На головну

ДІАЛЕКТНІ СЛОВНИКИ

  1. Oslash; Словники
  2. А також будь-які літературознавчі словники та енциклопедії.
  3. Довідники, словники, енциклопедії
  4. Основні словники української мови
  5. Підручники, посібники, додаткові законодавчі документи, словники, довідники
  6. Словники

1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2-х т. - Луцьк :
Вежа, 2000.

2. Гуцульські говірки: Короткий словник / За ред. Я. В. Закревської.
Львів, 1997.

3. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. - К. :
Вид-во Акад. наук УРСР, 1961.

4. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. - К. : Наукова
думка, 1984.

СЛОВНИКИ МОВИ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ

1. Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка : в 3 т. - X. : Харк.
держ. ун-т ім. О. М. Горького, 1978-1979.

2. Словник мови Шевченка : в 2 т. - К. : Наукова думка, 1964.

2.4. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови

Соціолінгвістика - галузь мовознавства, що вивчає функціонування мови в суспільстві, вплив соціальних чинників на мову, стан і статус національної мови у зв'язку з мовною політикою.

Соціолінгвістика займається дослідженням мовної ситуації, розподілом соціальних функцій між різними мовами і діалектами, що побутують у суспільстві, проблемою вироблення й поширення соціально престижного зразка - нормативної літературної мови. Отже, соціолінгвістика пов'язана з питанням захисту престижу мови, дотриманням її користувачів норм літературної мови: орфоепічних (вимови), орфографічних (правильності написання - отримання єдиних для всіх користувачів правописних правил), морфологічних (словозміни і словотворення), синтаксичних і пунктуаційних (побудови словосполучень, речень, дотримання єдиних правил вживання розділових знаків), стилістичних.

Психолінгвістика - наука, яка вивчає процеси мовної діяльності, сприймання й творення мови, тобто сприймання новостворених слів - неологізмів, сприймання нових синтаксичних конструкцій, а також наміри мовця у процесі здійснення мовного акту.

У сферу психолінгвістики входять питання мовного впливу, зокрема й через засоби масової інформації, на суспільну свідомість, отже, й мовного впливу на свідомість людини у процесі фахової діяльності.


Психолінгвістика досліджує зв'язки між змістовою стороною мови, її реалізації в конкретному мовленні, як зазначено вище, та суспільним мисленням. У результаті вивчення асоціативного мислення мовців створюються словники асоціативної сполучуваності, добирається базовий, необхідний матеріал для навчання рідної, а також іноземної мови. Метод психолінгвістики застосовується в судовій практиці, медицині, педагогіці.

Отже, соціопсихолінгвістика (термін "соціопсихолінгвістика" складається із трьох частин: соціо- (від лат. зосіеіаз - суспільство), психо- спільна частина зі словом психологія (від грец. рзусЬе - душа) і лінгвістика (від лат. 1іп§иа - мова) - це поєднання двох наук - соціолінгвістики і психолінгвістики, що вивчають процеси мовної діяльності, функціонування мови в суспільстві, збереження самобутності національних мов, дотримання норм літературного мовлення, статус національної мови у зв'язку з мовною політикою в державі, а також особливість вивчення рідної мови та мов інших національностей громадян держави або іноземних мов міжнародного спілкування.

Соціопсихолінгвістика вивчається на медичних факультетах, у педагогічних інститутах та спеціальних відділеннях філологічних факультетів, у юридичних вищих навчальних закладах з метою допомогти у засвоєнні певної мови (педагогіка), зіставити процес мовлення з поведінкою людини у певних ситуаціях чи станах (медицина, юриспруденція), пов'язуючи з відповідним психічним станом індивіда (пацієнта, підозрюваного та ін.).Література | Література

Предмет і завдання курсу, його наукові основи | Література | Література | Література | Вибір мовних одиниць у мовленні | РОЛЬ ПОГЛЯДУ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ | Література | Література | Основні закони спілкування | У ДОЛІ- ДВА КРИЛА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати