Головна

A) боргове зобов'язання, що дає його власнику право вимагати сплати боргу при наступ терміну;

  1. I. Вступні положення І ПРАВОВА ОСНОВА
  2. I. Призначення і характерні риси правових актів, видаваних ОФСБ.
  3. I. Нормативно-правові акти
  4. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
  5. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  6. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.

B) цінний папір, що свідчить про позику уряду і дає право на отримання відсотків;

C) цінний папір, що дає право на отримання доходу;

D) цінний папір, що свідчить про внесення паю до статутного капіталу;

E) розрахунковий документ, який використовується при платежах за борги господарюючих організацій.

18. Форми кредиту

A) товарна і грошова;

B) короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий;

C) банківський, комерційний, державний, міжнародний, споживчий, міжособистісний;

D) банківський, короткостроковий, довгостроковий, комерційний, міжнародний;

E) комерційний, банківський, товарний, грошовий, споживчий.

19. Поняття кредитної системи в широкому сенсі:

A) кредитна система - це сукупність кредитних відносин, форм кредиту і кредитних установ;

B) кредитна система - це сукупність банків, що знаходяться в акціонерній, частою і державної власності;

C) кредитна система - це банки і внебанковские організації, що займаються залученням вкладів і кредитуванням;

D) кредитна система - це організовані інструкціями Нацбанку кредитні відносини зі ссудозаемщиками;

E) кредитна система являє собою сукупність форм і методом банківського кредитування.

20. Діюча банківська система республіки Казахстан

A) дворівнева банківська система;

B) центральний банк і акціонерні банки;

C) монобанковская система;

D) держбанк і приватні банки;

E) акціонерні, державні, приватні, ощадні банки.

21. Етапи еволюції світової валютної системи

A) золото-монетний, золотодевізний, доларовий, стандарт СДР;

B) золотий, доларовий, золото-зливковий стандарти, Європейська валютна система;

C) золотодевізний, доларовий, стандарт СДБ, Європейська валютна система заснована на ЕКЮ;

D) золото-монетний, золото-зливковий, золотодевізний стандартний ЕКЮ

Е) європейська валютна система заснована на ЕКЮ, золотодевізний, доларовий, стандарт СДБ,

22. Акредитивна форма розрахунків-це:

A) коли платник доручає своєму банку здійснити за рахунок коштів депонованих на рахунку, або під гарантію банку, оплату товарно-матеріальних цінностей за місцем знаходження отримувача коштів;

B) розрахунки проводиться за рахунок і за розпорядженням постачальника, в банку постачальника;

C) акредитив відкривається на прохання постачальника за рахунок позики банку;

D) акредитивна форма розрахунків проводиться на вимогу постачальника за місцем знаходження плетельщіка;

E) акредитив - це наказ банку-платника про оплату рахунків постачальника за рахунок покупця.

23. Чим відрізняється функція грошей як засіб платежу від засобу обігу?

A) тут немає зустрічного руху товару і грошей;

B) функцію засобів платежу виконують тільки реальні гроші, а засіб звернення дійсний повноцінні гроші;

C) рух товару випереджає рух грошей, а не навпаки;

D) функцію засобу платежу гроші виконують ідеально, а кошти звернення реальні гроші;

E) гроші є швидкоплинним посередником в оплаті товарів, а не платіжним засобом.

24. Закон грошового обігу визначає:

A) величину грошової маси;

B) швидкість обороту грошей;

C) купівельну спроможність грошей;

D) рівень інфляції;

E) структуру грошової маси.

25. Функцією грошей є:

A) засіб обігу;

B) освіту фінансових фондів;

C) розподіл вартості;

D) надання ділової інформації;

E) уповільнення інфляції.

26. Поняття кредитних грошей

A) це паперові знаки вартості, що виникли замість золота на основі кредиту;

B) це векселі, банкноти, кредитні картки, чеки;

C) кредитні гроші - це види грошей, що виникли на основі заміщення майнових зобов'язань приватних осіб або держави;

D) це гроші, за допомогою яких здійснюються безготівкові розрахунки;

E) це письмові боргові зобов'язання, що дають право власнику рахунку давати розпорядження своєму банку про списання коштів.

27. Що служило грошима до появи паперових грошей?

A) металеві гроші;

B) різні товари;

C) кредитні гроші;

D) золото;

E) худобу, хутра, раковини.

28. Особливості функції грошей як засобу обігу?

A) обов'язковою умовою є зустрічний рух товару і грошей;

B) гроші в цій функції є швидкоплинним за допомогою;

C) цю функцію гроші виконують ідеально;

D) її виконують справжні дійсні гроші;

E) її виконують реальні, готівкові гроші.

29. Грошові системи в період металевого грошового обігу

A) біметалізм і монометалізм;

B) грошові системи паралельної подвійний і «кульгавої» валюти;

C) грошові системи золотомонетного, золотослиткового, золотодевізного стандарту;

D) грошові системи кредитних грошей;

E) системи золотодевізного доларового стандарту.

30. Поняття грошової системи

A) організовувані і реалізоване державними законами грошовий обіг країни;

B) це найменування грошової одиниці, порядок емісії, валютний курс;

C) казначейські та паперові гроші;

D) система біметалізму і монометалізму;

E) система нерозмінних на золото паперових і кредитних грошей.

31. Що собою являє кредитна картка?

A) іменний грошовий документ, випущений банком, що засвідчує особу власника рахунку в банку і дає йому право на придбання товарів і оплату послуг без оплати готівкою;

B) один з видів кредитних грошей;

C) платіжний документ, який використовується для розрахунків між юридичними особами (постачальниками і покупцями);

D) засіб безготівкових розрахунків;

E) цінний папір, що дає його власнику право розраховуватися в роздрібній торгівлі без використання готівки.

32. Що таке позичковий відсоток?

A) це економічна категорія, що представляє собою своєрідну ціну позиченої у тимчасове користування вартості;

B) це плата за користування позикою;

C) це перетворена форма додаткової вартості;

D) це сума грошей, яка справляється за користування позикою;

E) це сума грошей, яку позичальник платить кредитору.

33. Що таке кредитні ресурси?

A) це власні та залучені кошти, які банки видають в кредит на умовах платності, терміновості і поворотності;

B) це сума залучених тимчасово вільних грошових коштів в межах якої видаються позики;

C) це позика, видана банками на умовах повернення;

D) це позичковий капітал банку;

E) це залучені банком тимчасово вільні кошти, які він пускає в обіг.

34 Що розуміється під валютними цінностями?

A) афіновані золота в злитках, іноземна валюта, цінні папери та платіжні документи, виражені в іноземній валюті;

B) іноземна і національна валюта, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, цінні папери та банківські платіжні документи, виражені у валюті;

C) валюта, золото, срібло, платіжні документи та цінні папери;

D) інвалюта, золото та інші дорогоцінні метали, чеки векселі, цінні папери, виражені у валюті;

E) валюта, золото, платіжні документи та цінні папери, виражені у валюті.

35. Що собою являє валютна система з економічної точки зору?

A) це сукупність валютно-економічних відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків;

B) це правові норми і інститути, що представляють їх на міжнародному рівні і здійснюють валютні відносини;

C) це сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні грошей у міжнародному обороті;

D) валютна система включає в себе валютні механізм і валютні відносини;

E) це валютні відносини, що виникають в процесі господарських міжнародних зв'язків.

36. У чому полягає суть комерційного кредитування?

A) це надання постачальником відстрочки платежу за товар, придбаний покупцем;

B) кредитування підприємствами один одного шляхом видачі грошових позик;

C) кредитування підприємствами один одного, минаючи банки під заставу цінностей;

D) комерційні банки кредитують своїх клієнтів на умовах платності і зворотності;

E) кредитування комерційними банками з використанням векселів.

37. Хто є кредитором в останній інстанції?

A) центральний банк;

B) найбільш стійкий комерційний банк;

C) банк, що володіє стійкою ліквідністю;

D) уряд;

E) міністерство фінансів.

38. Що є світовими грошима?

A) вільно конвертована валюта, міжнародні платіжні і резервні кошти, золото;

B) СДР;

C) ЕКЮ;

D) золото;

E) долар США;

39. З чим пов'язано походження грошей?А) тенге і Тіин; | A) немає, т. К. Гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;

Відмінності Нацбанку Республіки Казахстан від комерційних | A) грошові знаки наділені примусовим номіналом, нерозмінні на метал і що випускаються державою для покриття своїх витрат; | A) металеве грошовий обіг характеризується зверненням повноцінних грошей; | A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків; | A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу; | A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам; | A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку; | A) в пасиві; | A) скоротиться експорт і зростає імпорт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати