На головну

Лекція 10. Бухгалтерський облік в банках. Бухгалтерський баланс комерційного банку та його особливості

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам;
  3. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  4. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  5. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  6. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  7. II. Бухгалтерський облік покупки матеріалів.

Бухгалтерський облік в банках має відмінні риси, зумовлені специфікою обслуговування сфери грошового обігу, що відбивається в організації обліково-операційної роботи.

Організація обліково-операційної роботи в банку включає:

- Побудова обліково-операційного апарату;

- Організацію робочого дня і документообігу;

- Внутрішньобанківський контроль.

У структурі обліково-операційного апарату виділяються облікові групи, які ведуть рахунки, однорідні за економічним змістом. Кількість груп та їх склад залежить від напрямку і масштабу діяльності банку.

Наприклад: ведення рахунків здійснюють обліково-операційні працівники і далі довірені співробітники банку оформляють і підписують розрахунково-грошові документи. Рахунки і операції розподіляються між відповідними виконавцями, реєструються в спеціальній книзі, оформляються підписами головного бухгалтера і працівників.

Організація обліково-операційної роботи повинна забезпечувати виконання таких умов:

- Всі операції з документами, прийнятими від клієнтів протягом операційного дня, відображаються в бухгалтерському обліку за цей день (операційний час вибирається банком самостійно);

- Рух грошових коштів за документами клієнта повинно проводитися в той же операційний день;

- Бухгалтерський щоденний баланс складається не пізніше початку наступного дня.

При оформленні банківських операцій необхідно забезпечити контроль за законністю операцій і збереженням коштів. Відповідальний виконавець перевіряє правильність оформлення документа і засвідчує його своїм підписом. Якщо документ вимагає додаткової перевірки, то він передає його контролеру, - після його перевірки операція виконується. Всі проведені операції з різним ступенем деталізації відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.

Бухгалтерія є одним із структурних підрозділів банку. Але бухгалтерський апарат банку не обмежується бухгалтерією, як структурним підрозділом, так як практично у всіх підрозділах великого банку є бухгалтерські працівники, що формують баланс банку за рахунками відповідних підрозділів (валютні операції, цінні папери та ін.).

Завершальним етапом облікового процесу є загальна характеристика стану банку на певну дату (шляхом складання балансу та інших форм звітності).

Баланс банку характеризує в грошовому вираженні стан ресурсів комерційного банку, джерела їх формування та напрямки використання, а також фінансові результати діяльності банку на початок і кінець звітного періоду. Баланс банку це основний документ бухгалтерського обліку, що відображає суми залишків всіх лицьових рахунків аналітичного обліку. Аналіз даних балансу дає комплексну характеристику діяльності банку за певний період. Аналіз балансу дозволяє визначити наявність власних коштів, зміни в структурі джерел ресурсів, склад і динаміку активів і т. Д. Крім того, на основі балансу можна судити про стан ліквідності, прибутковості; про можливі перспективи розвитку комерційних банків.

Склад і структура балансу банків залежать від характеру і специфіки їх діяльності, принципів побудови бухгалтерського обліку в банках і використовуваних банківських операцій.

Користувачі інформації, що міститься в бухгалтерському обліку, діляться на:

- Внутрішніх (керівники, засновники, учасники організації),

- Зовнішніх (інвестори, кредитори та ін.). Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

- Формування детальної, достовірної та змістовної інформації про діяльність кредитної організації та її майновий стан;

- Ведення докладного, повного і достовірного бухгалтерського обліку всіх банківських операцій, наявності та руху вимог і зобов'язань, використання кредитної організацією матеріальних і фінансових ресурсів;

- Визначення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації, запобігання негативних результатів її діяльності.

Облікова політика банку заснована на Плані рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях Російської Федерації і Правилах бухгалтерського обліку, які розроблені виходячи з накопиченого досвіду діяльності банківської системи в нашій країні, що склалася практики банківського обліку в зарубіжних країнах.

Бухгалтерський облік ведеться у валюті Російської Федерації - у рублях - шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках безперервно з моменту реєстрації банку як юридичної особи до реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством РФ.

План рахунків бухгалтерського обліку та Правила його застосування засновані на наступних принципах бухгалтерського обліку: безперервність діяльності, сталість правил бухгалтерського обліку, обережність, відображення доходів і витрат за касовим методом, роздільне відображення активів і пасивів, відображення операції в день надходження документів, спадкоємність вхідного балансу і його відкритість.

Кредитна організація складає зведений баланс і звітність в цілому по кредитній організації і за рахунками другого порядку.

Рахунки в бухгалтерському обліку визначені тільки активні або тільки пасивні.

Загальний План рахунків бухгалтерського обліку поділяється на наступні комплекси:

A. Балансові рахунки;

Б. Рахунки довірчого управління;

B. Позабалансові рахунки;

Г. Строкові операції;

Д. Рахунки депо.

Основна діяльність банку відбивається в частині А.

Балансовим рахунком.

Розглянемо окремо кожен комплекс.

А. балансовим рахунком

При розробці Плану рахунків бухгалтерського обліку прийнята наступна структура: розділи, рахунки першого порядку, рахунки другого порядку, особові рахунки аналітичного обліку.

Розділ 1. Капітал і фонди.

Розділ 2. Грошові кошти та дорогоцінні метали.

Розділ 3. Міжбанківські операції.

Розділ 4. Операції з клієнтами.

Розділ 5. Операції з цінними паперами.

Розділ 6. Кошти та майно.

Розділ 7. Результати діяльності.

Кожен розділ, в свою чергу, ділиться по групам рахунків в залежності від економічного змісту. З метою адекватного відображення ліквідності балансу кредитних організацій введена єдина тимчасова структура активних і пасивних операцій: до запитання; терміном до 30 днів; терміном від 31 до 90 днів; терміном від 91 до 180 днів; терміном від 181 дня до 1 року; терміном понад 1 року до 3 років; терміном понад 3 років.

За міжбанківськими кредитами та ряду депозитних операцій додатково передбачені терміни на один день і до 7 днів.

Для поділу рахунків за типами клієнтів в Плані рахунків передбачається використання єдиної класифікації клієнтів при відображенні різних операцій, заснованої на виділенні:

- Резіденства: резидент і нерезидент;

- Форми власності: кошти федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів та кошти підприємств, що перебувають у федеральній, державної (крім федеральної) і недержавної власності (в тому числі фінансові, комерційні та некомерційні організації);

- Виду діяльності.

Рахунки в іноземній валюті відкриваються на всіх рахунках, де можуть в установленому порядку враховуватися операції в іноземній валюті. Всі здійснюються кредитними організаціями банківські операції в іноземній валюті мають відображатися в щоденному єдиному бухгалтерському балансі банку тільки в рублях.

У розділі «Операції з цінними паперами» виділені групи рахунків за видами операцій: вкладення в боргові зобов'язання (крім векселів), вкладення в акції, враховані / переучтенние векселі, випущені кредитними організаціями цінні папери. Розрахунки за операціями з цінними паперами, в тому числі на організованому ринку цінних паперів (ОРЦБ), зосереджені в одній групі рахунків.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку визначені рахунки внутрішньобанківських операцій кредитних організацій.

Для повноти обліку та аналізу результатів діяльності кредитних організацій повинен активно використовуватися аналітичний облік.

Б. РАХУНКУ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ Бухгалтерський облік операцій з довірчого управління ведеться в кредитних організаціях, що виконують за договорами довірчого управління функції довірчих керуючих, відокремлено на спеціально виділених рахунках. Всі операції з довірчого управління здійснюються тільки між цими рахунками і всередині цих рахунків. За операціями довірчого управління складається окремий баланс.

В. Позабалансових РАХУНКУ

Позабалансові рахунки за економічним змістом розділені на активні і пасивні. В обліку операції відображаються методом подвійного запису.

Г. ТЕРМІНОВІ ОПЕРАЦІЇ

В цьому розділі ведеться облік операцій купівлі-продажу різних фінансових активів (дорогоцінних металів, цінних паперів, іноземної валюти та грошових коштів), за якими дата розрахунків не збігається з датою укладення угоди.

У день настання терміну розрахунків облік угоди на позабалансових рахунках припиняється з одночасним відображенням на балансових рахунках.

Д. РАХУНКУ ДЕПО

На рахунках депо відображаються депозитарні операції з емісійними цінними паперами, акціями, облігаціями, державними облігаціями, з іншими видами цінних паперів, які є емісійними відповідно до чинного законодавства (які передані кредитної організації її клієнтами для зберігання і / або обліку, для здійснення довірчого управління, для здійснення брокерських та інших операцій), а також з цінними паперами, що належать кредитної організації на праві власності або іншому речовому праві.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені рахунки другого порядку з обліку доходів, витрат, прибутків, збитків кредитних організацій, використання прибутку, що відображають результати діяльності комерційних банків, всі зроблені витрати і отримані доходи у фінансовому році. Це дозволяє досліджувати структуру і співвідношення окремих статей доходів і витрат банку, а також їх груп, провести аналіз прибутковості окремих операцій банку, по факторний аналіз прибутку комерційного банку.

Рахунки з обліку доходів і витрат закриваються в установлені строки, в останній робочий день шляхом перерахування сум на рахунки «Прибуток звітного року» або «Збитки звітного року». Періодичність розподілу прибутку кредитні організації встановлюють самі.

Звіт про прибутки і збитки складається банками наростаючим підсумком по кожній статті з початку року і подається до відповідних органів в установленому порядку за підсумками кожного кварталу. Прибуток визначається шляхом вирахування із загальної суми доходів загального обсягу витрат, збільшення суми прибутку, віднесеної безпосередньо в кредит рахунку з обліку прибутку, і віднімання суми збитків, віднесеної безпосередньо в дебет рахунку з обліку збитків.

Баланс банку містить ряд регулюючих контрактивних і контрпасивний рахунків і тому він є балансом-брутто і не відображає реальну суму фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні банку. У зв'язку з цим, перш ніж використовувати баланс-брутто в якості інформаційної бази аналізу, його необхідно перетворити в баланс-нетто, виключивши регулюючі статті та статті повторного рахунку і згрупувавши за принципом що знижується ліквідності статей активу і зменшується ступеня запитання коштів статей пасиву.

Для складання балансу-нетто необхідно скорегувати наступні статті: зі статті «Основні засоби та нематеріальні активи» треба виключити їх знос; статтю «Прибуток» зменшити на використання прибутку; фонди банку зменшуються на розмір витрат, понесених при переоцінці валютних внесків засновників; з доходів бюджету потрібно виключити витрати бюджету; МФО (пасив) зменшують на МФО (актив).

Після проведення необхідних перетворень баланс банку набуде вигляду балансу «нетто», на основі якого може бути його аналіз (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Баланс «нетто» комерційного банку

 актив  пасив
 1. Майно банку  1. Власні кошти
 Основні засоби за залишковою  Статутний фонд
 вартості  Резервний фонд
   Нерозподілений прибуток
   Інші фонди
   резерви
 2. Ліквідні активи  2. Залучені кошти
 2.1. Найбільш ліквідні активи  2.1. Депозити
 - Грошові кошти та рахунки в ЦБ РФ  доходи бюджету
 2.2. Порівняно ліквідні ак  Засоби по іноземним
 тиви ДКО  операціями
 Позики до запитання і до  Кошти на розрахункових і ті
 30 днів  кущіх рахунках
 2.3. Менш ліквідні кошти  вклади громадян
 Банківські інвестиції в цінні  2.2. Кошти під час розрахунків
 паперу  Розрахунки з кредитними уста-
 Розрахунки з дебіторами  новами
 Витрати майбутніх періодів  Розрахунки по МФО
 2.4. Малоліквідні активи:  2.3. Кошти від продажу ак-
 - Середньострокові і довго-  ций
 ні кредити комерційні  2.4. Кредити, отримані від
 - Середньострокові і довгострокові  інших банків
 кредити споживчі  
 - прострочена заборгованість  
 по позиках  
 3. Інші активи  3. Інші пасиви
 баланс  баланс

Питання для повторення

1. Що таке баланс комерційного банку?

2. Від чого залежить склад і структура балансу банку?

3. Перелічіть основні завдання бухгалтерського обліку в комерційному банку.

4. Що включає в себе організація обліково-операційної роботи в банку?

5. Перерахуйте і поясніть на прикладі основні принципи бухгалтерського обліку.

6. Що таке консолідований баланс? Чи є в бухгалтерському обліку в банках активно-пасивні рахунки?

7. Як в обліку відображаються банківські операції різної терміновості?

8. Перерахуйте розділи плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

9. Як ведеться облік операцій з іноземною валютою? В якому розділі балансу ведеться облік операцій довірчого управління?

тренувальні завдання

Як перетворити баланс-брутто в баланс-нетто? Які статті балансу необхідно скоригувати для цього?

З якою метою введена єдина тимчасова структура активних і пасивних операцій? Які терміни і чому додатково передбачені за міжбанківськими кредитами? Операції в іноземній валюті можуть відображатися в щоденному єдиному бухгалтерському балансі банку у валюті або повинні відображатися тільки в рублях? Чому?

тести

№1

План рахунків бухгалтерського обліку та Правила його застосування засновані на певних принципах бухгалтерського обліку. Виділіть з пропонованого переліку невідповідні принципам твердження:

1) безперервність діяльності;

2) сталість правил бухгалтерського обліку;

3) відображення операцій на наступний день після надходження документів;

4) обережність;

5) відображення доходів і витрат за касовим методом;

6) роздільне відображення активів і пасивів;

7) закритість балансу;

8) відображення операцій в день надходження документів;

9) спадкоємність вхідного балансу і його відкритість.

№2

Облікова політика банку включає:

1) порядок документального оформлення операцій;

2) організацію та правила ведення бухгалтерського обліку;

3) умови організації аналітичного обліку;

4) обсяг і структуру вихідний бухгалтерської інформації.

№3

Метод бухгалтерського обліку полягає в:

1) ведення документації, інвентаризації та оцінки операцій;

2) сукупності всіх елементів;

3) поточної угруповання і підсумковому узагальненні;

4) ведення подвійного запису за рахунками.

№4

Бухгалтерський баланс комерційного банку складається:

1) щодня в кінці робочого дня;

2) щомісяця;

3) щодня на початку наступного за звітним днем;

4) щокварталу.

 Лекція 9. Правова основа грошово-кредитної політики. Банк Росії як орган контролю і регулювання діяльності комерційних банків | Лекція 11. Основні форми звітності комерційних банків

Лекція 7. Призначення, функції, принципи діяльності, форми власності та структура комерційного банку | Лекція 8. Порядок створення і ліквідації банку комерційного | тренувальні завдання | Система міжбанківських розрахунків | Лекція 13. Форми розрахунків і платіжні документи | тренувальні завдання | Комерційних банків. Кредитний потенціал банку | Лекція 15. Активи комерційних банків. Кредитні операції комерційних банків. Валютні операції комерційних банків. Операції з цінними паперами | тренувальні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати