Головна

Возникновениесовременнойфилософии науки. Предмет философии науки.

  1. A) Во времена античной философии.
  2. B) К сущностному определению философии не ведет окольный путь сравнения с искусством и религией.
  3. B) Функция организации и обслуживания предметной деятельности
  4. E)& предметная, персональная, территориальная, по связи дел
  5. I Предмет договора
  6. I. История философии
  7. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України

Ғалым ғылымға таза, адал, шыншыл , әділ пиғылмен еңбек етуге тиіс. Ғылымда да ғалымға қойылатын басты талап оның имандылығы. Имансыз адамның ғалым болуы қоғамға қауіпті құбылыс.

Ғалымның даму жолы қашанда оңай болған жоқ, қиын, соқпақты. Өйткені оның мақсаты белгілі қалыптасқан қағидаларды талғау, көнергендерін өзгерту, керек десе оған қарсы тұру,жаңалық ендіру. Бұл оңай емес. Ғалым сондықтан да табанды, батыл күрескер болуға тиіс.Этика (грек. ethos - дағды, әдет-ғұрып) - зерттеу нысаны мораль, адамның мінез-құлқы болып табылатын ежелгі теориялық пәндердің бірі.

61. Н.Ә. Назарбаев Қазақстандық жол. Қазақстанның қалыптасуындағы негізгі идеялар

Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды.

Негізгі 9 тараудан тұрады:1. Тәуелсіздік стратегиясы; 2. 1995 ж Конституция; 3. Каспий үшін күрес және мұнай дүмпуі; 4. Теңге біздің тәуелсіздік нышанымыз. 5. Мемлекеттік меншіктен жеке меншікке. 6. Ұлттық қаржы жүйесі. 7. Жер мәселесінің эволюциясы; 8. Жұлдыздарға жол салған Қазақстан; 9. Жаңа дәуірдің жаңа астанасы. Тоғыз тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдардан ашып көрсетеді. Бұл Қазақстанның 2030 дейінгі Даму стратегиясын жасау жөніндегі жұмыс қазіргі қолданыстағы ел Конституциясын қабылдау үрдісі мұнай газ ресурстарын игеруді бастау ұлттық валютаны енгізу және табысты банк жүйесін құрутуралы жазылған еңбек. Кітап Президенттің ел жастарында арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенеді. Бейбітшілік пен тыныштық бүгіндері басымыздан өткеріп отырған экономикалық қауырт шақ және азаматтарымыздың өмірлік құштарлығы өз күштері мен ертеңгі күндеріне деген сенімдері біз үшін үйреншікті құбылысқа айналып отыр. Менің кітабым бұрынғы жылдардағы оқиғаларды сипаттай отыра өткенге емес келер болашаққа меңзейді. Мен бұның Қазақстанның болашақ көшбасшылары үшін ақылшы кітапқа айналатынына сенемін. Еліміздің болашақ көшбасшылары бүгінгі студенттер мен мектеп оқушылары Қазақстанның іргетасына қаланған әрбір кірпішін білуге тиіс. Егер де Қазақстан жолы туралы айтатын болсақ әрине бұл жол тек экономикалық үлгіні таңдауға ғана қатысты емес-бұл жалпы конституциялық ережелерді ғана емес сонымен бірге саяси режимді инфрақұрылымды қатынастарды қамтитын саяси үлгі. Менің кітабым дәл осылар жөнінде біздің ескіден қалай арылғанымыз туралы. Қазіргі жағдайға қалай жеткеніміз жайында. Сонымен бірге бұл жолдың тәуелсіз Қазақстан жолының аса оңай болмағандығы туралы.

Возникновениесовременнойфилософии науки. Предмет философии науки.

В самостоятельное направление философия науки оформилась во второй половине 19 в. в деятельности представителей первого позитивизма. Дюрингом был впервые предложен термин «философия науки».

Развитие данного направления связано с деятельностью философов, предлагавших ту или иную модель развития науки. У истоков процесса возникновения философии науки как направления современной философии стояли первые позитивисты - О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер.

Возникновение первого позитивизма было вызван как историческими условиями, так и состоянием науки и изменением ее социального статуса. Реформы в образовании утвердили в качестве его основы изучение фундаментальных наук. Из занятий одиночек или небольших групп ученых наука постепенно превратилась в новый социальный институт.

Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте. Философия науки изучает также способы формирования, структуру и динамику как в целом научного знания, так и знания конкретных научных дисциплин.

Философия науки имеет статус исторического социокультурного знания независимо от того, ориентирована она на изучение естествознания или социально-гуманитарных наук. Философа науки интересует научный поиск, «алгоритм открытия», динамика развития научного знания, методы исследовательской деятельности. Если основная цель науки - получение истины, то философия науки является одной из важнейших для человечества областей применения его интеллекта, в рамках которой ведется обсуждение вопроса «как возможно достижение истины?».


 алым этикасы | Возникновение науки. Круг вопросов, которые рассматриваются наукой. Способность философии влиять на развитие науки.

Б. Рассел про співвідношення наукового, релігійного і філософського знання. Умови переходу проблеми із філософії в науку і навпаки. | Виникнення позитивізму. Загальні положення позитивізму. Концепція «позитивної» науки О. Конта. | Кумулятивітська концепція зростання наукового знання. | Неопозитивізм або логічний позитивізм. Принцип верифікації. Парадокс підтвердження К. Г. Гемпеля. | Критичний раціоналізм К. Поппера. Проблема росту наукового знання. Концепція теорія "трьох світів". | Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатоса. Особливості НДП. НДП в сучасній хімії. | Концепція методологічного плюралізму П. Фейєрабенда. Принцип проліферації. | Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії. | Структура і основні етапи наукового експерименту. Функції експерименту у науковому досліджені. | Основні типи експерименту. Економічний, екологічний і етичні аспекти сучасного експерименту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати