Головна

A) скоротиться експорт і зростає імпорт

  1. А) Зростає в 2 рази
  2. Банківський переказ як одна з форм міжнародних розрахунків. Розрахунки банківським переказом за імпортними операціями (схема і проводки).
  3. Банківський переказ як одна з форм міжнародних розрахунків. Розрахунки банківським переказом за експортними операціями (схема і проводки).
  4. У структуру Торгової служби Адміністрації з міжнародної торгівлі Депарьє-менту торгівлі США входять також Центри з розвитку експорту, що знаходяться в 107 американських містах.
  5. По-третє, медичне обслуговування літніх, потреба в якому в міру старіння, природно, зростає. Медичне обслуговування вимагає додаткових коштів.
  6. Головні країни - експортери промислової та сільськогосподарської продукції

B) скоротяться експорт і імпорт

C) зростуть експорт і імпорт

D) зростає експорт і скоротиться імпорт

E) не впливає

86. Ознаки класичної банкноти:

A) випускалася ЦБ замість комерційних векселів і була розміну на золото на першу вимогу;

B) мала вексельний забезпечення;

C) базувалася на довірі;

D) видавалася кредитоспроможним позичальникам;

E) випускалися комерційними банками.

87. Деномінація-це:

A) зменшення нулів на купюрах;

B) оголошення грошей недійсними;

C) відновлення розміну паперових грошей на золото;

D) девальвація;

E) реставрація грошей.

88. Грошова реформа в РК була проведена в:

A) 1993р.

B) 1990р.

C) 1989р.

D) 1944р.

E) 1997р.

89. Процентний ризик - це:

A) можливість зазнати втрат внаслідок коливань процентних ставок;

B) ризик неплатежу;

C) можливість втрати внаслідок коливань курсу валют;

D) ризик форс-мажорних обставин;

E) політичний курс.

90. Активні операції банків - це:

A) операції з розміщення коштів;

B) операції по залученню коштів;

C) позабалансові операції;

D) зобов'язання банків;

E) продаж цінних паперів.

91. Ремедиум - це:

A) допустиме законом відхилення фактичної ваги від номінального;

B) право випуску монет;

C) грошова одиниця;

D) вміст чистого металу в монеті;

E) вилучення грошей.

92. Однією з функцій Нацбанку РК є:

A) зберігання і управління золотовалютними запасами;

B) залучення депозитів і видача кредитів;

C) здійснення розрахунків між підприємствами і організаціями;

D) управління майном клієнтів, контроль і нагляд над банками 2-го рівня;

E) залучення депозитів.

93. Емітентом казначейських векселів в РК є:

A) Міністерство фінансів РК;

B) Міністерство економіки та торгівлі;

C) Нацбанк РК;

D) Національна комісія РК з цінних паперів;

E) Комітет по приватизації.

94. Облігація-це:

A) боргове зобов'язання, що дає право її власнику на розміщення номінальної вартості і отримання відсотка по ній;

B) цінна часткова папір, що дає право на частину майна;

C) цінний папір, що дає право на участь в управління АТ;

D) різниця між вартістю і сумою вкладеного капіталу;

E) свідоцтво про надання позики.

95. Які установи можна віднести до квазібанковской системі?

A) лізингові, трастові, факторингові, страхові компанії;

B) ощадні та інвестиційні банки;

C) центральні регіональні банки;

D) філії комерційних банків;

E) державні банки.

96. Позичковий відсоток:

A) це сума грошей, яку позичальник платить кредитору за користування позикою;

B) це нарощена сума, стягнута підприємцем;

C) це сума грошей, що сплачується постачальнику за товари і послуги;

D) це економічна категорія, що виражає номінал акції;

E) перетворена форма додаткової вартості, яку позичальник залишає у себе.

97. Що таке позичковий капітал?

A) це відокремилися частина промислового капіталу;

B) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення;

C) це сума, в межах якої банки здійснюють кредитування;

D) це гроші, що приносять гроші;

E) це доходи комерційного банку.

98. Коли був прийнятий Указ Президента, який має силу Закону "Про банки і банківську діяльність":

A) в 1995 р .;

B) в 1997р .;

C) в 1994р .;

D) в 1998р .;

E) в 1992р.

99. Що означає поняття "ліквідність банку"?

A) можливість банку своєчасно і повно забезпечити виконання своїх боргових зобов'язань;

B) добровільне оголошення банку про свою ліквідацію;

C) сукупне захід Нацбанку щодо закриття комерційного банку;

D) зменшення менеджерів банку організувати беззбиткову діяльність;

E) платоспроможність банку.

100. Як називається грошово-кредитна політика, спрямована на стимулювання грошової і кредитної емісії?

A) кредитна експансія;

B) кредитна стимуляція;

C) овердрафт;

D) грошова диверсифікація;

E) кредитна рестрикція.

101. Дочірній банк:

A) банківська установа, що є юридичною особою, в якому більше 50% статутного фонду належить батьківському банку;

B) банківська установа, яка здійснює певні види банківських операцій, за винятком залучення депозитів;

C) структурний підрозділ банку, що не є юридичною особою;

D) банківська установа, що є юридичною особою, в якому більше 70% статутного фонду належить головному банку;

E) банківська установа, яка не є юридичною особою здійснює банківські операцій в межах прав, делегованих йому батьківським банком.

102. Вкажіть один з методів грошово-кредитної політики Центрального банку:

A) операції на відкритому ринку;

B) нагляд за банками;

C) страхування ризиків;

D) організація звітності;

E) ліцензування банків.

103. Гроші виконують функцію засобу платежу при:

A) оплаті комунальних послуг, штрафів;

B) купівлі товару в роздрібній торгівлі;

C) бартері;

D) відносної формі вартості;

E) еквівалентній формі вартості.

104. Повноцінні гроші - це:

A) золоті монети;

B) ДКО;

C) банкноти ЦБ;

D) вексель;

E) чеки.

105. Форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена законом - це:

A) грошова система;

B) організація грошового обігу;

C) функція ЦБ;

D) емісійна система;

E) валютна система.

106. Емісія готівки грошей-це функція:

A) Центрального банку;

B) Світового банку;

C) банків другого рівня;

D) МВФ;

E) уряду.

107. Акція - це:

A) свідоцтво про внесення паю в акціонерне товариство;

B) свідоцтво про внесення вкладу до кредитної установи;

C) письмове боргове зобов'язання про сплату однією особою іншій у певний час в певному місці;

D) письмовий наказ про сплату боргу однієї особи іншій;

E) все вище невірно.

108. Функції кредиту:

A) перерозподільна, економія витрат обігу, прискорення концентрації і централізації капіталу;

B) прискорення концентрації капіталу, диференціація кредитних ресурсів по позичальниках; заміщення дійсних грошей кредитними операціями;

C) прискорення централізації капіталу, перерозподільна, цільове використання;

D) перерозподільна, економія витрат обігу, нарощування кредитного потенціалу;

E) прискорення НТП цільове використання, диференційний характер.

109. Банківська установа, яка не є юридичною особою, яка не має самостійного балансу і функціонує в межах коштів і повноважень, представлених йому батьківським банком:

A) філія банку;

B) представництво;

C) дочірній банк;

D) кредитне товариство;

E) спільний банк.

110. Нацбанк щодо комерційних банків може застосовувати такі санкції:

A) стягнення грошового штрафу, відкликання ліцензії, приймати на себе тимчасове управління банком;

B) втручатися в оперативну діяльність банків, диктувати стратегічне партнерство;

C) коригувати баланси, звіти та інші документи, вилучення грошових сум;

D) розголошення отриманих відомостей, стягнення грошового штрафу;

E) відповіді А) і б).

111. Купівля грошових вимог однією юридичною особою в іншого і їх інкасація:

A) факторинг;

B) форфейтинг;

C) трастові операції;

D) дилинг;

E) облікові операції.

112. Види кредитних грошей:

A) вексель, банкнота, чек;

B) золото, чек;

C) паперові, вексель;

D) акредитив, чек, срібло;

E) платіжне доручення, акредитив.

113. Банки, які здійснюють кредитні операції під заставу землі та нерухомого майна:

A) іпотечні;

B) заставні;

C) інвестиційні;

D) фінансові;

E) сільськогосподарські.

114. Кредитний ризик:

A) ризик неплатежу за позикою через невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань;

B) можливість зазнати втрат внаслідок непередбачених коливань процентних ставок;

C) небезпека втрат, пов'язаних зі зміною курсів іноземних валют;

D) ризик втрат, що виникають при використанні кредитних грошей;

E) все вище не вірно.

115. Що є підставою відкликання ліцензії на банківську діяльність.

A) бездіяльність протягом одного року з дня відкриття;

B) здійснення страхових і комерційних операцій;

C) рішення Голови Нацбанку;

D) невідповідність банку міжнародним стандартам;

E) рішення правління банку.

116. Посередницькі послуги з валютних операцій, називаються:

A) дилинг;

B) френчайзінг;

C) лізинг;

D) кліринг;

E) опціон.

117. Інвестиційні банки:

A) спеціалізуються на акумуляції грошових коштів шляхом випуску облігаційних позик, акцій і ін. Цінних паперів;

B) спеціалізується на акумуляції грошових коштів через прийом депозитів;

C) кредитує розробку і освоєння ноу-хау;

D) кредитує сільськогосподарські проекти;

E) інвестують в різні проекти для розробок та інновацій.

118. Одна з форм забезпечення повернення кредиту:

A) страхування;

B) форфейтинг;

C) кліринг;

D) факторинг;

E) траст.

119. Ризик, пов'язаний з грошовими втратами в результаті коливань валютних курсів:

A) курсових втрат;

B) диверсифікації;

C) фінансовий;

D) інфляція;

E) портфельний.

120. Дивіденди по акціях складають 60 тенге. Необхідний рівень прибутковості цих акцій оцінюється їх власником в 12% річних. Сьогоднішня вартість акції дорівнює:

A) 500;

B) 600;

C) 600,2;

D) 750;

E) 520.

121. Яким органом управління АТ приймаються рішення про зміну Статутного фонду?

A) Загальними зборами акціонерів;

B) Президентом АТ;

C) Засновниками АТ;

D) Правлінням АТ;

E) Наглядовою радою

122. Мета випуску державних цінних паперів

A) покриття дефіциту держбюджету;

B) отримання грошей для виплати пенсії;

C) змісту держапарату;

D) запуск в обіг цінних паперів;

E) покриття зовнішніх боргів.

123. Дивіденди по акціях складають 320 тенге. Необхідний рівень прибутковості цих акцій оцінюється їх власником в 15% річних. Сьогоднішня вартість дорівнює

A) 2133,3;

B) 3040,0;

C) 2201,6;

D) 1505,8;

E) 2673,1.

124. Закон грошового обігу визначає причинно-наслідковий зв'язок між економічними показниками:

A) сумою всіх товарних цін, грошовою масою і швидкістю обігу грошей;

B) грошовою масою, сумою цін товарів і послуг, грошові накопичення населення, сукупний обмін платіжний засобів;

C) Грошовою маси, сумою цін товарів і послуг, кредиту, взаємних і безготівкових платежів, швидкості обігу грошей;

D) сукупної сумою готівки, сукупного обміну безготівкових платежів і швидкості обігу грошей;

E) сумою готівки, товарних цін і кредитних грошей.

125. Черговий раз в країні ввели нові мита на ввезення імпортних автомобілів ця політика в світовій практиці називається:

A) політика протекціонізму;

B) політика монетаризму;

C) політика лібералізації;

D) політика експансіонізму;

E) зовнішньою політикою.

126. Від яких факторів залежить норма відсотка?

A) від масштабу виробництва, від розміру грошових накопичень всіх верств суспільства, від циклічних коливань виробництва, від інфляції, від державного регулювання процентних ставок і міжнародних чинників;

B) від масштабу виробництва, від робочої сили, від прибутку, від сезонності, від ринку, від руху позичкового капіталу, від інфляції;

C) від річного доходу, від виду кредиту, від попиту і пропозиції, від накопичення, від терміну кредиту, від валютних активів, від регулювання економіки, від ринкового механізму;

D) від норми амортизаційних відносин;

E) від доходів, витрат банку, прибутку і суми витрати по залученню кредитних ресурсів.

127. Демонетизація золота- це:

A) поступова втрата золотом грошових функцій;

B) збільшення ремедіум;

C) заміна золотих монет на срібні;

D) процес припинення обігу повноцінних золотих грошей і заміна їх на срібні;

E) тип грошово-кредитної політики, спрямованої на приборкання інфляції.

128. Закон грошового обігу:

A) кількість грошей в обігу визначається сумою цін товарів, що реалізуються, поділене на кількість оборотів грошової одиниці;

B) кількість грошей і число оборотів грошової одиниці мають пряму залежність;

C) кількість грошей мають зворотну залежність з сумою цін товарів, що реалізуються;

D) кількість дійсних грошей в обігу залежить від масштабу цін;

E) Т - Д - Т '.

129. Особливості позичкового капіталу:

A) все вище вірно

B) це своєрідний товар;

C) має специфічну форму відчуження;

D) рух позичкового капіталу відрізняється від руху функціонуючого капіталу;

E) це капітал - власність;

130. Кліринг як функція Центральних банків:

A) залік взаємних вимог і зобов'язань;

B) кредитування комерційних банків;

C) операцій з цінними паперами;

D) прийом депозитів;

E) продаж валют.

131. Аваль- це:

A) гарантія платежу;

B) анулювання векселя;

C) пролонгація терміну дії векселя;

D) погашення векселя;

E) угоду на оплату.

132. Овердрафт- це:

A) кредитування банком клієнта понад залишок на його поточному рахунку;

B) нарахування відсотків за користування кредитом;

C) фондові операції банків;

D) формування портфеля цінних паперів;

E) погашення кредиту за ставкою "прайм рейт".

133. Банківська ліквідність:

A) Здатність банку погасити в строк зобов'язання, що визначається співвідношенням активів і пасивів;

B) можливість застрахуватися від форс-мажорних обставин;

C) точну відповідність структури активів і структури пасивів;

D) відношення чистого прибутку до власного капіталу;

E) можливість вчасно надавати кредити на умовах терміновості, зворотності, платності;

134. Розрізняють такі історичні форми грошей:

A) повноцінні гроші і їх заступники;

B) паперові та кредитні;

C) повноцінні, дійсні, реальні, паперові;

D) примітивні і однорідні;

E) Біллона і неповноцінні.

135. Встановлення завищених цін монополіями на прикладі картельних угод впливає на інфляцію в такий спосіб:

A) є причиною підвищення рівня інфляції;

B) не робить істотного впливу;

C) є причиною зниження рівня інфляції;

D) є найважливішим фактором антиінфляційної політики, що проводиться державою;

E) немає правильної відповіді.

136. Розрахунковий баланс:

A) співвідношень вимог і зобов'язань даної країни до іноземної держави на певну дату;

B) світогосподарська категорія, в якій знаходять вартісне вираження зовнішньоекономічні відносини країни із зовнішнім світом;

C) співвідношення ввезення та вивезення приватних капіталів;

D) співвідношення експорту та імпорту;

E) облік послуг і некомерційних платежів.

137. Фіктивний капітал - це:

A) титул власності, втілений в цінні папери і приносить дохід у вигляді дивідендів або відсотків;

B), що відокремилася позичкового капіталу, що приносить дохід у вигляді дивіденду;

C) функціонує дійсний капітал, який обертається на фондовій біржі;

D) промисловий капітал, який приносить самі додаткову вартість;

E) капіталізація цінних паперів.A) в пасиві; | тестових завдань

Відмінності Нацбанку Республіки Казахстан від комерційних | A) грошові знаки наділені примусовим номіналом, нерозмінні на метал і що випускаються державою для покриття своїх витрат; | А) тенге і Тіин; | A) боргове зобов'язання, що дає його власнику право вимагати сплати боргу при наступ терміну; | A) немає, т. К. Гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва; | A) металеве грошовий обіг характеризується зверненням повноцінних грошей; | A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків; | A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу; | A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам; | A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати