Головна

Режими Функціонування ЄДС ЦЗ.

  1. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад
  2. За механізмом функціонування
  3. Критерії ефективності функціонування СМО.
  4. Моделі створення і функціонування потоків
  5. Організаційно-економічні умови функціонування підприємства.
  6. Особливості організації та функціонування університетської бібліотеки у світовій практиці
  7. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії.

Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, для ЄДС ЦЗ у повному обсязі або частково для окремих її ТП встановлюється один з таких режимів функціонування (слайд 10). :

режим повсякденного функціонування - за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, техногенної та пожежної обстановки та відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій;

режим підвищеної готовності (встановлюється тимчасово) - у разі загрози виникнення НС;

режим НС (встановлюється тимчасово) - у разі виникнення НС;

режим надзвичайного стану (встановлюється тимчасово) - у разі введення правового режиму надзвичайного стану відповідного Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

Режим функціонування ЄДС ЦЗ встановлюється за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим, місцевих державних адміністрацій, ОМС.

Основні заходи, що реалізуються ЄДС ЦЗ:

у режими повсякденного функціонування:

забезпечення спостереження та контролю за станом захисту працюючого персоналу, довкілля та небезпечних процесів, які можуть призвести до виникнення НС на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на гідрогеологічно-небезпечних ділянках територій;

здійснення цілодобового чергування аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів;

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм щодо запобігання виникненню НС і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання НС, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від них;

забезпечення підготовки ОУ і сил цивільного захисту до дій у НС;

організація підготовки фахівців ЦЗ, навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ, навчання населення діям у НС;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НСта їх наслідків;

здійснення прогнозування обстановки, погіршення якої може привести до виникнення НС;

створення та підтримання у постійній готовності системи оповіщення про загрози або виникнення НС.

у режими підвищеної готовності:

здійснення у разі необхідності, оповіщення населення про загрозу виникнення НС;

призначення спеціальної комісії із запобігання НС;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за ситуацією на потенційно-небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на гідрогеологічно-небезпечних ділянках територій, здійснення постійного прогнозування можливості виникнення НС та їх масштабів;

здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС;

уточнення, розроблення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливої НС;

приведення у стан готовності наявних сил і засобів ЦЗ, залучення, у разі необхідності, додаткових сил і засобів та направлення їх, у разі потреби, у район загрози виникнення НС.

у режимі НС:

здійснення оповіщення населення про НС та про їх дії умовах НС;

призначення спеціальної комісії з ліквідації НС та/або керівника робіт з ліквідації НС, який створює Штаб з ліквідації НС;

визначення зони НС;

здійснення постійного прогнозування зони можливого ураження НС та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації НС та її наслідків, залучення для цього необхідні сили і засоби;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного або медичного захисту населення і територій від наслідків НС;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформування вищих ОУ про розвиток НС та заходи, що вживаються;

у режимі надзвичайного стану:

здійснення заходів відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

В особливий період ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєнного стану, ЄДС ЦЗ переводиться у режим функціонування в умовах особливого

періоду у повному обсязі або у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Переведення ЄДС ЦЗ у режим функціонування в умовах особового періоду здійснюються Радою міністрів АР Крим, ЦіМОВВ, ОМС згідно з планами ЦЗ на особливий період.

Виконання завдань ЦЗ під час функціонування ЄДС ЦЗ в умовах особливого періоду покладається на її ОУ та сили цивільного захисту, які продовжують функціонування в умовах особливого періоду і здійснюється у тісної взаємодії з відповідним військовим командуванням.

Підготовка ЄДС ЦЗ до виконання завдань ЦЗ в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час з урахуванням розвитку озброєння, воєнної техніки та засобів захисту населення від небезпек, які виникають при веденні воєнних дій або внаслідок цих дій.

ОУ ЄДС , мають право видавати, у межах своєї компетенції, обов'язкові до виконання, у тому числі спільні, накази та директиви з питань забезпечення функціонування ЄДС ЦЗ, її ТіФП в умовах особливого періоду.

Основними заходами ЄДС ЦЗ у в умовах особливого періоду додатково до тих, що визначені зазначеними законами є:

навчання населення способам захисту від небезпек, які виникають під час ведення воєнних дій або в наслідок цих дій;

оповіщення населення про небезпеки, які виникають під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій;

евакуація населення та майна у безпечні райони;

забезпечення населення засобами колективного та індивідуального захисту;

проведення заходів світломаскування та інших видів маскування;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення небезпеки для населення під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок НС техногенного та природного характеру;

надання під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок НС техногенного та природного характеру, медичної допомоги постраждалому населенню, організація його лікування та проведення санітарно-протиепідемічних заходів;

здійснення заходів життєзабезпечення населення, постраждалого під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій;

ліквідація пожеж, які виникають під час ведення воєнних дій або в наслідок цих дій;

виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного та біологічного зараження (крім районів бойових дій);

санітарна обробка людей та спеціальна обробка одягу, техніки, обладнання, будівель і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного та біологічного забруднення;

участь у заходах з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів, які залишилися після ведення воєнних дій;

охорона громадського порядку в районах, які постраждали під час ведення воєнних дій або в наслідок цих дій, а також внаслідок НС техногенного та природного характеру;

розробка та здійснення заходів спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки у воєнний час;

забезпечення постійної готовності сил і засобів ЦЗ до дій в умовах особливого періоду.

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, МОВВ та ОМС забезпечують інформування населення через засоби масової інформації о встановленні для ЄДС ЦЗ відповідного режиму функціонування.



Органи управління, сили та засоби ЄДС ЦЗ | Забезпечення фінансування ЄДС ЦЗ.

КИЇВ - 2013 | Навчальна мета. | ЄДС ЦЗ та її складові (слайд 4). | Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ. | Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ. | Функціонування ЄДС ЦЗ здійснюється на всіх рівнях і режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного стану та в особливий період. | Ш. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати