Головна

Тема 4. Варіаційні ряди: основні характеристики і аналіз

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т.д.
  3. D) основні ознаки права.
  4. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  5. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  6. I. Основні богословські положення
  7. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

Відмінності індивідуальних значень ознаки у одиниць сукупності називаються варіацією ознаки. Вивчення варіації в межах однорідної групи передбачає використання побудова варіаційного ряду (ряду розподілу), його графічне зображення, обчислення основних характеристик розподілу. При цьому варіаційний ряд розглядається як групова таблиця, побудована за кількісною ознакою, в присудок якої показується число одиниць у кожній групі.

Варіаційний ряд, що складається з двох граф (варіанти і частоти), можна доповнити іншими графами, необхідними для обчислення окремих статистичних показників або для більш виразного вираження характеру варіації досліджуваного ознаки. Досить часто в ряд вводиться графа, в якій підраховуються накопичені частоти (F). Накопичені частоти показують, скільки одиниць сукупності мають значення ознаки не більше, ніж дане значення, і обчислюються шляхом послідовного додавання до частоти першого інтервалу частот наступних інтервалів. Частоти ряду (f) Можуть бути замінені частостей (w), Які представляють собою частоти, виражені в відносних числах (частках або відсотках) і розраховані шляхом ділення частоти кожного інтервалу на їх загальну суму, т. Е.

Заміна частот частостей дозволяє зіставляти варіаційні ряди з різним числом спостережень.

Графічне зображення варіаційних рядів. Дискретний варіаційний ряд зображується у вигляді так званого полігону розподілу частот, що є різновидом статистичних ламаних. Для зображення інтервального ряду застосовуються полігон розподілу частот і гістограма частот.

Будуються графіки у прямокутній системі координат. При побудові полігону частот на осі абсцис в однаковому масштабі відкладаються направо в порядку зростання значення ознаки (для дискретного характеру) або центральні значення інтервалів (для інтервальних рядів); по осі ординат наноситься шкала для вираження величин частот. Крайні точки отриманої ламаної з'єднуються з лежачими на осі абсцис наступними (меншими і більшими) можливими, але фактично не спостерігаються значеннями ознаки. Замкнута з віссю абсцис ламана лінія являє полігон розподілу частот.

Для побудови гістограми по осі абсцис відкладають величини інтервалів, а частоти зображуються прямокутниками, побудованими на інтервалах з висотою в масштабі осі ординат.

кумулята - це графічне відображення накопичених частот значень варіанти ознаки. Для побудови кумуляти використовуємо координати, відповідні верхній межі кожного інтервалу (вісь абцісс) і значенням накопиченої частоти цього інтервалу

Аналіз варіаційних рядів.Практична робота № 3-4 | Показники розподілу одиниць сукупності.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ | Вступ | Тема 1. Зведення, угруповання, табличне і графічне представлення статистичних даних | Практична робота №1-2 | Їх види та одиниці виміру. | Практична робота № 3 | Тема 3. Середні величини | А) розмах варіації | Практична робота № 5-6 | Тема 5. Ряди динаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати