На головну

Розрахунок сумарного (інтегрального) економічного ефекту

  1. A) економічного детермінізму
  2. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  3. III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття
  4. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  5. IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
  6. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії
  7. Quot; Розрахунок зони покриття і абонентського навантаження

Економічний ефект за проектом автоматизації обладнання обчислюється за розрахунковий період, який встановлюється залежно від характеру конкретного проекту.

Сумарний або інтегральний економічний ефект Ет [1-2] визначається за формулою 26:

Ет = Рт - Зт = a (Рt - З t) at (26)

t = tn

де:

Рт - вартісна оцінка результатів здійснення заходу за розрахунковий період;

З т - вартісна оцінка витрат на здійснення заходу за розрахунковий період;

Рt - вартісна оцінка результату в t-му році розрахункового періоду з урахуванням фактору часу at;

Розрахунок сумарного економічного ефекту проводиться з обов'язковим використанням приведення різночасових витрат і результатів до єдиного для всіх варіантів нововведення моменту часу - розрахункового року tp [1-2]. Приведення різночасових витрат і результатів усіх років періоду до розрахункового року здійснюється шляхом множення їхньої величини за кожен рік на коефіцієнт приведення at.

При цьому вартісна оцінка результатів і витрат в t-му році розрахункового періоду проводиться з урахуванням фактора часу at, що обчислюється за формулою 27:

at = (1 + Ен) tр - t (27)

де Ен - норма дисконту, що дорівнює прийнятній для інвестора нормі прибутковості на капітал, руб. / руб.

Вартісна оцінка результатів [1-2] за розрахунковий період здійснюється за формулою 28:

Рт = a Рt at (28)

t = tn

де

t - горизонт розрахунку (t = tn ... tк);

tn - початковий рік розрахункового періоду;

tк - кінцевий рік розрахункового періоду;

at - коефіцієнт приведення різночасових витрат і результатів до t-му році.

Вартісні результати Рт включають оцінку основних результатів як товарної продукції і супутніх результатів в разі отримання продуктів не від основної або побічної діяльності.

До складу одноразових витрат на реалізацію заходів включаються:

нематеріальні активи, наприклад, вартість ПП і патенту;

капітальні вклади;

приріст оборотного капіталу, зокрема, включає витрати майбутніх періодів (придбання ліцензії);

запобігання негативних соціальних, екологічних та інших наслідків;

створення інформаційної інфраструктури, якщо це необхідно.

Вартісна оцінка витрат на здійснення заходу за розрахунковий період визначається за формулою 29:

З т = a Зt at (29)

t = tn

Витрати на здійснення науково-технічного заходу Зт складаються з одноразових вкладень або витрат та поточних витрат, що відображаються в собівартості продукції.

Сумарний або інтегральний економічний ефект [1-2] обчислюється за формулою 30:

Ет = Рт - Зт (30)

Розрахунок сумарного (інтегрального) економічного ефекту представлений в таблиці 9.

Таблиця 9. - Розрахунок сумарного економічного ефекту від реалізації проекту по автоматизації обладнання

 № п / п  показники  Едін.ізмеренія  Г о д и
 1-й  2-й  3-й  4-й  5-й
 I1.1  Результати: Вартісна оцінка основних результатів (товарна продукція або приріст прибутку)   тис. руб.  -        
 1.2  Вартісна оцінка супутніх результатів  тис. руб. -        
 1.3  Результати з урахуванням фактора часу наростаючим підсумком Rт  тис. руб.  -        
 II2.1  Витрати: Одноразові витрати (з урахуванням НМА)   тис. руб.    -  -  -  -
 2.2  поточні витрати  тис. руб. -        
 2.3  Ліквідаційна вартість (віднімається)  тис. руб.          
 2.4  Витрати з урахуванням фактора часу наростаючим підсумком Зт  тис. руб.          
 III  Коефіцієнт приведення at  частки од.  0,833  0,694  0,579  0,482
 IV  Ет економічний ефект  тис. руб.          

 

На малюнку представлений графік, який ілюструє динаміку сумарного (інтегрального) економічного ефекту за 5 років.

  Місце для графіка, побудованого на основі виконаного розрахунку Ет

Малюнок - Динаміка сумарного (інтегрального) економічного ефекту за 5 років

Як видно з графіка, представленого на малюнку, дисконтований термін окупності проекту автоматизації обладнання або технологічного процесу складе ___ років.Розрахунок порівняльної собівартості одиниці продукції | Розрахунок податків з прибутку, чистого прибутку, терміну окупності та рентабельності інвестиційних коштів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Техніко-економічних розрахунків | Розрахунок норм продуктивності устаткування | Розрахунок показників використання устаткування та праці | Розрахунок інвестиційних коштів | Основні техніко-економічні та фінансові показники | Список використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати