ЗМ 2
9. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. ред. С. В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. - 448 с. ЗМ 2 - 3
10. НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті. - К., МНСУ, 2006. - 128 с. ЗМ 1 - 2
2. Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо)
1. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. За ред. Б. М. Коржика. На-вчальний посібник. - X., ХДАМГ, 2002. ЗМ 1-3
2. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Под ред. Г. Г. Орло-ва. - М., 1985. ЗМ 1-3
3. Русин В. И., Орлов Г. Г. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник. - К., 1990. ЗМ 1-3
4. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины. Специальные работы. Под ред. К. Н. Зайцева. - К., 1989. ЗМ 1
5. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. За ред В. В. Сафонова. - К., 2000. ЗМ 1-3
6. Иванов В. Н. и др. Охрана труда на предприятии. - Харьков, 2003. ЗМ 1-3
7. Должностные инструкции работников ХТТУ. - Харьков, ХТТУ, 1997. ЗМ 1
8. Должностная инструкция водителя трамвая и троллейбуса. - Харьков, ХТТУ, 1982. ЗМ 1
9. ДСТУ, ГОСТн ССБТ, СНиП, ДБН, ДСН та інші нормативно-правові документи з охорони праці. ЗМ 1-3
10. Електронні сайти мережі Internet: http://ohrana.mbr.sumy.ua., http://www.dnop.kiev.ua/ , http://document.org.ua/dnaop/index.php. ЗМ 1-3
3. Методичне забезпечення (реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять)
1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Охорона праці при експлуатації і ремонті рухомого складу МЕТ", ХНАМГ, 2005 р. (№ 227). ЗМ 1-3
2. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. ХДАМГ, 2002 (бібл. №0-75 65.9(2) 248Я7). ЗМ 1-3
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять з курсу "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" (№ 755). ЗМ 1-3
4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" (№ 1034 ). ЗМ 1-3
5. Методические указания к лабораторной работе «Обучение приемам сердечнолегочной реанимации человека при несчастных случаях». Харьков, ХГИИГХ, 1992 р. (№ 660). ЗМ 3
6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електробезпека" курсу "Охорона праці". Харків, ХДАМГ, 2003 р. ЗМ 2

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати