На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

  1. I. Організація класу
  2. II. бази практики
  3. II. Визначення практики прямого шляху (ППП).
  4. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  5. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  6. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  7. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі

Навчально-методичне керівництво переддипломної практики здійснює профілююча кафедра ЕПА. Керівники практики від університету призначаються досвідчені викладачі, які добре знають виробництво. На них покладаються такі обов'язки:

- Забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику (питання оформлення пропуску, складання і узгодження з відділом кадрів заводу графіка проходження практики, підбір робочих місць і керівника практики від підприємства);

- Здійснення контролю за виконанням програми практики, повноти і правильності підбору матеріалів по темі дипломного проекту;

- Проведення консультацій по ходу практики і надання допомоги в коригуванні і уточнення тем дипломних проектів;

- Організація прийому заліків з практики і складання звіту про результати практики (разом із зауваженнями і пропозиціями щодо вдосконалення організації та керівництва переддипломної практики).

Підприємства, які є базами практики, створюють умови, що забезпечують найбільшу ефективність її проходження, надають студентам місця практики і можливість користуватися наявною літературою, технічною документацією.

- Керівник практики від заводу підбирається з числа досвідчених керівних працівників або висококваліфікованих фахівців і затверджується наказом керівника підприємства. Спільно з керівником від університету він організовує і контролює проходження практики відповідно до її програмою і затвердженим календарним графіком. Крім того, він стежить за виконанням практикантом правил внутрішнього розпорядку, здійснює облік роботи студентів, організовує виробничі екскурсії, бесіди і консультації провідних фахівців з окремих питань програми практики.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Основним змістом переддипломної практики студентів є підбір, вивчення і глибокий критичний аналіз матеріалів по темі дипломного проекту. Тому при проходженні практики студент основна увага має приділяти тим пунктам програми, які необхідні для виконання ДП. Крім того, керівник дипломного проекту поза рамками типової програми видає студенту індивідуальне завдання яке присвяченого глибокого вивчення одного з питань майбутнього дипломного проекту.

Програма практики розділена на наступні частини:

- Основна частина, в якій відображені питання конструкторсько-технологічного спрямування;

- Економіка і організація виробництва;

- Охорона праці, техніка безпеки та громадянська оборона.

На першому етапі студенту необхідно з'ясувати загальні питання: номенклатуру та програми випуску продукції, перспективи виробництва нових видів продукції, плани зростання продуктивності праці і зниження собівартості і металоємності, планований обсяг механізації та автоматизації. Проаналізувати правильність вибору обладнання, засобів автоматизації та обчислювальної техніки, принципів побудови систем управління.

Збір матеріалів по основних розділів дипломного проекту проводиться на підставі питань, викладених у завданні на дипломне проектування. У разі необхідності допускається видача додаткового завдання на дипломну практику по основних розділів проекту.

 



Мета та завдання ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ВСТУП | Мета та завдання УЧБОВОЇ, ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК | Організація проведення ПРАКТИК | ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ПРАКТИКИ | ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ | Мета та завдання ПРАКТИКИ | ПІДПРИЄМСТВА ТА РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАКТИКИ | ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати