На головну

I. завдання і цілі зовнішнього аудиту

  1. XIV. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
  2. У банку отримувача коштів в процесі аудиту платіжних вимог
  3. Зовнішнього дихання при фізичному навантаженні. Рубіжний контроль за
  4. Зовнішнє орієнтування моделі. Елементи зовнішнього орієнтування моделі.
  5. Сприйняття зовнішнього світу
  6. Виконання програми аудиту

Зовнішній аудит проводиться відповідно до вимог міжнародних стандартів таким чином, щоб отримати достатні докази того, що балансовий звіт не містить суттєвих викривлень. Зовнішній аудит включає в себе:

> Вибіркову перевірку первинних документів, що підтверджують дані бух. звітності;

> Виконує оцінку використаних принципів бух. обліку і найважливіших розрахунків, вироблених керівництвом банку;

Г / J, CiW i yV4aj_ / LTlV I i tll \ J UUJIUliWUUUl U UilVlU U US, wJ 1W1VX.

Основними завданнями зовнішнього аудиту банків є: перевірка відповідності здійснених банківських операцій законодавству РБ; ^ Аналіз фінансово-господарської діяльності банків і їх економічного становища;

> Підтвердження достовірного відображення активів і пасивів згідно з прийнятими принципами бух. обліку;

> Підтвердження достовірності та реальності звітності банків (філій, інших структурних підрозділів);

> Надання консультаційної допомоги в області банківської діяльності.

2. ^^ Орми аудиту.

Аудиторські перевірки по об'єктах дослідження можуть проводитися в трьох форма? 1. аудит фінансових звітів.

2. аудит на відповідність встановленим тоебованіям, 3. аудит господарської діяльності.

Аудит фінансових звітів проводиться з метою визначення правильності їх складання відповідно до встановлених вимог, відповідальність за складені фін. док-ти і надану інформацію несе суб'єкт господарювання. Результати аудиту висилаються замовникам і широкому колу користувачів (акціонери, кредитори, держ. Органи).

Аудит на відповідність встановленим вимогам ґрунтується на глибокому

lOJ ^ 'TWnTI Я VJCin rvV / DViVn.V Ц ^ [5] -1П .. д ^ 1Ч- i 11VJ ГОЛ. РЛ i Vw.p'TiyiiVI, 1рЧ ^ ДЧ ^ 1 Cill lOiiVi Про Про V ^ j ^ MCl 11ТОПГ31. л. Cll \ i CI л

відомчих інструкціях. Н-р: в банках може бути перевірена законність і своєчасність формування статутного капіталу банку; правильність визначення бази оподаткування, своєчасність і повнота сплати податків.

Аудит господарської діяльності є найбільш складним і полягає в систематичному аналізі економіки банку (фірми). Аудит господарської деятельностт спрямований на те, щоб:

^ * Оцінити ефективність діяльності госп. суб'єкта;

> Виявити можливості поліпшення його діяльності за рахунок скорочення витрат, зміни організаційної структури, заміни партнерів, зміни

Про I'v з * 3 L> I 13 3 С iV'i 1 * 1 л. ПОСЛУГ.

 стандарти аудиту | Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до аудиторів, проведення атестації, видача ліцензії.

Вступ. | Поняття аудиту. | Відмінність аудиту і ревізії. | Поняття про банківський аудит. Нормативна база. Цілі і завдання банківського аудиту | Класифікація перевірок. | Сутність і необхідність аудиту. | Права і обов'язки аудитора. | Порядок складання аудиторського висновку. | Закон РБ «ПРО аудиторську діяльність», його характеристика. | Базельський комітет банківського нагляду. Базельські принципи ефективного банківського нагляду. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати