Головна

ДОДАТОК 1

 1. Користуючись типологічних таблицею (Додаток 2) розкрийте характеристику будь-якої культури Нового або Новітнього временіпо тим же параметрам.
 2. додаток
 3. додаток
 4. додаток
 5. додаток
 6. додаток
 7. ДОДАТОК

ЕЛЕМЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ

У функціональних і принципових схемах пристроїв цифрової техніки користуються умовними графічними позначеннями, що несуть інформацію про функціональне призначення і логіці роботи відображаються ними функціональних вузлів.

ГОСТ 2.743-82 встановлює загальні правила побудови умовних графічних позначень (УДО) елементів цифрової техніки.

I. Загальні правила побудови УДО

1.1. УДО елемента має форму прямокутника, до якого підводять лінії висновків. УДО елемента може містити три поля: основне і два додаткових.

1.2. Додаткові поля розташовують зліва і праворуч від основного поля.

Допускається додаткові поля розділяти на зони, які відокремлюють горизонтальною лінією.

1.3. У першому рядку основного поля УДО поміщають позначення функції, виконуваної елементом.

У додаткових полях вміщують інформацію про функціональні призначення висновків (покажчики, мітки), див. Малюнок.

позначення функції

елемента

 х х х х х х х х х х х х х х
 лінія лінія

виведення виведення

Покажчики

Мітки

додаткові Основне

поля поле

1.4. Висновки елементів ділять на входи, виходи, двонаправлені висновки і висновки, що не несуть логічної інформації.

Входи елемента зображують з лівого боку УДО, виходи - з правого боку, інші висновки - з будь-якого боку.

1.5. При підведенні лінії висновків до контуру УДО не допускається проводити їх на рівні сторін прямокутника.

1.6. Розміри УДО визначаються:

по висоті:

кількістю ліній висновків;

кількістю інтервалів;

кількістю рядків інформації в основному і додаткових полях;

розміром шрифту

по ширині:

наявністю додаткових полів;

кількістю знаків, які розміщені в одному рядку всередині УДО (з урахуванням пробілів);

розміром шрифту.

1.7. Відстань між лініями висновків повинно бути не менше і кратним розміром С.

Відстань між горизонтальною стороною УДО, межею зони і лінією виведення має бути не менше і кратним розміром С / 2.

Розміри УДО по висоті повинні бути кратними постійної величини С / 2.

При поділі груп ліній висновків інтервалом величина його повинна бути не менше 2С і кратній величині С.

З має бути не менше 5 мм при виконанні схеми вручну.

1.8. Позначення УДО повинні відповідати зазначеним у табл. I.

Таблиця 1

 Найменування  позначення
 1. Основне поле 2. Основне поле з лівим додатковим полем 3. Основне поле з лівим і правим додатковими полями 4. Входи елемента 5. Виходи елемента
 

2. Про б о з н а ч е н і е ф у н к ц і ї е л е м е н т о в

2.1 Позначення функцій, які виконуються елементом, утворюють з великих літер латинського алфавіту, арабських цифр і спеціальних знаків.

2.2 Позначення основних функцій елементів наведені в табл.2

Таблиця 2

 функція  Позна-чення  функція  Позна-чення
 ВичіслітельВичіслітельное пристрої під (центральний процесор) ПамятьОператівное пристрій (ОЗУ):  CPCPU M  Логічне ІЛогіческое ІЛІІсключющее ІЛІРегістр: Oбщее обзначение  & Або І = 1RG

Продовження таблиці 2

 з довільним доступомс послідовним доступомПостоянное пристрій (ПЗУ): ПЗУ з можливістю программирования:однократногомногократногоУправлениеПереносПрерываниеПередачаПриемВвод-вывод:последовательныйпараллельныйАрифметикаСуммированиеВычитаниеУмножениеДелениеЛогика  RAMSAMROMPROMRPROMCOCRINRTFRCIOSIOP ASMSUBMPLDIV L  із зсувом зліва направо або зверху внізсо зрушенням справа наліво або знизу вверхс реверсивним сдвігомСчетчік двоічнийСчетчік десятичныйДешифраторШифраторПреообразовательСравнениеМультиплексорДемультиплексорМультиплексор-селекторСелекторГенераторТриггер:общее обозначеніедвухступенчатийШмітта (пороговий ел-т) КлючМодуляторДемодулятор  RGRGRGCT2CT10DCCDX / Y = = MUXDMXMSSL G TTTTHSWMDDM

3 Про б о з н а ч е н і я в и в о д о в е л е м е н т о в

3.1 Висновки елементів поділяють на статичні та динамічні.

3.2 Статичні і динамічні висновки поділяють на прямі і інверсні.

3.3 На прямому статичному виведення активний сигнал - «логічна 1».

На інверсному статичному виведення активний сигнал - «логічний 0».

3.4 На прямому динамічному виведення активний сигнал - перехід зі стану «логічний 0» в стан «логічна 1»

На інверсному динамічному виведення активний сигнал - перехід зі стану «логічна 1» в стан «логічний 0»

Таблиця 3

 Найменування  позначення
 форма 1  форма 2
 1. Прямий статичний вхід 2. Прямий статичний вихід  
 3. Інверсний статичний вхід 4. Інверсний статичний вихід 5. Прямий динамічний вхід 6. Інверсний динамічний вхід

Примітка. Форма 1 є кращою

5. М е т к и в и в о д о в

5.1 Функціональне призначення висновків елемента позначають за допомогою міток, які проставляють в додаткових полях.

5.2 мітку утворюють з великих літер латинського алфавіту, арабських цифр і спеціальних знаків.

5.3 Позначення основних міток висновків елементів, що вказують їх функціональне призначення, наведені в табл.4.

 Найменування  позначення
 1. Установка в стан «логічна 1»
 2. Установка в стан «логічний 0»
 3. Встановити в початковий стан (скидання)
 4. Дозвіл установки універсального JK-тригера в стан «логічна 1» (J - вхід)
 S RSR J

Таблиця 4

 1. Дозвіл установки універсального JK-тригера в стан «логічний 0» (К-вхід)
 2. Вхід збільшення (інкрементація) вмісту на величину
 3. Вхід зменшення (декрементація) вмісту елемента на величину
 4. висновок двонаправлений
 5. Зрушення: вліво
 вправореверсівний
 1. Адреса
 2. тактовий сигнал
 3. Вхідні дані
 4. Дані вхід / вихід
 5. сигнал дозволу
 6. Сигнал обнулення (стирання)
 7. Вихідні дані
 8. Сигнал інформації (дані)
 9. сигнал зчитування
 10. Сигнал запис - зчитування
 11. Сигнал зчитування - запис
 12. вибір мікросхеми
 13. сигнал записи
 14. Позика
 15. перенесення
 16. вибір
 K + n- n A CDIDIO (DI / DO) ERDO DRDWR / RDRD / WRCSWRBRCRSE

 

К155ЛН1 К155ЛЛ1 К155ЛИ1 К155ЛА1 К155ЛА3 К155ЛА4 К155ЛА2


К155ЛН1 - Шість елементів НЕ

К155ЛЛ1 - Чотири елементи 2ИЛИ

К155ЛИ1 - Чотири елементи 2И

К155ЛА1 - Два елементи 4І-НЕ

К155ЛАЗ - Чотири елементи 2І-НЕ

К155ЛА4 - Три елементи ЗІ-НЕ

К155ЛА2 - Один елемент 8И-НЕ

К155ІЕ5

1, 14-входи рахункові; 2,3 входи установки про; 12,9,8,11- виходи; 5 -Un; 10-загальний; 4,6,7,13- не задіяні

К155ІР1

2,5 - входи інформації паралельної; 9 - вхід синхронізації (сигнал зсуву); 8 - вхід синхронізації (сигнал записи); 1 - вхід інформації послідовної; 6 - вхід вибору режиму; 10,13 - виходи інформації

К155ІР13

1,2,3 - входи вибору режиму (послідовний паралельний введення) 2 - вхід інформації при зсуві вправо; 22 - вхід інформації при зсуві вліво; 3,5,7,9,15,17,19,21 - входи інформаційні;

4,5,8,10,14,16,18,20 - виходи; 11 - вхід синхронізації; 12 - загальний; 13 - вхід скидання; 24 - Un

К155ІМ3

13 - вхід переносу; 10,11,8,7,3,4,1,16- входи доданків; 12 - загальний; 9,6,2,15 - виходи суми; 5 - Un; 14- вихід перенесення

К155ІМ6

2,3,5,6,11,12,14,15 - входи інформаційні; 7 - вхід переносу; 8 - загальний; 9 - вихід прискореного перенесення; 1,4,10, 13 - виходи; 16 - Un

К155ІД1

3,6,7,4- входи; 5 Un; 12-загальний; 1,2,8-11,13-16- виходи.

К514ИД1

7,1,2,6 -входить; 8-загальний; 16- Un; 4-гасіння; 9-15- виходи.

К155ІД10

12-15-входи інформаційні; 8-загальний; 1-7,9-11-виходи; 16- Un.

К155КП1

1-8, 16-23 - входи інформаційні; 9- вхід стробірующій; 11, 13-15 входи адресні; 12- загальний;

10 - вихід; 24 - Un.

К155КП5

1 5, 11 - 13 - входи інформаційні; 8-10 входи адресні; 7 - загальний; 6 - вихід; 14 - Un.

К155КП7

7 - вхід стробірующій; 1 -4, 12 - 15 - входи інформаційні; 9-11 - входи адресні; 8 - загальний;

5,6 - виходи; 16 - Un.

К155КП2

10-14 - входи адресні; 15 - вхід дозволу вибірки; 8 - загальний; 1-6- виходи; 16- Un.

 Підключення семисегментних індикаторів | І вибираємо пункт ГОЛОСУВАННЯ.

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК | Графічна частина проекту | ЗАВДАННЯ А | III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ | ЗАВДАННЯ B |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати