Головна

Методологія передпроектного обстеження системи. Характеристика методів.

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  3. I Загальна характеристика роботи
  4. I. Загальна характеристика
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

На передпроектної стадії можна виділити наступні етапи: - комплексне обстеження об'єкта управління; - формування вимог до створюваної ЕІС; - розробка технічного завдання. На цій стадії використовується методологія системного аналізу при комплексному обстеженні об'єкта управління з метою виявлення необхідності автоматизації робіт на даному об'єкті. При формуванні вимог до створюваної системи дається техніко-економічне обґрунтування доцільності створення системи, яка може бути відображено в документі »Техніко-економічне обгрунтування ЕІС». Цей документ є не обов'язковим на передпроектної стадії. Підсумком передпроектної роботи зі створення ЕІС є створення документа «Технічне завдання» (ТЗ), до складу якого входять вимоги до створюваної системи і її окремих компонентів: програмного, інформаційного, і технічного, склад функціональної частини системи, а також проводиться вибір методів проектування. Цей документ є підставою для подальшого проектування ЕІС.

На цій стадії розробник повинен визначити межі системи, що вивчається, визначити користувачів майбутньої ЕІС і виділити типи об'єктів, що підлягають обстеженню і подальшої автоматизації. Об'єктами можуть бути: - структура підприємства (відділи, цехи, дільниці, робочі місця); - функціональна структура (перелік функціональних завдань або функцій управління); - ресурсне забезпечення (продукція, предмети праці).

Крім того, до об'єктів обстеження можуть бути віднесені інформаційні потоки - документи, файли, повідомлення і т. Д., А також технології та методи перетворення інформації. На першому етапі проводяться наступні роботи: -попереднє вивчення предметної області; - Вибір методу проведення збору матеріалу; - Розробка програми обстеження; - Розробка плану графіка збору матеріалів обстеження; - Збір матеріалів обстеження. Попереднє вивчення об'єкту управління має на меті виявити розміри обсягів робіт, знайти приклади розробок ЕІС, уявити досліджувану систему в цілому. При попередньому обстеженні вирішуються наступні завдання: - встановлюється склад функціональних завдань; - Встановлюється структура управлінських робіт об'єкта.

При виборі методу проведення обстеження можна орієнтуватися на наступні: -метод локального обстеження, т. Е. Для розробки комплексу завдань або підсистеми; - Метод суцільного обстеження, що охоплює підрозділи всієї системи; - Метод вибіркового обстеження за умови наявності однотипних за структурою підрозділів (складів, цехів і т. Д.); - Метод з орієнтуванням на замовника, при якому роботи можуть виконуватися тільки силами проектувальника або групи, куди входить замовник.

При виборі методу збору матеріалів слід керуватися наступними:

1. метод бесід і консультацій з керівництвом вищої ланки і керівниками підприємств. 2. Метод документальної інвентаризації управлінських робіт. 3. Метод опитування виконавців на робочих місцях. 4. Метод анкетування.

Анкета може бути складена: На завдання, визна. дані: найменування підрозділу, найменування завдання, вхідні і вихідні документи, методика розрахунків по завданню. На економічний документ, утримуючі. дані: наимен. документа, тип документа (вхідний, вихідний, проміжний), код документа, наимен. підрозділи, періодичність формування, обсяг документа. На показник, де потужність. такі дані: тип, наимен. документа, наимен. і значность показника, методика і алгоритм формування показника.

Складається програма обстеження:

1. передбачає полеченной інформації про об'єкт в цілому, включаючи цілі та завдання функцион-ня об'єкта, основні показники діяльності підприємства і параметри значень.

2. вивчення функцион-ної структури підприємства, перелік завдань і функцій управління з виконаними перетворення вхідної інформації у вихідну.

3. вивчення і опис інформаційних і матеріальних потоків на рівні економічних документів і показників.

Відповідно до програми обстеження складається план-графік виконання робіт на стадії збору матеріалів: - найменування робіт; - Підрозділ підприємства, де планується збір інформації; - Виконавець групи проектувальників; - дата початку; - тривалість виконання; - дата закінчення;

План-графік служить інструментом планування та оперативного управління робіт збору інформації, а й етапи передпроектного обстеження об'єкта. Аналіз матеріалів обстеження передбачає попередню обробку матеріалів. Це і обробка опитувальних листів, анкет, і складання дерева функцій і завдань. Дерево функцій і завдань є основною розробки методів їх вирішення. Результатом другого етапу робіт є виконання формалізованого звіту про обстеження, який повинен відповідати поставленим цілям. результатом третього етапу є розробка "Техніко-економічного обґрунтування» (ТЕО) проекту ЕІС і «Технічного завдання на створення автоматизованої системи» (ТЗ).

Основні компоненти технології проектування ІС. Формалізація процесу проектування. Методи і засоби проектування ІС. Вимоги, що пред'являються до технології проектування ІС.

В інформаційних системах методи реалізуються через конкретні інформаційні технології і підтримують їх стандарти, інструкції та інструментальні засоби, які забезпечують виконання процесів життєвого циклу ІС.

Методи проектування ІС мають на увазі використання певних програмних і апаратних засобів, що становлять інструментальні засоби програмування ІС.

метод проектування включає сукупність трьох складових:

1) покрокової процедури, яка визначає послідовність технологічних операцій проектування (рис. 4.1);

2) критеріїв і правил, які використовуються для оцінки результатів виконання технологічних операцій;

3) нотацій (графічних і текстових засобів), які використовуються для опису проектованої системи.

Мал. 4.1. Подання технологічної операції проектування.

Практично будь-який технологічний процес може бути частиною складного процесу. Він може включати в себе набір простих (менш складних) технологічних процесів і операцій. Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища та технологічні операції та інструкції.

технологічну операцію вважають елементарним (простим) технологічним процесом. При цьому, інформаційна операція - Це окрема закінчена частина процесу (зміна змісту областей смислового простору суб'єкта) або інструкція.

Розробка нормативної документації, Складають основний зміст технології, складаються з опису послідовності технологічних операцій, умов, в залежності від яких виконується та чи інша операція, і описів самих операцій.

При проектуванні ІС повинні бути сформовані загальні вимоги до неї (один з ключових факторів успіху), оскільки зміни одних блоків, елементів і завдань може спричинити за собою зміну до інших, пов'язаних з ними елементів і процесів. При цьому виникає ризик, що система не зможе повністю або частково реалізувати поставлені перед нею завдання, а неконтрольовані зміни і витрати на них можуть привести до нескінченного перероблення та дороблення системи.

Чим більше число завдань, що вимагають зміни, чим більше вони критичні для проектованої системи, тим повинен бути вище рівень компетенції її розробників та ІТ-фахівців організації, в якій передбачається запровадити таку систему.

Оскільки вимоги до системи можуть часто і значно змінюватися, необхідно організувати доступ всім учасникам проекту до інформації про проект, оперативний обмін інформацією між ними, а також збір та систематизацію вимог і рішень. В цьому випадку повинна існувати інфраструктура супроводу і розвитку системи, що включає засоби управління вимогами та змінами, контроль версій і ін.

Реальне застосування будь-якої технології проектування, розробки і супроводу ІС неможливо без вироблення ряду стандартів (правил, угод), які повинні дотримуватися всіма учасниками проекту. До них відносять стандарти:

· Проектування;

· Оформлення проектної документації;

· Призначеного для користувача інтерфейсу.

Проектування взагалі і ІС зокрема зазвичай здійснюється поетапно. У загальному випадку основні етапи проектування, полягають в проведенні певної послідовності досліджень (рис. 4.2).

Мал. 4.2. Етапи (послідовність) досліджень.

Дослідження закінчуються формуванням вимог і розробкою на їх основі технічного завдання (ТЗ), в розділі конкретних видів діяльності якого формулюються цілі та завдання, області застосування і користувачі АІС, встановлюються джерела вихідних даних, визначаються інформаційні потреби користувачів і ін.

Найбільш часто при проектуванні ІС використовують технології та методи системного проектування.

Системне (Попереднє, концептуальне) проектуваннявключає в себе наступні стадії:

1) визначення загальних цілей проектування з формуванням локальних (окремих) цілей розробки;

2) формування концепції системи (об'єкта дослідження) та підготовки даних для створення моделі об'єкта;

3) розробки опису системи у вигляді структур об'єкта проектування і побудови функціональних підсистем об'єкта;

4) формалізація завдань проектування, в тому числі формування області пошуку рішень, систем переваг і обмежень, вимог до об'єкту і т. П.

Результатом системного (концептуального) проектування є розробка ТЗ і, при необхідності, техніко-економічного обгрунтування.

Розглянемо більш докладно аспекти, пов'язані з концептуальним проектуванням.

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

концептуальне проектування деколи називають технічним. Його основними етапами є:

1) попереднє проектування,

2) ескізне (робоче або техно-робочий) проектування,

3) виготовлення, випробування і доведення дослідного зразка системи (рис. 4.3).

Мал. 4.3. Етапи концептуального проектування.

Стадія концептуального проектування починається з детального аналізу первинних даних та уточнення концептуальної моделі даних, після чого проектується архітектура системи. При цьому оцінюється можливість використання існуючих ІС і вибирається відповідний метод їх перетворення. Після побудови проекту уточнюється вихідний бізнес-план. Вихідними компонентами цієї стадії є концептуальна модель даних, модель архітектури системи та уточнений бізнес-план.

В ході виконання наступних стадій проектування передбачається глибша і деталізована опрацювання рішень, вироблених на даній стадії. При цьому не виключається поява необхідності їх істотної зміни. Хоча діючі нормативні документи передбачають можливість, внесення змін в проект або програму (концепцію), як правило, це пов'язано з втратами фінансових, матеріальних і трудових ресурсів як з боку "Замовника", так і "Розробника". Зазначені втрати можуть виявитися досить значними, якщо необхідно вносити вагомі зміни в початкові проектні рішення і чим пізніше ця потреба виникає. Звідси випливає особлива значимість даної стадії проектування для успішного створення АІС, а також відповідальність Розробників і Замовника при виконанні робіт та погодження підсумкового документа.

на стадії розробки, Інтеграції і тестування повинна бути створена тестова БД і тести. Проводиться розробка, прототипування і тестування баз даних і додатків відповідно до проекту. Отлаживаются інтерфейси з системами. Описується конфігурація поточної версії ПЗ. На основі результатів тестування проводиться оптимізація БД і додатків. Додатки інтегруються в систему, проводиться їх тестування в складі системи та випробування системи. Основними результатами стадії є готові програми, перевірені в складі системи на комплексних тестах, поточне опис конфігурації ПО, скоригована за результатами випробувань версія системи і експлуатаційна документація на систему.

В результаті такого проектування повинна бути отримана логічна структура системи (підсистеми, модуля і ін.), Схеми вводи, виведення, уявлення, перетворення даних і т. П.

Відповідно до статутних правил і документацією проекту заключний етап створення системи передбачає комплексне тестування всіх її компонентів, навчання користувачів, постійне адміністрування та ін.

стадія впровадження включає в себе дії по встановленню і впровадження баз даних і додатків. Основний результат стадії - готова до експлуатації і перенесена на програмно-апаратну платформу Замовника версія системи, документація супроводження і акт приймальних випробувань за результатами дослідної експлуатації.

на стадії експлуатації здійснюється постійний (краще - автоматичний) контроль працездатності системи (моніторинг) з метою відстеження стану об'єктів, своєчасного виявлення помилок і позаштатних ситуацій, її розвитку.

Стадії супроводу і розвитку включають процеси і операції, пов'язані з реєстрацією, діагностикою та локалізацією помилок, внесенням змін і тестуванням, проведенням доробок, тиражуванням та розповсюдженням нових версій ПЗ в місця його експлуатації, перенесенням додатків на нову платформу і масштабуванням системи. стадія розвитку фактично є повторною итерацией стадії розробки.

Результатом концептуальній стадії проектування АІС є підсумковий документ - "Концептуальний проект", "аванпроектів", "Пілотний проект" або "Концепція і програма створення ...". Надалі будуть переважно використовуватися терміни "Концептуальний проект" і "Концепція" або "програма створення ...".

Концептуальне проектування системи характеризується стислими термінами. З цієї причини виконання робіт, пов'язаних з ним і передпроектних обстеженням об'єкта можуть здійснюватися паралельно або перекриватися за часом їх виконання.

При проектуванні, в т. Ч. При вирішенні проблем автоматизації процесів, зазвичай спочатку приймається один з двох варіантів: створення системи вирішальною нагальні завдання або охоплюють і перспективні завдання ( "на виріст"), що враховують майбутні потреби.

У першому випадку можна вибрати недороге рішення і швидко його реалізувати. Однак висока ймовірність, що досить скоро таку систему потрібно в значній мірі модернізувати або замінити.

У другому випадку потрібно більш серйозна опрацювання вимог і технічних рішень, що тягне за собою збільшення термінів виконання і вартості проекту. Але в цьому випадку можливо на набагато більший період часу продовжити ефективне функціонування створеної таким чином системи. Однак великі інвестиції пов'язані з більшими ризиками. Тому рекомендується розбивати майбутні роботи на невеликі етапи, реалізація яких здатна принести конкретний і відчутний результат, що забезпечує вирішення поставленого завдання. В цьому випадку при мінімальних інвестиціях можна забезпечити швидку віддачу і створити фундамент подальшого розвитку системи, що сприяє, в тому числі, вивчення отриманих результатів, коригування подальших дій і т. П. Таким чином, розробка системи набуває циклічний характер. І хоча подібний підхід кілька більш витратний, ніж комплексне рішення масштабного завдання, він дозволяє зменшити високі ризики, пов'язані зі змінами вимог до розроблюваної системі.

Не слід випускати з уваги, що швидкий розвиток науки, техніки і технологій призводить до швидкого старіння використовуваних методів і систем, що негативно впливає на ефективність їх використання. При цьому поетапно вносити зміни в окремі компоненти системи значно простіше, ніж замінювати її повністю. Крім того, зазвичай потрібно забезпечити швидке повернення інвестицій, що досить складно організувати при впровадженні комплексних рішень.

Можна виділити три основних види проектування об'єктів і систем за ступенем їх складності, обсягу і ряду інших показників: великі, середні та малі (дрібні) проекти.

При реалізації великих проектів зазвичай вдаються до допомоги добре зарекомендували себе великих компаній-інтеграторів, в тому числі консалтингових та впроваджувальних організацій.

Для реалізації середніх проектів намагаються обійтися своїми силами і (або) використовують готові рішення, які прагнуть адаптувати під конкретні вимоги організації-замовника.

Малі проекти характеризуються використанням готових рішень і, в ряді випадків, адаптацією їх під конкретні умови використання.

проектування ІС починається зі складання в текстовій і (або) графічній формі плану робіт. На першому етапі проектування необхідно з'ясувати вимоги користувачів до системи і, на підставі цих вимог, сформувати макет системи. Переважно здійснювати проектування модульним методом. Проектування інформаційних систем безпосередньо пов'язано з їх програмуванням, тому значна частина проектних робіт пов'язана з програмуванням ІС.

модульне програмування - Метод розробки програм, що передбачає розбиття програми на незалежні модулі. Вважається, що модуль повинен мати оптимальними розмірами (як правило, цілком поміщатися на екрані дисплея) і що поділ великої програми на модулі полегшує її розробку, налагодження та супровід.

Програмний модуль, який об'єднує в собі дані (властивості) і операції над ними (методи), називають об'єктом.

об'єкт - Абстрактне безліч предметів, всі предмети якого мають одні і ті ж характеристики.

На вибір засобів проектування можуть істотно вплинути наступні особливості методів проектування:

· Орієнтація на створення унікального або типового проекту;

· Ітераційний характер процесу проектування;

· Можливість декомпозиції проекту на складові частини, що розробляються групами виконавців обмеженою чисельності з подальшою інтеграцією складових частин;

· Жорстка дисципліна проектування і розробки при їх колективному характері;

· Необхідність відчуження проекту від розробників і його подальшого централізованого супроводу.

ER-моделі
 Моделювання предметної області базується на використанні графічних діаграм, що включають невелике число різнорідних компонентів. У 1976 році Чен (Chen) запропонував для проектування ІС (баз даних) використовувати ER-моделі (Entity Relationship model - модель «сутність-зв'язок»), що представляють концептуальні моделі даних. Вони отримали широке поширення в сучасних CASE-системах, що підтримують автоматизоване проектування ІС і зазвичай використовуються на етапі інформаційно-логічного моделювання.

ER-модель наочно зображує структурні блоки інформації і логічні взаємозв'язки між ними. Основними поняттями є сутність, зв'язок і атрибут (див. Таблицю).

Таблиця понять: сутність, зв'язок і атрибут.

 поняття  трактування  приклади
 Сутність (Entity)  Деякий відмітний об'єкт  1. Постачальник, деталь, поставка 2. Працівник, відділ, людина 3. Твір, концерт, оркестр, диригент
 Властивість (Property)  Елемент інформації, що описує сутність  1. Номер постачальника, що поставляється кількість 2. Відділ працівника, зростання людини 3. Тип концерту
 Зв'язок (Relationship)  Сутність, яка служить для забезпечення взаємодії між двома або більше іншими сутностями  1. поставка: постачальник - деталь 2. посаду: працівник - відділ 3. запис: твір - оркестр - диригент

Тип зв'язку вказується індексами «1» або «М» над відповідною лінією. Наприклад, зв'язок «Керівництво» має тип «один до багатьох»: один співробітник може керувати багатьма проектами; зв'язок «Участь» має тип «багато до багатьох»: один співробітник може брати участь у багатьох проектах, і в проекті можуть брати участь багато співробітників. На малюнку наведено приклад ER-діаграми.

На основі ER-моделей послідовно формують реляційні БД.

Важливим параметром ІС є простота її використання, що включає забезпечення якості проектної документації. При проектуванні слід орієнтуватися на наступні документи:

ГОСТ 24.602-86. Автоматизовані системи управління. Склад і зміст робіт за стадіями створення. (Введено з 01.01.89.-М .: Изд-во стандартів, 1986.-12 с.).

ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення (Введено з 29.12.90, 24.601-86. 24.602-86. 1997 г.).

ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи. Введ. 01.01.90.

ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем.

РД 50-640-87. Системи автоматизованого проектування. Порядок виконання робіт при створенні систем: Інструкція.-М .: Изд-во стандартів, 1987.-28 с. та ін.

 Всі методи проектування на першому рівні можна розділити на три класи. В якості класифікаційної ознаки використовується ступінь автоматизації проектних робіт. | Проектування вхідних і вихідних документів ЕІС.

Класифікація методів проектування інформаційних систем. Характеристика та порівняльний аналіз. | Проектування технологічних процесів обробки даних ЕІС. | Технологічні операції проектування | Проектування електронних документів. Особливості, додаткові можливості і проблеми. | Системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації ЕІС. | Склад і характеристика проектної документації ЕІС. | Стадії і етапи проектування економічних інформаційних систем (ЕІС) | Автоматизоване проектування ІС з використанням CASE-технологій. Функціонально-орієнтований і об'єктно-орієнтований підходи. | Економічна ефективність ЕІС. Показники економічної ефективності і їх характеристика. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати