Головна

Пожежна безпека

  1. АКТИВНА ПОЖАРНАЯ ЗАХИСТ СУДЕН
  2. Анотація робочої навчальної програми дисципліни Хімія (частина 1. Загальна та неорганічна хімія) за напрямом підготовки 280700.62 техносферной безпеку
  3. Березня, неділя, здоров'я і безпеку
  4. Безпека
  5. Безпека
  6. Безпека в умовах виробництва і методи її забезпечення.
  7. Безпека життєдіяльності

Відповідно до ППБ РБ 1.01-94 на підприємстві встановлено протипожежний режим, визначений порядок знеструмлення електрообладнання після закінчення робочого дня і в разі пожежі; дії працівників у разі пожежі; визначені порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу та пожежно-технічного мінімуму; визначені та обладнані місця для куріння. Загальні вимоги до системи забезпечення пожежної безпеки підпри- * ємства при розробці нормативних документів, експлуатації об'єктів визначені ГОСТ 12.1.004-91.

Класи пожеж горючих речовин і матеріалів:

А - горіння твердих гарячих речовин (деревина, папір, текстиль тощо). В - пожежі горючих рідин і плавких речовин. С - горіння газів.

Е - пожежі в електроустановках під напругою. Д - горіння металів та їх сплавів.

Пожежна безпека забезпечується запобіганням пожеж і пожежної захистом.

Територія підприємства своєчасно очищається від відходів, сміття, тари, опалого листя і т.д. Горючі відходи, сміття збирається на спеціально виділених майданчиках, а потім вивозиться. Дороги, проїзди, проходи до будівель, підступи до пожежних драбин, пожежного інвентарю повинні бути завжди вільними. Для всіх виробничих і складських приміщень визначені категорії пожежної небезпеки, які позначені на дверях приміщень. Близько обладнання має підвищену пожежну небезпеку вивішуються знаки безпеки.

На підприємстві велика увага, приділяється наявності та справності засобів пожежогасіння.

До первинних засобів пожежогасіння відносяться:

- Внутрішні пожежні крани, різного типу ручні і пересувні вогнегасники (пінні, газові, порошкові), пісок, повсть, азбестове полотно.

Щити пожежні призначені для розміщення і зберігання вогнегасників, пожежного інструменту та інвентарю. Щити пожежні комплектуються залежно від типу щита і класу пожежі.

Внутрішній пожежний кран розташований в шафі, який опломбований і закритий на ключ. Призначений для гасіння пожеж і загоряння речовин і матеріалів крім електроустановок під напругою.

Вогнегасники:

- Вуглекислотні вогнегасники (ОУ-2, ОУ-3 і т.д.) призначені для гасіння загорянь різних речовин, матеріалів, електроустановок під напругою до 1000 В, двигунів внутрішнього згоряння, горючих рідин. Забороняється гасіння матеріалів, горіння яких відбувається без доступу повітря.

- Пінні вогнегасники (ОВП-5, ОВП-10 і т.д.) призначені для гасіння пожеж і загорянь твердих речовин і матеріалів, крім лужних ме-# металів і речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря, а також електроустановок під напругою.

- Порошкові вогнегасники (ОПУ-2, ОПУ-5 і т.д.) призначені для гасіння пожеж і загорянь нафтопродуктів, розчинників, твердих речовин, а також електроустановок по напругою до 1000 В.

До стаціонарних систем пожежогасіння відносяться водні спринклерні і дренчерні установки. Для швидкої і точної передачі повідомлення про пожежу і місце його виникнення застосовується пожежна сигналізація.

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння в приміщеннях, а також на території підприємства встановлено пожежні щити. Засоби пожежогасіння і пожежні щити фарбуються в кольори по ГОСТ 12.4.026-76. Запірна арматура вогнегасників повинна бути опломбована. Повсякденний контроль за утриманням та постійною готовністю 'до дії вогнегасників та інших засобів пожежогасіння здійснює начальник пожежної охорони.

Для зазначення місцезнаходження пожежної техніки та засобів пожежогасіння застосовуються вказівні знаки, які розміщуються на видних місцях.

4.4 Охорона навколишнього середовища

Запобігання забрудненню навколишнього середовища - використання процесів, методів, матеріалів або продукції, що дозволяють уникнути забруднення навколишнього середовища або знизити його і передбачає повторне використання, очищення, зміна процесу, застосування механізмів управління, ефективне використання ресурсів.

На підприємстві створена і сертифікована (СТБ ІСО 14001) система управління навколишнім середовищем (СУНС) з метою поліпшення екологічних показників діяльності підприємства і запобігання забруднення навколишнього середовища.

Впровадження СУОС забезпечує:

- Ідентифікацію та контроль впливів результатів діяльності підприємства, її продукції на навколишнє середовище;

- Контроль за природоохоронною діяльністю і постійне поліпшення цієї діяльності;

- Зниження споживання енергії і ресурсів, кількості відходів, що утворюються;

- Зниження небезпеки виникнення аварій і надзвичайних ситуацій. Розроблено і доведена до відома всіх працівників екологічна політика, яка служить основою для дії підприємства.

Головна мета екологічної політики - максимально можливе зниження негативного впливу виробничих процесів на навколишнє середовище. Принципи політики:

- Дотримуватися законодавчі та нормативні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища;

- Впроваджувати організаційні і технічні заходи, спрямовані на послідовне зниження негативних впливів на навколишнє середовище;

- Постійно покращувати систему управління навколишнім середовищем, підвищувати ефективність її роботи;

- Постійно підвищувати рівень знань персоналу в галузі охорони навколишнього середовища.

Управління на підприємстві процесами і операціями з метою запобігання або зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища здійснюється за:

- Плануванні і проектуванні нової продукції;

- Закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих;

- Транспортуванні та здійсненні вантажно-розвантажувальних робіт;

- Зберіганні сировини, матеріалів, комплектуючих і готової продукції;

- Здійсненні виробничих процесів;

- Технічне обслуговування і ремонт обладнання;

- Енергозбереження та енергопостачанні;

- Водопостачання та водовідведення;

- Моніторинг повітря робочої зони і повітряного басейну в промисловій зоні підприємства і моніторингу якості зворотних і зливових вод;

- Звернення з хімічно небезпечними матеріалами і з відходами виробництва і споживання.

Основними завданнями охорони атмосферного повітря є:

- Запобігання викидів в атмосферу з концентрацією шкідливих речовин, що перевищує гранично допустимий рівень;

- Забезпечення ефективності роботи діючих пилогазоуловлюючих установок і впровадження ефективного обладнання по газоочистке;

- Проведення контролю за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) і прийняття оперативних заходів у разі перевищення ПДВ;

- Проведення систематичного контролю за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів на відповідність гранично допустимих концентрацій (ГДК);

- Запобігання і скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу-

На підприємстві проводиться інвентаризація стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу один раз в 5 років з щорічною коригуванням. Виявляються всі джерела викидів шкідливих речовин, визначається якісний і кількісний склад шкідливих викидів, проводиться обстеження вентиляційних систем і установок очистки газу. Для того, щоб вміст забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала ГДК, на проектованому підприємстві розробляється проект нормативів ГДВ. На підприємстві розроблено екологічний паспорт.

Для здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря ведеться лабораторний контроль норм гранично допустимих викидів. Ведеться контроль за дотриманням екологічної безпеки пересувних джерел. Транспортні засоби перевіряються щодня перед виходом на лінію або після повернення в парк на вміст окису вуглецю та вуглеводнів у вихлопних газах.

Системи водопостачання та водовідведення призначені для забезпечення потреб підприємства (технологічний процесів виробництва, господарсько-побутових і т.д.) у воді, а також для відведення стічних вод до відповідних систем міської каналізації.

Основними завданнями при експлуатації цих систем є:

- Забезпечення якості води в системах відповідного Сан ПиН 10-124;

- Забезпечення надійності та безперебійної роботи систем. Документально встановлено порядок проведення екологічного контролю в системі водопостачання і водовідведення.

Очисні споруди виробничих стічних вод призначені для очищення виробничих стічних вод підприємства з метою їх подальшого використання у виробничих процесах. Очищення виробничих і дощових стічних вод відбувається на ділянці очисних споруд, до складу якого входить наступне очисне обладнання:

- Відстійники;

- Електрофлотатора;

- Швидкі фільтри;

- Електрокоагулятор;

- Реактори-востановітелі хрому;

- Реактори-нейтралізатори;

- Фільтри освітлювальні напірні;

- Нафтоуловлювач.

На підприємстві постійно проводиться контроль санітарного стану території заводу по виявленню несанкціонованих місць складування відходів виробництва, забруднення грунтів хімічними речовинами, нафтопродуктами, будівельним сміттям та іншими відходами, контроль у сфері поводження з об'єктами рослинного світу.

 Інструментальна налагодження на токарний багатошпиндельний верстат моделі 1283 | Організаційна структура ділянки, метод організації виробництва на ділянці і вид руху оброблюваних деталей

Графічна частина дипломного проекту | Вимоги до оформлення проекту | Маршрут обробки поверхонь | Розрахунок технічних норм часу | Визначення кількості обладнання та його завантаження | Особливості конструкції різців для токарних верстатів з ЧПУ. | Особливості конструкції ріжучого інструменту | Особливості побудови таблиці координат | Опис методу організації виробництва і робочих місць на ділянці | Форми організації праці основних робітників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати