На головну

БАЛАНС на ____________________ 20__ р.

  1. A - Comprehension Test 5
  2. A - Статья ID ДВИГАТЕЛЯ/VIN Tex
  3. A - Статья ID ДВИГАТЕЛЯ/VIN Tex
  4. A BETTER WORLD WITHOUT RELIGION?
  5. A book, etc.; to the inventor, owner, or author.
  6. A brake hose is loosened or removed The brake fluid level is very low Brake operation is faulty
  7. A brief history of interpretation in the 20th Century
Форма N 1 Код за ДКУД
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник _____________________________________

Головний бухгалтер ___________________________

БАЛАНС на ____________________ 20__ р.

Форма N 1 Код за ДКУД
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник _____________________________________

Головний бухгалтер ___________________________© um.co.ua - учбові матеріали та реферати