На головну

Графическая часть дипломного проекта

  1. I часть задания
  2. I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
  3. I. Вступительная часть
  4. II часть задания
  5. II. Организация и ход проекта (дневник)
  6. II. Организация и ход проекта (дневник)
  7. II. Основная часть
Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
  Кількість кредитів ECTS: 5,8   Модулів: 3   Змістових модулів: 6     Загальна кількість годин: 210   Тижневих годин: 2-8   6.0601 "Право"     7.06001 "Спеціаліст"   Обов'язкова:     Модуль I   Лекції: 64 Практичні заняття: 62     Модуль ІI   Індивідуальна робота: 24     Модуль III   Самостійна робота: 60   Види контролю: поточний модульний контроль; іспит

Організація поточного модульного контролю

Оцінювання знань студентів з цивільного права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об'єктом оцінювання знань студентів при ПМК є відповідні частини навчальної програми, засвоєння яких перевіряється, відповідно, під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу відповідного змістового модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об'єктами ПМК знань студентів з цивільного права є:

а) успішність на практичних заняттях;

в) виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем, який веде практичні заняття, наприкінці вивчення кожного змістового модуля.

Критерії оцінювання ПМК - успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, рівень знань за результатами практичних занять, самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань) - від 0 до 3 балів; оцінка за виконання модульних контрольних завдань - від 0 до 4 балів.

Виконання модульних контрольних завдань проводиться у формі тестування та домашньої контрольної роботи..

Перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформлюється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК при вивченні цивільного права складає 42 бали. Кожен модуль оцінюється у 7 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента і враховуються при визначенні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПМК з об'єктивних причин студенти мають право за дозволом деканату скласти їх. Час і порядок складання визначається деканатом разом з кафедрою.

7. Індивідуальна робота студентів

(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

Відповідно до "Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" індивідуальна робота студентів з цивільного права включає
до себе:

- анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис тощо;

- узагальнення судової практики з цивільних справ;

- есе за вузько-спеціальною проблематикою;

- підготовка наукових статей та доповідей;

- складання термінологічних словників;

- створення баз нормативно-правових актів за тематикою навчального курсу.

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з кафедрою на початку навчального року. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за студентською групою. За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 8 балів.

Індивідуальна робота представляється студентом для перевірки та оцінювання за 15 днівдо початку екзаменаційної сесії.

8. Програмні питання

з навчальної дисципліни

"Цивільне право України". Ч.2

1. Поняття, загальна характеристика та функції зобов'язального права.

2. Зобов'язання (поняття, зміст, підстави виникнення) Види зобов'язань.

3. Множинність осіб у зобов'язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов'язання.

4. Альтернативні та факультативні зобов'язання.

5. Регресні зобов'язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення).

6. Зобов'язання за участю третьої особи.

7. Заміна кредитора та боржника в зобов'язанні: підстави та порядок.

8. Поняття і основні засади (принципи) виконання зобов'язань. Принцип належного виконання зобов'язань.

9. Способи виконання зобов'язань.

10. Місце і строки виконання зобов'язань.

11. Забезпечення виконання зобов'язання: поняття; загальні умови та види.

12. Неустойка. Поняття, види, підстави виникнення та функції.

13. Порука: Права та обов'язки поручителя. Припинення поруки.

14. Гарантія: поняття, суб'єкти, права та обов'язки гаранта.

15. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом.

16. Застава: поняття, види і підстави виникнення застави.

17. Договір застави: сторони, форма та зміст.

18. Притримання: поняття та підстави виникнення.

19. Поняття і підстави припинення зобов'язань.

20. Порушення зобов'язання: поняття та правові наслідки.

21. Одностороння відмова від зобов'язання.

22. Прострочення боржника і кредитора у зобов'язанні.

23. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язання: відповідальність за порушення грошового зобов'язання, підстави для звільнення від відповідальності.

24. Поняття, загальна характеристика і значення цивільно-правового договору.

25. Свобода договору. Межі реалізації принципу свободи договору.

26. Класифікація цивільно-правових договорів: критерії, підстави та значення класифікації у цивільному праві.

27. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір.

28. Договір на користь третьої особи.

29. Тлумачення умов договору.

30. Стадії укладення цивільно-правового договору. Вирішення переддоговірних спорів.

31. Зміна або розірвання договору, правові наслідки

32. Поняття, предмет, форма, різновиди договору купівлі-продажу.

33. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу.

34. Правові наслідки передачі товару неналежної якості за договором купівлі-продажу.

35. Договір роздрібної купівлі-продажу.

36. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу.

37. Договір поставки.

38. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

39. Договір постачання енергоресурсами через приєднану мережу.

40. Договір дарування. Договір пожертви.

41. Договір міни.

42. Договір ренти. Права та обов'язки сторін за договором.

43. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.

44. Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна.

45. Договір прокату.

46. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди(поняття, форма).

47. Цивільно-правове регулювання зобов'язань із договорів найму (оренди) транспортного засобу.

48. Договір лізингу (поняття, види, права та обов'язки сторін).

49. Договір найму (оренди) житла.

50. Договір позички.

51. Цивільно-правове регулювання зобов'язань, що виникають у зв'язку з виконанням робіт.

52. Договір підряду.

53. Ризик підрядника, за договором підряду. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу.

54. Договір побутового підряду.

55. Поняття, зміст і юридична характеристика договору будівельного підряду.

56. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

57. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: поняття, загальна характеристика.

58. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика.

59. Цивільно-правове регулювання зобов'язань із договорів про надання послуг: поняття, зміст, відповідальність.

60. Договір перевезення вантажу. Форма. Сторони в договорі перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача.

61. Договір перевезення пасажира та багажу.

62. Договір чартеру (фрахтування).

63. Підстави і межі відповідальності перевізника. Претензії і позови в транспортних зобов'язаннях.

64. Договір транспортного експедирування.

65. Договір зберігання та його види.

66. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі.

67. Зберігання на товарному складі. Складські документи: види та значення.

68. Спеціальні види зберігання: загальна характеристика. Договір охорони.

69. Страхування: поняття, форми та види зобов'язань зі страхування. Елементи страхового зобов'язання.

70. Договір страхування.

71. Договір доручення.

72. Договір комісії: поняття, предмет та умови .

73. Договір управління майном: поняття, предмет, строк, форма, сторони, зміст.

74. Договір позики: поняття, загальна характеристика, форма.

75. Кредитний договір.

76. Договір банківського вкладу (депозиту).

77. Договір банківського рахунку. Черговість списання грошових коштів з банківського рахунка.

78. Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків.

79. Договір факторингу: поняття, предмет, права та обов'язки сторін.

80. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

81. Ліцензійний договір: поняття, умови, строк.

82. Договір про спільну діяльність: поняття, види, форма.

83. Договір простого товариства. Учасники договору; їх права та обов'язки.

84. Договір комерційної концесії. Поняття, предмет, обов'язки сторін.

85. Недоговірні зобов'язання. Загальна характеристика.

86. Зобов'язання, що виникають із односторонніх правочинів: поняття, різновиди.

87. Зобов'язання із публічної обіцянки винагороди. Поняття та види.

88. Зобов'язання, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

89. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

90. Зобов'язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

91. Загальна характеристика зобов'язань з відшкодування шкоди.

92. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду.

93. Поняття моральної шкоди. Відшкодування моральної шкоди.

94. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях.

95. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

96. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або посадовою чи службовою особою цих органів при здійсненні ними своїх повноважень.

97. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

98. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

99. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

100. Відшкодування шкоди, завданої спільними діями двох або більше осіб.

101. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

102. Права особи, що відшкодувала шкоду, заподіяну іншою особою.

103. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого.

104. Порядок та способи відшкодування шкоди. Зменшення (збільшення) розміру відшкодування шкоди.

105. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): підстави, суб'єкти, строки.

106. Загальна характеристика зобов'язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

9. Критерії оцінки успішності студентів

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з цивільного права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; питання, що виносяться на ПКЗ - від 0 до 50 балів.

ПКЗ з цивільного права здійснюється у формі іспиту з основних питань, що потребують творчої відповіді та уміння використовувати отриманні знання.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються 3 питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ у балах.

Розподіл балів, присвоюваних студентам

Модуль І (поточне тестування) Модуль ІІ (інди-відуальна робота)   Підсумковий іспит   Сума  
З ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ ЗМІV ЗМ V ЗМVІ VІ                  
             


ЗМ - змістовий модуль

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до шкали, як показано
нижче.


Оцінка за шкалою ЕСТS     Визначення Оцінка за націо-нальною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою, що використову- ється в НЮАУ
А Відмінно - відмінне вико-нання лише з незначною кількістю помилок 90-100
В Дуже добре - вище сере-днього рівня з кількома по-милками 80 - 89
С Добре - у загальному пра-вильна робота з певною кіль-кістю не значних помилок   75-79
D Задовільно - непогано, але із значною кількістю недоліків 70-74
Е Достатньо - виконання задо-вольняє мінімальні критерії   60-69
FX Незадовільно - потрібно по-працювати перед тим, як перескласти 35-59
F Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс   1-34

10. Список рекомендованої літератури*

Цивільне право України: Підруч.: У 2-х т. / За ред.
В.І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Т.2. - К.: "Вид. Дім "Ін Юре", 2004.

Цивільне право України: Підруч.: у 2-х кн. / О. В. Дзера (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2.

Цивільне право України. Акад. курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: "Вид. Дім "Ін Юре", 2003.

Кодификація приватного (цивільного) права України / За ред. А. Довгерта. - К.: Укр. центр правничих студій. - 2000.

Цивільний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.:
Істина.

× × ×

* Додатковий список літератури дивись в електронному курсі з навчальної дисципліни "Цивільне право України".
Ч. 1, 2.

Зміст

1. Вступ........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................4

3. Програма навчальної дисципліни "Цивільне право

України ". Ч.2...........................................................................6

4. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................17

5. Основні поняття і терміни......................................................82

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............86

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)................................................88

8. Програмні питання з навчальної дисципліни "Цивільне

право України". Ч.2................................................................89

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................94

10. Список рекомендованої літератури.....................................96

Графическая часть дипломного проекта

Объем 4...5 листов формата А1 (841 х 594 мм).

1 Чертеж детали.

2 Чертеж заготовки (отливка, поковка).

3 Операционные эскизы.

4 Наладка на агрегатный станок (или на многошпиндельный станок).

* Сборочный чертеж приспособления и спецификация приспособления.

** Карта наладки на станок с ЧПУ.

5 Чертёж режущего инструмента и спецификация (для сборочного чертежа)

6 Чертеж мерительного инструмента и спецификация (для сборочного чертежа)

7 Планировка участка.Опис предмета курсу | Требования к оформлению проекта

Маршрут обработки поверхностей | Расчет технических норм времени | Определение количества оборудования и его загрузки | Особенности конструкции резцов для токарных станков с ЧПУ. | Особенности конструкции режущего инструмента | Особенности построения таблицы координат | Инструментальная наладка на токарный многошпиндельный станок модели 1283 | Пожарная безопасность | Организационная структура участка, метод организации производства на участке и вид движения обрабатываемых деталей | Описание метода организации производства и рабочих мест на участке |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати