На головну

ВОПРОС№61:Развитие образования и науки Б в послевоенное время.

  1. BBC: Горизонт - Война против науки
  2. D) формирование системы социологического образования
  3. I. Выдержка из государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
  4. II. Становление геологии как науки (вторая половина XVIII - XIX вв.).
  5. II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
  6. II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
  7. II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования

Пасля смерцi I. В. Сталiна 5 сакавiка 1953г. краiна стала вызваляцца ад

iдалапаклонства i страху. Важнай прадумовай развіцця культуры з'яўляецца неабходны адукацыйны ўзровень насельніцтва. У пасляваенны перыяд адбылося аднаўленне і далейшае развіццё сістэмы адукацыіУ 70-я гады была ўведзена ўсеагульная сярэдняя адукацыя моладзі. Паспяхова развівалася вышэйшая адукацыя. У 1959 г. было створана Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР. За пасляваенныя гады колькасць сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў значна павялічылася. Высокімі тэмпамі развівалася сетка культурных устаноў - бібліятэк, клубаў, музеяў, тэатраў і кінатэатраў. Паспяхова развівалася навука. Цэнтрам навуковай працы ў рэспубліцы становіцца Акадэмія навук БССР. Быў створаны Інстытут фізікі і матэматыкі, у якім пачалі развівацца новыя навуковыя напрамкі. Арганізаваны ў 1957 г. Інстытут машыназнаўства і аўтаматызацыі перайменаваны пазней. Вучоныя ВНУ прымалі ўдзел у распрацоўцы актуальных тэарэтычных і прыкладных праблем. Беларускія вучоныя праводзілі таксама даследаванні ў галіне біялогіі, хіміі, генетыкі і інш. Дасягненні сусветнага ўзроўню навука Беларусі мае ў матэматыцы, оптыцы і спектраскапіі.

З 1959г. уводзiцца абавязковая 8-гадовая адукацыя. Ствараюцца сярэднiя шко-лы з вытворчым навучаннем, адкрываюцца школы-iнтэрнаты для дзяцей сiрот. Працавалi школы рабочай i сельскай моладзi. Сярэднюю адукацыю з 1956 да 1965г. атрымалi 600 тыс. чалавек. Перабудова iшла i у ПТВ. У пачатку 60-х гадоу з'явiлiся гарадскiя i сельскiя ПТВ. Пашыралася i удасканальвалася база ВНУ, дзе вялiкую ролю адыгрывау БДУ,у якiм вучылiся 10 тыс. студэнтау. Але галоуным не дастаткам у дзейнасцi народнай адукацыi была непрыкрытая русiфiкацыя усiхзвенняу школы, тэхнiкума, ВНУ.

У 50-60-ыя гады ажывiлася дзейнасць беларускай навукi. Б. Сцяпанау зрабiу важныя адкрыццi у вобласцi люмiнiсцэнцыi. М. Паулючэнка даследвау механiзм хiмiчных рэакцый. Вывучэннем прыродных рэсурсау рэспублiкi займалiся К. Лукашоу,

Т. Багамолау, А. Махнач i iнш.

У 50-ыя гады выйшла "Гiсторыя Беларускай ССР", "Гiсторыя Полацка", "Гiсторыя Мiнска" i iншыя працы.

Ужо гэты невялiкi пералiк гаворыць аб тым, што "адлiга" станоуча сказалася на развiццi народнай адукацыi i навукi. Але ужо у 60-ыя гады пачынаецца працэс дэбеларусiзацыi культуры. Ва умовах унiтарнай савецкай дзяржавы навука i культура БССР фармiравалiся як частка агульнадзяржаунай навукi i культуры. Найбольш адчувальным вынiкам гэтага для беларускай культуры было амаль поунае

выцясненне беларускай мовы.
ВОПРОС№60:Соц-эк и полит развитие БССР в 1970-1980 гг. | ВОПРОС№62:Развитие бел искусства в послевоенное время.

ВОПРОС№1:Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса. | ВОПРОС№2:Первобытное общество - общий этап в истории человечества. Заселение территории Белоруссии. Основные занятия первобытных людей, их общ строй. | ВОПРОС№3:Великое переселение народов. Расселение индоевропейцев. Балты и славяне на территории современной Белоруссии. | ВОПРОС№4: Теории происхождения белорусов и термина «Белая Русь». | ВОПРОС №5:Зарождение гос-венности у вост славян. Полоцкое и Турово-Пинское княжества-первые гос образования на территории Белорусии. | ВОПРОС№6:Общественно-политический строй Полоцкого гос-ва, его взаимоотношения с Киевской державой. | ВОПРОС№7:Образование ВКЛ и присоединение к нему белорусских земель. | ВОПРОС№8:Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе ВКЛ в 13-16ст. Аграрная реформа Жигимонта Августа. | ВОПРОС№9:Государственно-политический строй ВКЛ. | ВОПРОС№10:Основные направления внутренней и внешней политики ВКЛ в 13-16в. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати