На головну

Building materials

  1. A strive for getting a free acpess to the sources of raw materials abroad;
  2. A) Because it deals in money and bills of materials (на предмети матеріально-технічного
  3. Ask your partner to explain what can happen to these engineering materials.
  4. Building materials
  5. Building materials
  6. Buildings serve several needs of society - primarily as shelter from weather and as general living space, to provide privacy, to store belongings and to comfortably live and work.

Додаток до бухгалтерського балансу (Ф № 5)

Містить розділи: НМА, ОС, Прибуткові вкладення в МЦ, Витрати на НДДКР, Витрати на освоєння природних ресурсів, Фінансові вкладення, Д-я і К-я заборгованість, Витрати по звичайних видах діяльності (за елементами витрат), Забезпечення, Державна допомога.

ОС, НМА відображаються по групах відповідних об'єктів. Дані активи відображаються за первісною вартістю. Також по групам ОС і НА наводяться дані про ам-ії соотв-их об'єктів. Довідково наводиться інформація про результати переоцінки ОС.

Иформации про належні їй активах в якості ОС, НМА, дохідних вкладень в МЦ окремо наводяться дані про первонач вартості цих активів і нарахованої ам-ії.

У розділі 4 д.б.н. представлені дані про загальну суму витрат на НДДКР, з виділенням істотних сум витрат на ці цілі. Довідково наводиться інф-ія по незакінчених НДДКР і не дала позитивних результатів.

У розділі «Фінансові вкладення» розшифровується склад долгоср-х і краткоср-х фін вкладень організації, що враховуються на сч.58, при цьому

У розділі «Д-я і К-я зад-ть» відображаються дані про довгострокову і короткостроковій Д і К зад-ти організації.

У розділі «Витрати по звичайних видах діяльності» наводяться дані про витрати організації по їх елементам,

У розділі «Забезпечення» наводяться дані про залишки на поч і кін отч періоду сум отриманих та виданих забезпечень.

У розділі «Держ. допомога »наводиться загальна сума отриманих б-х коштів за отч період і аналогічний період всі попередні роки, з виділенням цілей на які отримані істотні суми, а також відображаються залишки б-х кредитів на поч і кін відповідного періоду.

Пояснювальна записка: призначення, яка надається інформація. Вся існуюча інформація, яка не знайшла відображення в формах бухгалтерської звітності включається в пояснювальну записку. До пояснювальної записки обов'язково додається наказ про облікову політику на майбутній рік.

У пояснить записці слід-т привести коротку хар-ку деят-ти орг-ії. Осн пок-ли деят-ти і фактори вплинули в отч році на фін рез-ти деят-ти орг-ії, а так само реш-ия за підсумками розглянути-ия річний отч-ти й розпод-е чистого прибутку, ті рассм- ся інф-ія корисна для отримання більш повної і об'єкт-ой картини про фін становищі, фін рез-х деят-ти орг-ії і изм-х в її фін становищі.

Слід-т звернути увагу на такі пок-ли як:

1. Наявність ден ср-в на рахунках в банку

2. В касі орг-ії

3. на суму збитків

4. прострочив-ую Д-ую чи К-ую зад-ть

5. непогаш-е в термін кредити і позики

Так само розглянути-ся ступінь вип-ия планових пок-ей забезпечення заданих темпів їхнього росту, ур-нь еф-ти исп-ия рес-ів.

Доцільно вкл-е в пояснить зап-ку даних про динаміку найважливіших ек-х і фін пок-ей роботи за ряд леї, опис майбутніх капіталовкладень і ек заходів, пріродоохр-х меропр-й і ін інф-ію.


 49. Порядок складання фінансової звітності
 50. Облікова політика організації

Облікова політика Під УП орг-ції понимю-ся прийнята нею сов-сть способів ведення БО.

УП орг-ції формують-ся гл.бух-му орг-ції на основі і утвержд-ся рук-лем орг-ції.

При цьому утвержд-ся:

1.Рабочая план рахунків,

2.Форми первинних облікових док-тов, 3. Порядок проведення інвентаризації

4.Методи оцінки активів і зобов'язань;

5.Право документообігу і технологія обробки облікової інф-ції;

6.порядок контролю за госп. операціями ін.

При форміір-ванні УП вид-ють 2 аспекти:

1 - методичний визна-ет варіанти отраж-я в обліку інф-ції про деят-ти виходячи з пропозиції-х альтернативних способів

2 - організаційний - визна-ет форму ведення та організацію БО.

1. Журнально-ордерна.

2. Спрощена.

3. Меморіально-ордерна.

4. Автоматизована.


 51. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку

ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У Російській Федерації створена чотирирівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Документом першого, найвищого, рівня є Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік». Окремі норми, що регулюють бухгалтерський облік, містяться в інших законодавчих актах: Цивільному, Трудовому, Бюджетному і Податковому кодексах Російської Федерації.

У Федеральному Законі «Про бухгалтерський облік» визначається роль і місце бухгалтерського обліку в системі законодавчих актів Російської Федерації, його цілі і завдання, загальні методи ведення і нормативного регулювання, обов'язки і відповідальність організацій порядок і установ за стан бухгалтерського обліку і звітності.

Другий рівень. До нормативних документів другого рівня регулювання відносяться Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, Положення (стандарти) з бухгалтерського обліку окремих об'єктів обліку. Головне призначення таких положень - розкрити правові та методологічні норми, закріплені в Законі «Про бухгалтерський облік». Положення є загальні приписи щодо ведення бухгалтерського обліку господарських операцій та його організації на підприємствах і в установах, правила складання, подання та оприлюднення фінансової звітності.

Третій рівень регулювання включає нормативні акти Уряду Російської Федерації, інших урядових органів, що встановлюють принципові норми, які необхідно використовувати при розробці положень четвертого рівнів.

Четвертий рівень складають методичні вказівки та рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку окремих видів майна, зобов'язань, інших господарських операцій. Рекомендації покликані допомогти бухгалтеру організувати обліковий процес, скласти для підприємства внутрішні інструкції та інші локальні нормативні документи з ведення первинної документації, бухгалтерської реєстрації та узагальнення даних. Нормативні документи четвертого рівня не є обов'язковими для загального застосування. Їх призначення інше - визначити правила раціональної організації бухгалтерського обліку із застосуванням прогресивних форм і способів ведення обліку для вибору кожною організацією прийнятних для неї варіантів. Документи цього рівня, які формуються безпосередньо в організаціях і складають систему внутрішніх норм та інструкцій, що відбивають специфіку даної організації, передбачені статтею 6 Закону «Про бухгалтерський облік».

Викладена структура нормативного регулювання бухгалтерського обліку представляє собою продуману систему нормативних актів з бухгалтерського обліку та звітності.

Основна мета законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік - забезпечити однаковий облік майна, зобов'язань і господарських операцій організацій, а також складання і подання порівняльної і вірогідної звітності про майновий стан, доходи та витрати організацій, необхідної третім особам.

Unit 2

Building materials

I. Memorize the following words and expressions:

cob - суміш глини з соломою

cob wall- глинобитна стіна

sod- дерен, обкладати дерном

attribute - властивість, якість

loose granite rocks- гранітні брили

strap of bark- знімати кору (з дерева)

kiln - піч для випалювання та сушіння, обпалювати (цегла, вапно і т.п.)

II. Read the text:© um.co.ua - учбові матеріали та реферати