На головну

Вступний курс

 1. V. Вступний інструктаж.
 2. Вступний інструктаж з ОП і ТБ в ЛПУ
 3. Вступний інструктаж _______________________________________________
 4. Вступний коментар до книги Альберті Р. Е., Еммонс М. Л. "Умійте постояти за себе" *.
 5. Вступний коментар до книги Альберті Р. Е., Еммонс М. Л. "Умійте постояти за себе" *.
 6. Вступний курс по Конго
 П. І. Б.  педагогічний стаж  Пріоритетні наукові інтереси  досягнення  Примітка
 Теміргалієв Кудайберген Абаевіч, зав. кафедрою  Культурна ідентичність і соціальний аналіз  У 2006 р отримана ступінь кандидата філософських наук  Ведення занять російською мовою
 Никифорова Світлана Андріївна, старший викладач  Проблеми соціології особистості, девіантна поведінка, соціологія сім'ї  У 2007 р пройдено підвищення педагогічної кваліфікації по темі: «Інноваційні технології в медичній освіті» У 2010 р - отримано сертифікат спікера Міжнародного семінару «Teaching Excellence» У 2011 р пройдено підвищення кваліфікації за фахом «соціологія» У 2012 р пройдено підвищення педагогічної кваліфікації при КДМУ по 6 компетентностям  Ведення занять російською мовою
 Омаров Талгат Діншеевіч, доцент  Соціальні процеси і соціокультурні трансформації  У 1990 р отримана ступінь кандидата історичних наук  Ведення занять російською мовою
 Інджіголян Анжела Алвановна, викладацького. С. Н.  Соціологія ЗМІ, соціологія науки і освіти  У 2007 р отримана ступінь кандидата соціологічних наукВ 2011 р пройдено підвищення кваліфікації за фахом «соціологія» при Гарвардському університеті (Центр Девіса, США) У 2011 р пройдено підвищення педагогічної кваліфікації по темі: «Дистанційна освіта»  Ведення занять російською мовою
 Мейрамова Нургуль Амантаевна, старший викладач  Суспільство як соціальна система  У 2007 р пройдено підвищення педагогічної кваліфікації по темі: «Використання ІКТ в навчальному процесі та методика викладання в умовах кредитної і дистанційній технологій навчання»  Ведення занять на казахскомязике
 Бадель Айдос Баделули, викладач  Проблема демократичної соціалізації казахстанського суспільства  У 2012 р пройдено підвищення педагогічної кваліфікації при КДМУ по 6 компетентностям  Ведення занять на казахською мовою
 Мухатаєва Гаухар Абзаловна, викладач  Соціальна стратифікація. Середній клас: походження і сутність. -  Ведення занять на казахською мовою
 Іжанова Гульнара Бісеновна. викладач -  Суспільство як соціальна і політична система  пройдено підвищення педагогічної кваліфікації за курсом нібито  Ведення занять на казахською мовою

· Контактна інформація: Кафедра знаходиться за адресою: вул. Алаликіна, 7, корпус 2, аудиторії - 331-347. Тел .: 56-41-81 (114)

політика дисципліни: Студент зобов'язаний відвідувати лекції та практичні заняття, систематично готуватися до практичних занять, вчасно здавати всі наявні заборгованості.

На кафедрі обов'язково при собі мати халат, ковпак, бейдж і змінне взуття.

· Вступ Чільне місце в ряду інших наук про людину і суспільство відводиться соціології - науці про соціальний мир, соціальних взаємодіях особистості. Чим складніше проблеми соціуму, тим більшу роль в їх вирішенні грає особистість і її знання про людину і суспільство.

Соціологія допоможе розібратися в складних соціальних системах, соціальних інститутах, які створюються людьми для забезпечення своєї життєдіяльності, регуляції суспільних відносин, відтворення нових поколінь, збереження суспільства як цілісності. Соціологія дозволяє розглянути будь-яке явище в людському вимірі, бачити його соціальні механізми і соціальні наслідки. Конституціональні постулати про соціально орієнтованої ринкової економіки та соціальній державі через вивчення соціології наповнюються реальним розумінням.

У навчальному курсі розглядаються значення таких основних понять і категорій, як «соціальне», «соціальні відносини», соціальна дія, «соціальний контроль», «соціальний інститут», «соціальні та моральні норми», «особистість», «соціалізація особистості», «соціальне середовище», «соціальні процеси» і т. д Значне місце відводиться розгляду проблем, що сприяють наукового пізнання соціального світу, розуміння того, що людина пов'язана із соціальною реальністю. Для цього необхідно мати соціологічне мислення і знання.

· мета дисципліни: Надати можливості для отримання студентом необхідної суми знань, оволодіння методологією для наукового пізнання майбутніми фахівцями навколишнього соціального світу.

· завдання навчання: Дати уявлення про специфіку функціонування законів соціальної взаємодії і розвитку, особливості функціонування та розвитку соціальних інститутів, соціальної структури і соціальних відносин, про взаємозв'язок людини з соціальною реальністю і тенденції розвитку світового співтовариства.

· Кінцеві результати навчання:

 Дескриптори  Кінцеві результати навчання  компетенції
А  Демонструвати знання і розуміння в області, що вивчається, включаючи елементи найбільш передових знань в цій області  дати визначення значення для майбутньої професії предмета, цілей і завдань, функцій, основних сучасних методів соціології; пояснювати закономірності формування і регуляції основних форм соціальної поведінки в залежності від умов існування  1, 3, 4, 5, 6
В  Застосовувати ці знання і розуміння на професійному рівні  показувати своє розуміння досліджуваних соціологією проблем при вирішенні ситуаційних завдань і при обговоренні соціальних проблем, в тому числі медичного характеру; володіти навичками командної роботи; використовувати на практиці (в т. ч професійної) методики конкретного емпіричного дослідження  1, 3, 4, 5, 6, 7
С  Формулювати аргументи і вирішувати проблеми в області, що вивчається  оцінювати, інтерпретувати, пояснювати спостережувані соціальні факти і явища, їх причинно-наслідкові взаємини; виносити судження про особливості соціальної системи та структури казахстанського суспільства, соціальних інститутів (в тому числі - охорони здоров'я)  1, 3, 4, 5, 6, 7
 D  Здійснювати збір і интерпритацию інформації для формування суджень з урахуванням соціальних, етичних і наукових міркувань  використовувати інформацію про закономірності функціонування і регуляції соціальної поведінки і соціальних процесів (в тому числі, в медицині) з позицій соціології, оцінювати її значимість, формувати особисті судження, оформляти у вигляді рефератів, презентацій, проектів  1, 3, 4, 5, 6, 7
 Повідомляти інформацію, ідеї і проблеми і рішення, як фахівцям, так і не фахівцям  представляти отриману інформацію на практичних заняттях, засіданнях студентського гуртка, студентських наукових конференціях; передавати студентам / викладачам / екзаменаторів власні висновки на основі отриманих знань про основні закономірності формування і розвитку соціальних процесів і основних форм регуляції соціальної поведінки  1, 3, 4, 5, 6, 7
Е  Здатність продовжити подальше самостійне навчання  практику охорони здоров'я, біостатистика

Перелік компетенцій: 1. Загальна освіченість. 2. Знання біомедичних наук 3. Комунікативні навички 4. Навичка постійного самовдосконалення 5. Навички наукових досліджень 6. Навичка роботи в команді 7. Професіоналізм 8. Клінічні навички

· Короткий зміст дисципліни:

Соціологія - наука, що аналізує структури соціальних відносин в тому вигляді, в якому вона складається в ході соціальної взаємодії. Вона єдина з наук, що вивчають суспільство в цілому, як фізика, яка описувала природу в цілому. Одним словом, соціологію цікавить внутрішній світ суспільства і поведінку людей, які складаються при взаємодії один з одним і з владою.

Соціологія як наука виділилася в кінці 30-х на початку 40 років ХХ століття - час вкрай не стабільності в соціальній сфері в Європі і Англії. Основоположники соціології О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, М. Вебер розглядали соціологію як інструмент пізнання суспільства і вироблення рекомендацій щодо реформування.

Стрімкий розвиток капіталізму, наростаюча хвиля соціальних конфліктів, протиріччя у функціонуванні буржуазної демократії настійно вимагали не стільки абстрактного, скільки позитивного вивчення і пояснення процесів і явищ. Те, що відбувається одночасно швидкий розвиток інших суспільних наук - історії, економіки, права, соціальної філософії лише висвітило новий комплекс проблем, які лежали на межі цих наук і вимагали самостійного розгляду.

В рамках західноєвропейської соціології Х1Х - початку ХХ століть на різних етапах на передній план виступали різні напрямки, представлені німецькою, англійською, французькою науковими школами. Бурхливий розвиток соціологія отримала в ХХ столітті.

Соціологія охоплює все нові сфери пізнання, відкриває багато прикордонні теми (місто, здоров'я, демографія) або надає нове соціологічне звучання тих проблем, які були розроблені іншими галузями людського знання (інфраструктура, спілкування, катастрофи тощо).

Тематичний план лекцій:

 Найменування теми  форма проведення  тривалість
 1.  Статус соціології в системі соціального знання.  проблемна лекція
 2.  Структура соціологічного знання.  проблемна лекція
 3.  Основні напрямки в історії соціології.  проблемна лекція
 4.  Соціологія ХХ століття.  проблемна лекція
 5.  Суспільство як соціальна система.  проблемна лекція
 6.  Соціальні інститути та соціальні процеси.  проблемна лекція
 7.  Соціальні групи і процес їх формування.  проблемна лекція
 8.  Соціальна структура і соціальна стратифікація.  проблемна лекція
 9.  Соціально-демографічна структура як частина соціальної стратифікації.  проблемна лекція
 10.  Соціальна структура і соціальна стратифікація казахстанського суспільства в контексті соціальних змін.  проблемна лекція
 11.  Соціологічна характеристика особистості.  проблемна лекція
 12.  Проблеми взаємодії суспільства і особистості.  проблемна лекція
 13.  Соціалізація особистості.  проблемна лекція
 14.  Девіація і соціальний контроль.  проблемна лекція
 15.  Спеціальні соціологічні теорії в структурі соціального знання. Соціологія медицини.  проблемна лекція
 16.  Соціологія освіти.  проблемна лекція
 17.  Політична соціологія.  проблемна лекція
 18.  Економічна соціологія.  проблемна лекція
 19.  Соціологія сім'ї.  проблемна лекція
 20.  Соціологія культури.  проблемна лекція
 21.  Соціологія масових комунікацій.  проблемна лекція
 22.  Структура і процес соціологічного дослідження.  проблемна лекція
 23.  Методи і техніка проведення конкретно-соціологічних досліджень.  проблемна лекція
 24.  Методика обробки інформації та аналіз її результатів.  проблемна лекція
   РАЗОМ:    24 години

Тематичний план практичних занять:

 Найменування теми  форма проведення  тривалість
 1. 1.
 Соціологія як наука. Структура соціологічного знання.  Презентація повідомлень, поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота над поняттями з дисципліни, рішення задач і тестових завдань (Тіст)
 1. 2.
 Основні напрямки в історії соціології.  Презентація повідомлень, поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота в парах, рішення тестових завдань
 Соціологія ХХ століття.  Презентація повідомлень, поглиблене вивчення окремих питань заняття, проведення тестування по ідентифікації соціологічних термінів і понять
 Сучасний погляд на суспільство.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота з підручниками, робота з роздатковим матеріалом, рішення тестових завдань, дискусія
 Соціальні інститути та їх роль в модернізації сучасного казахстанського суспільства.  Презентація повідомлень, поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота над поняттями, рішення тестових завдань, дискусія.
 Соціальна структура і соціальна стратифікація.  Презентація повідомлень і рефератів, поглиблене вивчення окремих питань заняття, проведення тестування по ідентифікації соціологічних термінів і понять, вирішення завдань, дискусія
 Соціальна структура і соціальна стратифікація казахстанського суспільства в контексті соціальних змін.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота над поняттями, круглий стіл, дискусія
 Заключне заняття по розділах.  колоквіум
 Соціологічна характеристика особистості. Соціалізація особистості в умовах глобалізації.  Презентація повідомлень, поглиблене вивчення окремих питань заняття, робота над поняттями, дискусія, рішення задач і тестових завдань
 Девіація і соціальний контроль.  Презентація повідомлень, обговорення тем самостійної роботи, поглиблене вивчення окремих питань заняття, дискусія, рішення задач
 Соціологія освіти. Соціологія медицини.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, рішення тестових завдань. Круглий стіл, дискусія, елементи ділової гри
 Політична соціологія. Економічна соціологія.  TBL - командно-орієнтоване навчання, «прес-конференція», дискусія
 Соціологія сім'ї.  TBL - командно-орієнтоване навчання, круглий стіл, дискусія
 Соціологія культури.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, презентація повідомлень, дискусія, рішення тестових завдань
 Соціологія масових комунікацій.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, презентація повідомлень, дискусія, рішення задач, рольова гра
 Методологія, техніка і методика соціологічного дослідження.  Поглиблене вивчення окремих питань заняття, рішення тестових завдань та ситуаційних завдань
 Методика обробки інформації та аналіз її результатів.  Навчальна конференція, надання та обговорення результатів проведених конкретних соціологічних досліджень.
 Заключне заняття по розділах.  колоквіум
   РАЗОМ:    36 годин

Час консультацій:

Консультації проводяться щотижня по четвергах з 15.30 до 16.30 год.

Час рубіжного контролю:

Рубіжний контроль проводиться кафедрою

 спеціальність  Курс / потік / група  дисципліна  Тиждень / дата  час
 Загальна медицина  II / 2 / гр. 222-243 к / о, гр.266-286 р / о  Соціологія    
 Загальна медицина  II / 1 / гр. 201-221 к / о, гр.244-265 р / о  Соціологія    

Час підсумкового контролю:відповідно до академічним календарем.

Тематичний план СРС:

 Найменування теми  форма виконання  тривалість
 1.  Соціологія як наука. Структура соціологічного знання  Написання есе, робота з літературою
 2.  Основні напрямки в історії соціології. Соціологія ХХ століття.  Робота з літературою, написання рефератів, складання кросвордів і тестів, робота в Інтернеті
 3.  Сучасний погляд на суспільство.  Робота з літературою, складання конспектів, написання рефератів, аналіз наукової статті
 4.  Соціальні інститути та їх роль в модернізації сучасного казахстанського суспільства.  Робота з літературою, складання конспектів, написання рефератів, робота в Інтернеті
 5.  Соціальна структура і соціальна стратифікація.  Робота над поняттями, написання творів, робота в Інтернеті
 6.  Соціальна структура і соціальна стратифікація казахстанського суспільства в контексті соціальних змін.  Робота з літературою, написання рефератів, аналіз наукової статті
 7.  Соціологічна характеристика особистості. Соціалізація особистості в умовах глобалізації.  Робота з літературою, складання конспектів, складання завдань
 8.  Девіація і соціальний контроль.  Робота з літературою, PrBL- підготовка проекту
 9.  Соціологія освіти. Соціологія медицини.  Робота з літературою і електронними носіями, PrBL- підготовка проекту
 10.  Політична соціологія. Економічна соціологія.  Робота з літературою, складання конспектів, написання рефератів; робота в інтернеті
 11.  Соціологія сім'ї.  Робота з літературою, PrBL- підготовка проекту
 12.  Соціологія культури. Соціологія масових комунікацій.  Робота з літературою, PrBL- підготовка проекту
 13.  Проблеми Етносоціологія. Соціологія релігії.  Робота з літературою, складання конспектів, написання рефератів; робота в інтернеті
 14.  Методологія, техніка і методика соціологічного дослідження.  Робота з літературою. Проведення конкретно-прикладного соціологічного дослідження. Підготовка до навчальної конференції
   РАЗОМ:    30 годин
 тиждень
 № темипо СРС        

· Рекомендована література:

Російською мовою:

Основна:

1. Кравченко А. І. Соціологія: Підручник для вузів / Кравченко, Альберт Іванович. - СПб. : Пітер, 2007. - 431 с.

2. Кравченко А. І. Соціологія: підручник / А. І. Кравченко. - М.: Проспект, 2012

Додаткова:

 1. Алімбековой Г. Т. Проблема насильства по відношенню до жінок: соціологічний аналіз / Г. Т. Алімбековой. - Алмати: ДОІВА, 2008. - 196с
 2. Ісаєв Б. А. Соціологія: короткий курс / Б. А. Ісаєв. - СПб. : Питер, 2010, 224с.
 3. Косів Г. В. Основи соціології і політології: підручник для мед. училищ і коледжів / Г. В. Косів, Е. М. Аванесьянц. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2010 року.
 4. Кравченко А. І. Соціологія: підручник для вузів / А. І. Кравченко, В. Ф. Анурін. - СПб. : Питер, 2010.
 5. Кравченко А. І. Основи соціології і політології: підручник / А. І. Кравченко. - М.: Проспект, 2007, 352 с.
 6. Решетніков А. В. Здоров'я як предмет вивчення в соціології медицини: навчальний посібник / А. В. Решетніков, О. А. Шаповалова. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2008

Казахською мовою:

Основна:

1. ?бсаттаров Р. ?леуметтану: о?у ??рали / Р. ?бсаттаров, М. Д?кенов. - 2-й бас., Толи?т. - Алмати: ?арасай 2009

2. Нисанбаев ?. Соціологія: жо?ари о?у ориндарини? студенттеріне о?ули? / ?. Нисанбаев. - Алмати: Евер 2009, 206 б.

3. Садирова М. С. ?леуметтану: ?зекті м?селелер / М. С. Садирова. - Алмати: Евер, 2011, 284 б.

Додаткова:

 1. Алімбековой Г. Т. Проблема насильства по відношенню до жінок: соціологічний аналіз / Г. Т. Алімбековой. - Алмати: ДОІВА, 2008. - 196с
 2. Ісаєв Б. А. Соціологія: короткий курс / Б. А. Ісаєв. - СПб. : Питер, 2010, 224с.
 3. Косів Г. В. Основи соціології і політології: підручник для мед. училищ і коледжів / Г. В. Косів, Е. М. Аванесьянц. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2010 року.
 4. Кравченко А. І. Соціологія: підручник для вузів / А. І. Кравченко, В. Ф. Анурін. - СПб. : Питер, 2010.
 5. Кравченко А. І. Основи соціології і політології: підручник / А. І. Кравченко. - М.: Проспект, 2007, 352 с.
 6. Решетніков А. В. Здоров'я як предмет вивчення в соціології медицини: навчальний посібник / А. В. Решетніков, О. А. Шаповалова. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2008

лекції - проблемні

Практичні заняття - Поглиблене вивчення окремих питань семінарських занять, дискусія, презентація рефератів і повідомлень, рішення тестових завдань, проведення письмового тестування з ідентифікації соціологічних термінів і понять; робота з підручниками, рішення задач, робота з роздатковим матеріалом, обговорення тем самостійної роботи, обговорення результатів соціологічних досліджень, TBL - командно-орієнтоване навчання, робота в парах, рольова гра, елементи ділової гри, круглий стіл, навчальна конференція.

Самостійна робота студентів - Робота з літературою, складання конспектів, написання рефератів, складання тестових завдань і кросвордів, робота над поняттями з дисципліни, написання есе, складання завдань, проведення прикладних соціологічних досліджень, підготовка до навчальної конференції, робота в Інтернеті, аналіз наукової статті, PrBL- підготовка проекту.

Критерії і правила оцінки знань: шкала і критерії оцінки знань на кожному рівні (поточний, рубіжний, підсумковий контроль), правила оцінки всіх видів занять (аудиторні, СРС, СРСП *)

Шкала оцінок * *

 Оцінка по буквеної системі  Ціфровойеквівалент  % вміст  Оцінка за традиційною системою
А  4,0  95-100  відмінно
 А-  3,67  90-94
 В +  3,33  85-89  добре
В  3,0  80-84
 В-  2,67  75-79
 З +  2,33  70-74  задовільно
С  2,0  65-69
 С-  1,67  60-64
 Д +  1,33  55-59
Д  1,0  50-54
F  0-49  незадовільно

Критерії оцінки знань * *

Оцінка «відмінно» ставиться в тому випадку, якщо навчається показав повне засвоєння програмного матеріалу і не допустив жодних помилок, неточностей, своєчасно і правильно виконав контрольні і лабораторні роботи і здав звіти по ним, проявив при цьому оригінальне мислення, своєчасно і без будь -або помилок здав колоквіуми і виконав домашні завдання, займався науково-дослідною роботою, самостійно використовував додаткову наукову літературу при вивченні дисципліни, вмів самостійно систематизувати програмний матеріал.

Оцінка «добре» в ставиться в тому випадку, якщо студент освоїв програмний матеріал не нижче, ніж на 75% і при цьому не допустив грубих помилок у відповідях, своєчасно виконав контрольні і лабораторні роботи і здав їх без принципових зауважень, правильно виконав і своєчасно здав колоквіуми і домашні завдання без принципових зауважень, використовував додаткову літературу за вказівкою викладача, займався науково-дослідною роботою, допускав непринципові неточності або принципові помилки, виправлені самим студентом, зумів систематизувати програмний матеріал з допомогою викладача.

Оцінка «задовільно» ставиться в тому випадку, якщо студент освоїв програмний матеріал не менш ніж на 50%, при виконанні контрольних і лабораторних робіт, домашніх завдань потребував допомоги викладача, при здачі колоквіуму допускав неточності і не принципові помилки, не виявив активність у дослідницькій роботі, обмежувався тільки навчальною літературою, вказаною викладачем, відчував великі труднощі в систематизації матеріалу.

Оцінка «незадовільно» ставиться в тому випадку, якщо студент виявив прогалини в знанні основного матеріалу, передбаченого програмою, яка не освоїв більше половини програми дисципліни, у відповідях допускав принципові помилки, не виконав окремі завдання, передбачені формами поточного, проміжного і підсумкового контролю, що не пропрацював всю основну літературу, передбачену програмою.

 * Примітка:Для кредитної системи навчання.

 * * Примітка: Складено на підставі ГОСО РК «Система освіти РК. Контроль і оцінка знань у вищих навчальних закладах. Основні положення".

· Методика підрахунку рейтингу і оформлення інтегральної оцінки з дисципліни (Оформлюється відповідно до рейтингової системою, затвердженою в КДМУ на поточний рік). «Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів». КДМУ, 2012 р


Вступний курсКафедра історії Казахстану і соціально-політичних дисциплін | Вступ

Теорія біфуркацій і катастроф | Динамічний (детермінований) хаос | фрактальна геометрія | Хаос і фрактали | теорія самоорганізації | біологічна самоорганізація | Моделювання в біології | топологічний підхід | Дослідження фракталів в біології | Хаос на рівні організму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати