Головна

II Мікроекономіка

  1. В. Мікроекономіка і макроекономіка
  2. Питання 5. Предмет і метод економічної науки. Мікроекономіка і макроекономіка
  3. Концепція обмеженої раціональності і поведінкова мікроекономіка.
  4. Мікроекономіка
  5. Мікроекономіка
  6. Мікроекономіка

9. Закон попиту і фактори попиту

1. Різниця між попитом і обсягом попиту в тому, що попит:

а) характеризується зміною цінових факторів, а обсяг попиту - неціновими факторами;

б) характеризується зміною нецінових факторів, а обсяг попиту - ціновими факторами;

в) залежить від потреб людей, а обсяг попиту-від їх можливостей;

г) визначається якісними параметрами, а обсяг попиту - можливостями споживача.

Відповідь: б.

2. Закон попиту виражає:

а) бажання і можливість певної кількості покупців придбати товар:

б) зворотну залежність між ціною товару і кількістю покупок даного товару;

в) пряму залежність між ціною товару і обсягом покупок;

г) кількість товару, придбаного за певною ціною.

Відповідь: б.

3. Фактор, що впливає на зміну величини попиту:

а) ціна товару;

б) смаки споживачів

в) доходи споживачів;

г) ціни на взаємопов'язані товари;

д) кількість покупців;

е) споживчі очікування.

Відповідь: а.

4. Збільшення доходів споживачів, при незмінній пропозиції для нормальних товарів викличе:

а) зростання ціни, при незмінному обсязі продажів;

б) зростання ціни і зростання обсягу продажів;

в) зниження ціни і обсягу продажів;

г) зниження ціни і зростання обсягу продажів.

Відповідь: б.

5. Збільшення доходів споживачів, при незмінній пропозиції для нижчих товарів викличе:

а) зростання, при незмінному обсязі продажів;

б) зростання ціни і зростання обсягу продажів;

в) зниження ціни і обсягу продажів;

г) зниження ціни і зростання обсягу продажів.

Відповідь: в.

6. Переміщення вниз по кривій попиту може бути викликано:

а) зміною смаків споживачів;

б) зростанням числа споживачів, що використовують даний товар;

в) зміною ціни на доповнюючий товар;

г) зміною ціни на даний товар.

Відповідь: м

10. Закон пропозиції і чинники пропозиції

7. Закон пропозиції виявляється в тому, що якщо ціна падає, а інші чинники незмінні, то:

а) пропозиція зростає;

б) зростає обсяг пропозиції;

в) пропозиція знижується;

г) знижується обсяг пропозиції.

Відповідь: м

8. Зниження цін на ресурси викличе:

а) зростання ціни при незмінному обсязі продажів;

б) зростання ціни і зростання обсягу продажів;

в) зниження ціни і обсягу продажів;

г) зниження ціни і зростання продажів.

Відповідь: м

9. Причиною зниження ціни на товар може бути:

а) зростання податків на бізнес;

б) падіння цін на ресурси;

в) падіння ціни на взаємодоповнюючий товар;

г) появи моди на даний товар.

Відповідь: б.

10. Фактори, що зрушують криву пропозиції вправо:

а) збільшення податкового тягаря;

б) введення нової технології;

в) збільшення доходів покупців;

г) зменшення числа виробників.

Відповідь: б.

11. Збільшення податків призведе до:

а) збільшення обсягу продажів при незмінній ціні;

б) зменшення обсягу продажів і збільшення ціни;

в) збільшення ціни при незмінному обсязі продажів;

г) збільшення ціни і обсягу продажів.

Відповідь: б.

12. Збільшення пропозиції товарів і послуг призведе до:

а) зростання цін;

б) зниження ціни;

в) зростання попиту на них;

г) скорочення їх виробництва.

Відповідь: б.

13. Ціни на автомобільні шини в результаті підвищення цін на бензин:

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в) залишаться незмінними;

г) вони ніяк не пов'язані.

Відповідь: б.

11. Еластичність попиту та пропозиції

1. Коефіцієнт еластичності за доходом у товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) дорівнює 1.

Відповідь: б.

2. Еластичність попиту - це зміна:

а) рівноважної ціни;

б) рівноважного обсягу;

в) попиту на ринку;

г) обсягу попиту в залежності від зміни ціни.

Відповідь: м

3. Загальна виручка продавця, якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується:

а) зростає;

б) збільшується, якщо попит еластичний;

в) зменшується, якщо попит нееластичний;

г) скорочується.

Відповідь: м

4. Зростання ринкової ціни на товар еластичного попиту приведе до того, що виручка продавця:

а) скоротиться;

б) залишиться незмінною;

в) збільшиться;

г) впаде до нуля.

Відповідь: а.

5. Еластичність попиту за ціною залежить від:

а) ціни на ресурси і фактор часу;

б) фактора часу і рівня доходів споживачів;

в) здатність товарів до тривалого зберігання;

г) можливість переливу капіталу з інших галузей.

Відповідь: б.

6. Еластичність попиту, що визначається на основі середньої величини попиту і середньої ціни є:

а) одиничної;

б) дугового;

в) досконалої;

г) перехресної;

д) еластичністю по доходу.

Відповідь: б.

7. Зміна попиту на товар А при зміні ціни на товар У висловлює еластичність:

а) дугову;

б) одиничну;

в) перехресну;

г) досконалу.

Відповідь: в.

8. Еластичність попиту по доходу характеризується відношенням:

а) зміни доходу до зміни попиту;

б) зміни купівельної спроможності до доходу;

в) процентного зміни величини попиту до процентної зміни доходу;

г) процентного зміни доходу до процентної зміни ціни.

Відповідь: в.

9. Коефіцієнт еластичності за доходом у товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) дорівнює 1.

Відповідь: б.

10. Загальна корисність збільшується, якщо гранична корисність:

а) зростає і є величиною позитивною;

б) набуває негативного значення;

в) зменшується і є величиною від'ємною;

г) або зменшується, або збільшується, але є величиною позитивною;

д) дорівнює граничному доходу.

Відповідь: м

12. Взаємодія попиту і пропозиції

1. Ціна, при якій всі кількість товару, пропоноване для продажу, буде куплено споживачами, називається:

а) еластичною ціною;

б) точкою рівноваги;

в) рівноважною ціною;

г) ціною взаємної торгівлі.

Відповідь: в.

2. Ринкова ціна вище рівноважної означає, що:

а) величина попиту більше величини пропозиції;

б) попит менше пропозиції;

в) величина пропозиції більше величини попиту;

г) пропозиція менше попиту;

Відповідь: в.

3. Зниження рівноважної ціни нижче рівноважного рівня викличе:

а) товарний дефіцит;

б) надлишок товарів;

г) обсяг продажів дорівнює обсягу попиту;

д) обсяг продажів дорівнює рівноважному рівню.

Відповідь: а.

4. Дефіцит на товарних ринках виникає якщо:

а) величина попиту перевищує величину пропозиції;

б) виробництво перевищує потреби;

в) товарів всім не вистачає;

г) величина пропозиції перевищує величину попиту.

Відповідь: а.

5. Зниження вартості проїзду залізничним транспортом, за інших рівних умов, викличе ... рівноважного обсягу продажів на ринку авіаперевезень.

а) зростання і рівноважної ціни і;

б) зниження рівноважної ціни і;

в) зниження рівноважної ціни і зростання;

г) зростання рівноважної ціни і зниження.

Відповідь: б.

6. Зменшення попиту і пропозиції призведе до того, що:

а) рівноважна ціна зросте;

б) обов'язково збільшиться обсяг продажів;

в) обов'язково зменшиться обсяг продажів;

г) рівноважна ціна зменшиться.

Відповідь: в.

7. Пропорційне збільшення попиту і пропозиції викличе:

а) збільшення обсягу продажів при незмінній ціні;

б) зменшення обсягу продажів при незмінній ціні;

в) збільшення ціни при незмінному обсязі продажів;

г) збільшення ціни і обсягу продажів.

Відповідь: а.

13. Поведінка споживача і споживчі переваги

1. Перший закон Госсена відображає:

а) спадну граничну корисність додаткових одиниць споживаних благ;

б) умови максимізації корисності запасу благ;

в) зростаючу граничну корисність додаткових одиниць благ;

г) дорівнює граничну корисність всіх додаткових одиниць споживаних благ;

Відповідь: а.

2. Крива байдужості представляє собою геометричне місце точок, кожна з яких представляє собою:

а) рівноцінність витрат для виробника;

б) байдужість покупців до пропонованих цінами на товар;

в) байдужість продавців до динаміки цін на товари, що пропонуються;

г) рівноцінність наборів благ для споживача.

Відповідь: м

3. Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:

а) його перевагами і розмірами доходу;

б) тільки цінами товарів, що купуються;

в) тільки його перевагами;

г) цінами товарів, що купуються і розмірами доходу.

Відповідь: в.

4. Поведінка споживача в теорії переваг описується кривої:

а) виробничих можливостей;

б) планування;

в) байдужості;

г) спадної продуктивності;

д) попиту.

Відповідь: в.

5. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:

а) зміні нахилу бюджетної лінії;

б) паралельному зсуві бюджетної лінії вправо

в) паралельному зсуві бюджетної лінії вліво;

г) збільшення нахилу бюджетної лінії.

Відповідь: б.

6. Збільшення доходу споживача викличе:

а) переміщення по кривій байдужості вправо-вгору;

б) переміщення по кривій байдужості вліво-вниз;

в) зрушення бюджетної лінії вправо-вгору;

г) зміна нахилу бюджетної лінії.

Відповідь: в.

7. Рівноважний стан споживача при поєднанні карти кривих байдужості і бюджетної лінії досягається в точці:

а) перетину бюджетної лінії кривої байдужості;

б) торкання бюджетної лінії кривої байдужості;

в) знаходиться між верхньою кривою байдужості і бюджетної лінією;

г) знаходиться між кривою байдужості і бюджетної лінією.

Відповідь б.

8. Скільки точок оптимального споживчого вибору можна знайти на графіку?

а) жодної;

б) дві;

о третій;

г) одну.

Відповідь: м

9. Споживач, що вибирає товарний набір, що лежить всередині області, обмеженої бюджетною лінією:

а) максимізує загальну корисність;

б) бажає купити товарний набір, вартість якого перевищує його бюджетні можливості;

в) в повному обсязі використовує свій бюджет;

г) досяг оптимального стану.

Відповідь: в.

14. Підприємство і його оточення, організаційно-правові форми

1. Організаційно - правова форма підприємств, що відноситься до некомерційних

організаціям:

а) товариства;

б) одноосібні підприємства;

в) виробничий кооператив;

г) споживчий кооператив.

Відповідь: м

2. Підприємства з корпоративної формою власності це:

а) змішані товариства;

б) товариства з додатковою відповідальністю;

в) виробничі кооперативи;

г) відкриті акціонерні товариства.

Відповідь: м

3. Характерним тільки для корпорації є ознака:

а) залучення до управління найманих менеджерів;

б) розподіл прибутку між власниками фірми;

в) виплата дивідендів;

г) використання найманої праці.

Відповідь: в.

.4. Об'єднання, в якому підприємства втрачають свою юридичну і економічну самостійність:

а) трест

б) картель

в) синдикат

г) товариство

відповідь а

5. Об'єднання незалежних підприємств, які проводять єдину цінову політику і домовляються про розподіл ринків збуту:

а) картель;

б) синдикат;

в) концерн;

г) конгломерат.

Відповіді: а.

6. Збанкрутувало товариство на вірі, відповідальність за його діяльність несуть:

а) вкладники всім своїм майном;

б) повні товариші своїм паєм;

в) повні товариші усім своїм майном;

г) всі учасники товариства наявними у них майном.

Відповідь: в.

15. Виробнича функція, віддача від масштабу

1. Витрати виробництва на кожну наступну одиницю продукції при дії закону спадної продуктивності (віддачі):

а) зменшуються;

б) зростають;

в) залишаються незмінними;

г) зменшуються, якщо середні постійні витрати скорочуються.

Відповідь: б.

2. Факторами виробництва є:

а) прибуток, кредит, зарплата;

б) цілеспрямованість, матеріальні можливості, кредити;

в) праця, земля, капітал, підприємницький талант;

г) товари, поставки, інформація.

Відповідь: в.

3. Амортизація - це вартість:

а) предметів праці, що увійшли в вироблений продукт;

б) оборотного капіталу, який увійшов в вироблений продукт;

в) основного капіталу, перенесена на вироблений продукт;

г) транспортних витрат.

Відповідь: в.

4. Підприємство застосовуватиме додаткові одиниці ресурсу до тих пір, поки:

а) граничний дохід дорівнює граничним витратам продукту;

б) гранична прибутковість ресурсу дорівнює граничним витратам на ресурс;

в) граничний продукт дорівнює граничним витратам на виробництво продукту;

г) граничний продукт дорівнює ціні ресурсу.

Відповідь: б

5. Внутрішні витрати це:

а) закупівля сировини і матеріалів для виробництва продукції;

б) витрати ресурсів, що належать підприємству;

в) витрати, пов'язані з придбанням підприємством ділянки землі;

г) орендна плата за використовуване обладнання.

Відповіді: б.

16. Витрати виробництва

1. Купівля підприємством сировини у постачальників відноситься до:

а) зовнішніх витрат;

б) внутрішнім витратам;

в) постійних витрат;

г) витрат обігу.

Відповідь: а.

2. Постійні витрати являють собою такі витрати, які не змінюють своєї величини при:

а) збільшенні прибутку;

б) нарощуванні основного капіталу;

в) зміни ставок оподаткування;

г) зміні обсягу продукції, що випускається.

Відповіді: м

3. Витрати, відсутні в довгостроковому періоді:

а) постійні;

б) змінні;

в) загальні;

г) витрати.

Відповідь: а.

4. Змінні витрати включають:

а) зарплата керівника;

б) зарплата робітників;

в) відсотки за позиками;

г) податки на майна.

Відповідь: б.

5. Графік середніх загальних витрат у довгостроковому періоді при зростаючій віддачі від масштабу виробництва має вигляд:

а) кривої з позитивним нахилом;

б) кривої з негативним нахилом;

в) горизонтальної лінії;

г) вертикальної лінії.

Відповідь: б.

6. При вирішенні питання про збільшення (або зменшення) випуску товару враховуються:

а) середні витрати;

б) незворотні витрати;

в) граничні витрати;

г) загальні витрати.

Відповідь: в.

7. Приріст витрат, викликаний витратами на виробництво додаткової одиниці продукції, називається ... витратами.

а) середніми

б) граничними

в) змінними

г) середніми постійними

д) середніми змінними

Відповідь: б.

17. Валовий дохід і прибуток

1. Загальна виручка продавця при нееластичним пропозиції і скорочення попиту:

а) зростає;

б) збільшується, якщо попит еластичний;

в) зменшується, якщо попит нееластичний;

г) скорочується.

Відповідь: м

2. Крива підприємства одночасно представляє ціну, граничну і середню виручку - це крива:

а) пропозиції;

б) попиту;

в) валового доходу;

г) граничних витрат.

Відповідь: б.

3. Лінія попиту на продукцію фірми збігається з лініями середнього і граничного доходу при досконалої конкуренції бо:

а) існує вільний перелив капіталу з однієї відросли в іншу;

б) фірма здійснює контроль над ринковою ціною;

в) фірма знаходиться в рівновазі;

г) кожна одиниця продукту продається за тією ж ціною.

Відповідь: м

4. Правильним є твердження:

а) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні витрати;

б) бухгалтерські прибуток - неявні витрати = економічний прибуток;

в) економічний прибуток - неявні витрати = бухгалтерський прибуток;

г) явні витрати = неявні витрати.

Відповідь: б.

5. Нормальна прибуток, як винагорода за підприємницький талант, включається до складу:

а) економічного прибутку;

б) внутрішніх витрат;

в) зовнішніх витрат;

г) рентних платежів.

Відповідь: б.

6. Критерій визначення обсягу виробництва, що забезпечує підприємству максимум прибутку:

а) найменший розрив між загальними та змінними витратами;

б) найменший розрив між валовим доходом і загальними витратами;

в) збіг загальної виручки з загальними витратами;

г) найбільша різниця між валовим доходом і величиною загальних витрат;

Відповідь: м

18. Ринок досконалої конкуренції

1. Попит на продукт підприємства в умовах досконалої конкуренції:

а) абсолютно не еластичний;

б) абсолютно еластичний;

в) не еластичний;

г) еластичний;

Відповідь: б.

2. Крива попиту на продукцію абсолютно конкурентної фірми:

а) має негативний нахил;

б) являє собою горизонтальну лінію при даному рівні цін;

в) являє собою вертикальну лінію при даному обсязі пропозиції;

г) має позитивний нахил.

Відповідь: б.

3Предпріятіе на ринку досконалої конкуренції:

а) випускає унікальні продукти;

б) вступає в нецінову конкуренцію;

в) керується ціною рівноваги;

г) частково контролює ціни;

Відповідь: в.

4. Критерієм максимізації прибутку на ринку досконалої конкуренції, в короткостроковому періоді, є:

а) граничні витрати менше середнього доходу;

б) максимальна різниця між граничним доходом і граничними витратами;

в) найбільший розрив між ціною і середніми загальними витратами;

г) граничні витрати дорівнюють граничному доходу;

Відповідь: м

5. У короткостроковому періоді конкурентна фірма, що максимізує прибуток або мінімізує збитки, що не буде продовжувати виробництво, якщо:

а) ціна продукції вище мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати вище ціни продукції;

в) ціна продукції нижче мінімуму середніх змінних витрат;

г) ціна продукції нижче граничних витрат;

д) загальний дохід не покриває загальних витрат фірми.

Відповідь: в.

6. Фірма в умовах досконалої конкуренції обов'язково піде з галузі якщо ціна

продукції опуститься нижче:

а) мінімального значення середніх змінних витрат;

б) граничних витрат;

в) середніх загальних витрат;

г) точки самоокупності.

Відповідь: а.

19. Монополія

1. Чиста монополія формується:

а) при наявності олигополистической взаємозв'язку;

б) при низьких витратах великого виробництва і відсутності замінників товару;

в) коли на ринку існує один покупець;

г) при циклічному зниження цін з метою витіснення конкурентів.

Відповідь: б.

2. Підприємство в умовах чистої монополії:

а) погоджується з ринковою ціною рівноваги;

б) частково контролює ціною рівноваги;

в) лідирує в ціновій політиці;

г) повністю контролює ціни.

Відповідь: м

3. Цінова дискримінація - це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) відмінності в оплаті праці по національності або по підлозі;

в) експлуатація трудящих шляхом встановлення високих цін на товари народного споживання;

г) підвищення ціни на товар більш високої якості.

Відповідь: а.

4. Цінова дискримінація відноситься до ринку:

а) чистої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополія;

г) монополії;

д) монопсонии.

Відповідь: м

5. Тип ринкової структури з одним покупцем:

а) монополістичної конкуренції;

б) олігополії;

в) монополії;

г) монопсонии.

д) чистої конкуренції.

Відповіді: м

7. Монополіст відрізняється від чисто конкурентного підприємства тим, що може:

а) скорочувати витрати виробництва;

б) максимізувати прибуток при рівності граничного доходу та граничних витрат;

в) отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді;

г) може встановлювати більш високу ціну.

Відповідь: м

8. Монополістична рівноважна ціна в порівнянні з ціною ринку досконалої конкуренції:

а) вище;

б) нижче;

г) така ж;

д) нестійка: то вище, то нижче.

Відповідь: а.

9. Обсяг випуску продукції монополіста в порівнянні з досконалою конкуренцією:

а) більше;

б) менше;

в) такий же;

г) залежить від кон'юнктури ринку.

Відповідь: б.

10. Об'єднання незалежних підприємств, які проводять єдину цінову політику і домовляються про розподіл ринків збуту, називається:

а) картель;

б) синдикат;

в) концерн;

г) конгломерат.

Відповіді: а.

20. Монополістична конкуренція і олігополія

1. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільну рису:

а) виробляються диференційовані товари;

б) на ринку оперує безліч покупців і продавців;

в) випускаються однорідні товари;

г) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

Відповіді: б.

2. Ознаки недосконалої конкуренції:

а) безліч покупців і продавців;

б) однорідність товарів і послуг;

в) абсолютна інформованість про ціни;

г) високі бар'єри для вступу в галузь;

Відповіді: м

3. В умовах монополістичної конкуренції підприємство випускає:

а) унікальний продукт;

б) диференційований продукт;

в) стандартизований продукт;

г) уніфікований продукт.

Відповідь: б.

4. Попит на продукт типового підприємства в умовах монополістичної конкуренції:

а) абсолютно еластичний;

б) абсолютно нееластичний;

в) високоеластичний;

г) низькоеластичного;

Відповідь: в.

5. Олігополія - ??ринкова структура, коли на ринку діє:

а) обмежене число фірм, що випускають однорідний продукт;

б) велика кількість фірм, які виробляють однорідну продукцію;

в) один покупець;

г) один продавець.

Відповідь: а.

6. Небезпечні властивості олігополії в ціновій політиці є:

а) використання реклами

б) загальна взаємозалежність

в) диференціація продукту

г) зниження витрат виробництва

Відповідь: б.

21. Ринок праці

1. Вартість робочої сили визначається:

а) вартістю виробленої продукції працівником;

б) вартістю використовуваних працівником засобів виробництва;

в) вартістю засобів існування, необхідних для відтворення робочої сили;

г) амортизацією використовуваного працівником основного капіталу

Відповідь: в.

2. Робоча сила-це:

а) людина, що володіє професією;

б) сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє людина і використовує їх у виробництві;

в) людина в працездатному віці;

г) економічно активне населення.

Відповідь: б.

3. Як ціни на ринку праці виступає:

а) прибуток;

б) відсоток;

в) заробітна плата;

г) рента;

д) дивіденд.

Відповідь: в.

4. Рівень реальної зарплати залежить від:

а) динаміки номінальної зарплати;

б) віддачі капіталу;

в) величини витрат сім'ї;

г) віддачі праці.

Відповідь: а.

5. Ціна на меблі виростає в результаті:

а) підвищення заробітної плати на підприємствах по виробництву меблів;

б) збільшення пропозиції меблів;

в) зниження доходів споживачів;

г) появи нового обладнання, що знижує вартість виробництва.

Відповіді: а.

6. Середній рівень заробітної плати економіста в умовах досконалої конкуренції визначається:

а) кількістю працівників, що мають професію економіста і готових працювати за цією спеціальністю при існуючому рівні оплати праці;

б) попитом на працівників, що мають професію економіст;

в) взаємодією пропозиції та попиту на працівників, що мають професію економіст;

г) трудовим законодавством.

Відповідь: в.

7. Як ціни на ринку праці виступає:

а) прибуток;

б) відсоток;

в) заробітна плата;

г) рента;

д) дивіденд.

Відповідь: в.

22. Ринок капіталу

1. При збільшенні пропозиції капіталу процентна ставка:

а) підвищується;

б) знижується;

в) залишається незмінною;

г) стає рівною нулю.

Відповідь: б

2. Прибуток є доходом на:

а) позиковий капітал;

б) позичковий капітал;

в) реальний капітал;

г) фіктивний капітал;

д) знос основного капіталу;

Відповідь: в.

3 Ринок капіталу не включає в себе:

а) ринок інвестиційних товарів;

б) ринок грошового капіталу;

в) найм робочої сили;

г) використання основного капіталу.

Відповідь: г

4. Попит на ринку капіталу залежить від:

а) процентної ставки;

б) попиту на робочу силу;

в) пропозиції робочої сили;

г) підприємницького капіталу.

Відповідь: а.

5. На ринку грошового капіталу, як ціни виступає:

а) ціна товарів, які виготовляються за допомогою капіталу;

б) відсоток на капітал;

в) передбачуваний прибуток від використання капіталу;

г) орендна плата;

д) підприємницький дохід.

Відповідь: б.

6. Як ціни на ринку капіталу виступає:

а) ціна товарів, які виготовляються за допомогою капіталу;

б) відсоток на капітал;

в) передбачуваний прибуток від використання капіталу;

г) орендна плата;

д) підприємницький дохід.

Відповідь: б.

23. Ринок землі і рента

1. Економічне родючість грунту визначається:

а) природно-кліматичними умовами;

б) додатковими вкладеннями праці та капіталу;

в) витратами виробництва;

г) фактором часу.

Відповідь: б.

2. Природна родючість грунту зумовлюється:

а) природно-кліматичними умовами;

б) додатковими вкладеннями праці та капіталу;

в) витратами виробництва;

г) фактором часу.

Відповідь: а.

3. Ціна землі знаходиться в ...

а) зворотній залежності від процентної ставки;

б) прямій залежності від процентної ставки;

в) залежно від прибутку;

г) зворотній залежності від ренти.

Відповідь: а.

4. Попит на продукт підприємства в умовах досконалої конкуренції:

а) абсолютно не еластичний;

б) абсолютно еластичний;

в) не еластичний;

г) еластичний;

Відповідь: б

5. Пропозиція землі в короткостроковому періоді:

а) еластично за ціною землі;

б) еластично по ренті;

в) абсолютно невідповідно по ренті;

г) залежить від попиту на землю.

Відповідь: в.

6. Абсолютна рента виходить:

а) тільки з кращих ділянок землі;

б) тільки з середніх ділянок;

в) тільки з гірших ділянок;

г) з усіх земельних ділянок.

Відповідь: м

7. Диференціальну ренту 1 не приносять:

а) кращі і середні ділянки землі по природному родючості;

б) кращі і середні ділянки землі за місцем розташування;

в) гірші ділянки землі;

г) тільки кращі ділянки землі за місцезнаходженням.

Відповідь: в.

III Макроекономіка

24. Макроекономічні показники

1. Дефлятор валового внутрішнього продукту є відношенням

а) номінального ВВП до реального

б) ВВП поточного року до базового ВНП

в) базового ВВП до його величини поточного року

г) реального ВВП до номінального

Відповідь: а

2. Особистий наявний дохід являє собою

а) отриманий сукупний дохід за вирахуванням податкових і неподаткових обов'язкових платежів

б) реальну заробітну плату

в) реальний дохід

г) нараховану заробітну плату

Відповідь: а

3. При визначенні ВНП сума витрат повинна дорівнювати сумі доходів оскільки

а) важливо уникнути повторного рахунки

б) необхідно відшкодувати витрати виробництва

в) вся вироблена кінцева продукція повинна бути оплачена

г) так легше виміряти ВНП

Відповідь: а

4. Модифікацією ВНП є

а) валовий внутрішній продукт

б) чистий національний продукт

в) національний дохід

г) наявний дохід

Відповідь: а

5. Особистий дохід представляє собою

а) дохід, отриманий населенням

б) дохід, що залишається у населення після сплати індивідуальних податків

в) дохід, отриманий постачальниками ресурсів

г) дохід, який дорівнює сумі первинних доходів і соціальних трансфертів

Відповідь: а

6.Величина ЧНД розраховується як:

а) різниця між величинами ВВП і ЧВП;

б) різниця між величиною ВВП і амортизаційними відрахуваннями;

в) сума ЧВП і амортизаційних відрахувань;

г) сума ЧВП і сальдо факторних (первинних) доходів, отриманих з-за кордону;

д) різницю між ВНП і амортизаційними відрахуваннями.

Відповідь: б.

25. Сукупний попит і сукупна пропозиція

1. Величина сукупного попиту збільшиться, якщо

а) ставки оподаткування знизяться

б) курс цінних паперів зросте

в) ставки відсотка підвищаться

г) ставки оподаткування зростуть

Відповідь: а

2. Крива сукупного попиту виражає функціональну залежність

а) між обсягом купується ВНП і рівнем цін

б) рівня цін від виробленого реального ВВП

в) витрат підприємців від цін на придбані ресурси

г) споживаної частини ВВП від обсягу його виробництва

Відповідь: а

3. Грошова емісія викликає зміну економічної кон'юнктури, якої буде відповідати

а) незмінність положення кривої сукупної пропозиції

б) переміщення кривої сукупної пропозиції

в) переміщення по кривій сукупного попиту

г) переміщення кривої сукупного попиту вліво вниз

Відповідь: а

4. Величина сукупної пропозиції зросте, якщо

а) з'являться нові технології виробництва

б) маса грошей на товарному ринку скоротиться

в) курс національної валюти підвищиться

г) відбудеться підвищення ставок оподаткування

Відповідь: а

5. Класичний відрізок кривої сукупної пропозиції має:

а) горизонтальне положення;

б) вертикальне положення;

в) негативний нахил;

г) позитивний нахил.

Відповідь: б

6. Кейнсианский відрізок кривої сукупної пропозиції має:

а) горизонтальне положення;

б) вертикальне положення;

в) негативний нахил;

г) позитивний нахил.

Відповідь: а

26. Споживання, заощадження та інвестиції

1. У короткостроковому періоді збільшення частки заощаджень в доходах населення призведе до того, що

а) скоротиться сукупний попит на товари і послуги

б) підвищиться рівень цін на товари та послуги

в) зросте обсяг виробництва товарів і послуг, а також зайнятість

г) скоротиться обсяг виробництва товарів і послуг

Відповідь: а

2. "Парадокс ощадливості" по Дж. М. Кейнсом полягає в тому, що станеться

а) скорочення фактичного обсягу заощаджень

б) зростання інвестицій

в) зниження рівня інфляції

г) зростання пропозиції

Відповідь: а

3. Відношення обсягу споживання до обсягу доходу є формальним виразом

а) середньої схильності до споживання

б) граничної схильності до споживання

в) граничної схильності до заощадження

г) середньої схильності до заощадження

Відповідь: а

4. Можливості застосування моделі "сукупний попит - сукупна пропозиція"

а) забезпечують визначення ступеня збалансованості національного товарного ринку

б) обмежуються інтерпретацією процесів і явищ, що відбуваються на мезорівні

в) забезпечують аналіз окремих макроекономічних явищ і процесів

г) дозволяють здійснити розробку регіональних програм розвитку

Відповідь: а

5. Крива ІС висловлює

а) рівність інвестицій і заощаджень, а отже, сукупного попиту і сукупної пропозиції

б) можливі співвідношення між процентною ставкою і обсягом ЧНП, що забезпечують рівновагу товарного ринку

в) залежність доходу від процентної ставки

г) оптимальне співвідношення між обсягами інвестицій і заощаджень

Відповідь: а

6. Залежність між придельной схильністю до споживання і до заощадження виражається в тому, що їх сума:

а) дорівнює одиниці

б) завжди більше одиниці

в) дорівнює що розташовується доходу

г) дорівнює нулю

відповідь а

27 Грошова система

1. Мірою вартості можуть виступати:

а) валюта

б) ідеальні гроші

в) реальні гроші

г) кредитні гроші

відповідь б

2. Закріплена законодавством форма організації грошового обігу в країні, є:

а) грошовий ринок

б) валютний ринок

в) грошову систему

г) валютну систему

відповідь в

3. Засобом звернення можуть бути гроші в момент:

а) узгодження ціни на товар

б) оплати раніше купленого товару в кредит

в) виплати відсотків по кредиту

г) обміну грошей на товар

відповідь пана

4. Портфельний попит на гроші грунтується, перш за все, на функції грошей як:

а) засобу збереження цінності;

б) кошти обміну;

в) засобу платежу;

г) лічильної одиниці.

Відповідь: а

5. Переміщення кривої "ліквідність - гроші" вгору або вниз обумовлено зміною:

а) зменшаться державні витрати і податки;

б) на грошовому ринку;

в) валютного курсу бюджетно-податкової політики;

г) інвестиційної політики;

д) сукупної пропозиції.

Відповідь: а.

6. Нахил кривої "ліквідність - гроші" залежить від:

а) еластичності попиту на гроші від процентної ставки;

б) еластичності сукупної пропозиції від рівня цін;

в) пропозиції грошей;

г) доступності кредитів для інвесторів.

Відповідь: а.

7. Рівняння Фішера дозволяє розрахувати:

а) кількість грошей, необхідне для нормального обслуговування товарообігу;

б) темп інфляції;

в) економічний прибуток;

г) облікову ставку.

Відповідь: а.

8. Грошовий агрегат М1 включає в себе:

а) чекові вклади;

б) невеликі строкові вклади;

в) великі строкові вклади;

г) безчекові ощадні рахунки.

Відповідь: а

9. Відповідно до трансакционному мотиву люди вважають за краще готівку через:

а) зручності її використання в якості платіжного засобу;

б) її абсолютної ліквідності;

в) побоювання непередбачуваності ринкового курсу цінних паперів;

г) її резерву купівельної спроможності на випадок несподіваних можливостей.

Відповідь: а.

28. Інфляція та її види.

1. Широкомасштабна антиінфляційна політика передбачає, що:

а) зменшаться державні витрати і податки;

б) збільшаться обсяг державних витрат і податків;

в) збільшиться обсяг державних витрат і зменшиться обсяг податкових надходжень;

г) збільшиться обсяг податкових надходжень і зменшиться обсяг державних витрат.

Відповідь: а.

2. При галопуючої інфляції рівень процентної ставки;

а) підвищиться внаслідок зниження цін грошей;

б) знизиться внаслідок зниження цін грошей;

в) підвищиться внаслідок зниження рівня зайнятості;

г) знизиться внаслідок зниження рівня зайнятості.

Відповідь: а

3. При непередбаченої інфляції найменшу шкоду понесуть особи:

а) мають до цього періоду борги;

б) мають банківські заощадження;

в) мають номінальний дохід, зростаючий темпами нижчими за темпи зростання цін;

г) мають високий дискреційний дохід.

Відповідь: а.

4. Відповідно до теорії раціональних очікувань:

а) конкуренція на всіх ринках висока;

б) конкуренція на всіх ринках ускладнена;

в) макроекономічна стабільність забезпечує тільки державне регулювання;

г) макроекономічна стабільність не залежить від поведінки людей

Відповідь: а.

5. Теза про неможливість одночасного зростання інфляції і безробіття висловлює теорія

а) кейнсіанська

б) меркантилистская

в) Физиократическая

г) неокласична

Відповідь: а

6. Інфляція попиту графічно представляється у вигляді зсуву кривої:

а) сукупного попиту вправо

б) сукупної пропозиції вправо

в) Лаффера вліво

г) сукупного попиту вліво

Відповідь: а

7. До причин інфляції відносяться:

а) монополія великих фірм на ціни ресурсів

б) знецінення накопичених заощаджень

в) зміна структури споживчого попиту

г) втрата стимулів до накопичення

Відповідь: а

8. Соціально-економічним наслідком інфляції є:

а) падіння інвестицій

б) мілітаризація економіки

в) бюджетний профіцит

г) монополізація економіки

Відповідь: а

9. Показником інфляції виступає:

а) індекс споживчих цін

б) грошовий мультиплікатор

в) середній рівень цін

г) грошова величина національного продукту

Відповідь: а

10. Інфляція являє собою

а) падіння купівельної спроможності грошей

б) перевищення державних витрат над доходами

в) ажіотажний попит на товари і послуги

г) посилення диспропорцій в економіці внаслідок нерівномірного зростання цін

Відповідь: а

11. При повзучої інфляції:

а) зростання цін не перевищує 10% на рік

б) зростання цін становить понад 100% на рік

в) зростання цін становить понад 500% на рік

г) зростання цін становить понад 25% на рік

Відповідь: а

12. Наслідком боротьби профспілок за підвищення заробітної плати є:

а) інфляція пропозиції

б) інфляція попиту

в) збалансована інфляція

г) незбалансована інфляція

Відповідь: а

29. Безробіття і закон Оукена.

1. Природна норма безробіття включає в себе:

а) тільки фрикційне безробіття;

б) фрикційне і структурне безробіття;

в) структурне і циклічне безробіття;

г) поточну і циклічне безробіття.

Відповідь: б.

2. Одночасне зростання безробіття і інфляції неможливий відповідно до теорії:

а) кейнсіанська

б) меркантилистская

в) Физиократическая

г) неокласична

Відповідь: а

3. Перевищення фактичного рівня безробіття її природного рівня на два відсотки відповідно до закону Оукена означає відставання фактичного обсягу ВВП від потенційного на:

а) п'ять відсотка

б) два відсотки

в) чотири відсотки

г) три відсотки

Відповідь: а

4. Підтримка безробіття на природному рівні свідчить про:

а) ефективності національного виробництва

б) неефективність національної економіки

в) інфляційному розширенні виробництва

г) неповної зайнятості робочої сили

Відповідь: а

5. Зменшити «природний рівень» безробіття можна за допомогою:

а) збільшення інформації про наявні робочих місцях

б) реалізації експансіоністської грошової політики

в) зростання рівня мінімальної заробітної плати

г) підвищення допомоги по безробіттю

Відповідь: а

6. Людина, який втратив роботи внаслідок спаду в економіці, відноситься до:

а) циклічним безробітним

б) фрикційним безробітним

в) структурним безробітним

г) прихованим безробітним

Відповідь: а

7. Надлишкова безробіття виникає в ситуації, коли

а) фактичне безробіття більше природною

б) фрикційне безробіття більше циклічної

в) природна безробіття більше фактичної

г) структурне безробіття більше циклічної

Відповідь: а

30. Бюджетна система і державний борг

1. Бюджетна система являє собою:

а) сукупність усіх бюджетів держави

б) сукупність регіональних і місцевих бюджетів

в) сукупність боргових зобов'язань держави

г) механізм акумуляції грошових заощаджень населення

Відповідь: а

2. До наслідків значного бюджетного дефіциту в період повної зайнятості при інших рівних умовах можна віднести:

а) збільшення реальної процентної ставки

б) знецінення національної валюти

в) перерозподіл національного багатства між членами суспільства

г) інфляцію витрат

Відповідь: а

3. До причин неможливості банкрутства держави внаслідок існування державного боргу можна віднести:

а) рефінансування державного боргу

б) «ефект витіснення»

в) зниження грошової маси в обігу

г) перекладання боргового тягаря на нащадків

Відповідь: а

4. До наслідків здійснення щорічного збалансування держбюджету відноситься:

а) збільшення економічних коливань циклу

б) зменшення економічних коливань циклу

в) підвищення виробничих можливостей країни

г) зменшення рівня інфляції

Відповідь: а

5. Дефіцит держбюджету існує при:

а) перевищення витрат держави над податковими надходженнями;

б) зменшення податкових надходжень;

в) підвищення витрат держави;

г) емісії паперових і кредитних грошей.

Відповідь: а

6. До наслідків накопичення внутрішнього державного боргу відноситься:

а) перерозподіл доходів населення;

б) перекладання боргового тягаря на нащадків;

в) скорочення імпорту і зростання експорту;

г) мобілізація державою фінансових коштів, що знаходяться за кордоном.

Відповідь: а

31. Податкова система і крива Лаффера.

1. Чи відносяться до прямих податків:

а) прибутковий податок

б) ПДВ

в) митні збори

г) акцизи

Відповідь: а

2. За регресивним принципом будуються

акцизи

прямі податки

цільові збори

податок на прибуток

Відповідь: а

3. Функцією податку є

регулююча

стабілізуюча

загальна

прогресивна

Відповідь: а

4. Завданням податкових пільг є:

а) зростання рівня соціальної справедливості

б) зростання рівня життя

в) зниження ділової активності

г) стабілізація обмінного курсу національної валюти

Відповідь: а

5. Крива Лаффера відображає:

а) залежність обсягу податкових надходжень від розміру податкових ставок

б) залежність ставки податків від рівня номінального доходу

в) ефект витіснення

г) залежність стабілізації обмінного курсу національної валюти

Відповідь: а

6. Податкова ставка являє собою:

а) величину податку на одиницю обкладання

б) дохід, з якого сплачується податок

в) грошовий почне, що стягується за порушення в сфері оподаткування

г) частину грошових доходів фізичних і юридичних осіб, що привласнюється державою

Відповідь: а

7. Ставки податку стягуються без урахування диференціації доходів є:

а) прогресивними;

б) пропорційними;

в) регресивними;

г) твердими.

відповідь:

32. Банківська система

1. Працівник поклав в банк 120 тис. Руб. під 25% річних. Відсоток простий. Через 4 роки на його рахунку буде

а) 240 тис. руб.

б) 293 тис. руб.

в) 380 тис. руб.

г) 100 тис. руб.

Відповідь: а

2. Комерційний банк за кредит бере 40%. При річному рівні інфляції в 30% дохід банку через півроку складе

а) 5%

б) 30%

в 10 %

г) 40%

Відповідь: а

3. При нормі обов'язкових резервів 12,5% депозитарний множник складе

а) 8

б) 25

в) 2,5

г) 50

Відповідь: а

4. При підвищенні норми банківського резерву Центробанком за інших рівних умов:

а) скоротяться надлишкові резерви комерційних банків;

б) зросте грошова маса;

в) зростуть кредитні ресурси банків;

г) зменшиться середній банківський відсоток.

Відповідь: а

5. Грошовий мультиплікатор являє собою коефіцієнт, що виражає

ступінь зростання грошової маси в результаті приросту надлишкових резервів

співвідношення приросту ВНП і викликав цей приріст інвестиційних витрат

відношення граничної схильності до споживання до граничної схильності до заощадження

величину, зворотну граничну схильність до заощадження

Відповідь: а

6. Функцією комерційних банків є:

а) створення кредитних грошей

б) емісійна

в) банківське обслуговування уряду країни

г) валютне регулювання

Відповідь: а

7. Основною тенденцією розвитку банківської системи є:

а) розширення функцій, які виконуються банками

б) поглиблення спеціалізації банків

в) поява нових кредитних організацій

г) злиття банків з промисловим капіталом

Відповідь: а

33. Податково-бюджетна політика держави

1. Бюджетом «розширеного уряду» називається:

а) сукупність федерального бюджету і позабюджетних фондів;

б) сукупність федерального, регіональних і місцевих бюджетів;

в) сукупність позабюджетних фондів соціальної сфери;

г) сукупність місцевих бюджетів.

Відповідь: а

2. При сукупному доході 250 тис. Руб. і граничної податкової ставки 30% середня податкова ставка на доходи фізичних осіб в 2000 р склала

а) 22,4%

б) 30%

в) 15%

г) 10%

Відповідь: а

2. Система оподаткування в РФ становить:

а) три рівні;

б) два рівня;

в) чотири рівні;

г) один рівень.

Відповідь: а

3. Особистий прибутковий податок може бути перекладений, якщо його сплачують:

а) адвокати;

б) державні службовці;

в) робітники;

г) військовослужбовці.

Відповідь: а

4. Циклічним дефіцитом називається:

а) різниця між фактичним і структурним дефіцитом державного бюджету;

б) негативна різниця між дійсними доходами і витратами уряду;

в) загальний дефіцит державного бюджету, зменшений на суму процентних виплат за держборгом;

г) позитивна різниця між дійсними доходами і витратами уряду;

Відповідь: а

5. До способів фінансування бюджетного дефіциту відноситься:

а) емісія грошей;

б) інфляція грошей;

в) дефляція грошей;

г) підвищення витрат на оборону.

Відповідь: а

6. При проведенні податково-бюджетної політики найбільш гострою є:

а) проблема вибору часу

б) ефект витіснення

в) ефект монетизації

г) інфляція

Відповідь: а

7. Фіскальна політика являє собою маневрування:

а) податками і урядовими витратами;

б) тільки податками;

в) державними закупівлями;

г) грошовою масою.

Відповідь: а.

8. При зростанні урядових закупівель в короткостроковому періоді:

а) розширюється виробництво і знижується безробіття;

б) падає виробництво і зростає безробіття;

в) ростуть процентні ставки;

г) скорочується наявний дохід і знижується рівень споживання.

Відповідь: а.

9. Мультиплікатор державних закупок дорівнює:

а) величиною, зворотної граничної схильності до заощадження;

б) стосовно граничної схильності до споживання і граничної схильності до заощадження;

в) величиною, зворотної нормативу резервних вимог;

г) стосовно граничної схильності до заощадження і граничної схильності до споживання.

Відповідь: а.

10. Залежно від характеру дії фіскальних інструментів виділяють податково-бюджетну політику:

а) недискреційну;

б) фіскальну;

в) політику «дешевих грошей»;

г) стимулюючу.

Відповідь: а

11. Ефект збалансованого бюджету полягає в тому, що:

а) однакове зміна державних витрат і податків призводить до такого ж зміни рівноважного ВНП;

б) збільшення державних витрат і зниження податків призводить до підвищення національного доходу;

в) скорочення державних закупівель призводить до скорочення ВНП на величину, що перевищує зменшення державних закупівель;

г) зміна податків призводить до більш значної зміни ВНП;

Відповідь: а

12. Методи бюджетно-податкової політики, рекомендовані в рамках теоретичної концепції монетаризму, припускають:

а) надання податкових пільг підприємцям фіскальну;

б) збільшення частки національного доходу, що перерозподіляється через бюджет;

в) фінансування за рахунок держбюджету нерентабельних підприємств (для зниження безробіття і соціальної напруги);

г) зміна облікових ставок.

Відповідь: а.

34. Кредитно грошова політика держави

1. При продажу великої кількості державних цінних паперів на

відкритому ринку метою центрального банку є:

а) збільшення обсягу державних інвестицій;

б) підвищення допомоги по безробіттю;

в) зниження загального рівня цін;

г) підвищення доступності кредиту.

Відповідь: а

2. При здійсненні центральним банком операцій на відкритому ринку для підвищення доступності кредиту відбувається:

а) зниження резервів комерційних банків;

б) зниження курсу державних цінних паперів;

в) зниження чисельності робочої сили;

г) націоналізація комерційних банків.

Відповідь: а

3. Державні облігації продаються банком на відкритому ринку на 24 млн. Руб., А отримані від покупців гроші банк додав до своїх резервів, в результаті чого пропозиція грошей:

а) знизилося на 24 млн. руб.

б) знизилося на 12 млн. руб.

в) залишилося незмінним

г) зросла на суму 24 млн. руб., помножену на депозитарний множник

Відповідь: а

4. Сучасна грошова система носить характер:

а) фідуціарні;

б) діффузіарний;

в) інфляційний;

г) бартерний.

Відповідь: а

5. Інвестування 100 тис. Руб. приносить дохід 23 тис. руб., тоді норма доходу від інвестицій складе:

а) 23%;

б) 43%;

о 12 %;

г) 38%;

Відповідь: а

6. Діловий попит на гроші являє собою:

а) кількість грошей, яку хочуть мати господарюючі суб'єкти в якості засобу обігу;

б) попит на грошові залишки, обчислені з урахуванням їх купівельної спроможності;

в) кількість грошей, що люди хочуть мати у вигляді заощаджень;

г) кількість грошей, що люди хочуть мати у вигляді засобу платежу

Відповідь: а

7. За теорією переваги ліквідності психологічним мотивом, що спонукає людину зберігати заощадження в грошовій формі, є:

а) трансакційний;

б) монетарний;

в) гуманний;

г) фідуціарні.

Відповідь: а

8. Портфельний попит на гроші грунтується, перш за все, на функції грошей як

а) засобу збереження цінності;

б) кошти обміну;

в) засобу платежу;

г) рахункова одиниця.

Відповідь: а

9. При проведенні політики «дешевих грошей» Центробанк:

а) зменшує облікову ставку;

б) збільшує обов'язкову норму банківського резервування;

в) збільшує облікову ставку відсотка;

г) продає на відкритому ринку державні цінні папери.

Відповідь: а

10. При проведенні політики «дорогих грошей» Центробанк

а) збільшує облікову ставку;

б) знижує обов'язкову норму банківського резервування;

в) зменшує облікову ставку відсотка;

г) скуповує на відкритому ринку державні цінні папери.

Відповідь: а

11. Інструментами монетарної політики є:

а) облікові ставки

б) державні закупівлі

в) податкові ставки

г) мита

Відповідь: а

12. Монетарна політика являє собою заходи, що вживаються державою для:

а) регулювання обсягу грошової пропозиції;

б) регулювання обсягу грошового попиту;

в) досягнення макроекономічних цілей

г) маневрування державними витратами і податками

Відповідь: а.

35. Соціальна політика держави

1. Крива Лоренца висловлює:

а) функціональну залежність частки прісеваемого доходу різними групами населення країни від їх чисельності;

б) пропорційний розподіл доходів між різними групами населення країни;

в) відхилення реального розподілу доходів між різними групами населення країни від рівного розподілу доходів;

г) пропорції розподілу первинних доходів в країні.

Відповідь: в.

2. За інших рівних умов скорочення наявного доходу призводить до:

а) зменшення заощаджень і споживчих витрат

б) збільшення заощаджень і споживчих витрат

в) постійного рівня заощаджень і споживчих витрат

г) збільшення заощаджень і зниження споживчих витрат

Відповідь: а

3. Коефіцієнт Джині вимірює:

а) ступінь нерівності в розподілі доходів

б) співвідношення між споживанням працівника із середнім доходом і споживанням працівника з мінімальним доходом

в) співвідношення між державним боргом і валовим національним продуктом

г) невизначеність в прогнозі дефіциту бюджету

Відповідь: а

4. Зміна в рівні реальної заробітної плати розраховується шляхом зіставлення змін рівня номінальної заробітної плати зі зміною:

рівня цін на товари і послуги

величини державного боргу

розміру національного доходу

чисельності робочої сили

Відповідь: а

5. Відхилення реального розподілу доходів від абсолютно справедливого виражається кривою:

а) Лоренца

б) Лаффера

в) Філліпса

г) Пропозиції

Відповідь: а

6. Межа бідності є:

а) рівень доходу, що дорівнює вартості реальної споживчому кошику

б) фізіологічний мінімум

в) рівень доходу, необхідний для фізичного виживання

г) мінімальний розмір оплати праці

Відповідь: а

7. Зрівняльний розподіл доходів вважає справедливим концепція

а) егалітарістского

б) утилітаристська

в) роулсіанская

г) ринкова

Відповідь: а

36. Економічні цикли

1. Диспропорцію нормальних галузевих відносин в економіці потребам подальшого розвитку передбачає криза:

а) циклічний

б) частковий

в) галузевої

г) структурний

відповідь пана

2. Споживчі витрати домогосподарств склали 3000 млн. Грошових одиниць, економіка справила інвестиційних товарів на 700 млн. Грошових одиниць, всі державні витрати склали 800 млн. Грошових одиниць, при цьому чистий експорт дорівнює 10 млн. Грошових одиниць. Тип економічного зростання в країні буде

а) екстенсивний

б) інтенсивний

в) гарантований

г) природний

відповідь б

3. Значне розвиток ділової активності і скорочення безробіття, інтенсивне зростання ВВП характерні для стадії:

а) кризи

б) спаду

в депресії

г) піднесення

відповідь пана

4. З відновленням економічної рівноваги на споживчих ринках пов'язані цикли:

а) короткострокові

б) середньострокові

в) тривалі

г) затяжні

відповідь а

5. Короткострокові цикли називаються:

а) цикли Жуглера

б) цикли кітчу

в) хвилі Кондратьєва

г) циклічні кризи

відповідь б

6. Середньострокові цикли називаються:

а) цикли Жуглера

б) цикли кітчу

в) хвилі Кондратьєва

г) галузеві кризи

відповідь а

7. Довгострокові цикли називаються:

а) цикли Жуглера

б) цикли кітчу

в) хвилі Кондратьєва

г) цикли Кузнеця

відповідь в

8. Матеріальною основою короткострокових циклів є:

а) значна інвестиційна активність підприємців

б) масове оновлення споживчих товарів інтенсивного користування

в) прямі закордонні інвестиції

г) зростання попиту на товари громадського користування

відповідь б

9. Різке зниження курсів цінних паперів, значне скорочення їх емісії:

а) валютна криза;

б) біржова криза;

в) грошово-кредитна криза;

г) фінансова криза.

Відповідь: б.

10. Правильна послідовність фаз економічного циклу:

а) підйом, пожвавлення, депресія, криза;

б) криза, депресія, пожвавлення, підйом;

в) криза, пожвавлення, підйом, депресія;

г) підйом, пожвавлення, криза, депресія.

37. Економічне зростання і золоте правило нагромадження

1. Інтенсивний економічне зростання має місце при:

а) стійкому рівні продуктивності праці;

б) використанні якісно нових або більш досконалих ресурсів;

в) незмінність органічної будови капіталу;

г) нарощуванні обсягів використовуваних ресурсів.

Відповідь: б

2. До прямого фактору економічного зростання відносяться

а) вдосконалення технології

б) зниження ступеня монополізації ринків

в) зменшення цін на виробничі ресурси

г) зниження податків на прибуток

відповідь а

3. Золоте правило нагромадження Е. Флепс передбачає що:

а) рівень витрачання капита

I Введення в економіку | лібералізація економіки

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати