Головна

Характеристика документообігу за прибутковими м расхрдним касових операціях

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

Документообіг за банківськими операціями є послідовний рух грошово-розрахункових документів від моменту їх складання до завершення операцій за робочий день. Від правильності і чіткості організації документообігу залежить своєчасність відображення банківських операцій по рахунках банку в бухгалтерському обліку підприємств. З цією метою в установах банку складаються графіки документообігу, що передбачають рух в часі різних видів документів від одного структурного підрозділу до іншого.

Розрахункові документи передаються клієнтами банку, як правило безпосередньо відповідальним виконавцем.

Розрахункові документи, оплачувані з позикових рахунків і рахунків фінансування, а також документи на оплату товарів, що реалізуються дрібним оптом, підлягають попередньому контролю, здаються в кредитний відділ для отримання дозвільного підпису на їх оплату, а потім передаються в операційні відділи.

Порядок проходження документів по структурним підрозділам установ банку встановлюється головним бухгалтером відповідно до основних Правилами документообігу та контролю. При виконанні касових операцій прибуткові касові документи відображаються в обліку після прийому грошей касою. Готівкові гроші виплачуються за видатковими касовими документами після відображення їх за рахунками бухгалтерського обліку. При здійсненні безготівкових розрахунків меморіальні документи спочатку проводяться за дебетом рахунків платників, а потім по кредиту рахунків одержувачів. Кожен документ піддається попередньому контролю для встановлення законності операції, правильності оформлення і можливості оплати виходячи з фактичної наявності грошових коштів. На підтвердження проведеної перевірки відповідальний виконавець підписує документ і його копію. Перші екземпляри документів використовуються як підстава для здійснення бухгалтерських записів і зберігаються в банку в якості виправдувальних.

касові видаткові операції піддаються додатковому контролю. Документообіг та контроль за касовими видатковими операціями організовують наступним чином. Відповідальний виконавець на підставі касового видаткового документа перевіряє законність операції і можливість її здійснення з урахуванням наявності коштів на рахунку. Одночасно перевіряється правильність оформлення документа, звіряються підписи та відбитки печатки клієнта, а також номер чека з номером, записаним в картці зразків підписів, після чого документ передається контролеру. В необхідних випадках сума видачі відбивається відповідальним виконавцем в оперативному обліку. При видачі грошей на заробітну плату сума чека реєструється в спеціальній картці, яка відкривається для контролю за витрачанням фондів заробітної плати. Контролер також перевіряє правильність оформлення документів і записує їх суму до видаткового касового журнал, після чого документи направляються в касу для видачі готівки.

Документообіг за прибутковими касовими операціями забезпечує зарахування сум на рахунки тільки після фактичного надходження грошей до каси. Прибутковий касовий документ, прийнятий або складений відповідальним виконавцем, реєструється їм в касовому журналі і передається в касу разом з виписаною квитанцією.

Отримавши назад з каси ордер з комплекту бланків (форма 0402001) з підписом касира про прийом грошей, відповідальний виконавець перевіряє справжність підпису касира на ордері за її зразком, після чого документ використовується як підстава для записів в особових рахунках.

Для своєчасного виконання банківських операцій передбачені наступні правила:

· Всі документи, прийняті від клієнтів протягом операційного часу (3,5-4ч.), Повинні бути в той же день відображені на рахунках балансу банку. На оплату звертаються залишки коштів на початок дня і нові надходження;

· Надходять документи передаються на ЕОМ протягом усього дня відповідно до графіка здачі документів. Передачі перекладів на телетайпні установки і телеграф передбачені в графіку в міру оформлення розрахункових документів до проведення за рахунками клієнтів і складання по ним телеграм переважно в першій половині робочого дня;

· Все грошово-розрахункові документи, що підлягають відправці іншим установам банків, в той же день передаються представнику установи.

У зв'язку з введенням бухгалтерського обліку та обробкою банківської інформації на ЕОМ є деякі особливості в організації документообігу та передачі інформації на ВЦ. В установах банків, облік яких ведеться на ВЦ з використанням ЕОМ, формується група контролю з спеціально підготовлених обліково-операційних працівників. В названу групу направляються всі грошово-розрахункові документи після їх обробки відповідальними виконавцями для перевірки повноти і правильності необхідних реквізитів, в тому числі номерів рахунків клієнтів і кореспондентів та наявності підписів працівників банку.

У кожному відділенні банку складається графік документообігу, в якому передбачається час, необхідний для обробки документів як в операційне, так і в післяопераційний час. В операційний час проводиться обробка документів, що надійшли від місцевих клієнтів, іногородніх і одногородних установ банків до його завершення. Графіком документообігу передбачається також час, необхідний для обробки документів в післяопераційний час, т. Е. Що надійшли після операційного дня, з метою підготовки їх до наступного дня.


 Характеристика меморіальних документів | Знеченіе бухгалтерської звітності для різних користувачів

Поняття банківської документації та види банківських документів | Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності | Склад річної і квартальної бухгалтерської звітності банку | Значення і функції бухгалтерського балансу в ринковій економіці. | реальність балансу | наступність балансу | Правдивість (вірність) балансу. Умови, що забезпечують правдивість балансу | Активи банку. | Другорядні активи. | Порядок відображення в балансі статей пасиву |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати