На головну

Бухгалтерський облік поточних біологічних активів тваринництва

  1. IІІ. Відомості обліку господарських операцій
  2. Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2011-31.12.2012 рр.
  3. Аналіз ділової активності ТОВ «Санаторій «Псьол» за показниками оборотності активів і пасивів за 2010 - 2012 рр.
  4. Аналітичний облік витрат виробництва.
  5. Б) облік у комітента
  6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
  7. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій банків

Для обліку поточних біологічних активів тваринництва використовують такі субрахунки:

- 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

- 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру біологічних активів є штуки, голови тощо. Окремі види біологічних активів тваринництва, можуть додатково характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату балансу можна достовірно визначити (велика рогата худоба, свині тощо).

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі складають особливу групу біологічних активів, які в процесі біологічних перетворювань здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про тварин на вирощуванні та відгодівлі окреслені П(С)БО 9 та П(С)БО 30.

Для відокремлення процесу біологічних перетворень у тваринництві (процесу виробництва) від інвентарного обліку тварин в бухгалтерському обліку введені окремі синтетичні рахунки, які, з одного боку, дають змогу накопичувати і систематизувати витрати на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з іншого - вести облік наявного поголів'я, його живої маси, вартості на початок звітного періоду, а також зміни цих показників за звітний період.

У процесі біологічних перетворень (вирощування молодняку та відгодівлі худоби) в стаді тварин відбуваються зміни. Збільшується поголів'я тварин за рахунок одержання приплоду в своєму підприємстві, за рахунок придбання худоби в інших підприємствах та у фізичних осіб. До відгодівельної групи надходить худоба, вибракувана з основного стада. Тварини ростуть, переходять з однієї вікової групи в іншу, збільшують свою живу масу, а відповідно і вартість. Значна частина тварин вибуває з підприємства внаслідок реалізації м'ясокомбінатам, іншим підприємствам і громадянам; частину переводять до основного стада; частину забивають на м'ясо та мають місце випадки падежу тварин, вимушеного забою, нестач, крадіжок тощо. Всі ці процеси повинні бути відображені в первинних документах з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Порядок відображення надходження поточних біологічних активів тваринництва у бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони одержані.

Основними джерелами надходження поточних біологічних активів тваринництва на підприємство є:

- придбання за плату;

- безоплатне отримання;

- внесок до статутного капіталу;

- обмін на подібні та неподібні активи;

- вирощування в підприємстві - у результаті біологічних перетворень, зокрема, приплід молодняку продуктивної та робочої худоби, інкубація птиці;

- вибракування продуктивної і робочої худоби зі складу довгострокових біологічних активів тваринництва;

- надлишки біологічних активів, виявлені при інвентаризації.

Підставою для оприбуткування поточних біологічних активів тваринництва в результаті приплоду (для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат тощо) є Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3). Акт складається у двох примірниках завідувачем фермою, зоотехніком або бригадиром безпосередньо в день одержання приплоду окремо за кожним видом приплоду тварин. Один примірник Акта передається до бухгалтерії підприємства наступного дня після його складання, де він стає підставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регістрах. Другий примірник є підставою для здійснення записів у Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) і в кінці місяця також надходить до бухгалтерії підприємства разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13). В Акті фіксуються прізвище, ім'я, по батькові працівника, за яким закріплені тварини, кличка або номер матки, кількість голів і маса отриманого приплоду, присвоєні їм інвентарні номери, грошова оцінка одержаного приплоду, підписи осіб, які підтверджують одержання приплоду. Окремо фіксуються мертвонароджені тварини. Дані актів, крім свого основного призначення - для обліку поголів'я тварин - використовуються в бухгалтерії також для нарахування оплати праці працівникам ферм.

При одержанні приплоду потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше утримання поголів'я тварин і птиці. Цей порядок наведено в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7. Порядок оприбуткування приплоду і його оцінка

Вид тварин Назва і форма документа Час складання документа Порядок оцінки
Для цілей управління Згідно з вимогами П(С)БО 30
1 2 3 4 5
Телята Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3) У день отелення За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання корови в основному стаді За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
Поросята Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3) У день опоросу За фактичною собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят Те саме
Ягнята Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3) У день окоту За собівартістю голови приплоду, виходячи з того, що на приплід відносять 12 % витрат основного стада овець романівської породи, 15 % каракульської та 10 % витрат усіх інших порід Те саме
Курчата, гусенята, каченята, індичата Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-5) У добовому віці За фактичною собівартістю добового молодняку Те саме

Продовження табл. 3.7.

1 2 3 4 5
Цуценята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів і кроленята Нагромаджу-вальний акт на оприбуткування приплоду звірів (ф. ПБАСГ-7) У день огляду, а підсумковий акт - після завершення щеніння, але не пізніше останнього дня місяця У розмірі 50 % від собівартості - на момент відлучення від маток із коригуванням при складанні підсумкового акта після завершення щеніння За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу в сумі 50 % - на момент відлучення від матки із коригуванням при складанні підсумкового акта після завершення щеніння
Лошата робочих коней - племін-них Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3) У добовому віці За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання дорослих коней За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу
Лошата племін-них коней Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3) У добовому віці За собівартістю 1 гол. приплоду, яка складається з витрат на основне стадо без вартості побічної продукції За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

Для відображення в обліку операцій процесу інкубації птиці застосовується Звіт про процеси інкубації (ф. № ПБАСГ-4). Звіт складається у двох примірниках керівником цеху інкубації на підставі первинних документів про рух яєць і виведених курчат. У звіті по датах відображається закладання яєць на інкубацію із зазначенням кількості закладених яєць і залишку яєць у закладці на кінець дня (місяця). Кожній партії закладених в інкубацію яєць присвоюється постійний номер. У звіті наводяться дані про вилучення яєць при міражуванні: при першому міражі - незапліднені, з кров'яними кільцями, розбиті; при другому міражі - завмерлі, розбиті. На підставі всіх цих даних по кожній партії виводиться залишок яєць у закладці на кінець дня (місяця). Наприкінці звіту наводяться дані про вихід голів курчат: здорових, слабких; визначається відсоток виходу (без слабких) і кінцевий результат виходу - дооприбуткування із слабких і загальний відсоток виходу.

Виведені курчата передаються в цех вирощування за накладною. Завмерлих курчат і задохликів утилізують або передають у переробку на кісткове борошно чи сухий корм. Звіт підписує керівник цеху інкубації, старший оператор, оператори, затверджує керівник підприємства, після чого перший примірник звіту разом з підтверджуючими документами передається до бухгалтерії, другий - залишається в цеху інкубації.

Складовою процесу інкубації є сортування яєць в цеху інкубації. Для документального оформлення процесу сортування яєць складається Акт на сортування яєць в цеху інкубації (для спеціалізованих підприємств) (ф. № ПТ-9), який складається членами комісії в одному примірнику. Яйця, що надійшли в цех інкубації зі складу, від батьківського стада птиці, від постачальників тощо, підлягають сортуванню на предмет їхньої можливої інкубації. Яйця, придатні для інкубації, сортуються по масі, товщині шкаралупи, консистенції білка, пігментації білка й з урахуванням якісних показників розкладаються по лотках для закладки в інкубатор. Товарні (харчові) і непридатні для інкубації яйця передають на склад для реалізації або повернення постачальнику. Яйця, непридатні для інкубації й харчових цілей, але які можуть бути використані для кормових цілей, указують в акті окремим рядком.

Акт підписує керівник цеху інкубації, оператор і сортувальник, після чого він передається до бухгалтерії для відповідних записів у регістрах бухгалтерського обліку.

Заключним етапом процесу інкубації є сортування добового молодняку птиці. Для документального оформлення процесу сортування добового молодняку застосовується Акт на вихід і сортування добового молодняка птиці (ф. № ПБАСГ-5), який складається на спеціалізованих птахівничих підприємствах і птахофабриках для приймання одержаних (виведених) пташенят у результаті інкубації керівником цеху інкубації або зоотехніком в день отримання пташенят. Виходячи із кількості закладених на інкубацію яєць і виведених пташенят, визначається відсоток виходу пташенят. В акті також відображаються якісні характеристики виведеного молодняка (кількість здорових, слабких або непридатних). Акт є підставою для оприбуткування виведеного поголів'я молодняку.

Документ підписує керівник структурного підрозділу (начальник цеху інкубації), зоотехнік, старший оператор та оператор, після чого дані акта використовуються для обліку руху птиці за зазначеними в ньому обліковими групами і списання відходів.

Для обліку приплоду звірів і кроликів окремо для кожного виду й породи застосовується Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів (ф. № ПБАСГ-7), який складається завідувачем фермою, зоотехніком або бригадиром. Записи в Акт здійснюються по мірі одержання приплоду й припиняються після закінчення щеніння (окролу), але не пізніше останнього дня звітного місяця. На наступний місяць відкривається новий акт. В акті вказується кількість цуценят (живих і мертвих) у кожнім гнізді. У бухгалтерському обліку оприбутковуються тільки живі цуценята (кроленята). Дані Актів використовуються для зоотехнічного обліку, відображення одержаного приплоду в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12), нарахування оплати праці працівникам ферми. Акти надають в бухгалтерію підприємства разом із Звітами про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13).

Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняка великої рогатої худоби (ф. № ПБАСГ-14) використовується для фіксації даних про одержаний приплід і його вирощування до моменту вибуття із підприємства. Журнал ф. № ПБАСГ-14 відкривається на кожний структурний підрозділ (ферму).

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, з підписами відповідальних осіб й скріплений печаткою, а також повинна бути проставлена дата, коли розпочаті записи.

На кожну кличку тварин згідно зі статтю та ідентифікаційним номером цієї тварини проставляються: дата її народження, жива вага при народженні та порода, ідентифікаційні номери, породи та коди порід матері й батька. Щомісячні результати зважування тварин у перший рік вирощування записуються на підставі Відомості зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10).

Вибракування продуктивної та робочої худоби, інших видів тварин відбувається при втраті ними господарсько-корисних якостей: значному зниженні продуктивності, втраті племінної або робочої цінності, захворюванні невиліковними хворобами, а також внаслідок травматичних наслідків, старості або недостатньої розвиненості на підставі Акта на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (ф. № ДБАСГ-4).

Для визначення непридатності тварин до подальшого використання, а також для складання необхідної документації утворюються постійно діючі комісії, які проводять безпосередній огляд тварин основного стада, призначених до списання та встановлюють причини, що обумовили їх списання. Комісія складає Акт ф. № ДБАСГ-4 із зазначенням клички (інвентарного номера) тварини, породи, батьків, живої маси на дату вибракування, стану вгодованості, причин вибракування та визначає подальше використання тварин, вибракуваних з основного стада.

Порядок відображення надходження поточних біологічних активів тваринництва на рахунках бухгалтерського обліку представлено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Кореспонденція рахунків з обліку надходження поточних біологічних активів тваринництва

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3 4 5
I. Придбання
Оприбутковано поточний біологічний актив тваринництва (молодняк ВРХ, кролі, птиця тощо) Накладна
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ Податкова накладна
II. Безоплатне отримання
Оприбутковано безоплатно отримані поточні біологічні активи тваринництва Накладна
III. Внесок до статутного капіталу
Оприбутковано поточний біологічний актив тваринництва, отриманий як внесок до статутного капіталу Накладна
IV. Отримання в обмін на подібний об'єкт
Передано поточний біологічний актив тваринництва в обмін на подібний об'єкт Накладна
Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ Податкова накладна
Отримано поточний біологічний актив тваринництва в обмін на подібний об'єкт Накладна
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ Податкова накладна
Проведено взаємозалік заборгованостей Довідка бухгалтерії
V. Отримання в обмін на неподібний об'єкт
Передано сільськогосподарську продукцію власного виробництва в обмін на поточний біологічний актив тваринництва Накладна
Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ Податкова накладна
Відображено собівартість переданої сільськогосподарської продукції власного виробництва Накладна
Отримано поточний біологічний актив тваринництва в обмін на неподібний об'єкт Накладна
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ Податкова накладна

Продовження табл. 3.8.

1 2 3 4 5
Проведено взаємозалік заборгованостей Довідка бухгалтерії
Визначено результати від обмінних операцій Виписка банку  
- збільшення суми грошових коштів за результатами обміну
- зменшення суми грошових коштів за результатами обміну
VI. Оприбуткування приплоду тварин
Оприбутковано приплід тварин Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3); Звіт про процеси інкубації (ф. № ПБАСГ-4); Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів (ф. № ПБАСГ-7)
Визнана різниця між справедливою вартістю поточних біологічних активів тваринництва та витратами, понесеними на їх біологічне перетворення Розрахунок бухгалтерії  
- дохід від первісного визнання
- витрати від первісного визнання
VII. Вибракування продуктивної і робочої худоби зі складу довгострокових біологічних активів тваринництва
Вибракувано з основного стада тварини, оцінені за справедливою вартістю Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (ф. № ДБАСГ-4)
Вибракувано з основного стада тварини, оцінені за первісною вартістю
VIII. Отримання як лишки при інвентаризації
Отримано поточний біологічний актив тваринництва, який виявлено при інвентаризації Акт інвентаризації

У процесі біологічних перетворень поточні біологічні активи тваринництва постійно змінюють свою вагу, характерні особливості та вартість.

Облік змін вартості поточних біологічних активів тваринництва необхідний ще й тому, що на дату балансу (квартального, річного) такі біологічні активи повинні відображатися за справедливою вартістю.

Для визначення справедливої вартості біологічних активів на кожному підприємстві потрібно створити спеціальну комісію. На підставі рішення такої комісії в бухгалтерському обліку відображаються зміни вартості поточних біологічних активів тваринництва (табл. 3.9).

Таблиця 3.9. Кореспонденція рахунків з обліку переоцінки поточних біологічних активів тваринництва на дату балансу

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Переведено поточні біологічні активи тваринництва (що обліковуються за первісною вартістю) до складу поточних біологічних активів тваринництва (що обліковуються за справедливою вартістю) з подальшою переоцінкою Акт переоцінки
Відображено результати від зміни справедливої вартості поточних біологічних активів тваринництва: Акт переоцінки  
- збільшення первісної вартості
- зменшення первісної вартості

Переведення тварин із групи в групу оформлюється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9). Застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-виробничої групи в іншу, включаючи і переведення тварин в основне стадо. Документ є універсальним, він використовується за всіма видами й обліковими групами тварин. Акт складає зоотехнік, завідувач фермою або бригадир у день переведення тварин і птиці з однієї групи в іншу, відлучення молодняку звірів і кролів. В ньому вказують облікову групу, з якої і в яку переведені тварини, ідентифікаційний номер (інвентарний номер, кличка); стать, масть та інші особливості, час народження, кількість голів, вагу, балансову вартість, прізвище, ім'я, по батькові особи, за якою закріплені прийняті тварини. Правильність здійснення цих господарських операцій підтверджує своїм підписом особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність. У випадках, коли тварин передають в групу, що знаходиться на іншій фермі або переводять в основне стадо, даний Акт складають у двох примірниках. Перший залишають на фермі, що передає тварину, інший передають підрозділу, який одержує її. Належно оформлені Акти на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9) підписує керівник структурного підрозділу, завідуючий фермою підприємства і використовують для обліку тварин в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) і для зоотехнічного обліку. В кінці місяця Акти разом із Звітом про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерію підприємства, де їх використовують для відображення операцій з руху тварин в реєстрах бухгалтерського обліку.

Порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінка наведена в таблиці 3.10.

Таблиця 3.10. Порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінка

Вид і групи тварин Первинний документ Час складання документа Порядок оцінки
для цілей управління згідно з вимогами П(С)БО 30
1 2 3 4 5
Телята до року Акт на переведення тварин із групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9) При переведенні в групу: За живою масою та її фактичною собівартістю За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення
- телиць від 1 до 2-х років осімінених;
- телиць від 1 до 2-х років не осімінених;
- бичків в групу ремонтного молодняку (бугайці на плем'я);
- на відгодівлю згідно з технологією
Телиці від 1 до 2-х років осімінені Те саме При переведенні в основне стадо Те саме Те саме
Бугайці на плем'я Те саме При переведенні в основне стадо у 18-місячному віці Те саме Те саме
Поросята до 2-х місяців Те саме При переведенні в групу від 2-х до 4-х місяців Те саме Те саме
Поросята від 2-х до 4-х місяців Те саме При переведенні в групу: Те саме Те саме
- свинки ремонтні;
- кнурці ремонтні;
- на відгодівлю згідно з технологією
Свинки ремонтні Те саме При переведенні в групу очікуваних свиноматок при масі 100-120 кг (через один місяць після першого продуктивного парування) Те саме Те саме

Продовження табл. 3.10.

1 2 3 4 5
Свиноматки що перевіряються Те саме При переведенні в групу основних свиноматок після відлучення поросят першого опоросу Те саме Те саме
Кнурці ремонтні Те саме При переведенні в групу очікуваних кнурців у віці допуску до парування (12-14 місяців) та при досягненні живої маси не менше 160 кг і після перевірки їхньої продуктивності Те саме Те саме
Кнурці що перевіряються Те саме При переведенні в групу основних кнурів у віці 18-22 місяці після оцінки продуктивності спарованих з ними свиноматок Те саме Те саме
Ягнята чи козенята народження звітного року Те саме При відлученні від матки у 4-5 місячному віці При відлученні від маток дооцінюють на 50 % фактичної вартості молодняку у момент відлучення При відлученні від маток дооцінюють на 50 % справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу
Молодняк овець народження минулого року Те саме При переведенні в основне стадо у віці 18-20 місяців після формування їх у маточні отари та проведення парування (в племінних вівчарських підприємствах, які утримують овець тонкорунних порід вовнового і м'ясного напрямів продуктивності, при перетримці - у віці 2,5 року) За живою масою та її фактичною собівартістю За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення
Молодняк птиці: Те саме При переведенні в групу у віці: Те саме Те саме
- курей 150 днів

Продовження табл. 3.10.

1 2 3 4 5
- гусей Те саме 240 днів Те саме Те саме
- качок 180 днів
- індиків 240 днів
Молодняк звірів усіх видів Те саме При переведенні молодняку звірів в основне стадо 31 грудня, а перехідного молодняку - не пізніше 28-29 лютого (крім нутрій). Молодняк нутрій: самки - після першого продуктивного парування на останнє число місяця, самці - у віці 8 місяців на останнє число місяця За фактичною собівартістю утримання, обчисленою, виходячи з кількості кормо-днів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року - за вартістю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кількістю кормо-днів За собівартістю, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку на дату переведення
Молодняк кролів Те саме При переведенні молодих самок в основне (доросле) стадо після відлучення від них кроленят першого окролу на останнє число місяця, а молодняку самців - у віці 5 місяців на останнє число місяця За живою масою і її фактичною собівартістю За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вираху-ванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на дату балансу і за якою вони відобража-ються в обліку на дату переведення
Жеребці та кобили, мерини Те саме При переведенні в основне стадо у віці трьох або чотирьох років залежно від розвитку (коней високого скакового та бігового класів переводять у старшому віці) За вартістю на початок року та фактичних витрат на утримання у звітному періоді За балансовою вартістю, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку на дату переведення
Тварини основного стада Те саме При переведенні на відгодівлю після втрати виробни-чого призначення За балансовою вартістю Те саме

Основною продукцією, отриманою при вирощуванні молодняку та відгодівлі тварин, є:

а) приріст живої маси тварин за звітний період (особливість цієї продукції полягає в тому, що її неможливо відокремити від живого біологічного активу; тому приріст живої маси додається до маси біологічного активу, а його вартість збільшує вартість біологічного активу);

б) жива маса тварин (це вага реалізованих, забитих у підприємстві, переведених до інших груп і залишених на кінець звітного періоду тварин).

Для визначення приросту живої маси тварин їх необхідно зважувати:

- щомісяця;

- при переведенні до іншої вікової групи;

- при переведенні з ферми на ферму;

- при передачі від однієї матеріально відповідальної особи до іншої;

- при переведенні до основного стада;

- при вибракуванні з основного стада;

- у випадку загибелі, забою, продажу тощо.

В тих випадках, коли зважування тварин неможливе (наприклад, нетелів, поросних, разових свиноматок, що перевіряються, і кітних молодих вівцематок на певній стадії вагітності тощо), їх маса приймається за останнім зважуванням. Надалі приріст живої маси визначають зважуванням цих тварин після їх отелення, опоросу або окоту.

Не зважується молодняк робочих коней та інших видів робочих тварин, а також кролів, звірів і деяких інших малих тварин. Для молодняку цих тварин визначається не приріст живої маси, а розрахований приріст тварин за кількістю кормо-днів перебування молодняку в підприємстві. Молодняк великої рогатої худоби і свиней зважується повністю. Вівці, кози та деякі інші види малих тварин зважуються вибірково. Для цього відбирають і зважують певну кількість найбільш типових для груп тварин (не менше 5 %) за кожною віковою групою. Потім визначають середню масу однієї зваженої голови за кожною віковою групою окремо шляхом ділення загальної маси тварин, яких зважували, на кількість голів зважених тварин. Після цього шляхом множення середньої маси однієї голови на загальну кількість голів, що відносяться до даної вікової групи, встановлюють живу масу всього поголів'я на кінець звітного періоду.

Для документального оформлення приросту тварин за звітний період застосовують дві спеціалізовані форми первинних документів, а саме Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) і Розрахунок визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11).

Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10)застосовується для визначення фактичної живої маси тварин шляхом зважування.

У Відомості ф. № ПБАСГ-10 вказують вид і групу тварин, ідентифікаційний номер тварини (інвентарний номер), вагу на дату попереднього зважування, вагу на дату зважування й різницю, яка складе приріст живої маси або відвагу.

Приріст живої маси у Відомості зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) можна визначити лише по поголів'ю, що було на початок і кінець періодів, по яких здійснювалося зважування тварин, тобто на дату даного зважування й дату попереднього зважування. Але між цими двома датами в поголів'ї тварин відбуваються зміни: надходження тварин у дану облікову групу й вибуття тварин із цієї групи. Тому, для того, щоб визначити загальний приріст живої маси по відповідній обліковій групі, розрахунок визначення приросту живої маси з урахуванням руху поголів'я здійснюється у Розрахунку визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11).

Приріст живої маси тварин можна визначити за допомогою формули 3.1.

Пм = Мкр + Мв + Мз + Мп - Мн - Мт - Мпр, (3.1)

де Пм - приріст живої маси; Мкр - маса поголів'я на кінець року; Мв - маса поголів'я, яке вибуло у звітному періоді; Мз - маса поголів'я, яке загинуло; Мп - маса поголів'я, що переведено в інші групи; Мн - маса поголів'я, яке надійшло за звітний період; Мт - маса приплоду; Мпр - маса поголів'я на початок року.

Для визначення середньодобового приросту необхідно одержаний приріст за відповідною статево-виробничою групою за звітний період поділити на кількість кормо-днів у цьому періоді. Кількість кормо-днів визначається шляхом множення середнього поголів'я за звітний період на кількість днів у цьому періоді.

Розрахунок визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11) складає завідувач фермою чи бригадир щомісяця в цілому по фермі й облікових групах тварин на підставі даних Відомостей зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) і відповідних документів на надходження й вибуття тварин. Розрахунок визначення приросту разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі передається до бухгалтерії і є підставою для оприбуткування отриманого приросту живої маси й нарахування заробітної плати працівникам тваринництва.

По молодняку, приріст маси якого не визначають (лошата, звірі), щомісяця розраховують вартість приросту тварин за фактичною кількістю кормо-днів і собівартістю утримання голови протягом одного дня (кормо-дня).

Порядок визначення приросту і живої маси тварин, що входять до складу поточних біологічних активів тваринництва розглянемо на прикладі 3.2.

Приклад 3.2. Умова:Станом на 31.06.2011 р. вага теличок на вирощуванні та відгодівлі становила 500 ц. Протягом кварталу відбулися такі події:

- придбано молодняк теличок - 100 ц на суму 24000,00 грн. (без ПДВ);

- надійшли на відгодівлю корови вибракувані з основного стада вагою - 15 ц балансовою вартістю 3500 грн.;

- отримано приплід в результаті біологічних перетворень - 25 ц;

- продано молодняк теличок - 15 ц, за ціною 350,00 грн. за 1 ц;

- переведено до основного стада - 10 ц;

- безоплатно передано теличок - 2 ц;

- переведено до іншої статево-виробничої групи в межах поточних біологічних активів - 20 ц;

- забито на м'ясо в підприємстві - 35 ц;

- втрати від падежу - 4 ц;

За результатами зважування вага молодняку свиней станом на 31.09.11 р. - 600 ц.

Справедлива вартість 1 ц. живої маси зменшена на очікувані витрати на місці продажу становить - 250,00 грн.

Розв'язок:

Таблиця 3.11 Журнал реєстрації господарських операцій

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Кореспонденція рахунків Маса, ц Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7
Придбано молодняк теличок Накладна 28800,00
Відображено податковий кредит з ПДВ Податкова накладна - 4800,00
Надійшли на відгодівлю корови вибракувані з основного стада Акт на списання довгострокових біологіч-них активів тваринництва (вибраковка тварин) (ф. № ДБАСГ-4) 3500,00
Отримано приплід в результаті біоло-гічних перетворень Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. №ПБАСГ-3) 6250,00
Продано молодняк теличок Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин (ф. № ТНСГ-5) 5250,00
Нараховано подат-кове зобов'язання з ПДВ Податкова накладна - 875,00
Відображено собівартість реалі-зованих теличок Довідка бухгалтерії 3750,00

Продовження табл. 3.11.

1 2 3 4 5 6 7
Переведено дорослих теличок до основного стада Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ф. № ДБАСГ-2) 2500,00
Безоплатно передано теличок Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин (ф. № ТНСГ-5) 500,00
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ при безоплатній передачі активів Податкова накладна - 100,00
Переведено до іншої статево-виробничої групи в межах поточних біологічних активів Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9) 5000,00
Забито тварин на м'ясо в підприємстві Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6) 8750,00
Відображено витрати від падежу Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6) 1000,00
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ Податкова накладна - 200,00
Визначено приріст живої маси телят Розрахунок визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11) 8750,00

* Розрахунок приросту живої маси:

600 - 100 - 15 - 25 + 15 + 10 + 2 + 20 +35 + 4 -500 = 46 (ц).

Порядок відображення вибуття поточних біологічних активів тваринництва в бухгалтерському обліку також залежить від того, яким чином і на яких умовах вони списуються.

Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу використовується Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6) й Обліковий лист забою та падежу худоби (ф. № ПБАСГ-8).

Акт ф. № ПБАСГ-6 застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). В Акті вказується група тварин чи вид птиці за інвентарними номерами та породою, стать, вік тварин, вгодованість, причина та діагноз чи обставини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції (в їжу, на годівлю худобі, підлягає знищенню тощо).

Акт складає в день вибуття (забою, падежу тощо) комісія в складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача фермою (бригадира) та особи, за якою була закріплена тварина. Після оформлення Акт передається керівнику підприємства на розгляд і затвердження.

Після затвердження Акта роблять записи про вибуття поголів'я в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) і його разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) передають до бухгалтерії підприємства.

Обліковий лист забою та падежу худоби (ф. № ПБАСГ-8) застосовується у спеціалізованих свинарських комплексах. Він включає три розділи: I "Забій", II "Вихід продукції", III "Падіж".

У розділі I "Забій" відображається кількість голів і маса тварин забитих і оброблених за день. Як правило, всі тварини, що надійшли для забою, повинні бути оброблені протягом цього ж дня. В окремих випадках, якщо бойня не встигла за поточний день обробити всіх тварин, що надійшли, то їхню масу показують по рядку "Залишок на кінець дня", а в наступному Обліковому листі - по рядку "Залишок на початок дня". У цьому ж розділі проти рядків, по яких відображається надходження за відповідними каналами, дається висновок ветеринарного лікаря про причину забою по кожному каналу окремо.

У розділі II "Вихід продукції" показується вихід продукції за видами від всіх тварин, забитих за день, зданої на склад. В окремих графах відображається кількість одержаної продукції в кілограмах, її облікова ціна (собівартість) і сума. Якщо в процесі забою буде з'ясовано, що продукція від тварин не може бути використана й підлягає знищенню, то ветеринарний лікар зобов'язаний сповістити про це керівнику структурного підрозділу, з якого надійшла тварина, та до бухгалтерії для перенесення даних з розділу I "Забій" до розділу III "Падіж".

У розділі "Падіж" відображається кількість голів і маса загиблих тварин, що були вивезені з різних структурних підрозділів, а також кількість знятих з таких тварин шкір. Проти кожного рядка, по якому відображається поголів'я, що загинуло, обов'язково дається висновок ветеринарного лікаря про причину падежу.

Обліковий лист забою та падежу худоби (ф. № ПБАСГ-8) складається у двох примірниках під копірку й підписується керівником структурного підрозділу, головним ветлікарем, ветлікарем бойні та економічною службою підприємства. Дані про одержану на склад продукцію від забою підписує комірник, що прийняв цю продукцію. Перший примірник документа передається до бухгалтерії для відображення проведених операцій у відповідних регістрах синтетичного обліку.

Поточні біологічні активи тваринництва списуються з балансу підприємства внаслідок вибуття через їх:

- реалізацію;

- безоплатну передачу або передачу до статутного капіталу інших сільськогосподарських підприємств;

- переведення до складу довгострокових біологічних активів;

- забою в підприємстві;

- падежу;

- недостачі виявленої при інвентаризації.

Кореспонденції з обліку вибуття поточних біологічних активів відображені в табл. 3.12.

Таблиця 3.12. Кореспонденція рахунків з обліку вибуття поточних біологічних активів тваринництва

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3 4 5
I. Реалізація
Відображено дохід від продажу поточних біологічних активів тваринництва Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин (ф. № ТНСГ-5), Приймальна квитанція (ф. № ПК-1)
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ Податкова накладна
Списано собівартість реалізованих поточних біологічних активів тваринництва, що обліковуються за справедливою вартістю Довідка бухгалтерії
II. Безоплатна передача
Безоплатно передано поточні біологічні активи тваринництва Накладна
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ при безоплатній передачі активів Податкова накладна

Продовження табл. 3.12.

1 2 3 4 5
III. Передача до статутного капіталу інших сільськогосподарських підприємств
Передано поточні біологічні активи тваринництва (що обліковуються за справедливою вартістю) до статутного капіталу іншого підприємства Накладна
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ Податкова накладна
Списано собівартість переданих поточних БА тваринництва, що дорівнює справедливій вартості Довідка бухгалтерії
IV. Переведення до складу довгострокових біологічних активів
Переведено молодняк тварин до складу довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (ф. № ДБАСГ-2)
Оприбутковано тварин в основне стадо Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (ф. № ДБАСГ-2)
V. Забій в підприємстві
Відображено справедливу вартість поточних біологічних активів тваринництва, знятих з відгодівлі для забою в підприємстві Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6)
VI. Падіж
Списано падіж тварин зі складу поточних біологічних активів тваринництва (що обліковуються за справедливою вартістю) у межах технологічних норм Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6)
Оприбутковано шкури загиблих тварин Накладна
Списано падіж тварин понад технологічні норми Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6)
Відображено втрати поточних біологічних активів тваринництва на позабалансовому рахунку Довідка бухгалтерії -
Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ Розрахунок бухгалтерії
У разі виявлення винної особи в падежі тварин
Визнано дохід в сумі, що належить до виплати підприємству при встановленні винної особи Довідка бухгалтерії
Списано падіж тварин з позабалансового рахунку Довідка бухгалтерії -

Продовження табл. 3.12.

1 2 3 4 5
Відображено суму, що підлягає сплаті до бюджету (різниця між стягнутою сумою та фактичними витратами підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення)* Розрахунок бухгалтерії
* - Відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей № 116 Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. Із сум, стягнутих відповідно до Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.
Відшкодовано суму збитків винною особою Прибутковий касовий ордер
Перераховано штраф на суму недостачі до бюджету Платіжне доручення
VII. Списання внаслідок недостачі з виявленням винної особи або без
Виявлено, в результаті інвентаризації, недостачі та втрати поточних біологічних активів тваринництва Акт інвентаризації
Відображено недостачі та втрати поточних біологічних активів тваринництва на позабалансовому рахунку Довідка бухгалтерії -
Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ Розрахунок бухгалтерії
У разі виявлення винної особи
Визнано дохід в сумі, що належить до виплати підприємству при встановленні винної особи Довідка бухгалтерії
Списано недостачу з позабалансового рахунку Довідка бухгалтерії -
Відображено суму, що підлягає сплаті до бюджету (різниця між стягнутою сумою та фактичними витратами підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення)* Розрахунок бухгалтерії
* - Відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей № 116 Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. Із сум, стягнутих відповідно до Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.

Продовження табл. 3.12.

1 2 3 4 5
Відшкодовано суму збитків винною особою Прибутковий касовий ордер
Перераховано штраф на суму недостачі до бюджету Виписка банку

Дані про рух тварин щоденно відображаються в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12). На кожній тваринницькій фермі відкривають Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі, яку веде завідуючий фермою або бригадир за обліковими групами тварин і птиці як по кількості голів, так і по живій масі, також обліковують отриманий приріст. По кожній групі тварин і птиці у Книзі відкривається окремий аналітичний рахунок у тому ж порядку, що і в бухгалтерії підприємства. На початок місяця зазначається наявність поголів'я по кожній статево-виробничій групі.

На підставі первинних документів відображається надходження тварин і птиці за каналами: приплід, переведення з інших статево-виробничих груп, переведення з інших ферм, придбання, одержання в обмін. В кінці місяця за даними Розрахунку визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11) відображається приріст облікової групи тварин. В другій частині книги відображають вибуття тварин і птиці за каналами: продаж (переробним підприємствам, за іншими каналами тощо), переведення до інших груп (переведення до інших груп та до основного стада, переведення на інші ферми, забій та падіж). Після запису всіх даних з первинних документів за місяць підраховують підсумки по руху тварин і виводять залишок на кінець місяця, які відображають у кількісних показниках (в головах, кілограмах живої маси).

Підсумкові дані Книги обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) є підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13).

Звіт про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) застосовується для узагальнення даних, що відображають наявність і рух тварин і птиці на фермі за звітний період. Звіт складається щомісяця на фермі завідувачем фермою або зоотехніком у двох примірниках. У Звіті вказують по кожній обліковій групі (в розрізі окремих аналітичних рахунків) наявність тварин та їх живу масу на початок місяця, рух за місяць і залишок на кінець звітного місяця. Підставою для складання Звіту є підсумкові дані по Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБА-12).

Після закінчення звітного періоду перший примірник Звіту разом із первинними документами по руху тварин передається в бухгалтерію для перевірки даних і відображення їх в бухгалтерських регістрах по обліку руху тварин. Другий примірник залишається на фермі. Дані Звіту у бухгалтерії звіряються за такими показниками: кількість кормо-днів повинна відповідати даним Відомостей витрат кормів, приріст живої ваги - розрахункам приросту живої ваги, приплід тварин - даним Актів на оприбуткування приплоду і тощо. На підставі Звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) складають Журнал-ордер 8 с.-г. по кредиту рахунку 21 "Поточні біологічні активи". Для аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва призначена Відомость аналітичного обліку біологічних активів тваринництва (ф. № 8.2. с.-г.). Аналітичні рахунки відкриваються за видами тварин у розрізі статево-виробничих груп і центрів відповідальності (ферм, бригад, цехів).

У спеціалізованих птахівничих господарствах замість Книги обліку руху тварин і птиці для щоденного обліку руху поголів'я дорослої птиці, яка досягла 180 (210)-денного віку застосовують Картку обліку руху дорослої птиці (ф. № ПБАСГ-16). Цю картку в двох примірниках складає керівник цеху (бригадир) по поголів'ю на кожну вікову групу дорослої птиці, яка обслуговується пташницею. Записи в Картку обліку руху дорослої птиці (ф. №ПБАСГ-16) здійснюються на підставі оформлених первинних документів з надходження та вибуття дорослої птиці за кількістю голів і живою вагою.

На кожне число протягом місяця проставляється поголів'я дорослої птиці на початок дня та фактичний збір яєць відповідно до вікової групи. Щоденно зібрані яйця здають за Накладними (внутрігосподарського) призначення (ф. № ВЗСГ-8) на яйцесклад, де їх сортують відповідно до затверджених стандартів за якістю та категоріями.

В кінці місяця визначають підсумки по поголів'ю та живій вазі дорослої птиці по надходженню та каналах вибуття і здійснюють оцінку за справедливою вартістю живої ваги. Крім того, проставляється за каналами надходження та вибуття рух всього поголів'я з початку року та рух поголів'я півнів за місяць і з початку року. Окремим показником проставляється фактичне середнє поголів'я несучок за місяць.

Підписує картку завідувач фермою, керівник структурного підрозділу та птахівниця, за якою закріплена доросла птиця.

Підсумкові показники Картки обліку руху дорослої птиці (ф. № ПБАСГ-16) є підставою для складання Звіту про рух худоби та птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) й подаються разом з ним в бухгалтерію в установлені строки.

У спеціалізованих птахівничих підприємствах для щоденного обліку руху молодняку птиці застосовують Картку обліку руху молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-17), яка відкривається працівником цеху по дорощуванню на кожне робоче місце в двох примірниках. Записи в Картку обліку руху молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-17) здійснюються на підставі оформлених первинних документів, пов'язаних з надходженням та вибуттям молодняку птиці за кількістю голів та їх живою вагою. Добові пташенята після сортування із цеху інкубації передаються в цех на дорощування окремими партіями за фактичною кількістю та живою вагою по Накладній (внутрігосподарського призначення) (ф. № ВЗСГ-8). Тушки загиблого молодняку птиці передають на утилізацію по окремим Накладним (внутрігосподарського призначення), які повинні відповідати показникам Актів на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6), які оформлюються щоденно.

Крім того, на кожне число протягом звітного місяця проставляється поголів'я молодняку птиці на початок дня, жива вага на початок та на кінець місяця та визначається приріст живої ваги за місяць і середньодобовий приріст молодняку птиці відповідної вікової групи, оцінений за справедливою вартістю живої ваги за вирахуванням витрат на місці продажу.

Підсумкові показники Картки використовуються для заповнення Звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13), де записують наявність птиці на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (голів і живої ваги), передаються разом в бухгалтерію для подальшої обробки в установлені строки.

Послідовність заповнення звітності з операцій з поточними біологічними активами тваринництва наведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3 Схема запису в реєстрах з обліку поточних біологічних активів тваринництва

Регістром обліку по поточних біологічних активах є Журнал-ордер № 8 с.-г., у якому відображаються кредитові обороти рахунка 21 "Поточні біологічні активи". Дебетові обороти рахунка 21 відображаються у Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва ф. № 8.2. с.-г. Дані з Журналу-ордера № 8 с.-г. та Відомості ф. № 8.2. с.-г. є підставою для записів у Головній книзі та для заповнення звітності.

Питання для самоконтролю

1. Що Ви розумієте під поняттям "поточні біологічні активи"?

2. Які Ви знаєте умови визнання поточних біологічних активів?

3. Які виділяють види поточних біологічних активів?

4. Як оцінюються поточні біологічні активи при надходженні?

5. Які є методи визначення справедливої вартості поточних
біологічних активів?

6. Що Ви розумієте під поняттям "додаткові біологічні активи"? Які види додаткових біологічних активів Ви знаєте?

7. Який порядок переоцінки поточних біологічних активів?

8. Які рахунки використовують для обліку поточних біологічних активів?

9. Які шляхи надходження поточних біологічних активів рослинництва Ви знаєте? Які документи використовуються для оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва?

10. Як відображається в обліку надходження поточних біологічних активів рослинництва?

11. Які шляхи списання поточних біологічних активів рослинництва Ви знаєте? Які документи використовуються для списання поточних біологічних активів рослинництва?

12. Як відображається в обліку списання поточних біологічних активів рослинництва?

13. Які шляхи надходження поточних біологічних активів тваринництва Ви знаєте? Які документи використовуються для оприбуткування поточних біологічних активів тваринництва?

14. Який порядок оцінки приплоду та інкубації птиці?

15. Як відображається в обліку надходження поточних біологічних активів тваринництва?

16. Який порядок визнання та обліку приросту живої маси поточних біологічних активів тваринництва?

17. Які шляхи списання поточних біологічних активів тваринництва Ви знаєте? Які документи використовуються для списання поточних біологічних активів тваринництва?

18. Як відображається в обліку списання поточних біологічних активів тваринництва?

Тести

1. Поточні біологічні активи визнаються запасами, якщо:

а) вони не використовуються в сільськогосподарській діяльності та утримуються для продажу або напрям їх використання не визначено;

б) вони використовуються в сільськогосподарській діяльності та утримуються для продажу або напрям їх використання не визначено;

в) вони не використовуються в сільськогосподарській діяльності та не утримуються для продажу або напрям їх використання не визначено;

г) власний варіант.

2. Залежно від методу оцінки при визнанні виділяють поточні біологічні активи рослинництва:

а) оцінені за первісною вартістю;

б) оцінені за первісною та за справедливою вартістю;

в) оцінені за справедливою вартістю;

г) власний варіант.

3. До первісної вартості поточних біологічних активів не включається:

а) витрати на страхування ризиків при їх перевезенні;

б) відсотки сплачені за кредит, отриманий для їх придбання;

в) витрати на транспортування;

г) власний варіант.

4. За відсутності активного ринку справедливу вартість поточних біологічних активів можна визначити використовуючи:

а) ринкові ціни на подібні біологічні активи;

б) ринкові ціни на неподібні біологічні активи;

в) звичайні ціни на подібні біологічні активи;

г) власний варіант.

5. Додаткові біологічні активи - цебіологічні активи, одержані в процесі:

а) не біологічних перетворень;

б) надзвичайної діяльності;

в) біологічних перетворень;

г) власний варіант.

6. Біологічні активи відображаються на датупроміжного та річного балансу:

а) за первісною вартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) за собівартістю;

г) власний варіант.

7. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма ПБАСГ-1) складається:

а) інвентаризаційною комісією;

б) головним бухгалтером;

в) експертною комісією з оцінки;

г) власний варіант.

8. Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма ПБАСГ-2)складається і підписується:Бухгалтерський облік поточних біологічних активів рослинництва | Дані для виконання


Поняття, визнання та класифікація поточних біологічних активів | Поняття, визнання та класифікація поточних біологічних активів | Оцінка та переоцінка поточних біологічних активів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати