На головну

Використовуючи логічні операції знайти контрольну суму рядка символів. Контрольна сума - це кількість одиниць у двійковому записі кодів символів.

  1. N Концентрация напряжений в зоне контакта и среднее давление порядка 15 ... 20 МПа обусловливают взаимную диффузию металлов, что способствует повышению надежности соединения.
  2. Автобіографія - це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності.
  3. Административно-правовые средства обеспечения личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
  4. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
  5. Активні операції КБ
  6. Аналіз розподілу та кооперації праці.
  7. Анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів.

.8086

.model small

.stack 200h

.data

; вхідна бітова послідовність в символах

bit_string db "6476c8"

len_bit_string=$-bit_string

adr_bit_string dd bit_string

tabl_16 dw 256 dup (0) ; CRC-таблиця

len_tabl_16=$-tabl_16

adr_tabl_16 dd tabl_16

polinom dw 1021h

.code

.startup

; розраховуємо CRC-таблицю

les di, adr_tabl_16

add di, len_tabl_16-2

std ; рухаємося по таблиці в зворотньому напрямкуmov bx, polinom

m1:

xor ax, ax

mov ah, cl ; індекс в таблиці для обчислення CRC

push cx ; вкладені цикли

mov ax, 8

m2:

;shi ax, cx

jnc m3 ; старші розряди не рівні - виконуємо зсув (частка нас не цікавить)

; якщо старші розряди рівні - виконуємо XOR:

xor ax, bx ; ax XOR polinom

m3: loop m2

pop cx

stosw

loop m1

; закінчили розрахунок CRC-таблиці

;хоr ах, ах

xor bx, bx

lds si, adr_bit_string

mov cx, len_bit_string

m4: mov bl, ah

shl ax, 8

xor bl, si

inc si

loop m4

.exit 0

END

Ввести речення. Відредагувати його так, щоб між словами було не більше одного пропуску.

.8086

.model small

.stack 200h

.data

n=50

buf db n,?,n DUP (' ')

msg db 'Vvedit rechenia(<50)','$'

.code

.startup

mov ah, 9h ; Введення невідредагованого речення на екран

lea dx, msg

int 21h

mov ah, 0Ah

lea dx, buf

int 21h

mov al, 0

mov cx, 0

d1:

scasb

je enddl

inc cx

jmp d1

enddl:

lea dx, buf

; організація послідовного за символами перегляду рядка

cycl1:

jcxz endcl

mov al, ' '

scasb

jne mb

dec dx

mov al, ' '

stosb

mb:

dec dx

mov al, ' '

scasb

jne m1

dec dx

mov al,' '

stosb

m1:

dec cx

jmp cycl1

endcl:

mov ah, 9h ; виведення результату на екран

lea dx, buf

int 21h

.exit 0

END

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати