Головна

Лекція № 5 Целеполагание і аналіз уроку. види аналізу

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т.д.
  3. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  4. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  5. II. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗЯХ взаємодоповнюючих ПРОДУКТІВ
  6. II. Аналіз трудових ресурсів
  7. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками

Визначення мети й є вибір найбільш оптимальних з точки зору потенційних можливостей реальній педагогічній дійсності способів її перетворення з існуючого положення в нове, шукане, потрібне стан, в бажане майбутнє.

Мета - результат передбачення, заснованого на зіставленні педагогічного ідеалу і потенційних резервів перетворення реальних процесів і явищ педагогічної дійсності. Мета - це обґрунтоване уявлення про загальні кінцевих або проміжних результатах.

Завдання є проміжна ланка, крок, етап досягнення мети.

Процедура цілепокладання і визначення реалізації цілей достатня, складна, варіативна, вимагає глибокого проникнення в педагогічну область і суміжні галузі знання.

Метод теоретичного аналізу і синтезу, а психолого-педагогічних дослідженнях полягає в його універсальних можливостях розглядати явища і процеси дійсності в їх найскладніших поєднаннях, виділяти найбільш суттєві ознаки і властивості, зв'язки і відносини, встановлювати закономірності їх розвитку.

Шляхом аналізу та синтезу тільки і можна виокремити об'єктивний зміст в суб'єктивної діяльності учасників соціально-педагогічного процесу: дітей, дорослих, керівників, педагогів, «схопити» невідповідності, «вловити» реальні суперечності в розвитку педагогічного процесу, прогнозувати розвиток.

Розрізняють декілька видів аналізу, в тому числі аналіз за елементами і аналіз за одиницями. елементний аналіз - Це уявне виділення окремих частин педагогічного процесу, зв'язків на основі декомпозиції, розчленування цілого (аналіз діяльності учнів на уроці, аналіз ефективності педагогічної діяльності, аналіз взаємовідносин і взаємодій суб'єктів педагогічного процесу і т.п.). Аналіз по одиницях передбачає розчленування процесу зі збереженням цілісності його елементарних структурних елементів, кожен з яких утримує найважливіші ознаки цілісного процесу (аналіз постановки і вирішення педагогічних завдань і т.п.). структурний аналіз уроку передбачає розгляд педагогічного процесу в структурі і являє якесь об'єднуюче будова з елементних аналізів, підпорядковане одній меті.

Типи аналізу уроку

1 - повний - проводиться з метою контролю за якістю організації навчально-виховного процесу, для вивчення стилю діяльності вчителя, досвіду його роботи;

2 - короткий - відображає основні дидактичні категорії, з метою загальної оцінки його якості;

3 - комплексний - припускає всебічний розгляд в єдності і взаємозв'язку цілей, змісту, методів і форм організації уроку.
 Застосовується частіше при аналізі декількох уроків по одній темі, а також для навчання фахівців.

4 - аспектний - використовується при необхідності більш глибокого розгляду якоїсь однієї сторони уроку з метою виявлення недоліків або встановлення ефективності окремих прийомів діяльності вчителя.

Кожен з даних типів аналізу уроку може мати види: дидактичний, психологічний, виховний, методичний, організаційний.

Цілі педагогічного аналізу можуть бути різними, виходячи з них застосовується частковий аналіз відповідний якого-небудь аспекту уроку (общепедагогическое, психологічному і т.п.).

 Лекція № 3 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ | Лекція № 6 Основні дидактичні принципи методики навчання образотворчому мистецтву в школі.

Теорія і методика навчання образотворчому мистецтву | Пояснювальна записка | ТРУДОМІСТКІСТЬ ДИСЦИПЛІНИ | Розрахунок годин по рейтинговій системі оцінки успішності студентів | ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ | Лекція №2. Соціальна природа розвитку художньої освіти; загальнолюдське, національне й індивідуальне в мистецькій освіті | Лекція № 4 Методи викладання в Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Малювання в середні століття | Лекція №5 Малювання в епоху Відродження. Художники епохи Відродження і їх внесок в методику викладання малювання | Лекція №7. Малювання як загальноосвітній предмет в загальноосвітніх навчальних закладах в XVII - XIX століттях | Лекція №8. Малювання в Росії XVIII -XIX століть, з кінця XIX століття до революції 1917 року |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати