Ентальпійного і ентропійний фактори 1 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 2 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 6 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 7 сторінка | Кінетичні рівняння. | Питання 7. Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів. Кінетичні рівняння реакцій першого, другого і нульового порядків. | Питання 9. Каталозі. Гомогенний каталіз, гетерогенний каталіз. Особливості каталітичної активності ферментів. | Поняття про ідеальне розчині. Константа розчинності. Умови розчинення і утворення опадів. | Зниження температури кристалізації розчинів | Підвищення температури кипіння розчинів |

загрузка...
загрузка...
На головну

Ентальпійного і ентропійний фактори 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

2.2 Аналіз структури кредитного портфеля

Кредитний портфель Госбі № 2363 являє собою сукупність вимог банку по наданих кредитах.

До складу кредитного портфеля банку входять, таблиця 2:

- Кредити організаціям (юридичним особам) і ІПБОЮЛ;

- Кредити приватним (фізичним) особам;

Таблиця 2 - Кредитний портфель Госбі № 2363 Ощадбанку Росії тис. Руб.

 показники  На01.01.2007  На01.01.2008  на 01.01.2009  Відхилення 2009 р від
       
 Позики юридичним особам і індивідуальним підприємцям  6 232 800  5674 329  4 683 946  - 1548 854  - 990 383
 Позики фізичним особам  6 967 789  6678 935  5966 425  Посилання - 1 001 364  - 712 510
 Позичковий портфель банку  13200 589  12 353 264  10 650 371  - 2550 218  Посилання - 1 702 893
 Прострочена позичкова заборгованість, в т.ч .:  157 399  411 543  582 896  + 425 497  + 171 353
 Прострочена позичкова заборгованість юр. осіб  58 832  198 780  270 608  + 211 776  +71 828
 Питома вага простроченої позичкової заборгованості юр. осіб в кредитному портфелі  0,9%  3,5%  5,7%  + 4,8%  + 2,2%
 Прострочена позичкова заборгованість фіз. осіб  98 567  212 763  312 288  + 213 721  +99 525
 Питома вага простроченої позичкової заборгованості фіз. осіб в кредитному портфелі  1,4%  3,2%  5,2%  + 3,8%  + 2,0%

З таблиці видно, що кредитний портфель відділення майже в рівних частках складається з позикової заборгованості юридичних і фізичних осіб, з невеликою перевагою в бік заборгованості фізичних осіб. Протягом аналізованого періоду 2007-2008 р.р. відбулося суттєве зменшення кредитного портфеля за позиками, наданими як юридичним особам, так і фізичним особам. Динаміка зміни кредитного портфеля представлена ??на малюнку 1.

Малюнок 1 - Динаміка зміни позичкового портфеля Госбі № 2363 (тис. Руб.)

Темп зниження в цілому кредитного портфеля за аналізований період склав 19%

У той же час відзначається суттєве зростання простроченої заборгованості, тобто знижується якість кредитного портфеля. Так, при зменшенні позичкової заборгованості в 0,8 рази, прострочена заборгованість збільшилася в 3,7 рази.

Дані негативні зміни в кредитному портфелі пояснюються тим, що на аналізований період 2008 р доводиться економічна криза, яка торкнулася більшість країн світу, в тому числі і Росію. Сформована економічна ситуація в другій половині 2008 р негативно відбилася на платоспроможності більшості суб'єктів малого підприємництва.

2.3 Аналіз кредитного портфеля за позиками, наданими юридичним особам і ІПБОЮЛ

Операції кредитування юридичних осіб в Міському відділенні № 2363 здійснюються у Відділі кредитування юридичних осіб, який складається з трьох секторів: сектор кредитування юридичних осіб, сектор кредитування малого бізнесу і сектор кредитування і фінансування інвестиційних проектів.

Рішення про надання кредиту приймається членами колегіального органу - Комітету з активно-пасивних операціях, шляхом більшості голосів.

З метою зниження кредитного ризику територіальним банком щоквартально встановлюється для підлеглих відділень ліміт максимального розміру ризику на одного або групу пов'язаних позичальників. Станом на 01.01.2009 цей показник дорівнює 180 млн. Руб.

При зверненні до філії потенційного позичальника, у якого величина цього кредиту перевищує встановлений ліміт на відділення, то підготовлена ??інспекторами кредитна заявка направляється на розгляд до Головне відділення, яке може прийняти рішення про надання кредиту, але так само в рамках наданих їм лімітів.

Надання кредитів здійснюється в рамках наступних основних внутрішніх нормативних документів:

- 285- 5р "Регламент кредитування юридичних осіб та суб'єктів малого підприємництва"

- 931-3р "Порядок короткострокового кредитування юридичних осіб та суб'єктів малого підприємництва"

- 1221-3р "Порядок кредитування суб'єктів малого підприємництва"

Міським відділенням № 2363 Сбербанк Росії кредити клієнтам пропонуються наследующие мети:

- Поповнення оборотних коштів (фінансування поточної діяльності, сплата податків, зборів, витрат поаренде, ремонту, заробітної плати, рекламі і т.д.);

- Придбання рухомого інедвіжімого майна, нематеріальних активів;

- Покриття витрат покапітальному ремонту, технічного переозброєння (модернізації);

- Проведення науково-дослідних іопитно-конструкторських, передпроектних іпроектних робіт;

- Розширення іконсолідація бізнесу;

- Кредитування операцій лізингу;

- Погашення заборгованості перед третіми кредиторами (рефінансування кредитів);

- Формування покриття поаккредітівам.

Крім того, Банк пропонує наступні види кредитів:

овердрафтне кредитування;

кредитування операцій саккредітівной формою розрахунків;

кредити під заставу об'єктів комерційної нерухомості;

кредити наумовах, що враховують специфіку діяльності операторів торгових мереж, підприємств срібло - ізолотодобивающей галузі, сільськогосподарських виробників.

режими кредитування

З огляду на особливості кредитується, грошових потоків позичальника іпотребностей Вашої компанії, Банк пропонує наступні режими кредитування:

- Кредит седіновременним наданням кредитних коштів;

- Відновлювальна кредитна лінія сосвободним графіком вибірки кредитних ресурсів;

- Невідновлювану кредитну лінію сосвободним іліустановленним режимом вибірки кредиту;

- Рамкова кредитна лінія, спредоставленіем кредитів поотдельності кредитними договорами, атакож договорами оботкритіі відновлюваної (невідновлюваної) кредитної лінії, що укладаються врамках Генеральної угоди оботкритіі рамкової кредитної лінії.

У таблиці 3 представлена ??структура кредитного портфеля юридичних осіб за видами кредитів.

Таблиця 3 - Структура кредитного портфеля за видами кредитів тис. Руб.

 вид кредиту  На01.01.2007  На01.01.2008  на 01.01.2009  Відхилення 2009 р від
       
 Відновлювана кредитна лінія  1788 568  1809 128  1073 599  - 714 969  - 735 529
 Кредитний договір  2996 148  2498 543  2078 653  - 917495  - 419890
 Невідновлювальна кредитна лінія  1350 980  1267 894  1 465 896  114 916  198 002
 овердрафт  127 104  98 764  65 798  - 61 306  - 32 966
 Разом  6232 800  5 674 329  4683 946  -1548 854  -990 383

 

Оскільки в цілому спостерігається істотне зниження аналізованого кредитного портфеля за період 2007-2008 р.р., то і в структурі кредитного портфеля за видами кредитування також очевидна негативна динаміка, крім кредитів, наданих як невозобнавляемая кредитна лінія. Дані види кредитування використовуються при видачі кредитів на цілі інвестиційного характеру. У таблиці 4 представлена ??структура кредитного портфеля за термінами розміщення.

Таблиця 4 - Структура кредитного портфеля за термінами розміщення тис.руб.

 строки розміщення  на 01.01.2007  на 01.01.2008  на 01.01.2009
       
 Короткострокові - всього: - "овердрафт" - до востребованія- до 30 днів-від 31 до 90 днів-від 91 до 180 днів-від 181 до 1 року  1306 962 - - - -1179 858  1026 053 - - - -927 289  886 082 - - - -820 284
 Середньострокові (від 1 до 3 років) всього, в т.ч.- від 1 року до 1,5 років включно  2288 572  3957 8182288 572  2906 1001496 806
 Довгострокові (понад 3 років)  750 680  690 458  891 764
 Разом  6232 800  5 674 329  4683 946

З таблиці видно, що найбільшу частку протягом усього аналізованого періоду займають кредити, надані на середньостроковий період, а саме на термін від 1 року до 3 років (станом на 01.01.09 їх частка становила 62% від кредитного портфеля в цілому). Даний період кредитування є найкращим для клієнтів, тому що є практично по всіх кредитах періодом окупності. Короткострокові кредити з терміном кредитування від 181 дня до 1 року надаються в основному великим позичальникам на цілі поповнення оборотних коштів. Як було сказано раніше, довгострокові кредити мають тенденцію зростання (тим зростання 118%), тому що надаються на цілі інвестиційного характеру. У той же час майже в 2 рази зменшився обсяг кредитних коштів, наданих з овердрафтного кредитування. На малюнку 2 представлена ??структура кредитного портфеля юр. осіб за термінами розміщення на 01.01.2009.

Малюнок 2 - Структура кредитного портфеля юр. осіб за термінами розміщення станом на 01.01.2009р.,%

Далі розглянемо розподіл кредитного портфеля відділення за видами економічної діяльності клієнтів таблиця 5.

Таблиця 5 - Розподіл кредитного портфеля за видами економічної діяльності клієнтів тис. Руб.

 Види економічної діяльності  На01.01.2007  На01.01.2008  на 01.01.2009
       
 Сільське господарство  71 076  68 129  76 374
 Видобуток корисних копалин  318 067  298 736  276 312
 обробне виробництво  963 235  802 576  752 949
 Виробництво, передача та розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води, збір, очищення та розподілення води  12 456  10 980  6 785
 Будівництво  356 780  370 564  348 780
 Торгівля  3209 550  3 021 282  2 241 069
 Діяльність готелів та ресторанів  28 943  23 655  19 780
 транспорт  684 523  535 418  493 290
 Операції з нерухомим майном  29 670  32 580  30 970
 Освіта  6 790  6 420  5 850
 Виконавчі органи влади різних рівнів  186 235  195 630  194 580
 Інші види економічної діяльності  365 475  308 359  237 207
 Разом  6232 800  5 674 329  4683 946

Незважаючи на зниження кредитного портфеля в цілому, пайовий розподіл кредитного портфеля за видами економічної діяльності клієнтів протягом аналізованого періоду не зазнало істотних змін. Найбільша частка кредитів на всьому аналізованому періоді припадає на обробне виробництво і галузь торгівлі, станом на 01.01.09 17,6% і 48,9% відповідно, при цьому на галузь торгівлі на всі звітні дати доводиться половина кредитного портфеля. На малюнку 3 представлено пайовий розподіл кредитного портфеля юридичних осіб за видами економічної діяльності клієнтів станом на 01.01.2009. Виходячи з представлених даних, можна зробити висновок про те, що представлена ??диверсифікація аналізованого кредитного портфеля дозволяє знизити ризик залежності кредитного портфеля від однієї галузі.

Малюнок 3 - Структура кредитного портфеля за кредитами, наданими юридичним особам, за видами економічної діяльності клієнтів станом на 01.01.2009р.

Далі проведемо аналіз структури позикової заборгованості по кожній категорії її якості, як за всіма видами позичкової заборгованості, так і окремо по кожному портфелю, представлений в таблицях 6.7.8.

Таблиця 6 - Аналіз повноти формування РВПС на 01.01.2009 в Міському відділенні № 2363 Ощадбанку Росії

 Група ризику  Залишки позикової заборгованості, тис. Руб.  Питома вага позичкової заборгованості кожної групи ризику  розрахунковий РВПС  Розрахунковий резерв, скоригований на суму забезпечення, тис. Руб.  Фактично сформований РВПС, тис. Руб.  Частка сформованого РВПС кожної групи ризику в загальній величині сформованого РВПС,%  Коефіцієнт резервування (відношення фактично сформованого РВПС до суми заборгованості за позикою)  Чистий позичкова заборгованість (стор.2-стор.5), тис. Руб.  Питома вага чистого позичкової заборгованості кожного виду в загальній сумі чистого заборгованості,%
I  605 367  5,7% - - - - -  605 367  6,2%
 II  6 742 461  63,3%  67 425  39 670  39 670  4,6%  0,005  6702 791  68,5%
 III  1912 961  17,9%  416 995  144 280  16,8%  0,075  1768 681  18,1%
 IV  1 021 112  9,6%  583 652  307 463  307 463  35,8%  0,301  713 649  7,2%
V  368 470  3,5%  368 470  368 470  42,8%
 всього  10 650 371  100%  1436 542  859 883  859 883  100%  0,080  9790 488  100%

Таблиця 7 Аналіз повноти формування РВПС за кредитами, наданими юридичним особам і індивідуальним підприємця на 01.01.2009 в Міському відділенні № 2363 Ощадбанку Росії

 Група ризику  Залишки позикової заборгованості, тис. Руб.  Питома вага позичкової заборгованості кожної групи ризику  розрахунковий РВПС  Розрахунковий резерв, скоригований на суму забезпечення, тис. Руб.  Фактично сформований РВПС, тис. Руб.  Частка сформованого РВПС кожної групи ризику в загальній величині сформованого РВПС,%  Коефіцієнт резервування (відношення фактично сформованого РВПС до суми заборгованості за позикою)  Чистий позичкова заборгованість (стор.2-стор.5), тис. Руб.  Питома вага чистого позичкової заборгованості кожного виду в загальній сумі чистого заборгованості,%
I  605 367  12,9% - - - - -  605 367  13,7%
 II  2148 312  45,9%  12 105  12 105  4,5%  0,005  2136 207  48,4%
 III  1149 259  24,6%  241 344  51 888  51 888  19,4%  0,045  1 097 371  24,8%
 IV  615 396  13,1%  313 851  37 662  37 662  14,1%  0,061  577 734  13,1%
V  165 612  3,5%  165 612  165 612  165 612  62%
 всього  4 683 946  100%  742 290  267 267  267 267  100%  0,057  4416 679  100%

Таблиця 8 Аналіз повноти формування РВПС по кредитах наданих клієнтам - фізичним особам на 01.01.2009 в Міському відділенні № 2363 Ощадбанку Росії

 Група ризику  Залишки позикової заборгованості, тис. Руб.  Питома вага позичкової заборгованості кожної групи ризику  розрахунковий РВПС  Розрахунковий резерв, скоригований на суму забезпечення, тис. Руб.  Фактично сформований РВПС, тис. Руб.  Частка сформованого РВПС кожної групи ризику в загальній величині сформованого РВПС,%  Коефіцієнт резервування (відношення фактично сформованого РВПС до суми заборгованості за позикою)  Чистий позичкова заборгованість (стор.2-стор.5), тис. Руб.  Питома вага чистого позичкової заборгованості кожного виду в загальній сумі чистого заборгованості,%
I - - - - - - - -  
 II  4594 149  77%  45 942  27 565  27 565  4,7%  0,006  4 566 584  84,9%
 III  763 702  12,8%  175 651  92 392  92 392  15,6%  0,12  671 310  12,6%
 IV  405 716  6,8%  269 ??801  269 ??801  269 ??801  45,5%  0,66  135 915  2,5%
V  202 858  3,4%  202 858  202 858  202 858  34,2%
 всього  5 966 ??425  100%  694 252  592 616  592 616  100%  0,099  5 373 809  100%

Отже, сукупна величина ризику кредитного портфеля становить 859883 тис. Руб., Причому на частку портфеля за кредитами, наданими юридичним особам та ВП припадає 31%. Найбільшу питому вагу в сукупної позичкової заборгованості банку має заборгованість II групи ризику. Позичкова заборгованість V групи ризику становить всього 3,5% від позичкового портфеля, тим не менш, резерв під неї сформований в розмірі 42,8% від сукупної величини ризику.

Розрахунковий резерв за всіма видами виданих позичок, істотно зменшений на суму забезпечення, отже, чинне забезпечення по позичкових заборгованостей є ліквідним.

Фактично сформований в банку резерв не відрізняється від розрахункового. Коефіцієнт резервування (коефіцієнт якості кредитного портфеля) дорівнює процентному відношенню всіх створених резервів до всіх кредитних вкладень банку; характеризує ступінь покриття резервів позичкової заборгованості. Нормальним вважається значення цього коефіцієнта, рівне 15%, в нашому випадку ми отримали значення рівне 8%, що свідчить про досить хорошій якості кредитного портфеля.

Сукупна розрахункова величина ризику за кредитами, наданими юридичним особам дорівнює 267 267 тис. Руб., При цьому найбільший обсяг 165612тис. руб. припадає на кредити V групи ризику і фактично сформований резерв по даного групі ризику склав 62%. До даної групи ризику відноситься позичкова заборгованість, класифікована як "проблемна", терміном перебування на рахунках прострочених позичок понад 90 днів і вже без урахування забезпечення. Велика частка фактично сформованого резерву припадає і на II групу ризику, а це в основному кредити, які стосуються портфеля однорідних вимог, тобто кредити, надані суб'єктам малого підприємництва.

Фактично сформований резерв за кредитами, наданими юридичним особам значно зменшений на суму забезпечення, коефіцієнт резервування 5,7%, що говорить про задовільний якості даного кредитного портфеля.

Далі розраховується коефіцієнт сукупного кредитного ризику (Кр), що враховує ступінь достатності резерву. Чим ближче Кр до одиниці, тим краще якість кредитного портфеля з позиції повернення і достатності резерву. У нашому випадку на дату 01.01.2009 коефіцієнт Кр = 0,91.

Коефіцієнт ризику кредитного портфеля, за кредитами, наданими юридичним особам, дорівнює 0,94, що говорить про хорошу якість даного кредитного портфеля

Процентні доходи, отримані відділенням у 2008 році від операцій кредитування юридичних осіб, склали 579 122 тис. Руб., Тобто прибутковість кредитних вкладень склала 12,3%.

Таким чином, аналіз кредитного портфеля за кредитами, наданими юридичним особам і ІПБОЮЛ, показав, що за аналізовані два роки обсяг даного портфеля зменшився в 0,25 рази або на 24,9%. З метою залучення клієнтів розробляються нові види кредитних продуктів. В даний час банком пропонуються наступні нові види кредитів для юридичних осіб та ВП: кредити на придбання об'єктів нерухомості і кредити на придбання автотранспортних засобів. Дані кредити так само носять довгостроковий характер. Варто звернути увагу на негативний фактор - збільшення частки простроченої позичкової заборгованості в обсязі кредитного портфеля, так прострочена заборгованість збільшилася в 4,5раза. Але, незважаючи на цю негативну ситуацію, аналіз сформованого відділенням резерву на можливі втрати по даному кредитному портфелю показав, що його якість поки зберігається на належному рівні.

2.4 Аналіз кредитного портфеля за позиками, наданими приватним клієнтам

Операції кредитування фізичних осіб в Міському відділенні № 2363 здійснюються у Відділі кредитування приватних клієнтів.

Рішення про надання кредиту приймається членами колегіального органу - Комітетом з надання кредитів приватним клієнтам, шляхом більшості голосів.

З метою зниження кредитного ризику територіальним банком щоквартально встановлюється для підлеглих відділень ліміт максимального розміру ризику на одного або групу пов'язаних позичальників, а так же ліміт за видами кредитних продуктів.

Відділенням надається весь перелік кредитних продуктів приватним клієнтам, встановлений Ощадбанком Росії.

Розглянемо структуру даного кредитного портфеля за видами кредитних продуктів.

Таблиця 9 - Структура кредитного портфеля за видами кредитних продуктів тис. Руб.

 вид кредиту  На01.01.2007  На01.01.2008  на 01.01.2009  Відхилення 2009 р від
       
 Кредити на невідкладні потреби  2635 382  2 218 364  1452 968  - 1182 414  - 765 396
 Пенсійні кредити  458 963  409 257  365 851  - 93 112  - 43406
 іпотечні кредити  663 896  782 962  715 639  - 51743
 Кредити на придбання нерухомості  895 263  765 326  618 963  - 276300  - 146363
 довірчі кредити  968 329  1 168 574  1 336 512  + 368 183  + 167 938
 Кредити на придбання транспортних засобів  968 897  1015 698  1184 263  + 215 366  +168 565
 Кредити на розвиток ЛПХ  1 589  4 695  3 968  + 2 379  - 727
 освітні кредити  12 896  15 374  13 896  +1 000  - 1 478
 Корпоративні кредити  362 574  298 685  274 365  - 88 209  - 24 320
 Разом  6 967 789  6678 935  5966 425  - 1001 364  - 712 510

В цілому аналізований кредитний портфель за 2 роки зменшився в 0,144 рази або на 14,4% (темп зниження даного кредитного портфеля за аналізований період менше, ніж темп зниження кредитного портфеля за позиками, наданими юридичним особам). В цілому за аналізований період структура кредитного портфеля не зазнала істотних змін, за винятком кредитів, наданих на невідкладні потреби, довірчих кредитів і автокредитів. Так частка кредитів, наданих на невідкладні потреби, в кредитному портфелі знизилася з 37,8% до 24,4%, а частка довірчих кредитів зросла з 13,9% до 22,4%. Це пов'язано з тим, що довірчі кредити користуються найбільшим попитом у клієнтів, тому що не вимагають надання поручительств і термін розгляду кредиту становить 1-2 дня. Рішення про надання даного виду кредиту приймається на підставі наявності позитивної кредитної історії потенційного позичальника. Власна інформаційна база по позичальниках у Ощадбанку досить обширна. Зростання частки автокредитів з 13,9% до 19,8% пов'язане з просуванням Ощадбанком Державної програми підтримки вітчизняної автоіндустрії.

На малюнку 4 представлена ??структура кредитного портфеля за видами кредитів станом на 01.01.2009

Малюнок 4 - Структура кредитного портфеля за видами кредитів станом на 01.01.2009,%

Далі розглянемо структуру аналізованого кредитного портфеля за термінами розміщення (таблиця 10).

Таблиця 10 - Структура кредитного портфеля за кредитами, наданими приватним клієнтам, за термінами розміщення тис. Руб.

 строки розміщення  На01.01.2007  На01.01.2008  на 01.01.2009
       
 Короткострокові - всього: -в т.ч. "Овердрафт"  113 612  166 652  186 623
 Середньострокові (від 1 до 3 років) всього, в т.ч.- від 1 року до 1,5 років включно - - -
 Довгострокові (понад 3 років)  4874 506  4332 669  3 427 160
 Разом  6 967 789  6678 935  5966 425

З даної таблиці видно, що кредити, надані приватним клієнтам, носять довгостроковий характер (станом на 01.01.2009 - 57,4% від кредитного портфеля), тому що пріоритетні види кредитів надаються в основному на строк від 3 до 5 років. На середньостроковий період надаються довірчі і корпоративні кредити, станом на 01.01.2009 на даний термін надано 38,9% кредитного портфеля.

Аналіз формування РВПС за кредитами, наданими фізичним особам, дані таблиці 8, показав, що 77% даного портфеля - кредити II групи ризику. Кредити, що перейшли в III, IV і V групи ризику вже несуть за собою ту чи іншу проблемність, тобто мають прострочену позичкову заборгованість. Фактично сформований РВПС по V групі ризику становить 34,2% у загальній величині сформованого РВПС, а залишки позичкової заборгованості по даній групі ризику 3,4% від сукупної позичкової заборгованості фізичних осіб, тобто повернення даного обсягу позичкової заборгованості вже проблематичний, і можливий тільки через судові органи. Коефіцієнт резервування даного портфеля 9,9%, отже, якість позичкового портфеля за кредитами, наданими фізичним особам, поки відповідає відповідному рівню. Але негативною є динаміка зростання простроченої заборгованості, по даному кредитному портфелю, за аналізовані два роки, тим зростання 316%.Ентальпійного і ентропійний фактори 3 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 5 сторінка
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати