На головну

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
  2. Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії.
  3. Безготівкові міжгосподарські розрахунки, основи ор-ції і форми.
  4. Біохімічні основи ефективності тренування
  5. Біохімічні основи й фактори розвитку втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної та субмаксимальної потужності
  6. Біохімічні основи й фактори розвитку втоми при виконанні тривалих вправ великої та помірної потужності
  7. Біохімічні основи методів швидкісно-силової підготовки спортсменів

1. Агеев А. и. Предпринимательство. Проблемьы собственности й культури.-М.: 1992. - 112 с.

2. Бакірова Е. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності. // Господарське право, №6, 2005 ст. 85 - 88.

3. Бігняк О. Цілі підприємницької діяльності: правові аспекти // Господарське право, №6, 2005 р. ст. 101 - 104.

4. Верхан П. х. Предприниматель. Его зкономическая функция й общественно-политическая ответственность,-М.: 1992.

5. Вітлінський В. в., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ, 2000. - 292 с.

6. Глущенко Е. в., Капцов А. й. Тихонравов Ю. в. Основы предприни-мательства. Учебное пособие.-М.; «Вестник», 1996- 336 с.

7. Горемикин В. н., Богомолов Н. ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. Методическое пособие.-М.; ИНФРА-М, 1997-334 с.

8. Доценко-Білоус Н. "Земельні заборони" і способи їх подолання - Бухгалтерія, №26, 2005 р. с. 101 - 103.

9. Захарчин Г. м., Ситник Й. с. Обґрунтування ідеї створення суб'єкта підприємництва. Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Основи підприємництва" для студентів базового напряму 6.0502 "Менеджмент". Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" Львів. 2004. -22 с.

10. Йохна М. а., Стадник В. в. Економіка і організація інноваційної діяльності". Навчальний посібник. -К.: Видавничий центр "Академія", 2005. -400 с.

11. Кісельов А. П. Основи бізнесу.-К.: Вища школа, 1997-186 с.

12. Ковалев А. п. Диагнос'гика банкротства.-М.; АО «Финстатинформ», 1995-96 с.

13. Котлер Ф. Основы маркетинга,-М.; Прогресе, 1990-239 с.

14. Курс предпринимательства. Учебник для вузов. /Под. ред, проф. В. я. ГорЦіинкеля, проф. В. а. Шьондар.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997-439 с.

15. Крупка М.І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть,- Л.: Діалог, 1997-272 с.

16. Липсиц Й, в Бизнес-план - основа успеха:-практическое пособие.- М.: Машиностроение-1993.

17. Липсиц Й. В. Ваша путеводная звезда - бизнес-план //Экономика ижизнь-1991-№№ 33,34,35.

18. Макеева В. г. Культура предпринимательства : Учебн. пособие. -М.: Инфра -М, 2002. -217 с.

19. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник /Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л. а. Мартинюк, Т. в. Черняк; За ред. Проф. Л.І. Воротіної. -3-є вид., доп. і перероб.. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. -308 с.

20. Мочерний С. Основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. -К., 2001 -280 с.

21. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси, /переклад з англ,-К.: «Основи», 1993-384 с.

22. Основы предпринимательской деятельности, Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент. /Под ред. В. м, Власовой.-- М.: Финансы и статистика, 1995-496 с.

23. Пашкус Ю. в., Мисько О. н. Введение в бизнес. Практическое пособие для предпринимателей.-Л.: Северо-запад, 1991-303 с.

24. Пешкова Е. п. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы,-М.: «Ось-89», 1997-80с.

25. Плаксицкий В. м. Основы экономической деятельности коммерческих предприятий.-М.: Агентство САДИ, 1997.

26. Петрович Й. м., Захарчин Г. м., Теребух А. а. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник. - Львів: Оксарт, 2000. -320 с.

27. Петрович Й. м., Захарчин Г. м. Організація виробництва: Підручник. - Львів "Магнолія плюс". 2004. - 400 с.

28. Петрович И. м., Будіщева 1.0., Устінова І. г., Домарадзька Г. с., Коно-шенкова Т. б., Любомудрова Н. п.. Економіка виробничого підприємництва. Навч. посібник.-Львів: Оксарт, 1996-416 с.

29. Полюга Д. м. Методи активізації розвитку малих виробничих підприємств. Автореферат дисертації на здобуття н. с. к. е. н.-Львів, 1999-22 с.

30. Покропивний С. ф., Соболь С. м., Швиданенко Г. о. Бізнес-план. Технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1998-208с.

31. Покпропивний С. ф., Колот В. м. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 1998- 352 с.

32. Попов В. м. Бизнес-планирование: Учебник. -М., 2000. -672 с.

33. Разумнова И. и. Мелкие фирмы в США. Экономика й управление.-М.: Наука, 1989.

34. Райзберг Б. а. Предпринимательство й риск.-М.: Знание. Сер. «Эко-номика», 1992-№4-64с.

35. Реверчук С., Крупка М. Анатомія малого бізнесу.-Л.: Діалог,1996- 128 с.

36. Речмен Д. Дж., Мескон М. х., Боуви К. л., Тилл Дж. В. Современный бизнес. (Учебник в 2-х тт.)-Т.1. /Пер. с англ. -М.: Республика, 1995-431с.

37. Семенов Ю. г. Организационная культура : Управление и диагностика. -Екатеренбург : Ин-т экономики УрОРАН, 2004. -255 с.

38. Сизоненко В. о. Підприємництво. підручник:-К.: Вікар, 1999- 438 с.

39. Скворцов Н. н. Бизнес-план предприятия. Производ.-практ. изд.-К.: Выща школа, 1995-189 с.

40. Соболь М. с. Предпринимательство. Начало бизнеса.-К.: 1994-176с.

41. Реверчук С. к., Кубів С.І., Вербицька Т. п., Захарчин Г. м. Бізнес-план підприємства: погляд банкіра. Навч. Посібник /за ред. Докт. економ. наук, проф. Реверчука С. к. - Львів: ЛНУ, 2002. - 367 с.

42. Томилов В. в, Культура предпринимательства: Учебник. -СПб. 2000. -207 с.

43. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело й добиться успеха.-М.: Прогресс, 1992-Вып. 2.-256 с.

44. Хойер В. Как делать бизнес в Европе.-М.: Прогресс, 1992-253с.

45. Хоскинг А. Курс предпринимательства.-М.: 1993-352 с.

46. Юридический справочник предпринимателя. /Под ред. Ю. С. Шем-шученко-К.: Перлит Продакшн ЛТД, 1992--636 с.

47. Эванс Дж,., Берман Б. Маркетинг.-М.: Экономика, 1990-350 с.


[1] На титульному аркуші вказується лише загальна передбачувана вартість підприємницького проекту.

2 На практиці вказівка на конфіденційність бізнес-плану оформляється так: «Цей бізнес-план є конфіденційним. Він є власністю пойменованих у ньому осіб і призначений для використання лише тими особами, яким передається. Копіювання й використання іншими способами будь-яких елементів його змісту забороняється без попереднього погодження з підприємством.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИІнші джерела | Загальні положення.

Модульний контроль: 35 балів | Модульний контроль: 37 балів | Картка № 26 | Перелік тем для написання реферату | Навчальна та наукова література до всієї дисципліни. | Перелік питань для підсумкового контролю студентів. | Порядок версифікаційного аналізу вірша. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати