Головна

Ентальпійного і ентропійний фактори 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

З метою визначення розміру розрахункового резерву у зв'язку з дією факторів кредитного ризику позички класифікуються на підставі професійного судження (за винятком позик, згрупованих в портфель однорідних позичок) в одну з п'яти категорій якості:

Вища категорія якості (стандартні позики) - відсутність кредитного ризику (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою дорівнює нулю);

Категорія якості "нестандартні позики" - помірний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі до 20%);

Категорія якості "сумнівні позики" - значний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 21% до 50%);

Категорія якості "проблемні позики" - високий кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 51% до 100%);

Нижча категорія якості "безнадійні позики" - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконувати зобов'язання за позикою, що обумовлює її повне (10%) знецінення.

Позики, віднесені до другої-п'ятої категорій якості, є знеціненими.

Оцінка кредитного ризику за кожною виданою позикою (професійне судження) повинна проводитися кредитною організацією на постійній основі.

Професійне судження виноситься за результатами комплексного і об'єктивного аналізу діяльності позичальника з урахуванням його фінансового становища, якості обслуговування позичальником боргу за позикою, а також усієї наявної в розпорядженні кредитної організації інформації про будь-які ризики позичальника, включаючи відомості про зовнішні його зобов'язаннях, про функціонування ринку, на якому він працює.

Джерелами отримання інформації про ризики позичальника є його правовстановлюючі документи, бухгалтерська, податкова, статистична та інша звітність, додатково надаються відомості, засоби масової інформації та інші джерела, які визначаються кредитною організацією самостійно. Кредитна організація повинна забезпечити отримання інформації, необхідної і достатньої для формування професійного судження про розмір розрахункового резерву.

Вся інформація про позичальника, включаючи інформацію про ризики, фіксується в кредитному досьє позичальника. Дані, наведені кредитною організацією для оцінки якості позики, включаючи оцінку фінансового стану позичальника, повинна бути доступна органам управління, підрозділам внутрішнього контролю кредитної організації, аудиторам і органам банківського нагляду.

Формування резерву здійснюється кредитною організацією на момент отримання інформації про появу кредитного ризику. При зміні фінансового стану позичальника, зміні якості обслуговування позики, а також за наявності інших відомостей про ризики позичальника кредитна організація зобов'язана здійснити рекласифікацію позики і за наявності підстав уточнити розмір резерву.

Фінансове становище позичальника оцінюється відповідно до методики, затвердженої внутрішніми документами кредитної організації, відповідними вимогами Положення № 254-П.

Перелік показників, які використовуються для аналізу фінансового стану позичальника, і порядок їх розрахунку визначаються кредитною організацією самостійно в залежності від галузі та сфери діяльності позичальника, завдань аналізу, з урахуванням всієї наявної інформації, як на звітні, так і на внутрімесячние дати.

Супровід кредиту. Повернення банківських позик означає своєчасне і повне погашення позичальником виданих їм позичок і відповідних сум відсотків за користування позиковими засобами. Забезпечення повернення кредиту - це складна цілеспрямована діяльність банку, що включає систему організаційних, економічних і правових заходів, складових особливий механізм, що визначає способи видачі позичок, джерела, терміни і способи погашення, документацію, що забезпечує повернення позик.

Джерела повернення позик підрозділяються на первинні та вторинні (додаткові). Первинним джерелом є дохід позичальника (для юридичних осіб - виручка в готівковій або безготівковій формі, для фізичних осіб - заробітна плата або інші надходження). Вторинними вважаються виручка від реалізації заставленого майна, перерахування коштів гарантом або страховою організацією.

Порядок використання банком первинних і вторинних джерел погашення різний. Погашення позик за рахунок доходу позичальника регулюється кредитним договором, терміновим зобов'язанням або дорученням на перерахування відповідних коштів. Погашення здійснюється в день настання терміну платежу або в інший визначений період за наявності коштів на розрахунковому рахунку клієнта. Погашення позички за рахунок вторинних джерел означає включення банком в дію механізму примусового стягнення належної йому боргу. Даний механізм також має правове забезпечення (крім кредитного договору) у вигляді договору застави, гарантійного листа, договору поручительства, страхового поліса.

Використання додаткових джерел навіть при наявності зазначених юридичних документів вимагає від банку особливих зусиль і чималого часу. Так, реалізація прав по поверненню кредиту при використанні застави майна позичальника припускає звернення в суд або арбітраж, а також вимагає дотримання певних умов по суті заставного права, як з боку банку, так і позичальника. В результаті виникає тривала процедура розгляду і задоволення позову банку. Використання гарантійних зобов'язань поручителя для погашення позики також вимагає часу, навіть при його готовності виконати ці зобов'язання. Страхова організація відшкодує збиток банку від неповернення кредиту тільки після ретельного вивчення чинників виникнення кредитного ризику і за умови дотримання умов страхової угоди.

З огляду на трудомісткість роботи з вторинними джерелами і тривалість процедур включення їх в реальний механізм погашення банківської позики, основний акцент при вирішенні питання про можливість видачі позики слід відводити первинному джерелу - доходу. Якщо виникає серйозний сумнів в реальності використання доходу в якості основного джерела погашення позики, у видачі позики краще відмовити. Вторинні джерела лише підкріплюють первинний, але не заміняють його.

Після того як кредит виданий, головним завданням банку є активна робота зі спостереження за кредитом з метою управління ім. Умови, при яких надавався кредит, постійно змінюються, що має певні наслідки для фінансового становища позичальника і його можливості погасити кредит. Тому в період дії кредитного договору кредитний працівник, який працює з позичальником повсякденно, здійснює контроль виконання останнім умов договору, цільовим використанням кредиту, фінансовим станом позичальника (тобто здійснює супровід кредиту до повного його погашення). Спостереження передбачає наявність достовірної і оперативної інформації про всі зміни, що відбуваються у позичальника.

Супровід кредиту включає в себе виконання наступних дій:

- Оцінку фінансового стану позичальника та його кредитоспроможність протягом усього строку дії кредитного договору;

- Перевірку збереження заставленого майна, його ліквідності (такі перевірки за звичайні кредити слід проводити щоквартально, по кредитах підвищеного ризику - щомісяця);

- Контроль своєчасного надходження відсотків за кредит, при частковому погашенні кредиту - за надходженнями відповідно до графіків платежів позичальника;

- Щомісячну коригування резерву на можливі втрати по позиках в залежності від якості забезпечення та змін кредитного договору;

- Ведення ділової переписки з клієнтом та проведення ділових зустрічей;

- Щомісячне проведення аналізу позичкового портфеля.

Стосовно до позичальника, не виконує своїх зобов'язань за кредитним договором (що ставить під загрозу своєчасне і повне погашення заборгованості по кредиту), а також при виявленні випадків недостовірності в звітності або занедбаності бухгалтерського обліку, банк-кредитор може застосувати такі заходи впливу:

- Попередити позичальника про припинення подальшого кредитування, якщо в узгоджені терміни не будуть виконані вимоги банку;

- Призупинити подальшу видачу, передбачену договором кредиту;

- В разі несплати чергового внеску в погашення кредиту і безперспективності його своєчасного погашення надалі - пред'явити залишилася на день платежу частину боргу за цим кредитом до стягнення;

- При систематичному невиконанні позичальником умов кредитного договору та рекомендацій банку - зажадати достроково погашення всіх раніше наданих йому кредитів. Можливість застосування цього заходу обумовлюється в кредитному договорі виходячи з практики кредитних відносин банку з конкретним позичальником.

Банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору, головна мета якого - забезпечити регулярну сплату чергових внесків в погашення позики і відсотків по боргу. Зрозуміло, по кожній позиці існує ризик непогашення, через непередбачені розвитків подій. Банк може проводити політику видачі кредитів тільки абсолютно надійним позичальникам, але тоді він упустить багато прибуткових можливостей. У той же час, якщо виникнуть труднощі з погашенням кредиту, це обійдеться банку дуже дорого. Тому розумна кредитна політика спрямована на забезпечення балансу між обережністю і максимальним використанням усіх потенційних можливостей прибуткового розміщення ресурсів.

Труднощі з погашенням позик найчастіше виникають не випадково і не відразу. Це процес, який розвивається протягом певного часу. Досвідчений працівник банку може ще на ранній стадії помітити ознаки зародження фінансових труднощів, які долають клієнтом, і вжити заходів до виправлення ситуації і захисту інтересів банку. Ці заходи слід прийняти якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з під контролю і втрати стануть незворотними. При цьому слід враховувати, що збитки банку не обмежуються лише несплатою боргу і відсотків.

Основні причини виникнення труднощів з погашенням позик можуть бути з вини, як банку, так і позичальника. Даними причинами можуть бути:

Помилки, допущені персоналом банку при розгляді кредитної заявки, розробці умов угоди і подальшому контролі. Найбільш часто зустрічаються такі порушення:

- Недостатньо строге відношення до позичальника;

- Непрофесійно проведений фінансовий аналіз;

- Недостатнє забезпечення позики;

- Помилки в документальному оформленні позики;

- Погане структурування позички, як наслідок недостатнього знайомства кредитного інспектора до потреб підприємства, специфікою галузі;

- Поганий контроль над позичальником в період погашення позики.

2. Неефективна робота компанії, що отримала позику:

- Слабке керівництво;

- Погіршення якості продукції і витіснення її з ринку;

- Неефективний маркетинг через відсутність плану рекламної кампанії, помилок в оцінці майбутніх ринків;

- Слабкий контроль фінансового стану компанії.

Крім того, важливу роль можуть зіграти чинники, які не перебувають під контролем банку: погіршення економічної кон'юнктури, зміна законодавства, технологічні прориви.

Труднощі з погашенням кредиту рідко виникають раптово. Як правило, є численні тривожні сигнали, що дозволяють запідозрити, що фінансове становище позичальника погіршується і що видані йому кредит може бути не погашений в строк або взагалі перетвориться в безнадійний борг.

Ці тривожні сигнали виявляються шляхом: аналізу фінансових звітів, особистих контактів з боржником, повідомлень третіх осіб, відомостей з інших відділів банку.

В період дії кредиту позичальник зобов'язаний представляти банку баланси, звіти про прибутки і збитки, звіти про надходження готівки та інші матеріали. Їх ретельний аналіз і зіставлення з минулими звітами може вказати на що виникає небезпека. Банк повинен звернути увагу на:

- Неподання фінансових звітів у встановлені терміни;

- Різке збільшення дебіторської заборгованості;

- Уповільнення оборотності оборотних коштів;

- Зниження коефіцієнта ліквідності;

- Зниження обсягу продажів;

- Зростання прострочених боргів;

- Несплату податків і платежів у позабюджетні фонди;

- Часті прохання зі зміни терміну гасіння позики;

- Наявність тенденції до зниження прибутковості підприємства і т.д.

Для банку важливо постійно підтримувати персональні контакти з клієнтом: відвідувати компанію і її філії, зустрічатися з керівними кадрами.

Банк має насторожити зміна взаємовідносин позичальника з іншими діловими партнерами, що виражається в отриманні запитів про кредитоспроможність позичальника в зв'язку з його проханнями про надання пільг в оплаті товарів або про компанії з боку нових її кредиторів.

При виявленні неблагополучної (проблемної) позики необхідно негайно вжити заходів для забезпечення погашення кредиту. Найкращий варіант - розробка спільно з позичальником плану заходів для відновлення стабільності компанії. Якщо намічена програма проходить успішно, то позика досить швидко погашається. Якщо ситуація ускладнюється, то можуть бути наступні варіанти:

Позику вдається повернути після реалізації застави.

Погашення позики передує рішення суду про банкрутство і реалізації активів позичальника.

Якщо банком не було вжито заходів своєчасно, він зазнає збитків.

Реалізація застави здійснюється тільки після отримання судового рішення про накладення стягнення на предмети застави, при цьому запорука реалізується тільки з торгів.

Використання РВПС здійснюється при списанні основного боргу з банку в разі його безнадійності і нереальності до стягнення за рішенням ради банку.

2. Аналіз кредитних операцій міського відділення №2363 Ощадбанку Росії (ВАТ)

2.1 Характеристика Міського відділення № 2363 Ощадбанку Росії (ВАТ)

Міське відділення № 2363 є структурним підрозділом Ощадного банку Росії, тобто входить в єдину організаційну структуру Ощадбанку Росії і є його філією, що здійснює функції Ощадбанку РФ на території міст Новокузнецька, Осинники і Новокузнецького району.

У своїй діяльності Міське відділення № 2363 керується законодавством Російської Федерації, нормативними актами Центрального Банку Російської Федерації, що носять обов'язковий характер, Статутом Банку, а також Положенням про відділення (філії) "Ощадбанку Росії".

Міське відділення № 2363 не є юридичною особою. Воно вступає в господарські, договірні, кредитно-розрахункові відносини від імені Ощадбанку Росії.

Міське відділення № 2363 має окремий баланс, який є невід'ємною частиною балансу Сибірського банку Ощадбанку Росії. Відповідно до правил, встановлених ЦБ РФ, філія в складі зведеного балансу Сибірського банку Ощадбанку Росії забезпечує:

дотримання економічних нормативів і показників ліквідності;

депонування частини залучених коштів у фонді обов'язкових резервів, передбачених чинним в РФ законодавством про банки;

створення всередині банківських резервів і страхових фондів.

Цілями і предметом діяльності банку є:

залучення грошових коштів від юридичних і фізичних осіб (клієнтів) і розміщення їх на умовах повернення, платності, терміновості;

здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

здійснення операцій з іноземною валютою і цінними паперами, інших банківських операцій;

забезпечення збереження грошових коштів, довірених банку.

Сучасний Сбербанк - це універсальне підприємство. Здійснюючи "пакетне" обслуговування, Сбербанк прагне розвивати якомога більше видів послуг. Реалізація банківських продуктів і послуг - найважливіший етап діяльності будь-якого банку в умовах ринку. Метою політики банку і всіх його служб є залучення клієнтури шляхом розширення сфери збуту своїх продуктів і послуг, завоювання ринку і в кінцевому підсумку збільшення прибутку.

В даний час конкуренція на банківському ринку зросла настільки, що для того щоб вижити, банки повинні навчитися продавати повний набір банківських продуктів і послуг, тобто створювати свого роду банківський універмаг з обслуговуванням клієнта з одного прилавка. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам, як зберегти клієнтів, так і збільшити їх число за рахунок припливу нових.

Діяльність сучасних банків зазнає постійних змін. Змінюються форми банківської діяльності, різко розширилися самі операції. Сьогодні комерційні банки здатні запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів.

Банк може від імені СБ РФ виконувати наступні банківські операції та послуги:

прийом, видачу вкладів та інших видів заощаджень;

прийом платежів від клієнтів;

довгострокове і короткострокове кредитування фізичних і юридичних осіб;

продаж, купівлю та управління державними цінними паперами;

надання клієнтам індивідуальних сейфів у тимчасове користування для зберігання документів і цінностей;

надання брокерських і консультаційних послуг, здійснення лізингових і трастових операцій;

здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, їх касове обслуговування, а також послуги з інкасації та перевезення грошей та цінностей;

ведення рахунків клієнтів;

видачу та оплату, купівлю та продаж, зберігання платіжних документів і цінних паперів (облігації, чеки, акредитиви, векселі, акції і т.д.) та інші операції з ними;

проведення операцій з обміну валюти та інших валютних операцій в установленому СБ Росії порядку;

видача гарантій на забезпечення зобов'язань за третіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі, в установленому СБ Росії порядку;

інші операції з банківського обслуговування клієнтів відповідно до ліцензії ЦБ РФ і з дозволу РБ Росії.

В області кредитної політики це не тільки короткострокове, але і довгострокове кредитування, кредитування клієнта незалежно від характеру його власності і галузевої приналежності, кредитування і населення і підприємств.

Таким чином, Ощадний банк Росії за родом своєї діяльності і видами здійснюваних операцій все більше перетворюється в універсальний комерційний банк. Сбербанк динамічно розвивається в усіх напрямках діяльності, забезпечивши клієнтам широкий спектр послуг з використанням сучасних банківських технологій, економічну безпеку ввірених їм коштів, якісне і своєчасне виконання доручень клієнтів, а також проведення ефективної економічної політики, що сприяє підвищенню прибутковості і зниження ризику здійснюваних операцій.

Послуги банку носять головним чином грошовий і комерційний характер. Суть банку як комерційного підприємства, що виконує певні функції і операції, накладає свій відбиток на його організаційну побудову, структуру апарату управління.

Міське відділення № 2363 Ощадбанку РФ, є філією Сибірського банку Ощадбанку Росії ВАТ, а також має органи управління:

Рада відділення;

Керуючий Міським відділенням № 2363 Ощадбанку Росії, який здійснює керівництво поточною діяльністю банку.

Повноваження органів управління Міського відділення № 2363 Ощадбанку РФ закріплені в Положенні про відділення і в Генеральній довіреності, виданої Керуючому Міським відділенням № 2363 Ощадбанку РФ.

Згідно з Положенням про Міському відділенні № 2363 Ощадбанку РФ персональний склад Ради відділення затверджується наказом Голови Правління Сибірського банку Ощадбанку РФ за поданням Керуючого Міського відділення Ощадбанку РФ. Рада відділення у своїй діяльності діє на підставі Статуту Ощадбанку РФ, Положення про Міському відділенні № 2363, Положення про Раду відділення та інших нормативних і розпорядчих документів.

Рада розглядає питання, що визначають основні напрями вдосконалення діяльності відділення, розробляються заходи щодо всебічного задоволення потреб клієнтів у банківських послугах і отримання на цій основі максимального прибутку, затверджуються плани роботи підлеглих внутрішніх структурних підрозділів і відділів, заслуховуються звіти їх керівників, розглядаються матеріали ревізій, приймаються рішення зі списання безнадійної до стягнення позичкової заборгованості в порядку і на умовах, встановлених в Ощадбанку РФ, а також вирішуються інші виробничі і соціальні проблеми.

Керуючий Міським відділенням № 2363, який призначається Головою Правління Сибірського банку РБ РФ здійснює свої повноваження в межах виданої йому Генеральної довіреності.

Крім того, Головою правління Сибірського банку РБ РФ призначені три Заступника керуючого Міським ОСБ № 2363. Між Керуючим і його заступниками розподілено наказом по відділенню курирування виробничих питань, віднесених до їх компетенції.

Для своєчасної координації діяльності та прийняття рішень в відділенні діють Комітети та Робочі групи. Комітет Відділення по активно-пасивних операціях і Комітет з надання кредитів приватним клієнтам, відповідає за забезпечення умов для ефективної реалізації кредитної політики, приймає рішення в рамках своєї компетенції і в межах встановлених лімітів.

Послуги з надання кредитів юридичним особам і ІПБОЮЛ здійснюються у Відділі кредитування, яке є структурним підрозділом Міського відділення № 2363 ОСБ, створеним з метою отриманням відділенням доходу від здійснення кредитних операцій. Відділ кредитування складається з трьох секторів: Сектор кредитування юридичних осіб, Сектор кредитування малого бізнесу, Сектор кредитування і фінансування інвестиційних проектів. Основні цілі, які стоять перед відділом кредитування:

здійснення розміщення грошових ресурсів відділення за допомогою кредитних операцій;

ведення та здійснення контролю ходу виконання кредитних операцій;

застосування різних форм і методів кредитування для максимального задоволення інтересів клієнтів;

забезпечення повної та своєчасної сплати відсотків і повернення розміщених коштів.

У своїй роботі Відділ кредитування керується чинним законодавством, а також Статутом Ощадбанку РФ, Положенням про відділення і вказівками та інструкціями Сибірського банку РБ РФ і Ощадбанку Росії.

Кредитна політика Міського відділення № 2363 визначається з урахуванням кон'юнктури фінансового ринку, спрямована на підвищення якості кредитного портфеля і оптимізацію системи управління кредитними ризиками.

Операції по кредитуванню фізичних осіб здійснюються у Відділі кредитування фізичних осіб. Цілі і завдання стоять перед відділом кредитування фізичних осіб, аналогічні цілям, які стоять перед відділом кредитування юридичних осіб, а саме забезпечення зростання кредитного портфеля зі збереженням його якості на належному рівні.

У 2009 році в Міському відділенні № 2363 за розпорядженням Сибірського Банку РБ РФ, були створені два нових структурних підрозділи Відділ по роботі з простроченою заборгованістю фізичних осіб на пізніх термінах і Сектор по роботі з проблемними активами. Основна мета діяльності, що стоїть перед вищезгаданими підрозділами - це робота з простроченої позичкової заборгованістю, термін перебування якої на рахунках простроченої позичкової заборгованості становить понад 90 днів. Дані підрозділи були сформовані через те, що істотно збільшився обсяг простроченої позичкової заборгованості як юридичних, так і фізичних осіб, і необхідні підрозділи, які б здійснювали діяльність з повернення простроченої заборгованості і координували цю роботу в інших відповідальних підрозділах.

У таблиці 1 представлені основні економічні показники діяльності Міського відділення № 2363 Ощадбанку Росії станом на 01 січня 2009 р

З таблиці видно, що в 2008 році відділенням були виконані практично всі заплановані показники. Активи банку складають 17764 млн. Руб., При цьому частка працюючих активів становить 89%. Кредитний портфель відділення становить 67% від обсягу працюючих активів і 59,9% активів відділення. Слід зазначити, що обсяг простроченої заборгованості складає 5,4% кредитного портфеля.

Таблиця 1 - Економічні показники діяльності Міського відділення 2363 Ощадбанку Росії ВАТ станом на 01.01.2009 р тис. Руб.

 Найменування показників  План01.01.09  факт 01.01.09  Виконання,%
 Разом активів  99,1%
 працюючі активи  15 937 679  15 814 428  99,2%
 Кредитний портфель юр. осіб  5342 052  4683 946  87, 7%
 Кредитний портфель фіз. осіб  6 203 000  5 966 ??425  96,2%
 Кредитний портфель за все  11 545 052  10 650 371  92,3%
 Кредитний портфель-нетто, кредити-нетто  10 699 291  9 931 219  92,8%
 Прострочена заборгованість за кредитами та юридичних осіб  277 052  270 608  виконаний
 Прострочена заборгованість за кредитами фіз.осіб  311 000  312 288  не виконано
 Всього пасивів  17 934 201  17 764 706  99,1%
 Платні пасиви  17307 881  16752 212  96,8%
 зобов'язання  17 442 111  17 229 030  98,8%
 Кошти юридичних осіб  3 378 257  3 480 078  103,0%
 Розрахункові рахунки юридичних осіб  2 563 749  2 152 196  83,9%
 Строкові депозити юридичних осіб  531 102  1037 506  195,3%
 Кошти фізичних осіб  13699 783  13182 994  96,2%
 Вклади фізичних осіб  13 529 690  13 007 200  96,1%
 ощадні сертифікати  169 493  175 246  103,4%
 Інші зобов'язання  134 230  158 870  118,4%
 Власні кошти  492 090  535 676  108,9%
 Накопичена нерозподілена прибуток  258 564  302 152  116,9%
 фінансові результати      
 процентні доходи  1 578 156  1 608 457  101,9%
 процентні витрати  683 816  709 194  103,7%
 Чистий процентний дохід  894 340  899 263  100,6%
 Чистий процентний дохід після резервів  579 731  642 440  110,8%
 комісії отримані  392 164  409 399  104,4%
 комісії сплачені  2 376  1 912  80,5%
 Чистий дохід за конверсійними операціями  47 676  45 518  95,5%
 Чистий дохід по операціях з драг. металами  101,1%
 непроцентні доходи  60 952  55 835  91,6%
 операційні доходи  1030 470  1105 763  107,3%
 Операційні витрати  577 035  593 629  102,9%
 Прибуток до податків на прибуток  453 435  512 133  112,9%
 Чистий прибуток  453 435  504 865  111,3%

У структурі пасивів відділення 96,9% займають залучені кошти і 3,1% власні кошти банку. У структурі залучених коштів 20,2% - це кошти юридичних осіб, при цьому 2152,19 млн. Руб. (12,5%) складають кошти юридичних осіб на розрахункових рахунках. 76,5% в загальному обсязі залучених коштів складають кошти, залучені від фізичних осіб. При цьому залишок коштів у внесках фізичних осіб за станом на 01.01.09 дорівнює 13007,2 млн. Руб. За 2008 рік Міським відділенням № 2363 було отримано 504,8 млн. Руб. чистого прибутку. Як і раніше, найбільший обсяг доходів відділення отримує від операцій кредитування 1608,45 млн. Руб. Чистий процентний дохід склав 899 тис. Руб. За рахунок створення і до створення резервів на можливі втрати по позиках ЧПД склав 642,4 млн. Руб. Обсяг комісійних доходів склав 409 млн. Руб. У зв'язку з істотним зниженням ставки рефінансування, і виконанням вимог уряду Росії, Сбербанк так само проводить внутрішню політику щодо зниження процентних ставок, як за кредитними продуктами, так і за вкладами. З метою збереження досягнутих в 2008 р обсягів чистого прибутку, банку бажано збільшувати обсяги комісійних доходів.Ентальпійного і ентропійний фактори 2 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 4 сторінка

Ентальпійного і ентропійний фактори 1 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 5 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 6 сторінка | Ентальпійного і ентропійний фактори 7 сторінка | Кінетичні рівняння. | Питання 7. Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів. Кінетичні рівняння реакцій першого, другого і нульового порядків. | Питання 9. Каталозі. Гомогенний каталіз, гетерогенний каталіз. Особливості каталітичної активності ферментів. | Поняття про ідеальне розчині. Константа розчинності. Умови розчинення і утворення опадів. | Зниження температури кристалізації розчинів | Підвищення температури кипіння розчинів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати