На головну

Загальна характеристика волі. Розвиток вольових якостей військовослужбовців.

  1. I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  2. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  3. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
  4. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
  5. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 1 страница
  6. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 2 страница
  7. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 3 страница

Воля - це здатнiсть воїна до самодетермiнацiї i саморегуляцiї своєї дiяльностi та рiзних психiчних процесiв. Психологи П. В. Симонов i П. М.Єршов сутнiсть волi вбачають у подоланнi перешкод під час досягнення мети.

Заключним етапом прояву волi є дiї, пов'язанi з подоланням внутрiшнiх або зовнiшнiх перешкод. Внутрiшнi перешкоди - ставлення та настанова воїна, хворобливий стан, перевтома тощо. Зовнiшнi перешкоди - час, простiр, фiзичнi властивостi речей, опiр iнших воїнiв тощо. Внутрiшнi та зовнiшнi перешкоди, впливаючи на свiдомість, спричиняють вольове зусилля, яке створює готовнiсть до подолання труднощiв.

Щоб зрозумiти сутнiсть вольових дiй, дуже важливо знати структуру вольового акту. Вiн складається з таких елементiв: iмпульсу мети, мотиву, способiв та засобiв дiяльностi, прийняття рiшення i виконання його (рис. 2).

Iмпульс - це пусковий сигнал попереднього формування мети. Мета дiяльностi це те, чого прагне досягти вiйськовослужбовець (сформувати навички, опанувати певну спецiальнiсть, змiнити поведiнку у вiйськовому колективi тощо). Пiд мотивом дiяльностi розумiють спонуку або бажання вiйськовослужбовця виконати ту чи iншу дiяльнiсть або дiю.

Крiм того, однi й тi ж вольовi дiї воїн може виконати за допомогою рiзних способiв. Звичайно, вiн обирає основний шлях реалiзацiї їх, при цьому обмiрковує, як досягти мети i якi засоби треба використати для виконання вольових дiй. Якщо воїн до кiнця усвiдомив мету i способи досягнення її, а також має сформований мотив, що спонукає до дiяльностi, то вiн може прийняти остаточне рiшення, яке буде безболiсним для особистостi, особливо в тому випадку, коли свої дiї вiн усвiдомлює як єдино можливi. Проте переважно ухвалення рiшення - це складний процес, що супроводжується внутрiшньою боротьбою. У боротьбi мотивiв, у виборi рiшення найбiльша роль належить волi воїна.

                               
   
ВОЛЯ І ВОЛЬОВІ ДІЇ
 
ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ
 
 
СИЛА ВОЛІ
 
КОМПОНЕНТИ ВОЛЬОВОЇ ДІЇ
 
ЕТАПИ ВОЛЬОВОГО АКТУ
       
ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ
 
 
     
       
ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ
 
   
 
     
       
КМІТЛИВІСТЬ
 
       
ХОРОБРІСТЬ
 
       
СТІЙКІСТЬ
 
       
МУЖНІСТЬ
 
       
ІНІЦІАТИВА
 
 
     
РІШУЧІСТЬ
 
     
 
     
ВІДВАГА
 Рис.2. Характеристика волі

Пiсля прийняття рiшення напруженiсть, як правило, слабшає. За прийняттям рiшення настає черга планування шляху досягнення мети, пошук способiв та засобiв.

Основний етап у вольовому актi - виконання прийнятого рiшення. Всю свою поведiнку воїн будує таким чином, щоб здiйснити свої задуми. Однак вiн не тiльки дiє, й контролює, коригує свої дiї. Практичне досягнення мети завжди поєднується з подоланням рiзних перешкод i труднощiв, а це потребує вольового зусилля. Вольове зусилля є тим психологiчним явищем, яке визначає специфiку волi, проймає вольовi дiї на всiх етапах - боротьби мотивiв, прийняття рiшення, планування, виконання. У боротьбi з труднощами вивчаються й удосконалюються вольовi якостi особистостi.

Таким чином, воля проявляється i розвивається у дiяльностi. При цьому вона виконує три взаємопов'язанi функцiї - збуджуючу, гальмуючу i конролюючу.

Кожна людина має свiй iндивiдуальний набiр вольових якостей, вiд яких залежать не тiльки дiї, а й вчинки особистостi. Гама вольових якостей вiйськовослужбовця мiстить цiлеспрямованiсть, самовладання, витримку, наполегливiсть, рiшучiсть, смiливiсть тощо.

Цiлеспрямованiсть - прояв волi, що характеризується чіткістю мети, завдань, неухильним прагненням до їх досягнення, незважаючи на труднощi вiйськової служби.

Витримка та самовладання проявляються в умiннi воїна стримувати свої почуття, якщо це потрiбно, гальмувати iмпульсивнi дiї, пiдпорядковувати себе поставленiй метi.

Наполегливiсть воїна дає йому змогу продовжувати дiяльнiсть у найскладнiших умовах, незважаючи на тимчасовi невдачi i перешкоди. Вона - одна з найважливiших якостей вiйськовослужбовцiв, що сприяють йому в досягненні мети. Але не слiд наполегливiсть плутати з упертiстю. Упертий воїн практично завжди намагається наполягати на своєму, не оцiнюючи критично своїх суджень, бажань чи рiшень.

Рiшучiсть, як вольова якiсть особистостi, дає змогу виконати прийняте рiшення без зайвих вагань. Воїни, позбавленi цiєї якостi, часто не можуть довести розпочату справу до кiнця i невпевненi у правильностi вибору засобу виконання рiшення.

Важливою умовою рiшучостi є смiливiсть, тобто готовнiсть воїна йти на виправданий ризик. Безумовно, рiшучiсть має грунтуватися на глибокiй розсудливостi i лише тодi вступати в дiю, коли воїн остаточно вирiшує, як йому діяти.

Дисциплiнованiсть - прояв волi, що характеризується усвiдомленим, точним i своєчасним виконанням обов'язкiв. Вона виражається в умiннi пiдпорядковувати свої дiї потребам вiйськової служби, завданням вiйськового колективу. Усвiдомлена дисциплiнованiсть вiйськовослужбовця припускає не слiпе пiдкорення за примусом, а добровiльне, що грунтується на розумiннi необхiдностi, усвiдомленні свого вiйськового обов'язку. Вона також включає в себе iнiцiативу, творчiсть у розв'язанні задач, пiдвищене почуття вiдповiдальностi за результати вольових дiй, самостiйнiсть та розвинений самоконтроль.

Справжня воля проявляється не тiльки в досягненні мети, а й за вiдмови вiд неї, якщо мета хибна чи людина не здатна розв'язати завдання. Самокритичний аналiз здiйсненого - найважливiша передумова розвитку волi.

Вiдповiдальнiсть завдань вiйськової служби вимагає постiйного i цiлеспрямованого розвитку волi у вiйськовослужбовцiв. Воля воїна формується у вiйськовiй дiяльностi пiд впливом виховання.

Виховання волi - один із найскладнiших процесiв працi воїна над собою. Так, О. Бальзак писав, що не iснує великих талантiв без великої волi. Воля може i має бути предметом гiдностi бiльше, нiж талант. Якщо талант - це розвинена природна схильнiсть, то тверда воля - це щохвилинна перемога над iнстинктами, над потягами, якi воля приборкує i стримує, над примхами i перешкодами, над усiлякими труднощами, якi вона героїчно долає.

Для формування волi не достатньо використати будь-який окремий прийом або один перевiрений засiб. Оскiльки воля має рiзнi вияви, то i рекомендацiї для виховання її можуть бути рiзними.

Серед передумов формування волi, її тренування i загартування, важливе мiсце посiдають життєва настанова воїна, досвiд, знання, почуття, емоцiї тощо. Разом з тим, тренуючи i загартовуючи себе вольовим зусиллям, ми якiсно збагачуємо себе як особистiсть. Тому дуже важливим для гартування волі є комплексний підхід подібний до методів керованого формування / уникання певних емоційних станів,зазначених у першому питанні (страх).

Основнi способи подолання страху:

1) усвiдомлення мети і завдань бойової дiяльностi;

2) активнi цiлеспрямованi дiї, що вiдволiкають вiйськовослужбовця вiд небезпеки й обмежують думки про неї. Вiдомо, що чим бiльше людина перебуває у станi бездiяльностi i пасивностi, тим швидше вона пiддається страху;

3) висока внутрiшня самодисциплiнованiсть, що дає змогу вмiло дiяти i виконувати найскладніше бойове завдання;

4) наявнiсть навичок i вмiнь самоуправлiння, оскільки такий воїн значно менше переживає страх;

5) перебування в групi. За такої ситуацiї воїн переконаний у тому, що вiн завжди може розраховувати на допомогу оточуючих. Тому в небезпечнiй ситуацiї вiйськовослужбовцi повиннi бачити i чути один одного;

6) наявнiсть командира та його особистий приклад;

7) добре психiчне самопочуття, гумор, оптимiзм;

8) добрий фiзичний стан;

9) впевненiсть у своїх силах, можливостях;

10) знання небезпек бойової обстановки i способiв їх подолання;

11) знання сутностi страху i способiв боротьби з ним.

Також, для подолання страху необхiдна розвинена воля.

Воля вiйськовослужбовця формується i розвивається в процесi цiлеспрямованої органiзованої, психологiчно насиченої, змiстовної, методично обгрунтованої бойової i гуманiтарної пiдготовки; усвiдомленого i самовiдданого виконання бойових та iнших суспiльно-значущих завдань вiйськової дiяльностi; вироблення корисних звичок i вилучення при цьому шкiдливих.

У формуваннi вольових якостей особливо важлива роль вiйськового колективу, в якому воїн почувається бiльш вiдповiдальним. Завдяки схваленню, допомозi вiн стає впевненим у своїх силах, вiдчуває задоволення вiд спiльної дiяльностi з товаришами по службi.

Важливе значення для розвитку волi вiйськовослужбовця має ознайомлення воїнiв з прийомами саморегуляцiї, самопереконання й аутотренiнгу. Успiшне оволодiння даними методиками суттєво допомагає вiйськовослужбовцям свiдомо керувати своєю поведiнкою i своєчасно вносити в неї необхiднi корективи.

Безумовно, добре розвиває i загартовує волю вiйськовослужбовця умiла органiзацiя психологiчної пiдготовки особового складу пiдроздiлу шляхом моделювання умов сучасного бою в процесi бойової пiдготовки.

Офiцеру не слід також забувати про iндивiдуальнi доручення, завдання своїм пiдлеглим з метою формування у них специфiчних вольових якостей, що визначаються особливостями роду вiйськ, військового фаху, посади, iндивiдуально-психологiчними особливостями пiдлеглого.

Проблема волi посідає одне з центральних мiсць у вiйськовiй дiяльностi, а вольова пiдготовка - одна з iстотних сторiн навчання i виховання вiйськовослужбовцiв.

 Емоції та почуття військовослужбовця, основні шляхи їх виховання. | Спрямованість - ведуча властивість особистості військовослужбовця.

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЇЇ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ | Поняття особистості в психології та фактори її формування. | Психологічна структура особистості військовослужбовця | Відчуття, сприймання, увага, пам'ять та їх врахування у розвитку військовослужбовців. | Пізнавальний психічний процес УВАГА | Пізнавальний психічний процес ПАМ'ЯТЬ | Темперамент і характер особистості військовослужбовця та врахування їх особливостей у військовій діяльності. | Функції темпераменту: регуляція динаміки психічної діяльності; пристосувальна; енергетична. | Частина 1. Методи вивчення психіки військовослужбовця | Поняття "методика психологічного дослідження". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати