На головну

ВОПРОС№62:Развитие бел искусства в послевоенное время.

  1. I. Понятие искусства и его социальные функции. Виды и жанры.
  2. I. Понятие искусства и его социальные функции. Виды и жанры.
  3. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  4. II. Природа и сущность искусства
  5. Авторское право - правовое положение авторов и созданных их творческим трудом произведений литературы, науки и искусства.
  6. АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР СЕМИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИСКУССТВА 1 страница
  7. АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР СЕМИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИСКУССТВА 2 страница

Духоўны стан грамадства ў значнай ступені знаходзіць адлюстраванне ў літаратуры. Прыкладна з 1953 г. у беларускай літаратуры, як і ва ўсесаюзнай, намеціліся новыя тэндэнцыі, звязаныя з актывізацыяй грамадскага жыцця. Вельмі плённымі для беларускай драматургіі былі канец 60-х - 70-я гады, калі быў створаны шэраг п'ес, якім было суджана стаць літаратурнай класікай. Велізарную ролю ў культурным жыцці рэспублікі іграў Вялікі тэатр оперы і балету. У музычнай культуры ў пасляваенныя гады інтэнсіўна развіваюцца жанры сімфоніі і інструментальнай музчыкі. Развівалася выяўленчае мастацтва. У першыя пасляваенныя гады мастакі знаходзіліся пад яркім уражаннем гераічных падзей Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху. У манументальным мастацтве важнейшай тэмай сталі бяспрыкладны гераізм і ўздым народнага духу ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Беларуская культура мінулых дзесяцігоддзяў духоўная, глыбокая і таму атрымала прызнанне за межамі рэспублікі.

Асаблiвае месца у вызначэннi новага напрамку куль-

турнага жыцця у БССР у 50-60-ыя гады належала лiтаратуры. Павялiчваецца пiсьменнiцкая арганiзацыя. Да 1966г. на Беларусi было 242 пiсьменнiкi i паэты. Была рэабiлiтавана i вернута чытачу творчасць Ц. Гартнаа, М. Чарота, А. Дудара, П. Галавача i iнш. Да гэтага часу адносiцца росквiт дзейнасцi П. Броукi, М. Танка,А. Куляшова,В. Быкава, Я. Брыля i iнш. Многiя творы беларускiх аутарау ("Апошняя сустрэча" Я. Брыля,"Нявестка" А. Кулакоускага) баранiлi высокае званне чалавека. У 60-ыя гады з'яуляюцца такiя значныя творы,як "Людзi на балоце" I. Мележа,"Сасна пры дарозе" I. Навуменкi,"Засценак Малiнаука" А. Чарнашэвiча i iнш.

Асаблiвай падзеяй гэтага часу стау раман У. Караткевiча "Каласы пад сярпом тва-

iм". Гэтыя творы рэальна характэрызуюць рэвалюцыйныя падзеi на Беларусi,паказваюць жыццё беларускай вёскi,гiстарычнае мiнулае беларускага народа. Значных

поспехау лiтаратура дасягнула у асвятленнi падзей Вялiкай Айчыннай вайны. Многа зрабiу,каб сказаць прауду пра вайну,В. Быкау у творах "Жураулiны крык","Сотнiкау","Здрада","Пастка". Новае асэнсаванне вайны знайшло месца у творах I. Навуменкi, I. Чыгрынава i iнш. Ва усiх творах пра вайну звычайны чалавек стау героем у вайне,змагауся з ворагам за Радзiму i за сваё жыццё. I гэта паказваюць творы I. Навуменкi "Сасна пры дарозе",I. Пташнiкава "Тартак", А. Адамовiча "Сыны iдуць у бой".

У перыяд 50-60 гадоу якасна абноулена загаварылi беларускiя паэты: П. Броука, М. Танк, А. Звонак, А. Лойка, Г. Бураукiн i iнш.

З'явiлiся глыбокiя па зместу творы у драматургii. Сярод iх "Брама неумiручасцi" К. Крапiвы, "Лявонiха на арбiце" А. Макаёнка i iнш.

Такiм чынам, беларуская лiтаратура зрабiла рашучы крк на шляху вызвалення ад унiтарызму.

У рэпертуатры тэатрау з'яуляюцца творы сучаснай тэматыкi: "Калючая ружа" Ю. Семенякi,опера А. Туранкова "Яснае свiтанне",К. Малчанава "Брэсцкая крэпасць" i iнш. Вялiкую увагу удзялялi ваеннай тэматыцы. На сцэне iшлi спектаклi па п'е сах К. Крапiвы "Людзi i д'яблы", 10 год не зыходзiу з афiш Рускага тэатра iмя А. М. Горкага спектакль "Галоуная стаука" па п'есе К. Губарэвiча, у якiм паказаны шлях у рэвалюцыю салдат I сусветнай вайны. На сцэне беларускiх тэатрау iшлi спектаклi па п'есах А. Астроускага, А. Чэхава, У. Шэкспiра. У 1956г. быу адкрыты Беларускi тэатр юнага гледача.

Новым зместам папоунiлiся харавы i iнструментальны канцэрт. Кампазiтарау прываблiваюць тэматыка iдэйнага i сацыяльнага гучання. Былi напiсаны такiя творы як "Памяць сэрца" I. Лучанка, "Абелiск" Д. Смольскага, кантата А. Багатырова "Беларускiя песнi" i iнш. Эстэтычнаму выхаванню народа служылi Джяржауная харавая капэла БССР, Дзяржауны народны хор, Ансамбль песнi i пляскi, у 60-ыя гады да iх далучыуся ансамбль "Песняры".

Выяуленчае мастацтва праходзiць цяжкi шлях развiцця. Дамiнуючай з'яуляецца тэматычная карцiна. Вызначаюцца "У полi" М. Савiцкага, "Маё Палессе" Вашчанкi i iнш. Вядомы мастак М. Савiцкi напiсау цыкл карцiн "Лiчбы на сэрцы",прысвеча ных вайне.

Развiваецца манументальнае мастацтва. Дасягненнем беларускай культуры былi

работы З. Азгура, А. Глебава, В. Цыгаля, А. Селiханава i iнш.
ВОПРОС№61:Развитие образования и науки Б в послевоенное время. | ВОПРОС№63: Обострение внутренних противоречий в СССР, усиление кризиса, политика перестройки.

ВОПРОС№1:Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса. | ВОПРОС№2:Первобытное общество - общий этап в истории человечества. Заселение территории Белоруссии. Основные занятия первобытных людей, их общ строй. | ВОПРОС№3:Великое переселение народов. Расселение индоевропейцев. Балты и славяне на территории современной Белоруссии. | ВОПРОС№4: Теории происхождения белорусов и термина «Белая Русь». | ВОПРОС №5:Зарождение гос-венности у вост славян. Полоцкое и Турово-Пинское княжества-первые гос образования на территории Белорусии. | ВОПРОС№6:Общественно-политический строй Полоцкого гос-ва, его взаимоотношения с Киевской державой. | ВОПРОС№7:Образование ВКЛ и присоединение к нему белорусских земель. | ВОПРОС№8:Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе ВКЛ в 13-16ст. Аграрная реформа Жигимонта Августа. | ВОПРОС№9:Государственно-политический строй ВКЛ. | ВОПРОС№10:Основные направления внутренней и внешней политики ВКЛ в 13-16в. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати