На головну

Урок № 3.

Стаття 27. Забезпечення відповідності Конституції Російської Федерації і федеральним законам конституцій (статутів), законів та інших правових актів суб'єкта Російської Федерації

1. Правові акти законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації), вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, інших органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, а також правові акти посадових осіб зазначених органів, що суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним законам, конституції (статуту) і законам суб'єкта Російської Федерації, підлягають оскарженню відповідним прокурором або його заступником у встановленому законом порядку.

2. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) і органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації при здійсненні своїх повноважень забезпечують дотримання Конституції Російської Федерації і федеральних законів.

3. Президент Російської Федерації має право звертатися в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації з поданням про приведення у відповідність до Конституції Російської Федерації, федеральними конституційними законами і федеральними законами конституції (статуту), закону суб'єкта Російської Федерації або іншого нормативного правового акта законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.

4. У разі виникнення розбіжностей при реалізації пункту 3 цієї статті Президент Російської Федерації використовує погоджувальні процедури для їх вирішення. У разі недосягнення узгодженого рішення Президент Російської Федерації може передати вирішення спору на розгляд відповідного суду.

5. Закони суб'єкта Російської Федерації, правові акти законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, правові акти органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації і правові акти їх посадових осіб, що порушують права і свободи людини і громадянина, права громадських об'єднань та органів місцевого самоврядування , можуть бути оскаржені в судовому порядку.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 27 цього Закону

Стаття 28. Виключена.

Інформація про зміни:

Див. Текст статті 28

Стаття 29. Призупинення дії акта вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації), актів органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації

1. Президент Російської Федерації має право призупинити дію акта вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації), а також дію акта органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації у випадку якщо цього акта Конституції Російської Федерації, федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом.

2. В період дії указу Президента Російської Федерації про призупинення дії актів, зазначених у пункті 1 цієї статті, вищою посадовою особою суб'єкта Російської Федерації (керівником вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) і (або) органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації не може бути виданий іншій акт, який має той же предмет регулювання, за винятком акту, який скасовує акт, дія якого припинена Президентом Російської Федерації, або вносить до нього необхідні зміни.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) має право звернутися до відповідного суду для вирішення питання про відповідність виданого ним або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації акта Конституції Російської Федерації, федеральним законам і міжнародним зобов'язанням Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 29 цього Закону

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 11 грудня 2004 N 159-ФЗ до статті 29.1 справжнього Федерального закону внесені зміни

Див. Текст статті в попередній редакції

Стаття 29.1. Відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 23 червня 2014 р N 165-ФЗ пункт 1 статті 29.1 викладено в новій редакції

Див. Текст пункту в попередній редакції

ГАРАНТ:

Положення пункту 1 статті 29.1 справжнього Федерального закону (в редакції Федерального закону від 23 червня 2014 р N 165-ФЗ) застосовуються до правовідносин, які виникають при складанні та виконанні бюджетів суб'єктів РФ починаючи з бюджетів на 2016 року і на плановий період 2017 і 2018 Г.

З дня набрання чинності Федерального закону від 23 червня 2014 р N 165-ФЗ і до виникнення правовідносин щодо складання та виконання бюджетів суб'єктів РФ починаючи з бюджетів на 2016 року і на плановий період 2017 і 2018 Г. положення пункту 1 статті 29.1 цього закону застосовуються в редакції, що діяла до дня набрання чинності названого Федерального закону

1. Посадові особи органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації несуть передбачену федеральними законами і законами суб'єкта Російської Федерації відповідальність, в тому числі за недосягнення запланованих результатів соціально-економічного розвитку суб'єкта Російської Федерації, включаючи встановлені державними програмами суб'єкта Російської Федерації показники ефективності їх реалізації.

ГАРАНТ:

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 4 квітня 2002 N 8-П положення пункту 2 статті 29.1 справжнього Федерального закону визнані не суперечать Конституції РФ

2. Президент Російської Федерації виносить попередження вищій посадовій особі суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) в разі:

а) видання вищою посадовою особою суб'єкта Російської Федерації (керівником вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) нормативного правового акта, що суперечить Конституції Російської Федерації, федеральним конституційним законам і федеральним законам, якщо такі протиріччя встановлені відповідним судом, а вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду або протягом іншого передбаченого рішенням суду строку не прийняло в межах своїх повноважень заходів щодо виконання рішення суду;

б) ухилення вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) протягом двох місяців з дня видання указу Президента Російської Федерації про призупинення дії нормативного правового акта вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) або нормативного правового акта органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації від видання нормативного правового акта, що передбачає скасування припиненого нормативного правового акта, або від внесення в зазначений акт змін, якщо протягом цього терміну вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) не звернулася до відповідного суду для вирішення спору.

Термін, протягом якого Президент Російської Федерації виносить попередження вищій посадовій особі суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації), не може перевищувати шести місяців з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня офіційного опублікування указу Президента Російської Федерації про призупинення дії нормативного правового акта вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) або нормативного правового акта органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, якщо вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації ) не звернулася до відповідного суду для вирішення спору.

ГАРАНТ:

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 4 квітня 2002 N 8-П положення пункту 3 статті 29.1 справжнього Федерального закону визнані не суперечать Конституції РФ

3. Якщо протягом місяця з дня винесення Президентом Російської Федерації попередження вищій посадовій особі суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) зазначена особа не прийняло в межах своїх повноважень заходів щодо усунення причин, що стали підставою для винесення йому попередження, Президент Російської Федерації отрешает вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) з посади.

3.1. Президент Російської Федерації має право усунути вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) з посади у зв'язку з висловленням йому недовіри законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, з втратою довіри Президента Російської Федерації, за неналежне виконання своїх обов'язків, а також в інших випадках, передбачених цим законом.

Інформація про зміни:

Федеральним законом 2 травня 2012 р N 40-ФЗ стаття 29.1 цього Закону доповнено пунктом 3.2, який набирає чинності з 1 червня 2012 р

3.2. Президент Російської Федерації має право усунути від посади вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) в разі невиконання ним рішення Конституційного Суду Російської Федерації, прийнятого щодо нормативного правового акта вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації), якщо зазначене рішення не виконано протягом одного місяця з дня його вступу в силу або в інший зазначений в рішенні строк.

4. Президент Російської Федерації в порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації, має право за поданням Генерального прокурора Російської Федерації тимчасово усунути вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) від виконання обов'язків у разі пред'явлення зазначеній особі звинувачення в скоєнні злочину. Рішення про тимчасове відсторонення вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) від виконання обов'язків приймається у формі указу.

5. Рішення Президента Російської Федерації про попередження вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) або про відмову вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) з посади приймається у формі указу.

6. Рішення про відмову від посади або про тимчасове відсторонення від виконання обов'язків вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) доводиться до відома законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.

Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) має право оскаржити до Верховного Суду Російської Федерації відповідний указ Президента Російської Федерації протягом десяти днів з дня його офіційного опублікування.

Верховний Суд Російської Федерації повинен розглянути скаргу і прийняти рішення не пізніше десяти днів з дня її подачі.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 29.1 справжнього Федерального закону

Глава VI. Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 30. Перехідний період

З метою приведення законодавства суб'єктів Російської Федерації у відповідність з цим Законом та забезпечення наступності влади встановлюється перехідний період - два календарні роки з дня набрання чинності цього Закону.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 30 цього Закону

Стаття 30.1. Втратила чинність.

Інформація про зміни:

Див. Текст статті 30.1

Стаття 31. Набуття чинності цього Закону

1. З дня набрання чинності цим Законом визнати такими, що втратили силу Закон Російської Федерації "Про крайовому, обласному Раді народних депутатів і крайової, обласної адміністрації" з наступними змінами та доповненнями (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 13, ст. 663; N 34, ст. 1966; 1993, N 17, ст. 601; N 34, ст. 1398) і постанову Верховної Ради Російської Федерації від 5 березня 1992 року N 2450-I "Про порядок введення в дію Закону Російської Федерації "Про крайовому, обласному Раді народних депутатів і крайової, обласної адміністрації" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 13, ст. 664).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 31 цього Закону

президент Російської Федерації

Б. Єльцин

Москва, Кремль

6 жовтня 1999 р

N 184-ФЗ

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12117177/8/#block_600#ixzz3CQ03hnW2

Урок № 3.

Тема: Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Види руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху.

 Глава IV.2. Економічна основа діяльності органів державної влади суб'єкта Російської Федерації | миттєва швидкість
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати