Головна

B. Choose the right variant and explain your choice.

  1. A) Explain the words given in italics. Make up sentences of your own. Use English-English dictionaries to help you.
  2. A) HERE IS A DIET PLAN. CHOOSE ONE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER. EXPLAIN YOUR CHOICE TO YOUR PARTNER
  3. A) In each set of five below, match a verb on the left with a noun on the right to make collocations for describing skills and qualities.
  4. A. Match the phrase on the left with the statement on the right.
  5. After he judged that his right hand had been in the water long enough he took it out and looked at it.
  6. Agreements between buyers and sellers that confer the right either to buy or to sell 100 shares of
  7. All rights reserved

1. My friend does not / is not an early riser.

2. Are / do you do your morning Tasks?

3. Do / does your mother make breakfast for you?

4. Usually I do / am not miss my classes.

5. In the evening all of us get / gets together after work and study.

С. Check yourself consulting the following rules:

The Present Simple (Indefinite) Tense - Даний невизначений час вживається для вираження дії звичайного, постійного, повторюваного, що відбувається в даний час, не соотнесенного з моментом мовлення:

I go to the University on foot. The lectures at the University begin at 9 o'clock.
 Я ходжу в університет пішки.  Лекції в університеті починаються о 9 годині.

Звичайний, повторюваний характер дії обумовлює використання таких прислівників, як always (завжди), often (Часто), seldom (Рідко), usually (Зазвичай), never (Ніколи), sometimes (Іноді), every day (Кожен день) і т.д. У реченні вони стоять між підметом і смисловим дієсловом:

Twice a year students take their exams.
 Двічі на рік студенти здають іспити.

Стверджувальна форма утворюється шляхом постановки особистої форми інфінітива без частки to після підмета. Однак, якщо підмет стоїть в формі третьої особи однини (тобто виражено займенниками he, she, it або його можна замінити цими займенниками), то дієслово приймає закінчення -s або -es, яке утворюється і читається за тими ж правилами, що і закінчення множини іменників:

My friend lives in a hostel. The school year begins in September.
 Мій друг живе в гуртожитку.  Навчальний рік починається у вересні.

Запитальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова do, Який в третій особі однини має форму does і інфінітива смислового дієслова без частки to. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом, за яким слід смислове дієслово:

Do you speak English well? Yes, I do.
 Ти добре говориш по англійськи?  Так.

У негативній формі заперечення not ставиться після допоміжного дієслова. У розмовній мові зазвичай вживається скорочена форма від do not - do not і does not - does not:

The students do not go to the library every day. The computer does not work.
 Студенти не ходять в бібліотеку щодня.  Комп'ютер не працює.

дієслово to be не потребує допоміжних дієсловах для утворення негативної і питальній форм теперішнього невизначеного часу:

Отже, схематично The Present Simple Tense можна зобразити таким чином (де V основа інфінітива дієслова, а «+ / - /?» позначають стверджувальне, негативне і питальне речення):

+-? V1 (3 л. Ед.ч + s) do / does not V1 Do / Does ... V1 He lives in Tambov. They live in Tambov. He does not live in Tambov. They do not live in Tambov. Does he live in Tambov? Yes, he does. No, he does not. Do they live in Tambov? Yes, they do. No, they do not.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати