На головну

Яшықтың фонын қалай беруге болады? 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

$$$ 241

А2:С3 жазбасы неге сәйкес келеді?

А) А2,В2,С2,А3,В3,С3

B) А2,С3

С) А2,С2,А3,С3

D) А2,В2,В3,С3

Е) А2,В2,В3

$$$ 242

Ұяшықтың салыстырмалы адресі-бұл:

А) беттегі ұяшықтың қатаң бекітілген адресі

B) трансформация кезіндегі өзгермейтін адрес

С) кестені беттің жаңа орнына ауыстыру кезінде автоматты түрде өзгеретін адрес

D) екі ұяшықтың қосындысы

Е) жай аресі

$$$ 243

Ұяшық адресінің абсолюттігін белгілеу үшін қандай символ қолданылады?

А) { }

B) @

С) &

D) *

Е) $

$$$ 244

Сервис + параметры + Общие + Листов в новой книге(установить) + Файл + Создать командасы орындалғанда не болады?

А) көрсетілген беттер саны бойынша барлық жұмыс кітаптары ашылады

B) барлық ашық кітаптардағы беттер саны көрсетілген санға өзгереді

С) Excel-дің барлық құжаттарында беттер саны көрсетілген санға өзгереді

D) көрсетілген беттер санымен жұмыс кітабы құрылады

Е) бет жойылады

$$$ 245

Жұмыс кітабында беттердің орнын алмастыру кезінде не болады?

А) олардың аттары өзгереді

B) олардың аттары өзгермейді, бірақ мәліметтерге сілтеме сақталмайды

С) олардың аттары өзгермейді және бір беттен екінші беттегі мәліметтерге сілтеме толығымен сақталады

D) мәліметтерге сілтеме сақталмайды

Е) құжат мүлде жойылып кетеді

$$$ 246

Ұяшықтың абсолюттік адресі-бұл:

А) құжаттағы өзгеріс кезінде автоматты түрде өзгеретін адрес

B) кестенің трансформациясы кезіндегі өзгермейтін қатаң бекітілген беттегі адрес

С) кестені беттің жаңа орнына ауыстыру кезінде ғана өзгеретін адрес

D)белгілеу үшін, $ символы қолданылатын адрес

Е) құжатқа соңғы берілген ат

$$$ 247

$А5 жазбасы нені береді?

А) А бағаны салыстырмалы, ал жол номері тұрақты

B) А бағаны тұрақты, ал жол номері салыстырмалы

С) А5 ұяшығы тұрақты

D) А5 ұяшығы салыстырмалы

Е) еш мағына бермейді

$$$ 248

Егер мәні есептелмесе, ұяшықты тышқанмен шерткенде формула жолына не шығады?

А) формула

B) формула және нәтиже

С) берілген ұяшықтың адресі

D) берілген ұяшықтың мазмұны

Е) файлдың аты шығады

$$$ 249

Жұмыс кітабын қалай жабуға болады?

А) Ctrl+F2

B) Ctrl+F1

С) Ctrl+F3

D) Ctrl+F4

Е) Ctrl+F5

$$$ 250

Файл + Сохранить командасының орындалуы нені береді?

А) жұмыс кітабы ескі атпен сақталады

B) файл көрсетілуі қажет атпен сақталады

С) кітап орналастырылатын папканың адресі көрсетілген жағдайда ғана сақталады

D) жұмыс кітабы бұл түрде сақталуы мүмкін емес

Е) беттің нөмірін сақтайды

$$$ 251

Бірнеше бағандардың биіктігін бір уақытта қалай өзгертуге болады?

А) бағандар арасындағы шекараны басып, оны керек бағытта жылжыту

B) қажетті бағандарды белгілеу, содан кейін Формат + Столбец + Ширина + жаңа өлшемді теру;

С) Формат + Строка + Ширина + жаңа өлшемді теру;

D) қажетті бағандарды белгілеу, содан кейін Формат + Строка+ Высота + жаңа өлшемді теру;

Е) бағандар немесе жолдар номерлері арасындағы шекараны басып, оны керек бағытта жылжыту

$$$ 252

Ұяшықтың мазмұнын қалай өшіруге болады?

А) ұяшықты шертіп, Del батырмасын басу

B) ұяшықты шерту, содан кейін Правка + Вырезать

С) ұяшықты шерту, содан кейін F8-ді басу

D) ұяшықты шерту және құрал-саймандар тақтасындағы ( кесіп алу) пернесін басу

Е) CTRL+P.

$$$ 253

Формула жолында ұяшықтың мазмұнын көру кезінде қандай жағдайда формула пайда болады?

А) егер ұшықтың мазмұны-константа болса

B) егер ұяшықтың мазмұнында сандық формат болса

С) егер ұяшықтың мазмұны қандай да бір амалдың нәтижесі болса

D) егер ұяшықтың мазмұнында ортақ формат болса

Е) екі ұяшықты біріктіргенде

$$$ 254

Excel-де көрсетілген форматтардың қайсысы жүрмейді?

А) ақша

B) сандық

С) дата

D) мәтіндік

Е) аталған форматтардың бәрі қуатталады

$$$ 255

Қандай жағдайда құжаттағы сетка көрінбейді?

А) мәліметтермен жұмыс кезінде

B) жолдардың немесе бағандардың өлшемдерінің өзгеруі кезінде

С) құжатты қарау кезінде

D) жұмыс кітабын ашу кезінде

Е) құжатты жою кезінде

$$$ 256

Сервис + Параметры + Общие - командалврының орындалуы не істеуге мүмкіндік береді?

A) жаңа папка ашу

B) ұяшықтарды біріктіру

C) жаңа құжат құру

D) құжатты жою

E) шрифтің мөлшерін өзгерту

$$$ 257

Қажет емес бетті қалай жоюға болады?

А) Правка + Удалить...

B) Правка + Удалить лист + ОК

С) Правка + Вырезать

D) Правка + Выделить все + Del

Е) Правка + Очистить

$$$ 258

Жұмыс кітабы неден тұрады?

А) бірнеше беттен

B) бірнеше жеке құжаттардан

С) бірнеше файлдан

D) екі беттен

Е) үш беттен

$$$ 259

Ерікті түрде қажетті ұяшықтарды қалай белгілеуге болады?

А) қажетті ұяшықтардың аттарын көрсету

B) бірінші қажет ұяшықты шерту, Ctrl-ды басу және оны жібермей қажетті ұяшықтарды шерту

С) бетті тұтас белгілеу, ал содан кейін қажетті ұяшықтарды көрсете отырып Enter-ді басу

D) олай жасау мүмкін емес

Е) қажетті ұяшықты екі рет шерту арқылы

$$$ 260

$D$4 жазуы нені білдіреді?

А) D -бағанасы бекітілген, 4-ші жол бекітілген

B) D- бағанасы бекітілген,4-ші жолға салыстырмалы

С) D-баған салыстырмалы, 4 -ші жол бекітілген

D) D- баған салыстырмалы, 4 -ші жол салыстырмалы

Е) жазбаның мағанасы жоқ

$$$ 261

Сетканы қалай алып тастауға/қалпына келтіруге болады?

А) Сервис + Параметры + Вид + Сетка + ОК ;

B) тышқанның оң жақ батырмасын екі рет құжаттың кез-келген жерінде басу керек;

С) бағаналар атының шекарасында курсорды орналастырып және Del-ді басу;

D) сетканы өшіруге болмайды,оның тек қана түсін өзгертуге болады;

Е) CTRL+DEL

$$$ 262

Excel-де жолдар қалай белгіленеді?

А) араб сандарымен

B) римдік сандарымен

С) сан және әріптен тұратын комбинациямен

D) бірнеше әріптен тұратын комбинациядан

Е) орыс алфавитінің әріптерімен

$$$ 263

Құрал -саймандар тақтасындағы пернесінің басылуын қандай командамен алмастыруға болады?

А) Ctrl +D

B) Ctrl + S

С) Ctrl + Р

D) Файл + Открыть

Е) CTRL+DEL

$$$ 264

Excel-де келесі ұғымдардың қайсысы ұяшықтың адресін көрсетеді?

А) таблица

B) формула

С) құжат

D) символ

Е) абсолютті және салыстырмалы

$$$ 265

$D13 адресімен берілген ұяшық қандай жолда және бағанда орналасқан?

А) D жолы, 13 баған

B) $D жолы, 13 баған

С) 13 жол, D баған

D) жол D13, баған D13

Е) жол D15, баған D18

$$$ 266

Word-та файлдар атының шектік ұзындығы қандай болады?

А) 18 символ

B) 2256 символ

С) 416 символ

D) 255 символ

Е) 350 символ

$$$ 267

Word-та Шаблонның көмегімен жаңа құжатты қалай құруға болады?

А) Файл + Создать +Шаблонның керек типін таңдау + Керек шаблонды белгілеу + ОК

В) Файл + Создать + Решение + Керек шаблонды белгілеу + ОК

С) Файл + Открыть

D) Ctrl +D

E) Ctrl + Р

$$$ 268

Бар құжатты қалай ашуға болады?

А) Файл + Создать +Шаблонның керек типін таңдау + Керек шаблонды белгілеу + ОК

В) Ctrl +D

С) Файл + Создать

D) Ctrl + Р

Е) Файл +Открыть, қажетті файлды тауып алып Enter-ді басу

$$$ 269

Word-та құжатты қалай жабуға болады?

А) Файл + Закрыть

B) Файл + Выход

С) Файл + Сохранить

D) Файл + Сохранить как

Е) Alt + F5

$$$ 270

Word-та құжатты қалай сақтауға болады?

А) Shіft + F10

B) Alt + F10

С) Файл + Выход

D) Файл + Закрыть

Е) Файл + Сохранить как

$$$ 271

Сервис + Параметры + Сохранение + Автосохранение каждые (уақытты көрсету) + ОК?

А) терілген мәтінді міндетті түрде берілген уақыт аралығында сақтау керек

В) құжатқа енгізілген өзгертулер, берілген уақыт аралығында экранда бейнеленеді

С) мәтін берілген уақыт аралығында автоматты түрде сақталады

D) терілген мәтін міндетті түрдеөшіріледі

Е) құжатқа енгізілген өзгертулерсақталмайды

$$$ 272

Shіft + F12 командасы орындалғанда не болады?

А) файл жабылып қалады

B) жаңа файл құрылады;

С) файл сақталынады

D) белсенді файлдың көшірмесі құрылады

Е) бет жойылады

$$$ 273

Терілген мәтіннің қағазға қалай түсетінін алдын-ала қай командамен көруге болады:

А) Файл + Сохранить как

B) Файл + открыть

С) Файл + Выход

D) ол мүмкін емес

Е) Файл + Предварительный просмотр

$$$ 274

Excel-де келесі ұғымдардың қайсысы ұяшықтың адресін көрсетеді?

А) таблица

B) формула

С) құжат

D) символ

Е) абсолютті және салыстырмалы

$$$ 275

Көрсетілген әрекеттердің қайсысын Word құжаттарында орындауға болады?

А) абсалюттік сілтеме жасауға

B) бухгалтерлік есеп жасауға

С) үлкен көлемді кесте құруға

D) салыстырмалы түрде адрестеуге

Е) құру, ашу, басқа атпен сақтау , жабу

$$$ 276

Shіft + Del командасын құрал-саймандар тақтасындағы қандай пернемен алмастыруға болады?

А) ( буферге кесіп алу)

B) ( буферге көшіру)

С) (буферден қою)

D) (ашу)

Е) (сақтау)

$$$ 277

Word-та файлдар атының шектік ұзындығы қандай болады?

А) 18 символ

B) 2256 символ

С) 416 символ

D) 255 символ

Е) 350 символ

$$$ 278

Файл менюіне кіргізілетін файлдардың максималды саны қанша?

А) 1

B) олардың саны шектеусіз

С) 9

D) 100

Е) 315

$$$ 279

Құрал-саймандар тақтасында пернесінің орындалуы нені береді?

А) Файл + Закрыть

B) мәтін фрагментін белгілеу

С) Shіft + F12 басқан сияқты әрекетті орындау

D) Файл + Выход

Е) өшіруді

$$$ 280

Мәтіннің бөлігін бір құжаттан басқа құжатқа қалай апаруға болады?

А) екі құжатты да ашып, бір құжаттың қажетті фрагментін белгілеп және оны буферге көшіріп, басқа құжатқа кіріп қажетті орынға тұрып "Вставить из буфера " батырмасын басу керек

B) екі құжатты да ашып, бір құжаттың қажетті фрагментін белгілеп «Вырезать» батырмасын шерту, басқа құжатқа кіріп, қажетті орынға тұрып «Вставить» батырмасын басу

С) Word-та мұндай әрекетті жасауға болмайды

D) мұндай әрекет тек Excel -де орындалады

Е) Мәтіннің бөлігін бір құжаттан басқа құжатқа апаруға болмайды

$$$ 281

Word-та қандай форматтағы қағаз қолданылады?

А) дәптерлік және альбомдық

B) альбомдық және кітаптық

С) кітаптық және баспалық

D) альбомдық , кітаптық және баспалық

Е) В24

$$$ 282

Word-та мәтіннің бір бетін қалай баспаға шығаруға болады?

А) Файл + Печать + Номера + беттің номерін теру + ОК

B) Файл + Печать + ОК

С) Файл + беттің номері + ОК

D) Файл + Печать + Все + ОК

Е) Файл + ОК

$$$ 283

Word-та файлды сақтау үшін қандай батырмалар пайдаланылады?

А) Ctrl+F2

B) Shіf+F2

С) Ctrl+F12

D) Shіft+F12

Е) Ctrl+F10

$$$ 284

Word-та мәтінді тегістеудің қандай түрлері қолданылады?

А) жоғарыдан төмен қарай

B) төменнен жөғары қарай

С) мәтіннің шрифтын өзгерту арқылы

D) мәтінді тегістеу мүмкін емес

Е) оң жағы, сол жағы,ені, центрі бойынша

$$$ 285

Word-тағы Shіft + Ctrl + End командаларының орындалуы нені береді ?

А) мәтінді курсордан жолдың басына дейін белгілеу

B) мәтінді курсордан жолдың соңына дейін белгілеу

С) мәтінді курсордан құжаттың басына дейін белгілеу

D) мәтінді курсордан құжаттың соңына дейін белгілеу

Е) мәтінді жою

$$$ 286

Word-та Таблица + Вставить + Таблицу + Число строк (задать)+ Число столбцов(задать) + ОК командалары орындалғаннан кейін не болады?

А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады

B) бар кестеге көрсетілген жол мен баған қосылады

С) бар кестедегі жолдар мен бағандар саны көрсетілген санға алмастырылады

D) ең соңғы құрылған кестедегі жолдар мен бағандар саны көрсетілгенге алмастырылады

Е) кестенің соңғы қатары жойылады

$$$ 287

Word құжатының ең басына қалай келуге болады?

А) Ctrl + End

B) Ctrl + Page Up

С) Ctrl + Home

D) Ctrl + S

Е) Ctrl + P

$$$ 288

Word-та мәтінді курсор тұрған орыннан беттің басына дейін қандай тәсілмен ерекшелеуге болады?

А) Shіft + Ctrl + End

B) Shіft + Ctrl + Home

С) Shіft + Ctrl +Back

D) олай жасауға болмайды

Е) Shіft + End

$$$ 289

Word-та терілген мәтінді қағазда қалай көрінетінін алдын-ала көруді қай командамен жүзеге асыруға болады:

А) Ctrl + End

B) Ctrl + Home

С) Shіft+F12

D) Ctrl+F2

Е) Файл + Предварительный просмотр

$$$ 290

Word-та кестенің соңына бос жолды қалай қосады?

А) Таблица + Разбить ячейки

B) Вставка+таблица

С) Shіft+F12

D) Ctrl+F2

Е) Кестенің соңғы ұяшығын шертіп, Tab пернесін басу

$$$ 291

Word-та "Шрифт" диалог терезесін ашу үшін келесі команда орындалады:

А) Формат+Шрифт

B) Вставка+Шрифт

С) Вид+Шрифт

D) Окно+Шрифт

Е) Формат

$$$ 292

Word Менюінің қай пунктінде құрал-саймандар тақтасын баптауға болады?

А) Файл

B) Правка

С) Вид

D) Формат

Е) Таблица

$$$ 293

Word-та кандай команда жаңа жолға көшуді береді?

А) Shіft

B) Alt

С) Enter

D) Ctrl + Home

Е) Ctrl

$$$ 294

Word-та кестенің соңына бос жолды қалай қосады?

А) Таблица + Разбить ячейки

B) Вставка+таблица

С) Shіft+F12

D) Ctrl+F2

Е) Кестенің соңғы ұяшығын шертіп, Tab пернесін басу

$$$ 295

Word-та барлық ашық құжаттар менюдің қай пунктіне жіберіледі?

А) Вид

B) Правка

С) Вставка

D) Окно

Е) Формат

$$$ 296

Page Up командасы не істеуге мүмкіндік береді?

А) құжаттың басына мәтінді экрандық бетпен парақтау

B) жолдың соңына тұру

С) жолдың басына тұру

D) құжаттың соңына мәтінді экрандық бетпен парақтау

Е) құжаттың басына тез тұру

$$$ 297

Мәтінді баспаға қалай толық етіп шығаруға болады?

А) Shіft + Ctrl + Home

B) Shіft + Home

С) ALT+P

D) Файл + Создать+Печать

Е) Файл + Печать... + Все + Ок

$$$ 298

Бағанадан бағанаға қалай өтуге болады?

А) Shіft + Ctrl + Home

B) Shіft + Home

С) ALT+P

D) Правка +О

Е) Tab батырмасының көмегімен

$$$ 299

Word-та Shіft + Іnsert командаларының орындалуы қандай әрекетке сәйкес келеді?

А) мәтінді буферге жою

B) буферге көшіру

С) буферден қою

D) мәтіннің бағытын береді

Е) фонын береді

$$$ 300

Мәтінді жолдың соңына дейін қалай белгілеуге болады?

А) Shіft + End

B) Shіft + Ctrl + Home

С) Shіft + Ctrl +Back

D) Shіft + Home

Е) Shіft+F12

$$$ 301

Жолда бірнеше сөзді қалай белгілеуге болады?

А) Shіft + End

B) Shіft + Home

С) Shіft + End

D) құжаттың соңына мәтінді экрандық бетпен парақтау

Е) бірінші сөзде тұрып және тышқанның сол жақ батырмасын басып соңғы сөзге дейін жылжыту

$$$ 302

Беттің өлшемін қалай өзгертуге болады?

А) Файл + Параметры страницы + Размер бумаги +Выбрать из списка нужный формат немесе парақтың қажет енін және биіктігін көрсету

B) бет номерінің қасындағы қажетті форматты көрсету

С) Файл + Граница и заливка + Размер бумаги + парақтың қажет биіктігін және енін беру

D) Вставка + Номера страниц + Размер бумаги + парақтың қажет биіктігін және енін беру

Е) бірінші сөзде тұрып және тышқанның сол жақ батырмасын басып соңғы сөзге дейін жылжыту

$$$ 303

Көрсетілген әрекеттердің қайсысын Формат менюі арқылы орындауға болады?

А) Формат+создать

B) Ctrl + Home

С) Файл + Печать... + Все + Ок

D) Файл + Создать+Печать

Е) шрифтің өлшемін және түрін өзгерту

$$$ 304

Менюдің көрсетілген пункттерінің қайсысында қажетті бөлім бойынша анықтама алуға болады?

А) Файл;

B) Правка

С) Сервис

D) Справка

Е) Окно

$$$ 305

Соңғы әрекетті қалай алып тастауға болады?

А) Shіft + Ctrl + Home

B) Alt + Shift

С) Ctrl+Del

D) Правка +Создать

Е) құрал-саймандар тақтасында пернесін басу

$$$ 306

Word-та Shіft + Home командаларының орындалуы нені береді?

А) курсор тұрған жерден жолдың басына дейін мәтінді белгілеу

B) курсор тұрған жерден жолдың соңына дейін мәтінді белгілеу

С) курсор тұрған жерден мәтінді құжаттың басына дейін белгілеу

D) курсор тұрған жерден мәтінді құжаттың соңына дейін белгілеу

Е) курсор тұрған жерден мәтінді жояды

$$$ 307

Жолда бірнеше сөзді қалай белгілеуге болады?

А) Shіft + End

B) Shіft + Home

С) Shіft + End

D) құжаттың соңына мәтінді экрандық бетпен парақтау

Е) бірінші сөзде тұрып және тышқанның сол жақ батырмасын басып соңғы сөзге дейін жылжыту

$$$ 308

Word-та анықтаманы қандай батырманы басу арқылы шығаруға болады?

А) F1

B) F2

С) F3

D) F4

Е) F5

$$$ 309

Менюдің қай пунктінде файл құрылады?

А) файл

B) правка

С) окно

D) сервис

Е) вид

$$$ 310

Excel -де ұяшық мазмұнының көшірмесін қалай алуға болады?

А) ұяшықты белгілеп, құрал саймандар панелінде «Вырезать» батырмасын басу , мән қойылатын ұяшықты активтендіріп «Вставить» батырмасын басу арқылы

B) курсор арқылы керек жерін таңдап алып, ENTER батырмасын басу арқылы

С) ұяшықтағы мәнді белгілеп саймандар тақтасындағы "Копировать" батырмасын басып, керек жерге апарып "Вставить" батырмасын басу арқылы

D) ALT+P

Е) ұяшық мазмұнын белгілеп, курсормен көшірілетін орынды белгілеп, бір мезгілде CTRL және ENTER батырмаларын басу арқылы

$$$ 311

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=16; В1=5; В5=5. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 312

Ақпаратты қорғау дегеніміз - бұл

А) ақпараттық физикалық бүтіндігін қамтамасыз ету;

В)санкцияланбаған ақпаратты алуды болдырмау;

С) барлық жауаптар дұрыс;

Д) антивирустік программаларды қолдану;

Е) ревизор - программасын қолдану.

$$$ 313

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; В1=2; В2=5. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 314

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=10; В1=5; В3=3. С3 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 315

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А4=4; В1=5; В=13. С4 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 316

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=16; В1=5; В5=5. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 317

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=20; В1=5; В6=5. С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

E) 25

$$$ 318

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; В1=5; В2=5. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

E) 15

$$$ 319

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=4; В1=5; В3=7. С3 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

E) 15

$$$ 320

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А4=4; В1=5; В4=9. С4 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

E) 15

$$$ 321

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=4; В1=5; В5=11. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:Яшықтың фонын қалай беруге болады? 4 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 6 страница

Яшықтың фонын қалай беруге болады? 1 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 2 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 3 страница | Ақпаратты қорғайтын объект - бұл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати