На головну

ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ

  1. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ
  2. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ
  3. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ
  4. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ
  5. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ
  6. ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ

Дайте відповідь «правильно» або «неправильно». Чому?

1. Позитивні емоції з'являються, коли людина має достатню позитивну інформацію.

2. У людини емоції та чутливість з віком зменшуються.

3. На думку Г. Сельє, стрес завжди є шкідливим.

4. Для афекту характерна тривалість перебігу.

5. Настрій буває перехідний, стійкий і тривалий.

6. Поведінка людини у стресовій ситуації залежить від вольової зібраності людини, від досвіду поведінки в аналогічних ситуаціях.

7. Фрустрація розкривається як прагнення діяти.

8. Сильна мотивація до успіху пов'язана із задоволенням собою та своїм становищем.

Тема 7. Психологія індивідуальних відмінностей особистості

Практичне заняття 5. Індивідуально-психологічні особливості особистості

І варіант - Вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості (комп'ютерне тестування). Підготовка однієї письмової творчої роботи з тем:

· Мій психологічний портрет.

· Що означає ставати особистістю?

· Як я можу стати самим собою?

· Чи вірно виражає мне мій образ життя?

· Як я уявляю себе самоактивілізованою особистістю?

· Сприйняття себе, інших та світу.

· Творчою особистістю необхідно народитися або нею можна стати?

ІІ варіант - Аналіз ситуаційної вправи "Химери приватного бізнесу" або "Звичайний геній" (див. 2.58, с 4-11; с. 27-31).


Семінар 6. Темперамент. Характер. Здібності.

план

1. Темперамент, його типи, властивості.

2. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності й поведінки.

3. Характер, його основні типи. Типологія характерів.

4. Задатки. Здібності людини. Обдарованість та схильність.

Рекомендована література: [2.4; с. 169-182; 2.26; 2.59; с. 516-523].

Завдання до самостійної роботи(робота у творчих групах):

1. Підготуйте тест-опитувач, який можна використовувати при оцінці кандидата на якусь посаду у фірмі, підприємстві.

Тема 7. Психологія ІНДИВІДУАЛЬНИХ відмінностей особистості

Ця тема у нашому курсі є також однією з основних. Психічне обличчя людини є різнобічним та визначається як природженими властивостями, так і набутими у процесі навчання, виховання, самовиховання. Гадаємо, що можна прийняти точку зору Ю. П. Ананьєва, одного з творців Ленінградської школи психологів, про те, що кожній людині притаманні яскрава індивідуальність, яка є інтегральною якістю, що об'єднує її природні та особисті особливості. Через індивідуальність розкриваються: своєрідність особистості, її здібності, переважна сфера діяльності. В індивідуальності виділяються базові та програмовані властивості.

До базових властивостей належать темперамент, характер, здібності людини. Саме через них розкриваються динамічні характеристики психіки, формується певний стиль поведінки та діяльності, спілкування особистості.

До програмованих належать спрямованість, самоусвідомлення.

На основі властивостей можна скласти психологічний портрет - власний та іншої людини. До психологічного портрету зазвичай включають: темперамент, характер, здібності, рівень інтелекту, емоційність (рівень стійкості), самооцінку (занижену, адекватну, завищену).

¨ Темперамент належить до базових психологічних характеристик індивідуальності. Він є основою, на якій будується людська особистість.

Тип темпераменту, за І. П. Павловим, обумовлений властивостями нервових процесів збудження і гальмування та їх різноманітним сполученням. Він вважав, що таких властивостей три: сила, врівноваженість, жвавість. Немає типів темпераментів поганих чи гарних. У кожного є сильні та слабкі боки. Комбінація цих властивостей породжує різні типи темпераменту.

Проаналізуйте, як знайти підхід до кожного представника темпераменту в міжособистісному, діловому спілкуванні. Визначіть, де і як найкращим чином можуть виявитися особливості темпераменту.

¨ Зверніть увагу на те, що психологи розглядають характер як сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які складаються та виявляються у спілкуванні, діяльності та накладають відбиток на поведінку людини. Особливості особистості, що належать до характеру, називають римами (сміливість, правдивість, відвертість, схильність до творчості, щедрість, скупість, безвідповідальність та ін.). Це властивості, що характеризують людину, та за будь-яких обставин можна очікувати на їх прояв у даної людини.

Характер людини є різноманітним, багатогранним у своїх виявах і разом з тим - цілісним. Це дає змогу ставити питання про класифікацію характерів. Традиційно при цьому розглядаються такі сфери: сфера спрямованості інтересів та схильностей; - інтелектуальна сфера.

К. Леонгардом розроблено інший підхід до типології характерів, який спирається на так звані акцентуації. Розгляньте дану типологію, спираючись на працю К. Леонгарда. Обгрунтувавши свою теорію, автор писав, що загальні рими, що визначають індивідуальність та характер, численні, але все ж їх не можна вважати необмеженими. Зробіть порівняльну характеристику типології особистості К. Юнга і К. Леонгарда, представників нейро-лінгвістичного програмування (НЛП).

Зверніть увагу також на способи формування характеру дітей, дорослих людей.

Потенційні можливості психіки є невичерпними. Треба вміти розпоряджатися цим даром. Важливою індивідуально-психологічною особливістю людини є здібності.

Що таке здібності? По-перше, це психічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої; по-друге, це - індивідуальні особливості, які стосуються успішності у будь-якій діяльності. Останнім часом здібність у психології розглядається як особлива властивість психологічної системи, що виражається у певному рівні її продуктивності (точність, надійність, швидкість функціонування). Існує цілий ряд класифікацій здібностей. Ознайомтеся з ними. Особливу увагу приділіть загальним та спеціальним здібностям.

Зрозуміння цієї проблеми є особливо актуальним, тому що деякі типи діяльності (управлінська, викладацька, дослідницько-діагностична) вимагають повсякденного «сполучення різнорідного», через це їх ефективність визначається загальною здібністю особистості. Спробуйте охарактеризувати свої здібності.

Зверніть увагу на те, що останнім часом (особливо у США) проведено багато досліджень, які свідчать, що у творчих можливостях людей існують відмінності вже з дитячого віку.

Обдаровані діти становлять від 2,5 до 20 % від загальної кількості дітей, але вони найчастіше відчувають депресію завдяки диференційованому підходу, змушені приховувати свої здібності від оточуючих. Що характерно для таких дітей? Здібність подумки програвати ситуації ризику та небезпеки, знаходити нестандартні виходи, прогнозувати майбутнє, виробляти оригінальні прийоми вирішення задач. Проте вони часто «незручні», напружені, уперті, не вміють наслідувати позитивні зразки. Безумовно, вони вимагають індивідуального підходу.

¨ Важливо не лише вміти давати характеристику індивідуальним особливостям особистості, але й оцінити їх - як власні, так і інших людей. Психологія може запропонувати широкий спектр таких методів: спостереження, тестування, біографічний метод, метод оцінювальних центрів, невербальні методи та ін. характеристики. Умови їх вибору, правила використання досить широко подано у літературі. Уважно вивчіть особливості цих методів і технологію використання кожного з них.

Використовуючи тести, спостереження, проаналізуйте та ще раз дайте оцінку своїм індивідуальним особливостям, складіть свій «психологічний портрет».

Пам'ятайте, пізнання себе та інших людей - головні елементи психологічної культури. «Чем больше у человека ума, - писав Б. Паскаль, - тем больше он усматривает оригинальных людей. Заурядный человек не видит различия между людьми».


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тема 7. ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ особливості

1. Хто першим провів дослідження індивідуально-психологічних відмінностей?

2. Спробуйте дати своє визначення поняттю «здібності» та порівняйте його з науковим.

3. Обдарованість, задатки, здібності - як можна роз'єднати ці поняття? Що їх об'єднує?

4. Спробуйте охарактеризувати свої здібності.

5. Яке визначення можна дати темпераменту?

6. Які існують типи темпераментів і як вони впливають на поведінку та діяльність людини?

7. Які існують типології характерів?

8. Як можна визначити типи темпераменту, характеру?

9. Як можна оцінити думку В. Вундта "В будничных радостях и горестях жизни нужно быть сангвиником, а в важных событиях жизни - меланхоликом, относительно-впечатлительный, глубоко затрагивающих наши интересы - холериком, и, наконец, в исполнении фаз и навсегда приятных решений - флегматиком»?

10. Як формується характер?

11. Чи існує залежність між задатками, здібностями, уміннями та навичками в процесі навчання?

12. Які існують психологічні типології?

13. Назвіть види психологічних жестів, які дозволяють виявити індивідуальні особливості?ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ | ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ

ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ | ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ | Завдання 15. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати