На головну

Анотація програми навчальної дисципліни

  1. А. КОНТРОЛЬ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ
  2. А. СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  3. Автоматичне створення резервної копії при виході із програми
  4. АНОТАЦІЯ
  5. АНОТАЦІЯ
  6. АНОТАЦІЯ
  7. Анотація 1 страница

Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу

Мета - забезпечення майбутніх фахівців методичним основам охорони праці при експлуатації і ремонті міського електричного транспорту; ознайомлення з потенційними джерелами небезпек та заходами щодо їх усунення. Для реалізація мети розглядаються: вимоги безпеки при експлуатації і ремонті рухомого складу міського електричного транспорту (вимоги до території депо та екіпіровки рухомого складу перед випуском на лінію, охорона праці при ремонті рухомого складу міського електричного транспорту та роботі на лінії), правила безпечної роботи з інструментами та пристроями та основні вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту електроустановок(вимоги охорони праці при роботі з інструментами та пристроями, основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок).

The purpose is maintenance of the future experts to methodical bases of a labour safety at operation and repair of city electric transport; acquaintance with potential sources of dangers and actions for their elimination. For purpose realization are examined: safety requirements at operation and repair of a rolling stock of city electric transport (the requirement to territory depot and equipment of a rolling stock before release on a line, a labour safety at repair of a rolling stock of city electric transport and work on a line), rules of safe handling of tools and adaptations, basic safety requirements in a holding time and repair of electroinstallations (the requirement of a labour safety at work with tools and adaptations, basic safety requirements in a holding time of electroinstallations).

Цель - обеспечение будущих специалистов методическим основам охраны труда при эксплуатации и ремонте городского электрического транспорта; ознакомление с потенциальными источниками опасностей и мероприятиями по их устранению. Для реализации цели рассматриваются: требования безопасности при эксплуатации и ремонте подвижного состава городского электрического транспорта (требования к территории депо и экипировке подвижного состава перед выпуском на линию, охрана труда при ремонте подвижного состава городского электрического транспорта и работе на линии), правила безопасного обращения с инструментами и приспособлениями, основные требования безопасности во время обслуживания и ремонта электроустановок (требования охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями, основные требования безопасности во время обслуживания электроустановок).

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати