Головна

Розрахунок чисельності популяцій.

  1. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  2. III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття
  3. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  4. IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
  5. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії
  6. " Розрахунок зони покриття і абонентського навантаження
  7. T - номер розрахункового року.

Популяція хар-ся визна. структурою. Стр-ра, чисельність і коливання чисельності визначаються екологічною нішею, в якій проявляється толерантність виду. Толерантність - здатність живих організмів витримувати умови життя. Поп. хар-ки: Чисельність (N). Індекс чисельності (dN / dT) - число особин віднесене до одиниці часу. Народжуваність (P = 1 / N0 * dNродівшіхся / dt) - здатність популяції до збільшення чисельності за рахунок розмноження. Смертність (С = 1 / N0 * dNумершіх / dt). Р і С відносять до певного часу. Баланс (P / C) і приріст (r = Р-С) популяції - соотн. народжуваності і смертності. Виживання - частка особин поп. дожив до розмноження.

За динамікою чисельності поп. ділять на 3 види: 1. експоненціальне зростання - при відсутності у відсутності опору середовища (dN / dt = rN; N = N0ert); 2. S-образний - зростання популяції при наявності обмежуючих факторів Sек = (Nmax-N0) / Nmax (опір середовища), до яких потім відбувається пристосування (макс. Адаптаційні можливості> опору середовища); 3. макс. адаптаційні можливості <опору середовища. 1. 2. = dN / dT = rNSек; 4. Чисельність поп. зазнає періодичні зміни - флуктуації ? осциляційного крива.

Тип динаміки популяції зав. від їй дискретності - роз'єднаності місць проживання: R-стратегія - бурхлива коротке життя - дрібні слабкі бистроразмножающіхся особини; K-стратегія - спокійна довге життя - великі сильні медл. особини. У прир. зустрічається перемикання з R на K стратегію в тих чи інших популяціях.

14. Поняття про БГЦ. Зіставлення з поняттям «екосісема».

Біогеоценоз - це сукупність живих організмів і абіотичного середовища разом з займаним їм ділянкою земної поверхні. СТРУКТУРА: компоненти - біотоп (кліматоп, едатопи), біоценоз (фітоценоз, зооціноз, мікробоціноз). Між усіма компонентами існує тісний взаімозав., І тісний взаємозв'язок. Межі біогеоценозу визначаються по фітоценозу (найважливіший компонент). Види, які займають провідне місце в біоценозі - ДОМЕНАНТИ. Ступінь Доменірованіе - це відношення числа особин 1го виду до числа особин в співтоваристві. Предоменанти - живуть за рахунок доменантов. Види-едифікатори - створюють середовище для всієї спільноти. Без цих видів умови середовища змінюються.

Екологічна система являє собою сукупність спільно мешкають різних видів організмів і умов їх існування, що знаходяться в закономірному взаємозв'язку один з одним. Екосистема - це безрозмірна система (крапля води з її мікробним населенням, ліс, річка ...).

 Поняття про популяціях. Панміксія. | Схема біогеоценозу. Поняття про Екотопії і біоценозі. Антропогенний вплив на БГЦ діяльності людини.

Ф. Ф. Ібрагімов | Поняття про екологію. Предмет і завдання стосовно діяльності інженерів машинобудівних і проектно-конструкторських підприємств. | Основні причини забруднення. Якість середовища, критерії якості. Ксенобіотики. Деякі види класифікації екології. Закони екології. | Поняття про біосферу та її місце серед інших геосфер. | Озонний щит Землі і фізико-хімічні процеси отримання озону. | Еволюція біосфери. Поняття про ноосферу. Біогенез, ноогенезе, ноогенетіка. Поняття про автотрофности людства. | Життя як термодинамічний процес. Біотехносфера. Поняття про негаентропіі. | Толерантність організму. Екологічна ніша. | Антропогенне екосистема і умови її існування. Приклади. | Стан рухомо-стабільної рівноваги екосистеми. Гомеостаз. Сукцесії в екосистемі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати