На головну

I Введення в економіку

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I. Вступ
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. ВСТУП

44. Меркантилізм і фізіократія.

1. меркантилісти представляють інтереси:

а) рабовласників

б) торгового капіталу,

в) сільськогосподарської буржуазії,

г) промислової буржуазії, д. найманих працівників.

ВІДПОВІДЬ: -б

2. фізіократи представляють інтереси:

а) рабовласників,

б) торгового капіталу,

в) сільськогосподарської буржуазії,

г) промислової буржуазії, д. найманих працівників.

ВІДПОВІДЬ: -в

3. фізіократи вважали багатством:

а.) сукупність всіх споживчих вартостей,

б) гроші \ золото і срібло \,

в) сукупність споживчих вартостей, створених у сільському господарстві,

г) все, що створено попередніми поколіннями

ВІДПОВІДЬ: -в.

4. чистим продуктом, згідно з концепцією фізіократів, є:

а) прибуток;

б) земля;

в) рента;

г) заробітна плата;

д) додаткова вартість в будь-якій сфері.

ВІДПОВІДЬ: -в

5. термін «політична економія» ввів в економічну науку:

а) Т Манн,

б) К. Маркс,

в) І. Посошков,

г) А. Монкретьєн,

д) А. Сміт.

ВІДПОВІДЬ: -р.

6. об'єктом дослідження меркантилістів були відносини в сфері

а) матеріального виробництва;

б) сільськогосподарського виробництва;

в) торгівлі;

г) Транспорту.

ВІДПОВІДЬ: -в

7. продуктивною працею фізіократи вважали працю:

а.) в матеріальному виробництві,

б) у сфері обігу,

в) при видобутку дорогоцінних металів,

г) в сільському господарстві.

ВІДПОВІДЬ: -р.

8 .. уявлення про капіталі як суми початкових і щорічних авансів відноситься до навчання:

а. а. Маршалла; б Сміта; в. А. Монкретьєна; м ф. Кене; д. д. рікардответ:

ВІДПОВІДЬ: -р.

9. політика активного торгового балансу відноситься до навчання:

а. фізіократів, б. раннього меркантилізму. в. институционалистов, м розвиненого меркантилізму. д. марксизму.

ВІДПОВІДЬ: -р.

10. розгляд грошей (золота і срібла) як абсолютної форми багатства відноситься до навчання:

а. меркантилізму, б. фзізіократіі, в. марксизму, м інституціоналізму, д. кейнсіанства.

ВІДПОВІДЬ: -а.

45. класична школа політичної економії.

1. мінова вартість товарів, відповідно до теорії Д. Рікардо, визначається:

а) корисністю;

б) споживчу вартість;

в) індивідуальними витратами праці;

г) витратами праці, здійсненими при наіхудщіх умовах виробництва.

ВІДПОВІДЬ: -р

2. розробка яких теоретичних положень належить Д. Рікардо:

а) теорія мінімуму засобів існування;

б) теорія порівняльних переваг міжнародного поділу праці;

в) теорія абсолютної земельної ренти;

г) теорія факторів виробництва.

ВІДПОВІДЬ: -б

3. Положення, яке суперечить трудової теорії вартості:

а) мінова стоімолсть визначається працею, який витрачається на виробництво срібла; б) вартість визначається доходами;

в. вартість визначається працею, що витрачається на виготовлення предмета;

м вартість визначається працею при найменш сприятливих умовах виробництва.

ВІДПОВІДЬ: -б.

4. поняття «невидима рука» належить:

а) Т. ману,

б) Д. Рікардо,

в) А. Сміт,

г) К. Маркса,

д) М. Фрідману.

ВІДПОВІДЬ: -в.

5. вислів: "Праця є батько багатства, а земля його мати" належить:

а.) У. Петті;

б) Ф. Кене;

в) А. Сміт;

г) У. Стаффорд;

д) К. Маркса.

ВІДПОВІДЬ: -а

6. творцем економічної статистики вважається

а) Ф. Кене;

б) А. Сміт;

в) У. Мітчелл;

г) М. Фрідмен,

д) У. Петті;

ВІДПОВІДЬ:-д.

7. Затвердження, відповідне теорії Т. Мальтуса:

а) праця визначає вартість товару в будь-якому суспільстві,

б) джерелом багатства є зовнішня торгівля,

в) біологічна здатність людини до продовження роду перевершує його фізичну здатність збільшувати свої продовольчі ресурс,

г) населення є надмірною щодо потреб капіталу.

ВІДПОВІДЬ: -в.

8. Теорія трьох факторів виробництва належить:

а) Д. Кларка,

б) А. Маршалл,

в) В. парето,

г) Д. Рікардо,

д) Ж. б. сею

ВІДПОВІДЬ:-д.

9. Положення суперечить «закону ринків» Сея:

а) ціни товарів мають абсолютної гнучкістю в ринковій економіці,

б) обмін продукту на продукт автоматично веде до рівноваги ринку,

в) кризи надвиробництва в риночку економіці неможливі,

г) економічні кризи є закономірністю ринкової економіки.

ВІДПОВІДЬ: -р.

10. послідовним прихильником трудової теорії вартості був:

а) Ф. Кене,

б) Т. Манн,

в. У. Петті,

г) А. Сміт,

д) Д. Рікардо

ВІДПОВІДЬ:-д.

46. ??марксісстская політична економія.

.

1. становище, відповідне марксистської політекономії:

а) вартість товару створюється абстрактною працею,

б) вартість - результат функціонування трьох факторів виробництва,

в) вартість складається з доходів і розпадається на доходи,

г) вартість товару створюється конкретною працею.

ВІДПОВІДЬ: -а.

2. Заробітна плата, відповідно до теорії К. Маркса, це:

а) ціна праці,

б) перетворена форма вартості товару робоча сила,

в) чистий продукт, створений працею граничного працівника,

г) плата за працю.

ВІДПОВІДЬ: -б.

3. категорія «постійний капітал» відноситься до економічної теорії:

а) Т. манна,

б. ф. Кене,

в) А. Сміта,

г) К. Маркс,

д) А. Маршалла

ВІДПОВІДЬ: -р.

4. Конкретна праця створює:

а) вартість;

б) споживчу вартість;

в) прибуток;

г) ренту;

д) додаткову вартість

ВІДПОВІДЬ: -б.

5. за рахунок яких чинників виробництва збільшується, по Марксу, капітал:

а) засобів праці,

б) предметів праці,

в) засобів виробництва,

г) робочої сили.

ВІДПОВІДЬ: -р

6. теорію абсолютної земельної ренти розробив

а) У. Петті,

б) А. Сміт,

в) Ф. Кене,

г) Д. Рікардо,

д) К. Маркс

ВІДПОВІДЬ:-д

7. теорію додаткової вартості розробив:

а) А. Сміт.

б) Д. Рікардо,

в) К. Маркс.

г) Т. Мальтус,

д) Ж. б. Сей.

ВІДПОВІДЬ: -в.

8. трудова теорія вартості, заснована на двоїстий характер праці, відноситься до навчання:

а) У. Петті,

б) А. Сміта,

в) Д. Ріккардо,

г) К. Маркса,

д) Ж. б. Сея.

ВІДПОВІДЬ: -р.

47. неокласичний напрямок.

1. Використання граничних величин є інструментом економічного аналізу у:

а) К. Маркса,

б) фізіократів,

в) класиків,

г) маржиналистов,

д) кейнсіанців

ВІДПОВІДЬ: -р.

2. визначення, що характеризує положення австрійської школи:

а) ціна - це грошовий вираз вартості товару,

б) ціна - це інформаційний сигнал, який вказує господарюючим суб'єктам що? як? для кого? виробляти,

в) ціна - це суб'єктивна оцінка корисності блага,

г) ціна - це пропорція, в якій обмінюються товари.

ВІДПОВІДЬ: -в

3. Суть теорії граничної корисності К. Менгера в тому, що:

а) вартість однорідного запасу того чи іншого блага визначається вартістю останньої його одиниці,

б) чим корисніше річ, тим більшу вартість вона має,

в) чим корисніше річ, тим меншу вартість вона має,

г) корисність речі визначається витратами праці на її проізводствответ:

ВІДПОВІДЬ: -а

4. відповідно до теорії Кларка, заробітна плата визначається:

а. попитом і пропозицією праці,

б. мінімумом засобів існування робітників,

в. граничною продуктивністю праці робітника,

м вартістю товару робочої сили.

ВІДПОВІДЬ: -в

5. стан, при якому неможливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї людини, не погіршуючи при цьому положення іншого-це сутність:

а) першого закону Г. Госсена,

б) закону Сея,

в) оптимуму Парето,

г) ефекту Веблена

д) рівняння І. Фішера.

ВІДПОВІДЬ: -в.

6. родоначальником теорії монополістичної конкуренції: Є

а) Дж. м. Кейнс,

б. дж. Робінсон,

в) Е. Чемберлін,

г) М. Фрідмен,

д) А. Лаффер.

ВІДПОВІДЬ: -в.

7. теорію еластичності попиту і пропозиції розробляв:

а) Г. Госсен,

б) А. Пігу,

в) Дж. Коммонс,

г) А. Маршалл,

д) Л. Вальрас.

ВІДПОВІДЬ: -р.

8. Родоначальником теорії споживчої поведінки є:

а) Л. Вальрас,

б) К. менгер,

в) Г. Госсен,

г) А. Маршалл,

д) Ф. лист.

ВІДПОВІДЬ: -в

9. категорію «монопсония» запропонувала використовувати:

а) Д. Робінсон.

б) ЕЧемберлін,

в) Й. Шумпетер.

г) А. Маршалл.

д) Е. бем-Баверк.

ВІДПОВІДЬ: -а.

10. Родоначальником сучасного макроекономічного моделювання є:

а) Т. Манн,

б) Т. Веблен,

в) А. Маршалл,

г) Г. Госсен,

д) Л. Вальрас.

ВІДПОВІДЬ:-д

11. диференціація продукту є причиною виникнення такої ринкової структури, як монополістична конкуренція у:

а) Т. Веблена,

б) В. парето,

в) Е. Чемберлін,

г) Д. Робінсон,

д) Й. Шумпетер

ВІДПОВІДЬ: -в

48. інституціоналізм і історична школа.

1. необхідність створення системи «соціального контролю» є умовою поновлення економіки капіталізму у:

а.) монетаристів,

б) кейнсіанців,

в) институционалистов,

г) маржиналистов

д) класиків.

ВІДПОВІДЬ: -в

2. основною суперечністю капіталізму Т. Веблен вважає:

а.) недосконалість юридичних норм,

б) нечесну конкуренцію,

в) відсутність системи державного страхування від безробіття,

г) протиріччя між «індустрією» і «бізнесом».

ВІДПОВІДЬ: -р

3. Теорію соціальних конфліктів розробив:

а) У. Мітчелл,

б) Т. Веблен,

в) Р. Коуз,

г) Дж. Коммонс,

д) Г. Мінз.

ВІДПОВІДЬ: -р

4. Родоначальником предмета «Історія народного господарства» вважається економічна школа:

а. класична, б. меркантилізм, в історична, м австрійська, д. марксистська,

ВІДПОВІДЬ: -в

5. Інституціоналістів поставили перед собою завдання:

а) довести нездатність капіталізму впоратися з внутрішніми протиріччями,

б) розробити рекомендації щодо реформування капіталізму,

в.) розробити програму переростання капіталізму в соціалізм,

г) запобігти люмпенізацію суспільства.

ВІДПОВІДЬ: -б

6. заперечують суверенітет споживача і раціональне його поведінку представники:

а) класичної школи,

б) маржиналізму,

в) неолібералізму

г) інституціоналізму,

д) меркантилізму.

ВІДПОВІДЬ: -р

7. Модель «економічної людини» неприйнятна для вивчення соціально-економічних процесів, вважали:

а) неоліберали,

б) маржиналісти,

в) інституціоналістів,

г) фізіократи.

д) неокласики.

ВІДПОВІДЬ: -в

8. напрямок економічної думки. представники якого розглядали політичну економію як науку про національне господарство :.

а) інституціоналізм,

б) неокласичний,

в) історична школа,

г) монетаризм,

д) кейнсіанствответ:

ВІДПОВІДЬ: -в

9 «Ефект Веблена» характеризує:

а) престижне (демонстративне) споживання,

б) раціональна поведінка економічного суб'єкта.

в) перехід влади в руки технократії,

г) схильність до заощадження.

ВІДПОВІДЬ: -а

10. розширювальні трактування предмета економічної науки, у взаємозв'язку з психологічними, правовими, етичними, демогафіческімі і ін. Дісцмплінамі належить:

а) класичної школі,

б) інституціоналізму,

в) монетаризму,

г) неолібералізму, кейнсианству.

ВІДПОВІДЬ: -б.

49. кейнсіанство:

1. згідно основному психологічному закону, Д Кейнс стверджує, що зі зростанням доходів:

а) гранична схильність до споживання зростає,

б) гранична схильність до споживання зменшується.

в) предльная схильність до заощадження зменшується,

г) середня схильність до заощадження не змінюється.

ВІДПОВІДЬ: -б.

2. категорію «мультиплікатор інвестицій» запропонував використовувати:

а) Д. Кейнс,

б) М. Фрідмен,

в) В. Ойкен,

г) К. Маркс,

д) Д. Коммонс.

ВІДПОВІДЬ: -а.

3. рівень зайнятості та національного доходу згідно Д. Кейнсом, визначається:

а) динамікою ефективного попиту,

б) динамікою заробітної плати,

в) прагненням до максимізації корисності,

г) рівнем інфляції.

ВІДПОВІДЬ: -а

4. твердження, відповідне кейнсианскому напрямку:

а) ринку внутрішньо властива стабільність,

б) державне втручання знижує стабільність ринкової економіки,

в) державне втручання в економіку є необхідним,

г) необхідний контроль за динамікою грошової пропозиції.

ВІДПОВІДЬ: - ст.

5. рівність інвестицій і заощаджень є критерієм досягнення загальної економічної рівноваги в теорії:

а) Д. Кейнса,

б) М. Фрідмена,

в) Л. Вальраса,

г) А. Маршалла,

д) У. Мітчелла.

ВІДПОВІДЬ: -а.

6. уявлення про відсоток як плату за відмову від ліквідності відноситься до теорії:

а) Ф. Хайєка,

б) А. Сміта.,

в) Д. Кейнса,

г) А. Пігу, Е. слуцкогответ:

ВІДПОВІДЬ: -в

7. теорію динамічної рівноваги розробив Нобелівський лауреат:

а) Д. Хікс,

б) А. Маршалл,

в) Л. Вальрас,

г) Д. б. сей,

д) Д. Кейнс.

ВІДПОВІДЬ: -а

8. ідеї мультиплікатора і акселератора в рівнянні національного доходу об'єднав:

а) Хікс,

б) А. Маршалл,

в) Л. Вальрас,

г) Р. р. Харрод,

д) Д. Кейнс.

ВІДПОВІДЬ: -а

9. мультиплікатор інвестицій в концепції Д. Кейнса:

а) дорівнює нулю,

б) дорівнює одиниці.

в) більше одиниці,

г) менше нуля.

ВІДПОВІДЬ: -в.

50 Монетаризм

1. монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей стабільна і суспільство бажає мати таку кількість грошей для покупки товарів і послуг, яке відповідає:

а) обсягом валового національного продукту,

б) обсягом інвестицій,

в) сумі споживчих витрат,

г) рівнем цін,

д) суми заощаджень.

Відповідь: а

2. економічні концепції позитивно, оцінюють державне регулювання економіки:

а) фізіократизм, марксизм, маржиналізм

б) меркантилізм, марксизм, кейнсіанство

в) марксизм, кейнсіанство, класична школа

г) марксизм, кейнсіанство, монетаризм.

Відповідь: б

3. пріоритет фінансових інструментів у забезпеченні економічної стабільності відстоює:

а) У. Мітчелл

б) М. Фрідмен,

в) Т. Веблен,

г) Ф. лист,

д) Д. Кейнс

Відповідь: б

4. грошове правило М. Фрідмена визначає:

а) щорічний приріст грошової маси,

б) співвідношення між інфляцією та безробіттям,

в) пряму залежність між цінами і інвестиціями,

г) зміна пропозиції грошей в залежності від кон'юнктури ринку.

Відповідь: а

5. родоначальником ордолібералізму є:

а) Л. Ерхард,

б. м Госсен,

в) В. Ойкен,

г) М. Фрідмен,

д) А. Сміт.

Відповідь: в

6. уявлення про конкуренцію як про механізм відкриття нових продуктів і технологій належить:

а) Ф. Хайєк,

б) Д. Робінсон,

в) А. Сміт,

г) Ф. листу,

д) Е. Чемберлін.

Відповідь: а.

7. теорію соціального ринкового господарства, як основу економічної політики, реалізував в ФРН:

а) Ф. хайек

б) Л. Ерхард,

в) Л. Мізес,

г) Р. Лукас,

д) В. Ойкен.

Відповідь: б

8. стороннікон теорії раціональних очікувань є:

а) Р. Лукас,

б) Ф. хайек,

в) М. Фрідмен,

г) Д. Кейнс,

д) А. Лаффер.

Відповідь: а.

9. одним з творців теорії пропозиції є:

а) Р. Лукас,

б) Ф. хайек,

в) М. Фрідмен,

г) Д. Кейнс,

д) А. Лаффер.

Відповідь: д.

10. Модель залежності податкових надходжень до бюджету від податкових ставок запропонував:

а) Р. Лукас,

б) Ф. хайек,

в) М. Фрідмен,

г) Д. Кейнс,

д) А. Лаффер.

Відповідь: д.

51. економічна школа в Росії

1. м. І. Туган-Барановський розробив:

а) теорію великих циклів;

б) математичну інтерпретацію поведінки споживача з «ефектом заміщення»;

в) теорію міжгалузевого балансу,

г) інвестиційну теорію економічних циклів.

Відповідь: г

2. джерелом багатства І. т. Ціпком вважав:

а) промисловий капітал;

б) хороше управління країною, хороші закони, правильний суд;

в) державну власність;

г) праця;

д) торговий капітал.

Відповідь: б

3. теорію великих циклів розробив:

а) Чаянов;

б) Туган-Барановський;

в) Кондратьєв;

г) Слуцький;

д) Дмитрієв.

Відповідь: в

4. математичну модель витрат на кінцевий продукт з коефіцієнтами технічного капіталу розробив:

а) Дмитрієв,

б) Слуцький;

в) Юровський;

г) ціпком;

д) Чаянов.

Відповідь: а

5. Творцем методу лінійного програмування є:

а) ціпком;

б) Чаянов;

в) Слуцький;

г) Юровський;

д) Канторович.

Відповідь: д.

6. нобелівську премію з економіки за внесок в теорію оптимального розподілу

ресурсів отримав:

а) Фельдман;

б) Дмитрієв;

в) Канторович;

г) Туган-Барановський;

д) Кондратьєв.

Відповідь: -в.

7. Г. фельдман розробив:

а) модель основного рівноваги в трудовому господарстві,

б) математичну модель витрат на кінцевий продукт з коефіцієнтом технічного

капіталу,

в) математичну інтерпретацію поведінки споживача з «ефектом заміщення»,

г) модель «гармонійного розвитку» народного господарства.

Відповідь: м

8. теорію сімейного трудового селянського господарства розробляв:

а) Канторович;

б) Слуцький;

в) Чаянов;

г) ціпком;

д) Фельдман.

Відповідь: в

9. під «нематеріальним» багатством ціпком розумів:

а) торгівлю;

б) багатство «скарбниці»;

в) продуктивність праці;

г) законність, хороше управління країною.

Відповідь: г

10. інтереси купецтва висловлював:

а) ціпком;

б) Дмитрієв;

в) Чаянов;

г) Слуцький;

д) Туган-Барановський.

Відповідь: а

11. соціальну теорію розподілу розробив :.

а) ціпком;

б) Дмитрієв;

в) Чаянов;

г) Слуцький;

д) Туган-Барановський.

Відповідь: д

12. е. Слуцький розробив:

а) модель основного рівноваги в трудовому господарстві,

б) математичну модель витрат на

кінцевий продукт з коефіцієнтом технічного капіталу,

в) математичну

інтерпретацію поведінки споживача з «ефектом заміщення»,

г) модель «гармонійного розвитку» народного господарства.

Відповідь: в.

13. а. Чаянов розробив:

а) модель основного рівноваги в трудовому господарстві,

б) математичну модель витрат на кінцевий продукт з коефіцієнтом технічного

капіталу,

в) математичну інтерпретацію поведінки споживача з «ефектом заміщення»,

г) модель «гармонійного розвитку» народного господарства.

Відповідь: а

14. ст. дмитрієв розробив:

а) модель основного рівноваги в трудовому господарстві,

б) математичну модель витрат на кінцевий продукт з коефіцієнтом технічного

капіталу,

в) математичну інтерпретацію поведінки споживача з «ефектом заміщення»,

г) модель «гармонійного розвитку» народного господарства.

Відповідь: б

I Введення в економіку

1. Предмет економічної теорії

1. Термін «економікс» використовується в економічній науці завдяки:

а) А. Сміт;

б) А. Монкретьєном;

в) А. Маршаллу;

г) К. Марксом.

Відповідь: в.

2. Найбільш повне визначення предмета економічної теорії:

а) економіка вивчає виробництво і зайнятість;

б) економіка вивчає гроші, кредит, банківську і фінансову діяльність;

в) економіка вивчає раціональне використання органічних ресурсів для задоволення потреб;

г) економіка вивчає ціни, ціноутворення, ринок.

Відповідь: в.

3. Об'єктом мікроекономічного аналізу є:

а) безробіття та зайнятість;

б) закономірності і наслідки функціонування окремих економічних суб'єктів;

в) механізм функціонування змішаної економічної системи;

г) потреби і смаки покупців.

Відповідь: б.

4. Макроекономіка не вивчає такі явища як:

а) безробіття та зайнятість;

б) заощадження та інвестиції;

в) економічне зростання і циклічність розвитку;

г) ціноутворення на ринках окремих товарів.

Відповідь: м

5. Позитивна економічна теорія вивчає:

а) реальний стан в економіці;

б) якою має бути економіка;

в) прогресивні тенденції;

г) негативні тенденції.

Відповідь: а.

6. Нормативна економіка займається:

а) процесом реалізації економічної політики;

б) дослідженням фактів, процесів, явищ з метою виявлення їх сутності;

в) виявленням взаємозв'язків між економічними процесами і явищами;

в) визначенням взаємозв'язків між природою і суспільством;

Відповідь: а.

2. Метод економічної теорії

1. Прямий є залежність між:

а) ціною і величиною попиту;

б) ціною і величиною пропозиції;

в) процентною ставкою і попитом на кредит;

г) заробітною платою та попитом на працю;

Відповідь: б.

2. Економічні категорії представляють собою:

а) взаємозв'язку між поняттями;

б) наукові абстракції, які виражають економічні відносини;

в) докази про наявність чи відсутність тих чи інших явищ;

г) одиничні випадки прояву тих чи інших подій;

Відповідь: б.

3. Гранична корисність являє собою:

а) корисність кожної наступної додатково купується одиниці блага;

б) максимальне прагнення володіти благом;

в) корисність усього запасу благ;

г) ціну, яка визначається величиною граничних витрат;

д) мінімальне значення середніх загальних витрат.

Відповідь: а.

4. Економічна модель призначена для:

а) розкриття економічних принципів і законів;

б) опису економічних законів і процесів;

в) визначення кількісних параметрів і якісного рівня розвитку економіки, до якого слід прагнути;

г) пояснення того, як функціонує національна економіка і окремі її сфери;

д) виявлення сутності економічних відносин.

Відповідь: д.

5. Зворотною є залежність між:

а) ціною і величиною пропозиції;

б) ціною і величиною попиту;

в) продуктивністю і випуском продукції;

г) доходами і заощадженнями.

Відповідь: б.

6. Науковий метод не використовується в економічній теорії

а) аналіз;

б) синтез;

в) економіко-математичне моделювання;

г) лабораторний експеримент;

відповідь: м

3. Економічні агенти і модель кругообігу

1. Економічної метою держави як економічного агента є:

а) виробництво товарів і послуг:

б) максимізація доходів від продажу економічних ресурсів;

в) максимізація прибутку;

г) максимізація задоволення потреб;

д) зростання суспільного добробуту.

Відповідь: д.

2. У моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходів фірми як економічні суб'єкти:

а) пропонують товари і послуги на ринку продуктів;

б) купують товари і послуги на ринку продуктів;

в) пропонують ресурси на ринку ресурсів;

Відповідь: а.

3. Економічними суб'єктами ринкової економіки не є:

а) домогосподарства;

б) держава;

в) фірми;

г) профспілки.

Відповідь: м

4. У моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходів домогосподарства:

а) пропонують товари і послуги на ринку продуктів;

б) пропонують ресурси на ринку ресурсів;

в) виробляють товари і послуги;

г) купують ресурси на ринку ресурсів.

Відповідь: б.

5. Економічної метою домогосподарства як економічного суб'єкта є:

а) виробництво товарів і послуг:

б) максимізація доходів від продажу економічних ресурсів;

в) максимізація прибутку;

г) максимізація задоволення потреб;

д) зростання суспільного добробуту.

Відповідь: б.

6. Економічної метою фірми як економічного суб'єкта є:

а) виробництво товарів і послуг:

б) максимізація доходів від продажу економічних ресурсів;

в) максимізація прибутку;

г) максимізація задоволення потреб;

д) зростання суспільного добробуту.

Відповідь: в.

4. Власність і її види

1. Економічний зміст власності - це:

а) володіння людиною матеріальними або духовними благами;

б) юридично закріплене право володіти і використовувати належні блага;

в) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних або духовних благ;

г) комплекс прав власника матеріальних і духовних благ.

Відповідь: в.

2. Власне - це:

а) відносини людей до речей, закріплені в юридичних законах;

б) відносини між людьми з приводу привласнення речей;

в) відносини між суспільними класами;

г) відношення людини до речі.

Відповідь: б.

3. Здаючи землю в оренду, власник привласнює ренту, на основі відносин:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) розпорядження і користування ;;

д) обміну.

Відповідь: а.

4. Єдність відносин володіння та розпорядження в їх економічному змісті має місце, коли:

а) підприємець використовує не належні йому кошти виробництва;

б) власник дозволяє використовувати належні йому блага;

в) працівник відділений від засобів виробництва;

г) власник і працівник персоніфіковані в одній і тій же особі.

Відповідь: м

5. Поняттю партнерської форми власності відповідає підприємство (я):

а) власність якого належить його працівникам;

б) базується на частковій власності до певної величини капіталу;

в) засноване на вільному продажі його акцій;

г) пов'язані відносинами обміну;

Відповідь: б.

6. Корпоративна форма власності пов'язана з:

а) обмеженістю числа учасників акціонерного товариства;

б) обов'язковістю участі в капіталі працівників підприємства;

в) об'єднанням підприємств, зумовленим взаємними поставками продукції по кооперації;

г) вільним продажем акцій підприємства;

Відповідь: м

5. Економічні та вільні ресурси

1. Абсолютна обмеженість ресурсів стає відносною завдяки:

а) технічного прогресу;

б) вибору потреб;

в) державному регулюванню економіки;

г) розмежування ресурсів на поновлювані і не поновлювані.

Відповідь: б.

2. неекономічних благом є:

а) ракетний комплекс;

б) дозвілля і розваги;

в) енергія вітру;

г) інформація.

Відповідь: в.

3. Вільними економічними благами є:

а) земля;

б) повітря;

в) корисні копалини;

г) ліс;

д) інформація;

Відповідь: б.

4. Економічними благами є:

а) земля;

б) повітря;

в) інформація;

г) енергія сонця;

д) вітер.

Відповіді: а.

5. Абсолютна обмеженість ресурсів обумовлена:

а) вичерпністю ресурсів;

б) невідтворюваних ресурсів;

в) обмеженням потреб;

г) неограниченностью потреб

Відповідь: м

6. Обмеженість - це проблема, яка існує:

а) тільки в традиційному суспільстві;

б) в командній економіці;

в) в ринковій економіці;

г) в будь-якому суспільстві.

Еталон відповіді: м

6. Виробничі можливості суспільства і економічний вибір

1. Опукла форма КПВ обумовлена ??тим, що:

а) ресурси на виробництво товарів обмежені;

б) обмежена взаємозамінність факторів виробництва;

в) рівень технології постійно вдосконалюється;

г) під час руху до точок перетину КПВ з осями координат альтернативна ціна падає.

Відповідь: б.

2. Будь-яка точка за кордоном виробничих можливостей показує:

а) неефективне використання ресурсів;

б) недосяжний рівень виробництва при даній кількості ресурсів;

в) ефективне використання ресурсів;

г) дія закону спадної продуктивності факторів виробництва.

Відповідь: б.

3. Крива виробничих можливостей показує:

а) точні кількості двох товарів, яке господарство має намір виробляти;

б) кращу з можливих комбінацій двох товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів при даній кількості ресурсів;

г) мінімум одночасного виробництва двох товарів.

Відповідь: в.

4. Кордон виробничих можливостей показує:

а) комбінацію двох товарів, яку господарство збирається виробляти;

б) технічно ефективні комбінації виробництва двох товарів при повному використанні ресурсів;

в) співвідношення між виробничими потужностями і фактичним об'єктом випуску;

г) кращу з можливих комбінацій двох товарів.

Відповідь: б.

5. Будь-яка точка всередині кривої виробничих можливостей показує:

а) ефективне використання ресурсів;

б) кращу з можливих комбінацій використання ресурсів;

в) точні кількості двох товарів, яке господарство має намір виробляти;

г) неефективне використання ресурсів.

Відповідь: м

6. Опукла форма КПВ обумовлена ??тим, що:

а) ресурси на виробництво товарів обмежені;

б) обмежена взаємозамінність факторів виробництва;

в) рівень технології постійно вдосконалюється;

г) під час руху до точок перетину КПВ з осями координат альтернативна ціна падає.

Відповідь: б.

7. Альтернативні витрати

1. Альтернативна вартість товару Б - це:

а) витрати на виробництво товару Б;

б) витрати на зберігання і транспортування товару А;

в) кількість товару Б від якого необхідно відмовитися на користь виробництва товару А;

г) кількість товару А від якого необхідно відмовитися щоб збільшити виробництво товару Б.

Відповідь: м

2. Альтернативна вартість - це вартість товарів і послуг, яка вимірюється:

а) індексом споживчих цін;

б) ціною купується;

в) витратами робочого часу;

г) тим, що треба пожертвувати для придбання товару або послуги.

Відповідь: м

3. Альтернативні витрати будівництва школи - це:

а) витрати на будівництво школи;

б) ціна будівництва школи в майбутньому році;

в) витрати держави на будівництво середньостатистичної школи;

г) ціна інших товарів і послуг, виробництво яких принесено в жертву будівництва даної школи.

Відповідь: м

4. Альтернативну цінність навчання в університеті становить:

а) заробітна плата, яку міг би отримувати студент, кинувши навчання;

б) витрати держави на навчання студента;

в) стипендія;

г) витрати батьків на утримання студента.

Відповідь: а.

5. Закон зростання альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має:

а) будь-яку форму;

б) увігнуту форму;

в) опуклу форму;

г) форму прямої.

Відповідь: в

8. економічні системи

1. Головною сферою економіки для індустріального суспільства є:

а) сільське господарство;

б) промисловість;

в) торгівля;

г) сфера послуг.

Відповідь: б.

2. Головною сферою економіки для постіндустріального суспільства є:

а) сільське господарство;

б) промисловість;

в) торгівля;

г) сфера послуг.

Відповідь: м

3. Характерні риси командної системи:

а) державна власність;

б) вільна конкуренція;

в) економічна свобода;

г) натуральний обмін.

Відповідь: а.

4. Переваги ринкової економічної системи забезпечує:

а) державне регулювання;

б) централізоване планування;

в) вільна конкуренція;

г) соціальна неоднорідність.

Відповідь: в.

5. Основною рушійною силою економіки вільного ринку є:

а) уряд;

б) конкуренція;

в) податки;

г) круговий потік.

Відповідь: б.

6. Основна проблема, з якою стикаються всі економічні системи це:

а) обмеженість ресурсів;

б) виробництво;

в) споживання;

г) інвестиції.

Відповідь: а.

7. Питання що? як? Хто або для кого? відносяться до системи:

а) традиційної;

б) ринкової;

в) командної;

г) змішаної;

д) будь-хто.

Відповідь: д.

8. Лимитирующим фактором для доіндустріального суспільства є:

а) земля;

б) праця;

в) капітал;

г) інформація.

Відповідь: а.

 Історія економічних вчень | Future Story
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати