На головну

Поняття, визнання та класифікація поточних біологічних активів

  1. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  2. Академічне і професійне визнання
  3. Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2011-31.12.2012 рр.
  4. Аналіз ділової активності ТОВ «Санаторій «Псьол» за показниками оборотності активів і пасивів за 2010 - 2012 рр.
  5. Аналіз і синтез. Їх класифікація в рамках категорій "річ", "властивість", "відношення".
  6. Аутохромосоми та гетерохромосоми. Статевий хроматин. Класифікація мутацій:генні,геномні,хромосомні абертації.
  7. Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії.

Сільське підприємство є особливою сферою виробничої діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової продукції, поряд з фінансовими, матеріально-технічними та трудовими ресурсами, використовуються ще й біологічні активи. Через постійні зміни кількісних і якісних характеристик в процесі біологічних перетворень (рослини проходять певні фази розвитку, тварини набирають вагу, набувають вікової зрілості тощо) ускладнюється процес їх бухгалтерського обліку.

Значну частку в активі балансу сільськогосподарських підприємств займають поточні біологічні активи, від правильної оцінки та відображення в обліку яких залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення.

Поточні біологічні активи - це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Поточні біологічні активи визнаються, якщо:

- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на біологічний актив;

- підприємство здійснює управління біологічним активом і контроль за його використанням;

- є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності;

- вартість біологічного активу може бути достовірно визначена.

Поточні біологічні активи визнаються запасами, якщо вони не використовується в сільськогосподарській діяльності та утримується для продажу або напрям їх використання не визначено.

Поточні біологічні активи класифікуються за такими ознаками (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Класифікація поточних біологічних активів

У складі поточних біологічних активів відсутні поточні біологічні активи рослинництва оцінені за первісною вартістю.

Більш широко класифікувати поточні біологічні активи можна у розрізі об'єктів обліку. Приблизний перелік об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Об'єкти бухгалтерського обліку поточних
біологічних активів

№ з/п Об'єкт бухгалтерського обліку поточних біологічних активів (розрізи аналітики) Приклади  
 
1 2 3  
Види сільськогосподарських рослин Зернові, технічні, ефіро-олійні, овочеві, кормові, гриби, спеції тощо  

Продовження табл. 3.1.

1 2 3
Однорідні групи поточних біологічних активів, що складаються з підвидів сільськогосподарських рослин Озимі та ярові зернові, зернобобові, зерняткові, кісточкові, ягідні, прядильні, горіхоплідні культури тощо
Окремі культури Пшениця озима, жито, пшениця ярова, ячмінь озимий, ячмінь яровий, овес, просо, соняшник, картопля, капуста, буряк, горох, квасоля, льон, гірчиця, перець тощо
Групи тварин Птахівництво, кролівництво, хутрове звірівництво, рибництво, шовківництво, бджільництво тощо
Види тварин Велика рогата худоба, кролі, нутрії, норки, сім'ї бджіл, кури, індики, качки, цесарки гуси, риби тощо
Однорідні групи поточних біологічних активів, що складаються з окремих статево-виробничих груп Тварини на вирощуванні та відгодівлі (молодняк великої рогатої худоби, свиней, коней, овець), доросла худоба, вибракувана з основного стада тощо

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух поточних біологічних активів використовують рахунок 21 "Поточні біологічні активи" з відповідними субрахунками (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Субрахунки до рахунку 21 "Поточні біологічні активи"

№ з/п Шифр і назва субрахунку Характеристика
211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" Ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо)
212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" Ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо)
213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" Ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництваПоняття, визнання та класифікація поточних біологічних активів | Оцінка та переоцінка поточних біологічних активів

Бухгалтерський облік поточних біологічних активів рослинництва | Бухгалтерський облік поточних біологічних активів тваринництва | Дані для виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати