Головна

Основними завданнями контролю розрахунків з підзвітними особами

  1. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  2. II. Форми контролю знань студентів
  3. II. Скласти схему для догляду за особами похилого віку.
  4. III. Форми підсумкового контролю
  5. IV. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  6. IV. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  7. IVтіп уроку - уроки розвиваючого контролю

є:

- Встановлення правильного та цільового використання підзвітних

сум;

- Виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки зору витрат;

- Дотримання встановленого порядку відшкодування витрат на відрядження.

Джерелами перевірки є:

- Накази і розпорядження по підприємству;

- Авансові звіти з додатками до них;

- Виправдувальні документи про використання підзвітних сум;

- Звіти касира з прикладеними прибутковими і видатковими касовими

документами;

- Головна книга;

- Баланс підприємства;

- Дані аналітичного та синтетичного обліку.

Розрахунки з підзвітними особами перевіряють, як правило, суцільним способом. При цьому встановлюється:

- Дотримання правил видачі авансів;

- Своєчасність надання авансових звітів; доцільність і законність використання підзвітних сум;

- Правильність оформлення документів, доданих до авансових звітів, порядок погашення виправдувальних документів з метою запобігання їх повторного використання;

- Своєчасність повернення невитрачених підзвітних сум. При перевірки законності видачі сум в підзвіт на господарські та

операційні потреби в першу чергу визначається наявність списку працівників підприємства, яким можуть видаватися під звіт готівкові гроші. Даний список затверджується наказом або розпорядженням керівника підприємства. В


 
 

 список включаються тільки постійно працюють на підприємстві особи або виконують разові роботи.

За виданими підзвіт сумам встановлюють, чи немає перевищення граничних розмірів авансу.

При перевірці чинного порядку видачі підзвітних сум слід встановити, чи не видавалися гроші під звіт особам, які мали заборгованість за раніше отриманими сумами. Законність і доцільність витрат перевіряються шляхом зіставлення даних авансових звітів і прикладених до них документів на оплату готівкою вантажно-розвантажувальних робіт. Аудитор складає допоміжну відомість.

При перевірці оплати вантажно-розвантажувальних робіт встановлюється правильність нарахування оплати праці та утримань прибуткового податку.

Особлива увага приділяється на наявність у платіжній відомості адрес одержувачів грошей, номерів, місць видачі і прописи паспортів. Достовірність документів на видачу оплати праці стороннім особам або на оплату оренди складських приміщень перевіряється вибірковим шляхом відправки письмових запитів відповідним особам. Зустрічною перевіркою і взаємним контролем операцій визначають, чи не оплачені ці роботи і послуги розрахунковими чеками або з розрахункового рахунку.

Важливим етапом перевірки є встановлення своєчасності повернення невикористаних підзвітних сум.

У процесі контролю необхідно перевірити законність і доцільність відшкодування витрат на відрядження.

Особлива увага приділяється перевірці поданих відрядженими особами авансових звітів. Відповідно до чинного законодавства працівник повинен відзвітувати протягом 3 днів після повернення з відрядження. Для зазначених цілей призначений авансовий звіт, який складається працівником і затверджується керівником підприємства. До звіту додається посвідчення з відмітками про час вибуття у відрядження, прибуття в пункт призначення, вибуття і т. П Керівник підприємства або його заступник повинен не пізніше 5 днів прийняти рішення щодо звіту відрядженого. При контролі розрахунків з підзвітними особами необхідно перевірити правильність бухгалтерських записів з відображення отриманих під звіт сум і їх списання.

Слід перевірити правильність підрахунку підсумків і виведення сальдо в тих регістрах, в яких ведеться аналітичний і синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами.

Всі порушення, які можуть зустрічатися серед операцій з підзвітними особами (сумами), діляться на 2 групи: 1. Допустимі адміністрацією підприємства;

2. Що виникають з вини підзвітних осіб при недогляд адміністрації. До першої групи порушень відносяться :

-відсутність затвердженого списку строго обмеженого кола осіб, яким можуть видаватися підзвітні суми на операційні і господарські витрати;

видача грошей під звіт на операційні і господарські потреби працівником, не передбачених в списку;

видача підзвітних сум особам, які не мають трудових відносин з контрольованим підприємством;

видача підзвітних сум на витрати, які можуть бути оплачені з каси або через банк;

-скритое кредитування працівників шляхом видачі їм авансів раніше настання потреби в грошах або взагалі без будь-якої потреби; видача підзвітних сум особі, яка має заборгованість по раніше отриманого авансу;

-перевищення граничних розмірів авансу;

-несвоевременное вжиття заходів до примусового стягнення заборгованості підзвітної особи не відзвітував у своїх витратах. До другої групи порушень належать:

-несвоевременное надання авансового звіту і повернення залишків

грошей в касу;

-Передача грошей іншій підзвітній особі; -расходованіе авансу по які призначенням;

-неправильне оформлення документів, що підтверджують використання авансу; -надання виправдувальних документів, в яких вказані розміри або напряму дійсного витрачання коштів.

Під час перевірки розрахунків аудитор повинен керуватися Положенням про безготівкові розрахунки в РБ від 31 січня 1997 № 849 ..

11.Основними завданнями контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками

є перевірка достовірності та законності облікових даних про стан розрахунків, дотримання розрахунково-фінансової дисципліни та її виявлення на платоспроможність підприємства, встановлення реальності заборгованості. Перевірка починається з встановлення наявності та правильності оформлення документів, що визначають права і обов'язки сторін з постачання матеріальних ресурсів і виконання капітального будівництва. В ході перевірки необхідно встановити правильність відображення за статтями балансу відповідні залишки заборгованості.

При наявності розбіжностей слід перевірити реальність і документальну обґрунтованість заборгованості по кожному постачальнику і підряднику.

При контролі розрахунків з постачальниками необхідно встановити наявність договорів поставки матеріально-технічних засобів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договором розрахунків.

Особлива увага приділяється перевірці своєчасності поставок відповідної кількості та якості матеріальних цінностей, а також використання ревізується підприємством своїх прав у разі порушення умов договорів поставки.

При перевірці звертається увага на правильність застосування постачальниками цін, тарифів за послуги. Подібні факти виявляються

зіставленням цін, зазначених в рахунках постачальників, з цінами, вказаними в

укладених договорах.

При ревізії розрахунків з підрядниками встановлюють:

-включени чи споруджувані об'єкти в титульний список;

-забезпечити вони відповідними джерелами фінансування;

-є чи проектно-кошторисна документація на об'єкти, що будуються;

-Укласти договори з підрядниками і які умови розрахунків;

-правильність застосування цін, розцінок;

-достоверность пред'явлених до оплати рахунків.

Під час перевірки розрахунків з покупцями встановлюють, укладені договори продукції, чи правильно обчислюються суми, належні підприємству за прийняту покупцям продукцію, а також перевіряють реальність заборгованості покупців.

Важливим питанням є перевірка повноти і своєчасності розрахунків покупців за прийняту ними продукцію.

У тих випадках, коли по окремим покупцям перевірка виявила стійку заборгованість, то її обґрунтованість встановлюється за даними первинних документів.

При розрахунках з покупцями і замовниками аудитор повинен перевірити правильність формування відпускної ціни.

На закінчення контролю розрахунків з покупцями та замовниками перевіряється дотримання чинного їй кореспонденції рахунків бух. обліку, що дозволяє не тільки виявити помилки в обліковому відображенні розрахункових операцій, але і виявити факти навмисного виконання облікових даних з метою приховування допущених зловживань.

12. Основними завданнями контролю розрахунків з робітниками і службовцями по

оплаті праці є: правильність і своєчасність розрахунків з працівниками по оплаті праці на підприємствах і в організаціях; Дотримання чинного законодавства про працю, правильність застосування окладів, тарифних ставок, відрядних розцінок.

Контролюючи правильність і своєчасність розрахунків з працівниками по оплаті праці, перевіряючі повинні керуватися чинним законодавством про працю, установчими документами статутом підприємства.

При перевірці необхідно знати систему первинного обліку витрат праці та її оплати, порядок зведення і угруповання і т. П

Починати перевірку необхідно з встановлення відповідності показників аналітичного і синтетичного обліку.

При виявленні розбіжностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити причини. Основні причини можуть бути спотворення, зловживання і т. П

Потім вивчається достовірність первинних документів, порядок і послідовність їх заповнення. Особлива увага приділяється перевірці табелю обліку робочого часу і графіків роботи.

39. Аудит розрахунків з подочётнимі ліцпмі.

Основними завданнями контролю розрахунків з підзвітними особами є:

- Встановлення правильного та цільового використання підзвітних сум;

- Виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки зору витрат;

- Дотримання встановленого порядку відшкодування витрат на відрядження. Джерелами перевірки є:

 * Накази і розпорядження по підприємству;

 * Авансові отчеги з додатками до них;

 * Виправдувальні документи про використання підзвітних сум;

 * Звіти касира з прикладеними прибутковими та видатковими касовими документами;

 * Головна книга; '

 * Баланс підприємства;

 * Дані аналітичного та синтетичного обліку

Розрахунки з подотчегнимі особами перевіряють, як правило, суцільним способом. При цьому встановлюється:

 * Дотримання правил видачі авансів;

 * Своєчасність надання авансових звітів; доцільність і законність

використання підзвітних сум;

 * Правильність оформлення документів, доданих до авансових звітів, порядок погашення

виправдувальних документів з метою запобігання їх повторного використання;

 * Своєчасність повернення невитрачених підзвітних сум.

I три перевірки законності видачі сум в підзвіт на господарські та операційні потреби в першу чергу визначається наявність списку працівників підприємства, яким можуть видаватися під звіт готівкові гроші. Даний список затверджується наказом або розпорядженням керівника підприємства. У список включаються тільки постійно працюють на підприємстві особи або виконують разові роботи.

11о виданих підзвіт сумам встановлюють, чи немає перевищення граничних розмірів авансу

 Аудит проведення факторингових операцій. | Аудит проведення Факторингових операції.

Вступ. | Поняття аудиту. | Відмінність аудиту і ревізії. | Поняття про банківський аудит. Нормативна база. Цілі і завдання банківського аудиту | Класифікація перевірок. | Сутність і необхідність аудиту. | стандарти аудиту | I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту | Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до аудиторів, проведення атестації, видача ліцензії. | Права і обов'язки аудитора. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати