На головну

Виклад ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 3 сторінка

2.1. На основі розгорнутого плану ВКР (додаток 1) рекомендується складати так званий робочий план кожного розділу, який дає можливість систематизувати виклад, полегшити досягнення логічного взаємозв'язку і послідовності в розкритті питань конкретного розділу. Такий план дозволяє керівникові надати студенту завчасну допомогу у визначенні змісту та послідовності розгляду окремих питань кожного розділу, що істотно скорочує обсяг подальших доробок.

2.2. Виклад матеріалу ВКР має бути послідовним, логічним, заснованим на фактичному матеріалі з обраної теми. Всі розділи ВКР повинні бути пов'язані між собою логічними переходами.

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Структура ВКР:

Випускна кваліфікаційна робота повинна включати наступні основні елементи:

- Титульний лист (додаток 2);

- Календарний план ВКР (затверджений головою ПЦК);

___________________________________

?Діпломний проект - комплексне рішення проектних, конструкторсько-технологічних та техніко-економічних питань з розробки заданої теми, яка передбачає створення або розрахунок деякого технічного пристрою або технології.

- Завдання на виконання роботи (додаток 3);

- Зміст (додаток 4);

- Вступ;

- Основну частину відповідно до затвердженого завданням;

- Висновок;

- Список літератури (Приложение5);

- Додатки;

- Анотація (додаток 13);

- Вступ:

У вступі слід розкрити теоретичне і практичне значення обраної теми ВКР, обґрунтувати її актуальність, визначити мету і завдання, об'єкт і предмет дипломного дослідження, вказати методологічну та теоретичну основу ВКР, її практичну базу. Обсяг введення не повинен перевищувати п'яти сторінок машинописного тексту.

1.1.1. Основна частина:

Основна частина складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині дається теоретичне висвітлення теми на основі аналізу наявної літератури. Практична частина повинна бути представлена ??методикою, розрахунками, аналізом експериментальних даних, продуктом творчої діяльності відповідно до виду професійної діяльності. Зміст теоретичної і практичної частини визначаються в залежності від профілю спеціальності і теми ВКР.

1.1.2. висновок

Висновок повинен містити стислі висновки і пропозиції за результатами ВКР. Висновки і пропозиції повинні безпосередньо випливати з аналізу тих чи інших проблем у рамках теми ВКР і самого тексту, бути конкретними, чіткими, лаконічними, орієнтованими на практичне використання. Обсяг висновку не повинен перевищувати п'яти-семи сторінок машинопісного тексту.

1.1.3. Список літератури

Список використаної літератури відображає перелік джерел, які використовувалися при написанні ВКР (не менше 15), показує глибину і широту досліджуваної теми і документально підтверджує достовірність і точність наведених в тексті запозичень (цитат, фактів, формул та інших документів).

При написанні ВКР слід орієнтуватися на найбільш свіжі фактичні дані, які стосуються останньому році, півріччю, кварталу. Дозволяється використання тільки діючих нормативних документів.

Список використаних джерел та літератури розташовується в систематичному порядку:

Законодавчі і нормативні акти:

- Конституція Російської Федерації;

- Закони, укази, постанови, розпорядження вищих регіональних і муніципальних органів державної влади та Російської Федерації;

Навчальна і наукова література:

- Підручники і навчальні посібники;

- Монографії;

- Збірники статей;

Періодичні видання

Інтернет-документи

У кожному розділі всередині схеми список складається в алфавітному порядку.

3.2 ВКР в обов'язковому порядку перевіряється керівником ВКР в системі «Антиплагіат». У разі виявлення плагіату, т. Е. Більш 50% запозичень в обсязі роботи, студент не допускається до захисту ВКР і підлягає відрахуванню з Фінуніверсітета оскільки не пройшов підсумкової державної атестації.

3.3 Нормоконтроль здійснюється викладачами згідно наказу директора.

Випускні кваліфікаційні роботи пред'являються на нормоконтроль до передачі на розгляд голові ПЦК. Роботи, висунуті на нормоконтроль, повинні бути підписані студентом, науковим керівником.

Нормоконтролер несе відповідальність за дотримання в роботах вимог до ВКР згідно даних рекомендацій.

Виявлені при нормоконтроль помилки і відступу від вимог НТД в перевірених роботах повинні бути виправлені. Виправлені роботи повторно направляються нормоконтролер для перевірки.

Забороняється без відома нормоконтролер вносити будь-які зміни і доповнення в роботу після того, як вона була підписана нормоконтролер.

1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ випуску КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи:

Текст ВКР оформляють на одній стороні стандартного аркуша білого паперу формату А4. На кожній сторінці необхідно дотримуватися поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм. Набір тексту на комп'ютері проводиться через 1,5 інтервалу без додаткових відступів між абзацами, розмір шрифту (кегль) 14, шрифт TimesNewRoman. Абзацний відступ ( «червона» рядок) - 12,5 мм.

Підкреслювати заголовки і робити переноси слів в заголовках не допускається.

Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати 2 інтервалам (у Microsoftword: формат, абзац, інтервал після 6 пт), між заголовками глави і розділу - 8 мм.

Основна частина ВКР складається з глав, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (при необхідності). Кожну главу основної частини тексту роботи, а також введення, висновок, список використаної літератури, додатки слід починати з нової сторінки. Розділи (підрозділи, пункти, підпункти) оформляються з нової сторінки тільки в тому випадку, якщо від тексту попереднього розділу (підрозділу, пункту, підпункту) не залишилося на аркуші місця, хоча б для одного рядка після найменування заголовка.

Кожен пункт, підпункт і перечісленіе? слід записувати з абзацного відступу.

Заголовки розділів і розділів слід записувати з абзацу з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки розділів виконують стилем «Глава 1». Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою

ВКР повинна бути надана до захисту в твердій палітурці.

У тексті ВКР не допускається:

· Скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо оніупотребляются без цифр, за винятком одиниць фізичних величин в таблицях і в розшифровках літерних позначень, що входять у формули і малюнки;

__________________________________________________________________

?В тексті дипломної роботи можуть бути перерахування. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або, при необхідності, посилання на одне з перерахувань, малу літеру, після якої ставиться дужка (без крапки). Якщо необхідна подальша деталізація перерахувань, використовують арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис проводиться з абзацного відступу.

· Використовувати в тексті математичний знак мінус (-) передотріцательнимі значеннями величин. Потрібно писати слово "мінус".

· Вживати знаки (<,>, №,%) без цифр.

Числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і величин рахунки слід писати цифрами, а число без позначень одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти словами.

Якщо в тексті дипломної роботи наводиться ряд числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після останнього числового значення, наприклад: 1, 1,5, 2 м

Приблизний обсяг ВКР 40 сторінок без урахування списку використаних джерел та літератури, а так же додатків.

4.2. Правила написання буквених абревіатур

У тексті ВКР, крім загальноприйнятих літерних абревіатур, можуть бути використані вводяться особисто авторами літерні абревіатури, скорочено позначають будь-які поняття з відповідних галузей знань. При цьому перша згадка таких абревіатур вказується в круглих дужках після повного найменування, надалі вони вживаються в тексті без розшифровки.

4.3. Правила скорочення слів

Скорочення слів в тексті не допускається, крім встановлених ГОСТ 2.316. ГОСТ Р21. 1101, ГОСТ 7.12. Умовні літерні і графічні позначення повинні відповідати встановленим стандартам (ГОСТ 2.105). Позначення одиниць фізичних величин необхідно застосовувати відповідно до ГОСТ 8.417, СН 528.

4.4. Правила написання формул, символів

Формули, що містяться в дипломній роботі, мають у своєму розпорядженні на окремих рядках, нумерують наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1). Безпосередньо під формулою наводиться розшифрування символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не були пояснені раніше в тексті. Перший рядок розшифровки починається словом «де» без двокрапки після нього. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

приклад

Поточна вартість З потоку щорічних вигод В через час Т може бути розрахована за формулою:

В1 В2 Вт

С = -------- + --------- 2 ....... + --------- Т,

1 + r (1 + r) (1 + r)

де r - процентна ставка.

Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (2.4).

Формули, що поміщаються в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед кожною цифрою літерного позначення додатка, наприклад: (В.1).

Найбільш важливі формули, а також довгі і громіздкі формули, що містять знаки підсумовування, твори, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, виділених з тексту, можна поміщати на одному рядку, а не одну під одною.

4.5. Правила нумерації

Назва та нумерація глав, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів в тексті роботи і в змісті повинні повністю збігатися.

Всі сторінки нумеруються по порядку арабськими цифрами без всяких знаків, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи (починається нумерація з титульного листа та закінчується списком використаної літератури або додатками).

Номер сторінки проставляється по центру нижньої частини листа без точки. Титульний аркуш вважають першою сторінкою, але номер «1» на титульному аркуші не ставиться.

Завдання на виконання ВКР брошюруется в папці текстових документів після титульного аркуша, воно не нумерується і не включається в кількість листів.

Зміст дипломної роботи виконується за встановленим (додаток 7) зразком і має номер сторінки «3».

Нумерація пунктів повинна бути в межах розділу і номер пункту повинен складатися з номерів розділу, розділу і пункту, між якими ставлять крапку. Пункти, як правило, заголовків не мають і при необхідності можуть бути розбиті на підпункти, які повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад: 4.2, 1.1, 4.2, 1.2 і т. Д. В кінці номера пункту і підпункту крапка не ставиться . Заголовки «Введення», «Висновок», «Зміст" не нумерують.

4.6. Правила оформлення таблиць

Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Найменування таблиці, при його наявності, повинно відображати її зміст, бути точним, коротким. Найменування таблиці слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу в один рядок з її номером. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в записці. При посиланні слід писати слово «таблиця» із зазначенням її номера.

Таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця», її номер і найменування вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, а над іншими частинами також зліва пишуть слова «Продовження таблиця» і вказують номер таблиці.

Таблицю з великою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюється головна частина, у другому випадку - бічна частина. При поділі таблиці на частини допускається її головний або бічну частину замінювати відповідно номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Якщо повторюваний в різних рядках графи таблиці текст складається з одного слова, то його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, то в ній ставлять прочерк.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Якщо в записці одна таблиця, то вона повинна бути позначена «Таблиця 1». Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Розділяти заголовки і підзаголовки бічній частині таблиці і граф діагональними лініями не допускається. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. Допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Головна частина таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці.

Приклад оформлення таблиць представлений в додатку 6.

4.7. Правила оформлення ілюстрацій

В якості ілюстрацій в роботах можуть бути представлені малюнки, схеми, графіки, діаграми, креслення, фотографії. Ілюстрації поміщають в тексті безпосередньо після першого згадування або на наступній сторінці, або виділяють в окремий додаток.

На всі ілюстрації повинні бути оформлені посилання в тексті, т. Е. Вказується порядковий номер, під яким вона поміщена в роботі, наприклад: (Рис. 2.5).

Ілюстрації повинні бути розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації можуть бути виконані як в чорно-білому, так і в кольоровому виконанні з використанням комп'ютера.

Всі ілюстрації умовно називають малюнками і підписують словом «Рис.». Порядковий номер ілюстрації позначається арабською цифрою без знака № та без точки. Так як нумерація йде по главам, то перед порядковим номером ілюстрації ставлять номер глави. Номер глави і номер малюнка розділяють крапкою.

наприклад:

У розділі 3 - Рис. 3.1; 3.2; 3.3; і т.д.

Якщо в роботі один малюнок, то він позначається Рис. 1.

Підпис або назва ілюстрації починають з великої літери, мають у своєму розпорядженні посередині рядка, в кінці підпису крапку не ставлять.

наприклад:

Мал. 1 - Доходи бюджету муніципального освіти за 2003-2007 роки

Додаткова інформація по оформленню ілюстрацій дана в ГОСТ

Правила оформлення бібліографічного списку

У всіх випадках використання цитат, формулювань, формул, графіків, таблиць, малюнків, запозичених з опублікованих джерел, необхідна відповідна посилання на них. Посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером бібліографічного опису джерела в списку використаних джерел. Порядковий номер посилання укладають в квадратні дужки.

приклади:

[21], що означає 21-ий джерело. Згідно [2] ..., в [1] наведено опис роботи ..., графік роботи визначається за формулою (2.1). Як показано в [3], характеристики мають вигляд., Див. Малюнок 1.2 ..., див. Таблицю 2.3.

Якщо текст цитується не по першоджерела, а по іншому виданню, то посилання слід починати зі слів «Цит. по ... », Коли треба підкреслити, що джерело, на який робиться посилання, - лише один з багатьох, використовують слова« Див ... наприклад ... »

При посиланнях на стандарти в основному тексті записки вказують тільки їх позначення, при цьому допускається не вказувати рік їх затвердження при наявності повного опису стандарту в списку використаних джерел відповідно до ГОСТ 7.1-2003.

4.8. Правила оформлення посилань на використані літературні джерела

При цитуванні тексту цитата наводиться в лапках, а після неї в квадратних дужках вказується посилання на літературне джерело за списком використаних джерел та номер сторінки, на якій в цьому джерелі поміщений цитований текст. Якщо робиться посилання на джерело, але цитата з нього не наводиться, то досить в круглих дужках вказати прізвище автора та рік відповідно до списку використаної літератури без приведення номерів сторінок. Такий порядок оформлення посилань на літературні джерела дозволяє уникнути повторення назв джерел при багаторазовому їх використанні в тексті.

Наприклад: [15, с. 237-239]

(Гребньов, 1999)

(Fogel, 1992а, 1993а)

4.9. Правила оформлення додатків

Додаток - заключна частина роботи, яка має додаткове, зазвичай довідкове значення, але є необхідною для більш повного висвітлення теми. За змістом додатки можуть бути дуже різноманітні: копії справжніх документів, витяги з звітних матеріалів, окремі положення з інструкцій і правил і т. Д. За формою вони можуть являти собою текст, таблиці, графіки, карти.

В додаток не включається список використаної літератури, довідкові коментарі і примітки, які є не додатками до основного тексту, а елементами довідково-супровідного апарату роботи, що допомагають користуватися її основним текстом. Додатки оформлюються як продовження випускної кваліфікаційної роботи на її останніх сторінках.

Кожна програма має починатися з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток» і мати тематичний заголовок. При наявності в роботі більше одного додатка їх слід пронумерувати. Нумерація сторінок, на яких даються додатку повинна бути наскрізною і продовжувати загальну нумерацію сторінок основного тексту. Зв'язок основного тексту з додатками здійснюється через посилання, які вживаються зі словом «дивись», воно зазвичай скорочується і полягає разом з шифром в круглі дужки за формою. Відображення додатки в змісті роботи робиться у вигляді самостійної рубрики з повною назвою кожної програми.

Всі додатки повинні бути перераховані в змісті документа із зазначенням їх номерів і заголовків.

У тексті ВКР на всі додатки повинні бути посилання, наприклад: «в додатку 2».


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 критерії  показники      
   Оцінки «2 - 5»      
   «2»  «3»  «4»  «5»
 актуальність  Актуальність дослідження спеціально автором не обґрунтовується. Сформульовано мету, завдання неточно і не повністю, (робота не зарахована - необхідна доробка). Неясні цілі і завдання роботи (або вони є, але абсолютно не узгоджуються зі змістом)  Актуальність або взагалі несформульовані, або сформульована в найзагальніших рисах - проблема не виявлено і, що найголовніше, не аргументована (не обгрунтована з посиланнями на джерела). Чи не чітко сформульовані мета, завдання, предмет, об'єкт дослідження, методи, використовувані в роботі проблем  Автор обґрунтовує актуальність напрямку дослідження в цілому, а не власної теми.Сформуліровани мета, завдання, предмет, об'єкт дослідження. Тема роботи сформульована більш-менш точно (тобто відображає основні аспекти досліджуваної теми).  Актуальність проблеми дослідження обгрунтована аналізом стану дійсності. Сформульовано мету, завдання, предмет, об'єкт дослідження, методи, використовувані в роботі ..
 логіка роботи  Зміст і тема роботи погано узгоджуються між собою.  Зміст і тема роботи не завжди узгоджуються між собою. Деякі частини роботи не пов'язані з метою та завданнями роботи  Зміст, як цілої роботи, так і її частин пов'язано з темою роботи, є невеликі відхилення. Логіка викладу, в загальному і цілому, присутній - одне положення випливає з іншого.  Зміст, як цілої роботи, так і її частин пов'язано з темою роботи. Тема сформульована конкретно, відображає спрямованість роботи. У кожній частині (глави, параграфі) присутній обгрунтування, чому ця частина розглядається в рамках даної теми.
 Оформленіеработи  Багато порушень правил оформлення і низька культура посилань.  Представлена ??робота має відхилення і не в усьому відповідає вимогам, що пред'являються ктакого роду робіт  Є деякі недоліки в оформленні роботи, в оформленні посилань.  Дотримані всі правила оформлення роботи.
 терміни  Робота здана із запізненням (більше 3-х днів затримки)  Робота здана із запізненням (більше 3-х днів затримки).  Робота здана в строк (або з запізненням в 2-3 дня)  Робота здана з дотриманням усіх термінів
 Самостійність в роботі  Велика частина роботи списана з одного джерела, або запозичена з мережі Інтернет. Авторський текст майже відсутня (або присутній тільки авторський текст.) Науковий керівник не знає нічого про процес написання студентом роботи, студент відмовляється показати чернетки, конспекти.  Самостійні висновки або відсутні, або присутні тільки формально. Студент недостатньо добре орієнтується в тематиці, плутається у викладі змісту. Занадто великі уривки (більше двох абзаців) переписані з джерел.  Після кожного розділу, параграфа автор роботи робить висновки. Висновки часом занадто розпливчасті, іноді не пов'язані зі змістом параграфа, глави Студент не завжди обґрунтовано і конкретно висловлює свою думку з приводу основних аспектів змісту роботи.  Після кожного розділу, параграфа автор роботи робить самостійні висновки. Студент чітко, обгрунтовано і конкретно висловлює свою думку з приводу основних аспектів змісту работи.Із розмови зі студентом науковий керівник робить висновок про те, що студент досить вільно орієнтується в термінології, використовуваної в роботі
 література  Студент зовсім не орієнтується в тематиці, не може назвати і коротко викласти суть використовуваних книг. Вивчено менше 5 джерел.  Вивчено менш десяти джерел. Студент слабо орієнтується в тематиці, плутається в змісті використовуваних книг.  Вивчено більше десяти джерел. Студент орієнтується в тематиці, може перерахувати і коротко викласти суть використовуваних книг  Кількість джерел більше 20. Всі джерела, представлені в бібліографії, використані в роботі. Студент легко орієнтується в тематиці, може перерахувати і коротко викласти суть використовуваних книг.
 захист роботи  Студент зовсім не орієнтується в термінології роботи.  Студент, в цілому, володіє змістом роботи, але при цьому не може у відповідях на запитання членів ДАК. Допускає неточності і помилки при тлумаченні основних положень і результатів роботи, не має власної точки зору на проблему дослідження. Студент показав слабку орієнтування в тих поняттях, термінах, які вона (він) використовує в своїй работе.Защіта, на думку членів комісії,  Студент досить впевнено володіє змістом роботи, в основному, відповідає на поставлені запитання, але допускає незначні неточності при відповідях. Використовує наочний матеріал Захист пройшла, на думку комісії, добре (оцінюється логіка викладу, доречність використання наочності, володіння термінологією та ін.).  Студент впевнено володіє змістом роботи, показує свою точку зору, спираючись на відповідні теоретичні положення, грамотно і змістовно відповідає на поставлені питання. Використовує наочний матеріал: презентації, схеми, таблиці та др.Защіта пройшла успішно з точки зору комісії (оцінюється логіка викладу, доречність використання наочності, володіння термінологією та ін.).
     пройшла плутано, невпевнено і нечітко.    
   Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє нерозуміння змістовних основ проведеного дослідження і невміння застосовувати отримані знання на практиці, захист будує не складно, допускаетсущественние помилки, в теоретичному обґрунтуванні, які не може виправити навіть за допомогою членів комісії, практична частина ВКР не виконано.  Оцінка «3» ставиться, якщо студент на низькому рівні володіє методологічним аппаратомісследованія, допускає неточності при формулюванні теоретичних положень випускної кваліфікаційної роботи, матеріал викладається НЕ складно, практична частина ВКР виконана неякісно.  Оцінка «4» ставиться, якщо студент на досить високому рівні опанував методологічним апаратом дослідження, осуществляетсодержательний аналіз теоретичних джерел, але допускає окремі неточності в теоретичному обґрунтуванні або допущені відступи в практичній частині від законів композиційного рішення.  Оцінка «5» ставиться, якщо студент на високому рівні володіє методологічним апаратом дослідження, здійснює сравнітельносопоставітельний аналіз різних теоретичних підходів, практична частина ВКР виконана якісно і на високому рівні.

6. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

На етапі державної (підсумкової) атестації державна атестаційна комісія формує матрицю оцінок досягнень учнів за результатами виконання і захисту ВКР. При цьому враховуються оцінки рецензента і керівника, зроблені за основними показниками оцінки результатів. Інтегральна оцінка результатів виконання і захисту ВКР визначається як медіана по кожному з основних показників оцінки результатів.

Матриця оцінок за результатами виконання і захисту ВКР.

 Код і найменування компетенцій  Оцінка (позитивна - 1 / негативна - 0)
 Код інаіменованіе ОПОР  Оцінка членів ДАК порезультатам виконання і захисту ВКР  рецензія  відгук керівника  оцінка (медіана) ОПОР какрезультатоввиполненія ізащіти ВКР
 виконання ВКР  захист ВКР
 Іванов  Петров  Сидоров  ...  Смирнов  Іванов  Петров  Сидоров  ...  Смирнов
 ПК1.1  ОПОР1.1  ...  ...
 ОПОР1.10  ...  ...
 ПК1.2  ОПОР2.1  ...  ...  ...
 ОПОР2.2  ...  ...  ...
 ОПОР2.n  ...  ...
 ПК1.3  ОПОР3.1  ...  ...
 ОПОР3.n  ...  ...
 ПКn.n  ОПОР1.n  ...  ...
 ОПОРn.n  ...  ...
 ОК 1  ОПОР1.1                          ...
 ОПОР1.n                          ...
 ОКn  ОПОРn.1                          ...
 ОПОРn.n                          ...

Додаток 1

Федеральне державне освітній бюджетна установа

вищої професійної освіти

«Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації»

(Фінуніверсітет)Г. н. Терякова | На випускну кваліфікаційну роботу

Бузулукский фінансово-економічний коледж »- філія Фінуніверсітета | Г. н. Терякова | Назва коледжу-філії Фінуніверсітета | ВИСНОВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати