На головну

Спрямованість - ведуча властивість особистості військовослужбовця.

  1. III. Цілі розвитку особистості
  2. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму
  3. Аналіз і синтез. Їх класифікація в рамках категорій "річ", "властивість", "відношення".
  4. Буття людини як особистості.
  5. Вивчення особистості учня
  6. Визначення рівня суб'єктивного контролю особистості
  7. Визначення типу особистості за рівнем функціональної асиметрії півкуль головного мозку

Спрямованість особистості - це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна

Спрямованість, чітка система мотивів, яка орієнтує життєдіяльність особистості.

Залежно від сфери прояву домінуючого спонукання розрізняють

· морально-етичну спрямованість воїна;

· військово-професійну спрямованість воїна;

· побутову спрямованість воїна.

Морально-етична спрямованість полягає у високій морально-етичній зрілості. Воїни з цією домінуючою спонукою всі події, що відбуваються. Вчинки людей пропускають крізь моральні категорії, прогнуть чинити все за законом.

Військово-професійна спрямованість - це властивість, яка проявляється в активному і стійкому прагненні займатися певною військовою діяльністю, вдосконалюватися в ній.

Побутова спрямованість проявляється в матеріальних, сімейних, а також індивідуальних прагненнях. Для таких воїнів головним є створення добрих побутових умов, сімейного затишку, а не професійні успіхи на службі.

Основні характеристики спрямованості:

· інтенсивність;

· стійкість;

· широта і певний рівень

Інтенсивність спрямованості пов'язана з емоційним забарвленням, яке може проявлятись у нечітких потягах або глибокій впевненості.

Стійкість - це передусім сталість спонуки.

Коло інтересів військовослужбовця зазвичай фіксується у понятті "широка спрямованості". А рівень спрямованості свідчить про високу або низьку громадську активність, прагнення зробити благополучним життя, в одному випадку - лише для себе, в іншому, високу, - і для інших.

Зміст спрямованості становлять потреби, мотиви, інтереси, переконання і світогляд.

Потреба - це внутрішній стан психічного чи фізіологічного відчуття недостатності чогось.

Ієрархічність потреб:

Перша ступінь -фізіологічні та сексуальні потреби.

Друга ступінь -потреба в безпеці та стабільності.

Третя ступінь - соціальні потреби

Четверта ступінь -потреба у престижі

П'ята ступінь - духовні потреби

Мотив - спонукальна сила дій і вчинків військовослужбовця. На відміну від потреб мотиви мають тільки людина.

Мотиви можна поділити на прості (стимулюючі: потяг, бажання, прагнення і складні (змістоутворюючі).

Мета - мотиваційний фактор, що пояснює безпосередній, обов'язково усвідомлений результат, на який в даний момент спрямована поведінка воїна.

Потреби, мотиви, мета - основні складові мотиваційної сфери.

Параметри мотиваційної сфери:

· Розвиненість - наявність якісно різноманітних мотиваційних факторів.

· Гнучкість - більш гнучкою вважається така мотиваційна сфера, в якій для задоволення різних потреб застосування більше різноманітних мотивів.

· Ієрхаїчність - чим більше розрізнень у силі і частоті актуалізацій мотивів одного й того ж рівня, тим вища ієрархізованість мотиваційної сфери воїна.

Інтерес - форма прояву пізнавальних потреб. Він виражається у особливому ставленні воїна до певних речей та явищ реального світу і в бажанні пізнати їх.

Переконання - це усвідомлення потреба особистості, яка спонукає її діяти відповідно до її ціннісних орієнтацій.

Переконання особистості - це глибока й обгрунтована віра людини в принципи та ідеали, якими вона керується в своєму житті. Як упорядкована система поглядів, сукупність переконань виступає у вигляді світогляду.

Ідеал - це модель, яка є еталоном в усіх проявах життєдіяльності людини.

Потреби, мотиви, мета, інтереси, переконання, ідеали - визначають спрямованість особистості.

 Загальна характеристика волі. Розвиток вольових якостей військовослужбовців. | Темперамент і характер особистості військовослужбовця та врахування їх особливостей у військовій діяльності.

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЇЇ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ | Поняття особистості в психології та фактори її формування. | Психологічна структура особистості військовослужбовця | Відчуття, сприймання, увага, пам'ять та їх врахування у розвитку військовослужбовців. | Пізнавальний психічний процес УВАГА | Пізнавальний психічний процес ПАМ'ЯТЬ | Емоції та почуття військовослужбовця, основні шляхи їх виховання. | Функції темпераменту: регуляція динаміки психічної діяльності; пристосувальна; енергетична. | Частина 1. Методи вивчення психіки військовослужбовця | Поняття "методика психологічного дослідження". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати