На головну

Облік операцій з оплати праці

  1. IІІ. Відомості обліку господарських операцій
  2. XIІ. Правове регулювання охорони праці
  3. Аналіз розподілу та кооперації праці.
  4. Аналіз стану матеріальної мотивації праці на підприємстві
  5. Аналітичний облік витрат виробництва.
  6. Б) облік у комітента
  7. Безпека праці при виконанні основних видів робіт (вибирається один з пунктів у відповідності до теми роботи).

Заробітна плата є одним з основних факторів соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини. У системі стимулювання праці вона займає провідне місце. Оскільки зарплата становить від ЗО до 70% доходів працівників, це головне джерело підвищення їхнього добробуту.

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю (КЗпП), Законом України «Про оплату праці» та ін.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.

За Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» заробітна плата - це дохід, нарахований (виплачений, наданий) унаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того є такий працедавець резидентом чи нерезидентом.

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про розрахунки з персоналом регулюються:

- МСВО19 «Виплати працівникам » - визначає облік та розкриття інформації про виплати працівникам;

- П(С)БО 26«Виплати працівникам» - визначає методологічні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
виплати (у грошовій і негрошовій формі) за роботи, виконані
працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності.

Організація обліку працівників та оплати праці в банку забезпечує виконання таких вимог:

- проведення кількісного обліку особового складу персоналу банку згідно зі штатним розкладом;

- проведення первинного обліку використаного робочого часу;

- дотримання організаційних засад та форм оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах із банком;

- нарахування оплати праці та інших додаткових виплат із до
триманням вимог законодавства про працю та внутрішніх положень про оплату праці та матеріальне заохочення працівників банку;

- дотримання порядку документального оформлення операцій
з обліку праці та її оплати;

- дотримання порядку збереження особових карток, відомостей
про нарахування заробітної плати та інших первинних доку
ментів;

- здійснення систематичного контролю за кількістю використаного робочого часу та фонду оплати праці;

- формування фінансової та статистичної звітності;

- надання фінансової звітності відповідним внутрішнім та зовнішнім користувачам.

Важливе значення в організації обліку розрахунків з оплати праці має облікова політика. В обліковій політиці банку обов'язково необхідно передбачити такі елементи обліку розрахунків з оплати праці:

- форми кадрової документації;

- встановлення режиму роботи;

- нормування і оплата праці;

- форми, системи, розмір заробітної плати та інших виплат;

- зміни в організації праці;

- порядок створення резерву на виплату відпусток, винагород,
виплат по лікарняних листках;

- порядок обробки та зберігання документів з оплати праці та ін.

Заробітна плата працівників, які перебувають у штаті банку, визначається штатним розкладом, який затверджується керівником банку. У штатному розкладі визначаються місячні посадові оклади працівників банку.

Працівникам, які перебувають у штаті банку, може виплачуватись основна та додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата визначається кількістю відпрацьованих днів протягом місяця та виплачується в основному два рази на місяць: 16-го числа кожного місяця виплачується заробітна плата за першу половину місяця (аванс); 1-го числа кожного місяця виплачується заробітна плата за другу половину місяця.

Додаткова заробітна плата виплачується у вигляді премій.

Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті банку, визначається трудовою угодою.

Облік нарахованих сум заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку, та працівників, які не перебувають у штаті банку, здійснюється за рахунком 3652 П «Нарахування працівникам банку за заробітною платою». Витрати на оплату праці відображаються за рахунком 7400 А «Основна та додаткова заробітна плата».

Із заробітної плати працівників банку здійснюються утримання сум на користь третіх осіб: прибуткового податку, пенсійних внесків, внесків до фондів соціального страхування.

Внески перераховуються до фондів у порядку, визначеному законодавством, одночасно з отриманням коштів на оплату праці.

Нарахування відпускних здійснюється залежно від середньої заробітної плати за рік. При нарахуванні відпускних не враховуються виплати за листками непрацездатності. Облік нарахованих сум відпускних до сплати здійснюється за рахунком 3654 П «Нараховані відпускні до сплати». Витрати на сплату відпускних відображаються за рахунком 7400 А «Основна та додаткова заробітна плата».

Нараховані та невиплачені протягом трьох днів суми заробітної плати, відпускних депонуються на рахунку 3659 П «Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами ».

Таблиця 1 0.3. Типові бухгалтерські проведення за розрахунками з оплати праці
№ пор. Зміст операції Бухгалтерські операції
        Дт Кт
Нарахування виплат, що входять до фонду оплати праці звітного періоду 7400 (7403)
Відображення в обліку нарахувань за період непрацездатності, що перевищує 5 днів, та інших соціальних виплат за рахунок державних фондів
Відображення в обліку утримань із нарахованих виплат на користь третіх осіб
Виплати коштів з оплати праці, належних працівникам 1001,2620,2625
Відображення в обліку обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці звітного періоду 7401 (7419)
Виконання банком зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами, третіми особами
Визнання витратами банку відпускних, що належать до звітного періоду, та нарахувань у звітному періоді, до якого вони належать

Аналітичний облік розрахунків з обліку оплати праці здійснюється щодо кожного працівника за видами виплат і утримань. На кожного співробітника відкривається картка - особовий рахунок, де протягом року накопичуються всі дані з нарахувань та утримань. Також у цій картці заповнюються загальні дані працівника: рік народження, відомості про освіту, посада (професія) та ін. Ці картки є регістром аналітичного обліку, використовуються для підготовки звіту із заробітної плати № 8ДР, для перерахунку прибуткового податку за минулий рік, для розрахунку середньої заробітної плати.

Типові бухгалтерські проведення за розрахунками з оплати праці наведені в табл. 10.3.

 Облік запасів матеріальних цінностей | Завдання 2

Облік внутрішньобанківських операцій | Облік операцій з основними засобами | Облік операцій з нематеріальними активами | Облік операцій з оперативного лізингу | Завдання З | Завдання 5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати