Головна

Основні види і форми безготівкових розрахунків

  1. D) основні ознаки права.
  2. D) форми їх об'єднання;
  3. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  4. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  5. I. Залежно від форми власності
  6. I. Основні богословські положення
  7. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

Безготівкові форми розрахунків

Грошові розрахунки здійснюються організацією або готівкою, або у формі безготівкових платежів.

Безготівкові розрахунки здійснюють за допомогою безготівкових перерахувань по розрахунковим, поточним і валютних рахунках клієнтів в банках, системи кореспондентських рахунків між різними банками, клірингових заліків взаємних вимог через розрахункові палати, а також за допомогою векселів і чеків, що заміняють готівку. Їх застосування дозволяє істотно знизити витрати на грошовий обіг, скорочує потребу в готівкових коштах, забезпечує їх більш надійне збереження.

Безготівкові розрахунки здійснюють за товарними і нетоварними операціями. До товарних операцій відносять купівлю-продаж сировини, матеріалів, готової продукції і т.п.

До нетоварний операцій відносять розрахунки з комунальними установами, науково-дослідними організаціями, навчальними закладами тощо

Залежно від місцезнаходження постачальника і покупця безготівкові розрахунки поділяють на іногородні та одногородние (місцеві).

Іногородніми називають розрахунки між організаціями, що обслуговуються установами банку, що знаходяться в різних населених пунктах, а одногородними - розрахунки між організаціями, які обслуговуються одним або декількома установами банку, що знаходяться в одному населеному пункті.

Форми безготівкових розрахунків:

-Розрахунки платіжними дорученнями;

розрахунки за інкасо;

розрахунки за акредитивом;

-Розрахунки чеками.

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку.

Інкасо - банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів належні клієнтові кошти від платника за відвантажені на адресу платника товаро-матеріальні цінності та надані послуги і зараховує ці кошти на рахунок клієнта в банку.

Форми безготівкових розрахунків обираються організаціями самостійно і передбачаються в договорах, що укладаються організаціями з банками. В рамках безготівкових розрахунків в якості учасників розрахунків розглядаються платники та одержувачі коштів (збирачі), а також обслуговуючі їх банки і банки-кореспонденти.

Всі операції по банківських рахунках здійснюються лише на підставі розрахункових документів. Розрахунковий документ - це оформлене на паперовому носії або в електронному вигляді розпорядження:

платника - про списання грошових коштів зі свого рахунку і перерахування їх на рахунок одержувача;

одержувача - про списання грошових коштів з рахунку платника і перерахування на рахунок, зазначений покупцем.


 4. Порядок відображення операцій на спец рахунках в банках
 5. Облік валютних операцій

Організація може відкривати валютні рахунки тільки в уповноваженому банку. На кожен вид валюти відкривається свій рахунок. Валюта відображається за курсом ЦБ на відповідну дату - дату здійснення госп. операції і кінець звітного періоду.

У зв'язку зі зміною курсу валюти відображається курсова різниця.

Д52 К91.1 - збільшення курсу

Д91.2 К52 - зниження курсу

Облік ведеться і в рублях, і в іноземній валюті. Відображення в рублях - за курсом ЦБ.

Підставою для відображення валютної операції є банківська виписка з валютного рахунку.


 6. Поняття, класифікація та оцінка ОС

ОС - необоротні активи, що відповідають певним критеріям і мають матеріально-речової структурою.

Для прийняття до бух обліку в якості об'єкта ОЗ необхідно одночасне виконання умов:

1. Строк корисного використання більше 12 місяців або операційного циклу, якщо він більше 12 місяців;

2. Активи повинні приносити економічні вигоди в майбутньому;

3. Використання у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг або для управлінських потреб організації, або для надання організацією у тимчасове користування або володіння та користування;

4. Відмова організації від подальшого перепродажу цих активів;

5. Вартість - понад 40 тисяч.

Класифікація ОС:

1 - по натурально-речовому складу і виконуваних функцій:

1.1. Машини та обладнання

1.2. транспортні засоби

1.3. будівлі

1.4. споруди

1.5. виробничо-господарський інвентар

1.6. багаторічні насадження

1.7. робоча і продуктивна худоба

1.8. капітальні витрати в орендовані ОС

1.9. витрати на меліоративні, осушувальні та ін. операції

1.10. земельні ділянки, придбані в оренду

2 - За ступенем використання в діяльності організації:

2.1. ОС, що знаходяться в експлуатації

2.2. ОС, що знаходяться в резерві, запасі

2.3. ОС на консервації

2.4. ОС на стадії добудови, реконструкції, дообладнання, часткової ліквідації

3 - За наявними прав на об'єкти ОС

3.1. ОС на праві власності

3.2. ОС, отримані в оренду

3.3. ОС на праві оперативного управління, господарського відання

3.4. ОС, отримані в безоплатне користування

3.5. ОС в довірчому управлінні

4 - За характером участі у виробничому процесі

4.1. активні (безпосередньо впливають на об'єкт праці)

4.2. пасивні

Облікова одиниця - інвентарний об'єкт, який представляє собою ОС, яке виконує закінчену дію або функцію. Облік ведеться пооб'єктно, у кожного об'єкта свій інвентарний номер.

Види оцінок ОС:

1. первісна

2. відновна

3. залишкова

1) Об'єкти ОС приймаються за первісною вартістю. Її розмір залежить від способу надходження ОС в організацію.

- 1 - Придбання за плату - за сумою фактичних витрат на придбання

- 2 - Виготовлення - за сумою витрат по виготовленню

- 3 - Внесок в КК - за погодженою вартості, не нижче ринкової

- 4 - Безоплатно - по тек. ринкової вартості на момент прийняття до бух обліку

- 5 - Мена - вартість визначається виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай визначається вартість аналогічних цінностей.

2) З плином часу вартість ОС відхиляється від вартості аналогічних ОС, необхідних в сучасних умовах. Щоб усунути це відхилення, необхідно проводити переоцінку і визначати відновну вартість. Відновлювальна вартість - вартість відтворення об'єктів ОС в сучасних умовах.

3) Залишкова = Первісна - Амортизація

Використовується при складанні звітності.


 7. Бухоблік наявності і руху ОС
 8. Облік відтворення ОС

Відтворення ОС осущ-я за допомогою ремонту, модернізації, реконструкції, тех. Переозброєння.

Виділяють поточний і капітальний ремонт.

При текущем- заміна окремих деталей, вузлів.

При капітальному - повне розбирання обладнання, встановлення базових, корпусних деталей.

Модернізація і реконструкція мають на меті збільшення якісних характеристик ОС у вигляді збільшення їх продуктивності, потужності, терміну служби.

У бух обліку дозволяється використовувати різні варіанти відображення витрат по ремонту ОС:

1) Організація може створювати ремонтний фонд для накопичення коштів на здійснення ремонтних робіт. Для цих цілей використовується 96 рахунок «Резерви майбутніх витрат», до якого відкриті-я спец субрахунок «Ремонтний фонд». Розмір ремонтного фонду складається на підставі кошторису на ремонтні роботи, яка затверджується керівником організації.

Щомісяця протягом року виробляються відрахування в розмірі 1/12, затвердженого кошторису в ремонтний фонд.

Д20, 23, 25,26,29 К96 / РФ

Д96 / РФ К60

Д19 К60

Д23 К10,79, 63,02

Д96 / РФ К23

2) Фактично вироблені витрати, пов'язані з проведенням або оплатою ремонту, можуть ставитися прямо на рахунки витрат виробництва та обігу кредиту відповідних рахунків.

Д26 К60

Д19 К60

Д23 К10,20,69,25

Д26 К23

Д26 К23

Д26 К10,20,68,02

3) Витрати, фактично здійснені, відображаються за дебетом 97 рахунку «Витрати майбутніх періодів», потім протягом року як правило рівномірно списується на рахунки витрат виробництва.

Д97 К60

Д19 К60

Д26 К97


 9. Особливості обліку орендованого майна

Відповідно до закону, в оренду надаються тільки неспоживацькі товари.

Оренда - займ однієї організації у інший або ФЛ у тимчасове володіння і користування на опр. термін за плату з правом або без права викупу.

Доходи і витрати від здачі майна в оренду можуть враховуватися в доходи і видатки звичайних видів діяльності або в складі інших доходів і витрат.

Облік у орендодавця

1 варіант.

Здача майна в оренду визнається звичайним видом діяльності. Доходи обліковуються на 90.1, витрати - на рахунках обліку виробничих витрат - 20,26,29,44

Д01.2 К01.1

Д62 К90.1

Д90.3 К68

Д20,26,29,44 К02

Д20,26,29,44 К60,23 - ремонт

Д90.9 К99

Д51 К62

2 варіант

Д01.2 К01.1

Д62 К91.1

Д91.1 К68,02,23,60

Д91.9 К99

Облік у орендаря

Д001

Д20,26,29,44 К60 - орендна плата

Д19 К60

Д20,23,29,44 К60,23 - ремонт

Д08 К60 - якщо виробляємо капітальні вкладення

Д01 К08 - новий об'єкт ОС

Д60 К51 - виплата орендної плати


 10. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів

Для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов (ПБО-14):

1. об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому,

2. об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб;

3. організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому;

4. можливість виділення або відділення об'єкта від інших активів;

5. термін корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

6. організацією не передбачається продаж об'єкта протягом 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

7. фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;

8. відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт.

Інвентарний об'єкт - сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації.

Нематеріальний актив приймається до бухгалтерського обліку за фактичною (первісної) вартості, визначеної за станом на дату прийняття його до бухгалтерського обліку.

Зміна фактичної (первісної) вартості нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, допускається у випадках

1 - переоцінки

2 - знецінення нематеріальних активів.

Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю, яка визначається виключно за даними активного ринку зазначених нематеріальних активів.

Переоцінка нематеріальних активів проводиться шляхом перерахунку їх залишкової вартості.

Сума дооцінки нематеріальних активів в результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації.

Д 04 К83

Сума уцінки нематеріального активу в результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Д 84 К04

При вибутті нематеріального активу сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації.

Д 83 К84

Класифікація:
 1 - об'єкти інтелектуальної власності (виключне право на результати інтелектуальної діяльності);
 2 - виняткове право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисна модель;
 3 - виняткове авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;
 4 - майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;
 5 - виняткове право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;
 6 - виняткове право патентовласника на селекційні досягнення;
 7 - організаційні витрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами частиною вкладу учасників (засновників) до статутного (складеного) капіталу підприємства);
 8 - ділова репутація підприємства.


 11. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив приймається до бухгалтерського обліку за фактичною (первісної) вартості, визначеної за станом на дату прийняття його до бухгалтерського обліку.

1. Витратами на придбання нематеріального активу є:

-суми, що сплачуються згідно з договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації правовласнику (продавцю);

- Митні збори і митні збори;

- Невозмещаемие суми податків, державні, патентні та інші мита, що сплачуються у зв'язку з придбанням нематеріального активу;

- Винагороди, що сплачуються посередницькій організації та іншим особам, через які придбаний нематеріальний актив;

- Суми, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріального активу;

- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

2. При створенні нематеріального активу, крім витрат, передбачених в пункті 8 цього Положення, до витрат також відносяться:

+ Суми, що сплачуються за виконання робіт або надання послуг стороннім організаціям за замовленнями, договорами підряду, договорами авторського замовлення або договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт;

+ Витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих при створенні нематеріального активу або при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт за трудовим договором;

+ Відрахування на соціальні потреби (в тому числі єдиний соціальний податок);

+ Витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд, інших основних засобів і іншого майна, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, використаних безпосередньо при створенні нематеріального активу, фактична (первісна) вартість якого формується;

+ Інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

3. Внесок в КК - за погодженою вартості

4. Дарування - виходячи з поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку

5. Мена - за вартістю активів, переданих чи які підлягають передачі

Вибуття нематеріального активу має місце в разі:

() Припинення терміну дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації;

() Передачі за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації;

() Переходу виключного права до інших осіб без договору (в тому числі в порядку спадкування і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив);

() Припинення використання внаслідок морального зносу;

() Передачі у вигляді внеску в КК іншої організації;

() Передачі за договором міни, дарування;

() Внесення в рахунок внеску за договором про спільну діяльність;

() Виявлення недостачі активів при їх інвентаризації;

() В інших випадках.

Д 91.2 К04 - залишкова ст-ть, витрата

Д 05 К04 - амортизація

Д62 К91.1 - якщо продаємо, дохід


 12. Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання погашається за допомогою нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання.

За нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується.

Строк корисного використання - виражений в місяцях період, протягом якого організація передбачає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди.

Строк корисного використання щорічно перевіряється на необхідність його уточнення. У разі необхідності - термін підлягає уточненню. Що виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

способи:

-1- лінійний

-2- Зменшуваногозалишку

-3- Списання вартості пропорційно обсягу продукції, що випускається, послуг

1) при лінійному способі - виходячи з фактичної (первісної) вартості або поточної ринкової вартості (в разі переоцінки) нематеріального активу рівномірно протягом строку корисного використання цього активу;

2) при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості (фактичної (первісної) вартості або поточної ринкової вартості (в разі переоцінки) за мінусом нарахованої амортизації) нематеріального активу на початок місяця, помноженої на дріб, у чисельнику якого - встановлений організацією коефіцієнт (НЕ вище 3), а в знаменнику - термін корисного використання в місяцях;

3) при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) з натурального показника обсягу продукції (робіт) за місяць і співвідношення фактичної (первісної) вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання нематеріального активу.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати