Головна

Назва коледжу-філії Фінуніверсітета

  1. Бузулукский фінансово-економічний коледж »- філія Фінуніверсітета
  2. У молекулах сполук існує певний порядок зв'язку атомів, який і носить назву будова.
  3. ПИТАННЯ N 53. Велика клавіша з назвою Enter (іноді Return або CR) в основній частині
  4. Питання № 10. Вкажіть назву безробіття, яка включає людей формально працюють
  5. Питання № 12. Вкажіть назву конкуренції, при якій змагаються ціни
  6. Питання № 18. Вкажіть назву типів інфляції, за допомогою яких можна розібратися в її причинах
  7. Питання № 20. Вкажіть назву монополістичного союзу, учасники якого організують спільний збут продукції

Голові циклової комісії

___

(Ф. і. О.)

Від студента (ки) ___

(Ф. і. О. Студента)

групи ___, ___ курсу

спеціальності ___

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему ВКР і визначити керівника.

Тема ВКР: ___

«___» ___ 201_г. ___

(Дата) (підпис студента)

___

(Рішення голови циклової комісії про призначення керівника)

голова предметно-циклової комісії ___

(Найменування ПЦК)

___

(Резолюція голови ПЦК)

Голова ПЦК ___ ___

(Підпис) (Ф. і. О.)

«__» ___ 201_г.

Завідуючий відділенням ___ ___

(Підпис) (Ф. і. О.)

«__» ___ 201_г.

додаток 8

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВКР

(Із зазначенням термінів виконання окремих етапів)

 Терміни переддипломної практики  ___ Недельс ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Вибір теми, керівника, оформлення завдання  з ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Затвердження теми ВКР  __.__. 1__
 Виконання завдання по темі ВКР  з ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Надання звіту по практиці керівникові  з ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Атестація з практики  з ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 підготовка ВКР  ___ Недельс 29.03.10 по 31.05.10
 Затвердження завдання на ВКР  ___ Неделяс ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Підбір та аналіз вихідної інформації
 Підготовка та затвердження плану (змісту) ВКР
 Робота над розділами (главами) та усунення зауважень керівника ВКР  ___ Неделіс ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Узгодження змісту ВКР, усунення зауважень  ___ Неделяс ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Оформлення та подання керівнику повного тексту роботи. Отримання відкликання керівника ВКР.  ___ Неделяс ___.___ 1 ___ по __.__. 1__
 Надання студентом готової ВКР рецензента

Керівник ___ ___

(Підпис) (Ф. і. О.)

План прийняв до виконання «__» ___ 201_г. ___

(підпис студента)

додаток 9

Орієнтовна схема доповіді на захисті ВКР

(При підготовці тексту доповіді слід використовувати зміст вступу і висновку ВКР, з яких взяти все найважливіше і значуще. При підготовці тексту особливу увагу слід приділити чіткості і лаконізму формулювань).

Шановні члени екзаменаційної комісії!

Вашій увазі пропонується дипломна робота натему ___

Дозвольте доповісти основні результати дипломного дослідження

(Далі необхідно сказати кілька слів про актуальність теми ВКР, про її важливість і значущість. Ця частина береться зі вступу ВКР).

Актуальність і значимість проблем ___ визначили

вибір теми дипломного дослідження.

Метою ВКР було вивчення, аналіз і узагальнення проблем (питань) ___

Цільова спрямованість дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

1. Аналіз і узагальнення матеріалів з обраної теми з літературних джерел і результатів практичної діяльності організацій (підприємств).

2. Виявлення закономірностей в області ___, позитивних моментів і недоліків у цій сфері.

3. Визначення способів і засобів щодо усунення виявлених недоліків і шляхів підвищення ефективності розв'язання досліджуваної проблеми.

Предметом дипломного дослідження з'явилися питання ___. Об'єктом дослідження обрано ___.

При написанні ВКР використані праці російських і зарубіжних вчених, нормативні документи. Всього ___ найменувань літературних джерел. Робота складається з вступу, ___ розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

За результатами проведеного дипломного дослідження зроблені наступні висновки (висновки беруться з ув'язнення ВКР. Перший висновок для будь-якої ВКР повинен ще раз підтвердити актуальність і важливість її проблематики. Решта висновки формулюються на основі змісту конкретної роботи і можуть не відповідати запропонованій схемі. Кількість висновків може бути як завгодно великим, але не менше трьох-чотирьох. Їх оптимальна кількість - п'ять-шість висновків):

По перше, Робота, проведена в рамках дипломного дослідження, підтвердила актуальність його теми. На сьогоднішній день рішення проблем особливо важливо ___ для ___.

По-друге, В російській і зарубіжній науковій літературі

пропонуються різні підходи до вирішення питань ___ (або: Серед вивчених точок зору російських і зарубіжних авторів попроблеме немає єдності думок щодо ___).

По-третє, Найбільш поширеною точкою зору на решеніепроблеми ___ є ___ (тут треба краткораскрить основний зміст використовуваних підходів до вирішення проблеми. Дати їм свою оцінку, т. Е. Відзначити їх позитивні і негативні сторони, можливість і проблеми практичного використання і ймовірний ефект від їх застосування).

По-четверте, В рамках дипломного дослідження нами самостійно на основі ___ даних проведено аналіз (або розрахунок) ___.

За результатами аналізу сформульовані висновки щодо ___. В цілому проведений аналіз дозволив виявити (розкрити, розрахувати і т. П.) ___, Що служить підтвердженням можливості і доцільності практичної реалізації запропонованих у науковій літературі методів аналізу.

У п'ятих, Нами запропоновано

(Тут бажано дати хоча б одну рекомендацію - пропозиція щодо обраної теми дипломного дослідження).

Дякую за увагу!

Все виступ не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Воно повинно бути чітким і лаконічним. Його необхідно кілька разів прочитати обов'язково вголос до захисту, наприклад, напередодні ввечері. Виступаючи на захист, бажано не механічно зачитувати текст з папірця, а говорити вільно).


додаток 10На випускну кваліфікаційну роботу | ВИСНОВОК

Бузулукский фінансово-економічний коледж »- філія Фінуніверсітета | Г. н. Терякова | Г. н. Терякова | Виклад ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати